Галак Ярослава Михайлівна

Опубліковано: 02 жовтня 2012

Галак12

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Галак, Я. М. Аналіз впливу чинників на визначення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2010. – № 10. – С. 345-349.
 2. Галак, Я. М. Аналіз заборгованості із виплати заробітної плати за типами підприємств в Україні / Я. М. Галак // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – Вип. 15, № 1. – С. 44-48.
 3. Галак, Я. М. Аналіз формування попиту на робочу силу як механізм розвитку соціально-трудових відносин / Я. М. Галак // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р. ]. – Чортків, 2012. – С. 216-218.
 4. Галак, Я. М. Аспекти підвищення експортного потенціалу в молокопродуктовомупідкомплексі в умовах забезпечення його конкурентоздатності / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 73-75.
 5. Галак, Я. М. Вплив потенціалу конкурентоспроможності та організаційного механізму конкуренції на рівень конкурентоспроможності в молочній галузі [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І .М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 309-314.
 6. Галак, Я. М. Економічний підхід щодо визначення категорії «конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 86-88.
 7. Галак, Я. М. Економічні засади використання виробничих потужностей в молокопереробному сегменті на регіонально-національному рівні: сучасний стан та прогноз [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 9. – С. 45-49.
 8. Галак, Я. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу: основні напрями / Я. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 12. – С. 80-85.
 9. Галак, Я. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств молочної галузі: основні напрями [Електронний ресурс] / Я. М. Галак.
 10. Галак, Я. М. Основні напрямки і фактори формування конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Василенка. – 2009. – № 2. – С 76-82.
 11. Галак, Я. М. Основні підходи щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу АПК / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 86-88.
 12. Галак, Я. М. Оцінка реальних доходів населення в Україні: економічний підхід / Я. М. Галак / Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : матеріали IV Міжнар. наук. конф. [Харків, 11-14 квіт. 2012 р.]. – Харків, 2012. – С. 212-213.
 13. Галак, Я. М. Стратегічні орієнтири розвитку та підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 5. – С. 115-120.
 14. Галак, Я. М. Тенденції виробництва продукції в сільському господарстві на фоні інших галузей національної економіки України [Електронний ресурс] / Я. М. Галак // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 241-245.
 15. Галак, Я. М. Теоретичні основи формування підходів до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 6. – С. 80-85.
 16. Галак, Я. М. Формування трудомісткості виробничих процесів в домогосподарствах населення при виробництві товарного молока / Я. М. Галак / Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика : зб. тез доп. Всеукраїн. наук.- практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 12-13 берез. 2009 р.]. –Тернопіль, 2009. – Ч. 1. – С. 28-29.
 17. Галак, Я. Ресурсний потенціал агро-промислового комплексу Чортквіського району : проблеми і перспективи використання / Я. Галак, М. Бех // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. – Вип. 7. – 37-40.
 18. Галак, Я. Удосконалення напрямів реформування сільскогосподарських підприємств з врахуванням змін власності на землю / Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 106-107.
 19. Галак, Я. Економічний розвиток виробництва цукру на Чортківському цукровому заводі [Текст] / Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 118-119.
 20. Білецька, Л. Про позитивний і нормативний аспекти економічної теорії / Л. Білецька, О. Білецький, Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 5-7.
 21. Галак, Я. Проблеми використання ресурсного потенціалу в АПК України і Чортківщини / Я. Галак, Ї. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 91-93.
 

Гуцайлюк Лідія Орестівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

gutsaykuck

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцайлюк, Лідія Орестівна Облік і аудит фінансових результатів промислового підприємства (на прикладі хлібопекарних виробництв західного регіону України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Лідія Орестівна Гуцайлюк. – Тернопіль : ЛКА, 1998. – 14 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуцайлюк, Л. Організація бухгалтерського обліку в органах Пенсійного фонду України / Лідія Гуцайлюк, Галина Бойко // Економічний аналіз : зб наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 383-385.
 2. Хорунжак, Н. Проблеми та особливості формування автоматизованих інформаційних систем бюджетних установ / Н. Хорунжак, Л. Гуцайлюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 102-105.
 3. Гуцайлюк, Л. Роль і місце аудиту в бюджетних установах / Л. Гуцайлюк // Аудитор України. – 2003. – № 9. – С. 26.
 4. Гуцайлюк, Л. Основні етапи процесу аудиту фінансових результатів / Л. Гуцайлюк // Наукові записки. – 2002. – № 1. – С. 33-34.
 5. Гуцайлюк, Л. Облік фінансування бюджетних установ [Електронний ресурс] Л. Гуцайлюк // Галицький економічній вісник. – Тернопіль, 2010. – № 3. – С. 191-196.
 6. Гуцайлюк, Л. До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах [Електронний ресурс] Лідія Гуцайлюк , Надія Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 152-155.
 7. Бенько, І. До питання створення фонду універсальних послуг [Електронний ресурс] Ірина Бенько, Лідія Гуцай люк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 84-89.
 8. Гуцайлюк, Л. О. Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах / Л. О. Гуцайлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 283-288.
 9. Гуцайлюк, Л. Аналіз нормативно-правового забезпечення облікового процесу бюджетних установ / Лідія Гуцайлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 62-63.
 10. Гуцайлюк, Л. Аналіз бюджетного процесу в сучасних умовах ринкової економіки / Лідія Гуцайлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 42-44.
 11. Гуцайлюк, Л. Формування бюджетної системи України в умовах ринкового середовища / Л. Гуцайлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – вип. 9. – С. 59-61.
 12. Гуцайлюк, Л. Ризики в системі обліку кредиторської заборгованості бюджетних установ [Електронний ресурс] / Лідія Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. 2011. №4(33). С.186-191.
 13. Гуцайлюк, Л. О. Облік необоротних активів у бюджетних установах та шляхи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. О. Гуцайлюк // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. –С.105-108.
 14. Хорунжак, Н. Проблеми оподаткування в Україні / Надія Хорунжак, Лідія Гуцайлюк, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 100-104.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцайлюк, Л. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри [Текст] : Навчальний посібник / Л. Гуцайлюк, В. Сопко, Ю. Іванечко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 160 с.
 2. Лучко, М. Р. Облік в бюджетних установах за національними стандартами [Текст] / М. Р. Лучко, Л. О. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 142 с.
 

Гуменюк Олег Ігорович

Опубліковано: 06 березня 2013

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: викладач

Публікації

Дисертації:

 1. Гуменюк, Олег Ігорович Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право / Олег Ігорович Гуменюк. – К. : НАВС, 2011. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, Олег Плагіат та інші актуальні проблеми реалізації авторського права у діяльності засобів масової інформації / Олег Гуменюк, Олексій Арданов // Інтелектуальна власність. – 2009. – №5. – С. 13-21.
 2. Гуменюк, Олег Право учасників цивільних правовідносин на репутацію / Олег Гуменюк // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 45-51.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.
 

Гром'як Роман Сильвестрович

Опубліковано: 26 липня 2013

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Обробка інформації електронною таблицею [Текст]: навч. посіб. /М. О. Дуда, С. В. Бабій, О. М. Дуда, Р. С. Гром'як; відпов. за вип. Ю. М.Карбовський.– К.: ІСДО, 1995.– 188 с.