Дмитришин Марта Василівна

Опубліковано: 02 лютого 2015

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

1410527224 img 3462 Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Дмитришин, Марта Василівна Формування та ефективність фінансового механізму вищих навчальних закладів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дмитришин Марта Василівна ; Львівська державна фінансова академія - Львів, 2013. - 207 с.
 2. Дмитришин, Марта Василівна Формування та ефективність фінансового механізму вищих навчальних закладів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08. - гроші, фінанси і кредит /Марта Василівна Дмитришин.– Х.: ХНЕУ, 2013.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дмитришин, М. В. Інноваційні підходи до формування організаційно-фінансового механізму вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7, т. 1. – С. 215-222.
 2. Дмитришин, М. В. Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Сер. Економіка. – 2014. –№ 9. – С.305-311.
 3. Дмитришин, М. В. Ваучерне фінансування вищої освіти [Електронний ресурс] / Марта Василівна Дмитришин // Сучасний стан економіки, управління та рекламної діяльності України [27лют. 2014 р.]. : матеріали наук.-практ. конф. молод. вчених та студ. – 2014. – С. 23-26.
 4. Дмитришин, М. В. Особливості формування фінансового механізму вищих навчальних закладів: світовий досвід [Електронний ресурс] / Марта Василівна Дмитришин // Наука та освіта XXI століття : матеріали звітної наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 30 квіт. 2014 р.]. – Ів.-Франківськ : Ів.-Франківський ред.-видав. відділ ун-ту , 2014. – С. 444-447.
 5. Дмитришин, М. В. Ваучерне фінансування вищої освіти [Електронний ресурс] / Марта Василівна Дмитришин // Вища освіта в констесті евроінтеграції: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / за ред. І. Луцького, Б. Морачевської. – Ів.-Франківськ : ред.-видав. відділ Ів.-Франківського ун-ту права ім. Короля Д. Галицького, 2014. – С. 86-99.
 6. Дмитришин, М. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності організаційно-фінансового механізму ВНЗ [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – 2010. – № 2 (16). – С. 218-227.
 7. Дмитришин, М. В. Особливості формування організаційно-фінансового механізму вищих навчальних закладів: світовий досвід / М. В. Дмитришин // Вісник ЛДФА. – 2010. – № 19. – С. 269-276.
 8. Дмитришин, М. В. Теоретичні аспекти організаційно-фінансового механізму в системі вищої освіти / М. В. Дмитришин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 262, т. V. – С. 1166-1174.
 9. Дмитришин, М. В. Аналіз системи показників ефективності організаційно-фінансового механізму вищих навчальних закладів / М. В. Дмитришин // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 8. – С. 354-359.
 10. Дмитришин, М. В. Моделювання процесу функціонування організаційно-фінансового механізму ВНЗ з вико­ристанням нейронечітких технологій / М. В. Дмитришин // Вісник ЛДФА. – 2011. – № 21. – С. 249-256.
 11. Дмитришин, М. В. Оцінювання рівнів показників ефективності організаційно-фінансового механізму вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Моделювання регіональної економіки. – 2011. – № 2 (18). – С. 173-183.
 12. Дмитришин, М. В. Формування сукупності показників ефективності організаційно-фінансового механізму вищих навчальних закладів / М. В. Дмитришин // Вісник ЛДФА. – 2011. – № 20. – С. 292-299.
 13. Дмитришин, М. В. Прогнозування і формування шляхів підвищення ефективності фінансового механізму ВНЗ [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Моделювання регіональної економіки. – 2012. – № 1 (19). – С. 345-352.
 14. Дмитришин, М. В. Системний підхід до формування фінансового механізму вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 8. – С. 289-294.
 15. Дмитришин, М. В. Ендавмент вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11, т. 1. – С. 64-73.
 16. Дмитришин, М. В. Формування системи ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства / М. В. Дмитришин, М. М. Данилишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11, т. 2. – С. 131-138.
 17. Дмитришин, М. В. Оцінка ефективності функціонування власного капіталу комерційного банку / М. В. Дмитришин, Г. В. Базилів // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 2 (26). – С. 147-154.
 18. Дмитришин, М. В. Проблеми та перспективи залучення європейського туриста на Прикарпаття / Марта Василівна Дмитришин // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 11. – С. 8-11.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дмитришин, М. В. Формування та ефективність фінансового механізму вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]: монографія / М. В. Дмитришин. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 164 с.