Дерманська Людмила Василівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

dermanska

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дерманська, Людмила Василівна Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Василівна Дерманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 217 с.
 2. Дерманська, Людмила Василівна Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Василівна Дерманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Дерманська, Л. В. Інноваційний потенціал підприємства як основа забезпечення якості продукції [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 162-167.
 2. Дерманська, Л. В. Необхідність інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8(29), ч. 2. – С. 318-327.
 3. Дерманська, Л. В. Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств України [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Вісник ХНАМГ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 96. – С. 125-133.
 4. Дерманська, Л. В. Теоретичні засади формування концепції інноваційного розвитку підприємств / Л. В. Дерманська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 171-175.
 5. Дерманська, Л. В. Функціонування економічного механізму управління інноваційними процесамипідприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. –Вип. ІІ,ч. 1. – С. 174-180.
 6. Тибінь, А. Використання результатів самооцінки у процесі управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості / Анатолій Тибінь, Людмила Дерманська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – Вип. 9, ч.1. – С. 325-329.
 7. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.] / Л. В. Дерманська [та ін.]; відп. за вип. В. Я. Брич. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 8. Дерманська, Л. Типи стратегій інноваційного розвитку підприємств / Людмила Дерманська // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 65-68.
 9. Дерманська, Л. В. Аналіз стану та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс]  / Л. В. Дерманська // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2009. – № 1 (11). – С. 194-198.
 10. Дерманська, Л. В. Прогнозування ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з урахуванням інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1 (55). – С. 145-148.
 11. Дерманська, Л. В. Місце України у європейському інноваційному просторі [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 59-63.
 12. Дерманська, Л. В. Організація обліку основних засобів  в аспекті зміни положень законодавчих актів [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка  АПК. – Львів, 2014. – № 21 (1). – С. 8-11.
 13. Дерманська, Л. В. Методичні засади визначення якості продукції підприємств в умовах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська //  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип.ІІ (54). – C. 151-158.
 14. Дерманська, Л. В. Ефективність податкової політики держави в сучасних кризових умовах [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська, Н. Є. Кульчицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип.11, ч. 3. – С. 128-131.
 15. Кульчицька, Н. Є. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька, Л. В. Дерманська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 125-128.
 16. Кульчицька, Н. Є. Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька, Л. В. Дерманська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. - Вип. 8(1). – С. 116-119.
 17. Дерманська, Л. В. Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційний клімат в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 779-782.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Брич, В. Я. Економічий механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. - Тернопіль, 2018. - 180 с.