Домбровська Наталія Романівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Домбровська

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Домбровська, Наталія Романівна Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Домбровська Наталія Романівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 203 с.
 2. Домбровська, Наталія Романівна Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Домбровська Наталія Романівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Домбровська, Н. Деякі особливості оперативного контролю формування витрат за технологічними стадіями переробки сільськогосподарської сировини / Н. Домбровська // Наукові записки. Сер. Економіка. – Чортків, 2002. – № 1. – С. 38-39.
 2. Домбровська, Н. Методика оцінки відхилень витрат виробництва в управлінському обліку [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 173-178.
 3. Домбровська, Н. Об’єктивні передумови впровадження управлінського обліку на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Домбровська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С.81-85.
 4. Домбровська, Н. Р. Організаційна модель управлінського обліку витрат виробництва на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 149-153.
 5. Домбровська, Н. Р. Система збалансованих показників як засіб ефективного управління підприємством / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 30-32.
 6. Домбровська, Н. Р. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 184-188.
 7. Домбровська, Н. Р. Управлінський облік відхилень фактичних витрат виробництва від нормативних [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 6. − 2000. – С. 119-121.
 8. Домбровська, Н. Р. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 139-143.
 9. Домбровська, Н. Р. Аналіз кредитоспроможності підприємства / Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 88-89.
 10. Домбровська, Н. Р. До питання нарахування амортизації основнихзасобів [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 45-48.
 11. Домбровська, Н. Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при їх використанні згідно національних стандартів [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 137-142.
 12. Палюх, М. Прийняття управлінських рішень на основі нормативного методу обліку витрат і системи «директор-костинг». [Електронний ресурс] / Микола Палюх, Наталя Домбровська // Наукові записки Тернопільського Державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 5. − 2000. – С. 78-85.
 13. Хархут, Н. М. Аналіз складу, динаміки та стану основних засобів / Н. М. Хархут, Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 93-95.
 14. Домбровська, Н. Управлінський облік: проблеми становлення [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – № 10, 2002. – С. 186-187.
 15. Домбровська, Н. Р. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська //Інноваційна економіка.– 2012.– № 2.– С. 139-143.
 16. Домбровська, Н. Р. Класифікація витрат виробництва як основа управлінського обліку / Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 300-303.
 17. Домбровська, Н. Р. Система збалансованих показників як засіб управління стратегією підприємства / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 35-37.
 18. Домбровська, Н. Р. Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції / Н. Р. Домбровська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 303-309.
 19. Домбровська, Н. Р. Дебіторська та кредиторська заборгованості : проблеми класифікації / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 182-187.
 20. Домбровська, Н. Р. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 340-349.
 21. Домбровская, Н. Р. Задания и особенности бухгалтерского учета затрат на содержание и эксплуатацию автопарка при переходе к рынку / Н. Р. Домбровская // Все о бухгалтерском учете. – 1995. – № 16 (47). – С. 8.
 22. Домбровська, Н. Р. Облік амортизації автомобілів та автопричепів / Н. Р. Домбровська // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. пр. викл., студ., аспірантів. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 47-48.
 23. Домбровська, Н. Р. Критерій ефективності та проблеми оцінки роботи вантажного автотранспорту / Н. Р. Домбровська // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць викл., студ., аспірантів. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 48-49.
 24. Домбровська, Н. Р. Методика оцінки відхилень витрат в управлінському обліку / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 8. – 2001. – С. 173-178.
 25. Домбровська, Н. Р. Особливості нормативного обліку витрат на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип., ч. 1. – С. 56-65.
 26. Домбровська, Н. Р. Необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності діяльності у практику вітчизняних підприємств / Н. Р. Домбровська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2008. – № 14. – С. 59-62.
 27. Домбровська, Н. Р. Формування в обліку витрат виробництва за місцями їх виникнення і центрами відповідальності / Н. Р. Домбровська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2008. – Вип. 35. – С. 305-311.
 28. Домбровська, Н. Р. Організація обліку витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. випуск. – С. 54-60.
 29. Домбровська, Н. Р. Особливості обліку вибуття основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Формування ринкової економіки : наук. журн. – К. : КНЕУ, 2015. – № 33. – С. 540-548.
 30. Домбровська, Н. Р. Методичні аспекти обліку основних засобів підприємства по заготівлі та переробці зерна в частині облікової політики [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Домбровська, Н. Р. Операційний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Р. Домбровська, П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 75 с.