Дракохруст Тетяна Вікторівна

Опубліковано: 01 липня 2015

 1450443364 1443642456 dragohrust-tetyana-vktorvnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорчук, Тетяна Вікторівна Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сидорчук Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 181 с.
 2. Сидорчук, Тетяна Вікторівна Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сидорчук Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дракохруст, Т. В. Модернізація інституційної бази регіональної структурної політики / Т. В. Дракохруст // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 23-26.
 2. Сидорчук, Т. В. Методологія науки про державне управління в контексті розвитку сучасної науки / Т. В. Сидорчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 130-132.
 3. Сидорчук, Тетяна Стратегічні аспекти антикризового управління / Тетяна Сидорчук // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 164-167.
 4. Сидорчук, Т. В. Удосконалення механізмів антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / Т. В. Сидорчук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 47-53.
 5. Сидорчук, Т. В. До окремих питань теорії науки державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – С. 194-198.
 6. Сидорчук, Т. В. До питань методу та методології державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – С. 190-195.
 7. Дракохруст, Т. В. Деякі аспекти інституційного розвитку державного управління в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №11. – с.121-124.
 8. Дракохруст, Т. В. Передумови запровадження безвізового режиму в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст, М. В. Бобрик.
 9. Дракохруст, Т. В. Іноземець як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Тетяна Вікторівна Дракохруст, Катерина Андріївна Мудрик.
 10. Дракохруст, Т. В. Проблеми інституту громадянства у міжнародному праві [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №4. – с.428-431.
 11. Сидорчук, Т. Концептуальні підходи щодо становлення структури методології державного управління [Електронний ресурс] / Тетяна Сидорчук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – №3.
 12. Дракохруст, Т. В. Кластерний підхід як інструмент розвитку національної економіки на муніципальному рівні / Т. В. Дракохруст // Секторальні асиметрії розвитку національної економіки : механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень : зб. матеріалів доп. Всеукр. наук. internet- конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 29 трав. 2015 р.] / редкол. : Т. Л. Желюк, А. Зелінська, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Тайп, 2015. – С. 107-110.
 13. Дракохруст, Т. В. Актуальні питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб на території України [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 41-44.
 14. Дракохруст, Т. Окремі проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб  [Електронний ресурс] / Т. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 46-49.
 15. Дракохруст, Т. В. Реалізація методології державного управління в умовах реформування публічної адміністрації в Україні / Т. В. Дракохруст // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. видання. – 2014. – № 6.
 16. Drakokhrust, T. Legal basis of public administration in Ukraine [Електронний ресурс] / Т. Drakokhrust // French Journal of Science and Education. – Paris, 2014. – № 2. – С. 797-803.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дракохруст, Т. В. Міграційне право України [Текст] : навч.-метод. матеріали / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 23 с.
 2. Толуб'як, В. С. Право в публічному управлінні [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб'як, Т. В. Дракохруст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 213 с.
 

Дарморост Ірина Анатоліївна

Опубліковано: 10 липня 2018

ДарморостКафедра комп'ютерних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Апаратна реалізація алгоритму сортування чисел в задачі ідентифікації поля електропровідності грунтів [Текст] / М. П. Дивак, І. А. Мадюдя, І. Г. Цмоць // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 20-22.
 2. Програмна реалізація алгоритму розв'язування задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора [Текст] / Я. І. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак, І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 105-106.
 3. Мадюдя, І. А. Стратегія проведення вимірювань для створення математичної моделі електропровідності грунтів [Текст] / І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Дацків Ігор Богданович

Опубліковано: 28 листопада 2011

datskiv

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К., 2010. - 474 с.
 2. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при МЗС України. - К., 2010. - 34 с.
 3. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. – 167.
 4. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Дацків; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Дацків, І. Дипломатичне протистояння між українською і російською делегаціями на Брест-Литовській мирній конференції / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 28-34.
 2. Дацків, І. Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 108-122.
 3. Дацків, І. Варшавська угода 1920 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 4. Дацків, І. Встановлення дипломатичних відносин української держави з країнами Четвертного союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 45-50.
 5. Дацків, І. Встановлення дипломатичних контактів гетьманату П. Скоропадського з країнами Антанти [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 22. – С. 37-47.
 6. Дацків, І. Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно-визвольної революції 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків.
 7. Дацків, І. Головні вектори зовнішньої політики гетьманату П. Скоропадського 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Дацків // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 14. – С. 67-76.
 8. Дацків, І. Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 20. – С. 31-42.
 9. Дацків, І. Дипломатичні зносини між Українською Державою і радянською Росією у 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 pp. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 112-122.
 10. Дацків, І. Діяльність дипломатичної служби Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 346-352.
 11. Дацків, І. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 12. Дацків, І. Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 43. – С. 39-45.
 13. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917-1918 роках [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-92.
 14. Дацків, І. Проблема соборності України на брестських переговорах 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20-26.
 15. Дацків, І. Становлення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 92-98.
 16. Дацків, І. Б. Становлення українсько-французьких дипломатичних відносин у добу Директорії УНР [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 34. – С. 46-57.
 17. Дацків, І. Діяльність дипломатичного корпусу гетьманату П. Скоропадського за кордоном [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 93-98.
 18. Дацків, І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1913-1923 роках [Електронний ресурс] // Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 30-33.
 19. Дацків, І. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 69-72.
 20. Дацків, І. Переміщення культурного надбання України під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 93-100.
 21. Дацків, І. Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брест-Литовських угод 1918 р. та її наслідки для України [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 170-177.
 22. Дацків, І. Україно-англійські дипломатичні зв’язки у 1917-1921 роках [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 185-192.
 23. Дацків,І. Б. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковийвісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 24. Дацків, І. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 210-218.
 25. Дацків, І. Б. Бібліотеки України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 103-110.
 26. Дацків, І. Б. Бойові дії на території України під час весняно-літньої кампанії 1942 р. на східному фронті в ході Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 72-80.
 27. Дацків, І. Б. Брестський мир у процесі становлення України суб'єктом міжнародної політики / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 80, ч. II. – С. 48-55.
 28. Дацків, І. Б. Брестський мирний договір в історії української дипломатії / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С. 34-43.
 29. Дацків, І. Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XIX. – С. 366-376.
 30. Дацків, І. Б. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 4 (42). – С. 29-36.
 31. Дацків, І. Б. Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філосовія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 17. – С. 101-106.
 32. Дацків, І. Б. Втрати Україною історико-культурного надбання в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука на порозі ХХІ ст. : міжнар. наук. конгрес. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 2. – С. 153-157.
 33. Дацків, І. Б. Втрати Україною національно-культурних цінностей під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 8. – С. 126-128.
 34. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 273-294.
 35. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність Західно-Української Народної Республіки в еміграції. Співробітництво з діаспорою / І. Б. Дацків // Наш український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, метод. статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, ЧОПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – С. 210-221.
 36. Дацків, І. Б. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу Української Революції / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 1. – С. 61-70.
 37. Дацків, І. Б. Дипломатичний фронт Західно-Української Народної Республіки / І. Б. Дацків // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. – Чернівці, 2007. – С. 178-183.
 38. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 28-38.
 39. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Української Держави гетьмана П. Скоропадського з Антантою: історіографія питання / І. Б. Дацків // Регіональні проблеми української історії : зб. наук. праць. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 92-100.
 40. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Гетьманату П. Скоропадського з Антантою: історіографія проблеми / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 31. – С. 46-53.
 41. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини між державами Антанти та представниками Української держави гетьмана П. Скоропадського у працях українських дослідників / І. Б. Дацків // Історична пам'ять 2'2008 : наук. зб. – Полтава : АСМІ. – № 2. – С. 159-165.
 42. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4 (88) – С. 21-26.
 43. Дацків, І. Б. Дипломатичні дії Української Держави за кордоном 1918 р., у захисті національних інтересів / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 91-95.
 44. Дацків, І. Б. Дипломатичні заходи Гетьманату П.  Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України / І. Б. Дацків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. XIV. – С. 133-136.
 45. Дацків, І. Б. Дипломатичні зносини Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії / І. Б. Дацків // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2008. – № 77 (129). – С. 77-84.
 46. Дацків, І. Б. Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Київська старовина : наук. істор.-філол. журн. – 2008. – Вип. 6. – С. 38-48.
 47. Дацків, І. Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2008. – №. 5. – С. 121-137.
 48. Дацків, І. Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 – 1923 рр.): історіографія та джерела дослідження / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 54 (№ 11). – С. 14-21.
 49. Дацків, І. Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XX. – С. 346-355.
 50. Дацків, І. Б. Діяльність дипломатичної делегенції ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року / І. Б. Дацків // Науковий вісник Дипломатичної академії України : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 19. – С. 227-239.
 51. Дацків, І. Б. Діячі «Просвіти» – галицькі дипломати у захисті національних інтересів на Паризькій мирній конференції / І. Б. Дацків // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / за ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 57-64.
 52. Дацків, І. Б. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. [Кривий Ріг, 26 жовт. 2012 р.]. / В. О. Шайкан ; Г. П. Поліщук. – Кривий ріг : Вид-во «Діоніс», 2012. – С. 12-17
 53. Дацків, І. Б. До питання реституції культурних цінностей України, втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Інтелігенція і влада : матеріали Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт. – 1999. – С. 61-63.
 54. Дацків, І. Б. Доля музейних цінностей України періоду Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 9. – С. 74-77.
 55. Дацків, І. Б. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 56. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії Гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. – 2008. – Вип. 9. – С. 130-148.
 57. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : Рада, 2009. – Т. XXIII. – С. 349-367.
 58. Дацків, І. Б. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2011. – Вип. 4. (94) – С. 30-33.
 59. Дацків, І. Б. Зовнішньополітичні орієнтири Української Держави Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Українська Держава Павла Скоропадського : державотворчі замисли та історичні наслідки : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2008. – С. 35-44.
 60. Дацків, І. Б. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 35. – С. 63-71.
 61. Дацків, І. Б. Культурна спадщина України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : зб. матеріалів наук. конф. – Кривий Ріг : Мінерал. – 2000. – С. 93-95.
 62. Дацків, І. Б. Лонгин Цегельський – український дипломат і політичний діяч / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Людина у структурах повсякдення в історії України : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. [Луганськ, 23-24 листоп. 2011 р.]. – Луганськ, 2011. – С. 42-44.
 63. Дацків, І. Б. Міжнародне становище і зовнішня політика України доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2012. – № 4 (48). – С. 4-17.
 64. Дацків, І. Б. Міжнародні відносини Української Центральної Ради з державами Антанти: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 366-371.
 65. Дацків, І. Б. Науково-практичні аспекти повернення в Україну її історико-культурних надбань, переміщених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 174-178.
 66. Дацків, І. Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР / І. Б. Дацків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк , 2011. – № 10. – С. 41-47.
 67. Дацків, І. Б. Особливості підготовки документознавців в умовах інформаційного суспільства / І. Б. Дацків, М. Я. Кічула // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. / редкол. І. І. Тюрменко [та ін.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 11-12.
 68. Дацків, І. Б. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 5 (43). – С. 8-17.
 69. Дацків, І. Б. Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ТНЕУ: соціальні потреби, особливості, перспективи / І. Б. Дацків, О. Є. Гомотюк // Інформаційні технології в документознавчій сфері: матеріали Міжнар. конф. [30 берез.-1 квіт. 2011 р.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 107-110.
 70. Дацків, І. Б. Пограбування національно-культурних цінностей України (1941-1945) / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 101-106.
 71. Дацків, І. Б. Правові аспекти, щодо реституції історико-культурних надбань, переміщених в період Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 93-99.
 72. Дацків, І. Б. Проблеми повернення культурної спадщини України, переміщеної у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 91-94.
 73. Дацків, І. Б. Реституція культурних цінностей України втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 125-127.
 74. Дацків, І. Б. Розбудова дипломатичної служби Української держави 1918 р. / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С. 93-99.
 75. Дацків, І. Б. Становлення та основні напрямки дипломатії держави гетьмана Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Наукові записки. Сер. Історичні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 15. – С. 51-66.
 76. Дацків, І. Б. Створення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки / І .Б. Дацків // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 111-114.
 77. Дацків, І. Б. Структура і діяльність зовнішньополітичного відомства Директорії УНР/ І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. — К.: «Рада», 2008. – Т. XXII. – С. 337-354.
 78. Дацків, І. Б. Трагічний досвід міжетнічної конфронтації / І. Б. Дацків // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – К.: Міленіум, 2012. – № 1. – С. 245-246. – Рец. на кн. : Гулай, В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.
 79. Дацків, І. Б. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 29. – С. 39-48.
 80. Дацків, І. Б. Українські архіви під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. статей. – Чернівці : Золоті Литаври, 2000. – Т. 4. – С. 435-439.
 81. Дацків, І. Б. Українсько-німецькі відносини 1918 року: економічний аспект / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 3. – С. 61-70.
 82. Дацків, І. Б. Українсько-польський союз 1920 р. у контексті дипломатичних стосунків РСФРР і Речі Посполитої / І. Б. Дацків // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 37. – С. 56-81.
 83. Дацків, І. Б. Українсько-польські взаємини 1919 – 1920 рр.: роль дипломатії УНР / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. , 2011. – Вип. ХІІ. – С. 795-816.
 84. Дацків, І. Б. Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР / І. Б. Дацків // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий зб. наук. праць / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 213-218.
 85. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 43-46.
 86. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою: від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 3-4 квіт. 2012 р.]. / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 99-103.
 87. Дацків, І. Б. Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917 – квітень 1918 pp.) / І. Б. Дацків // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Історія. – 2009. – № 852. – С. 115-125.
 88. Дацків, І. Б. Концептуально-теоретичні засади з дослідження взаємовідносин УНР і ЗУНР та джерела їх вивчення / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2, ч. 1. – С. 226-231.
 89. Дацків, І. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 90. Дацків, І. Інформаційна політика України : проблеми взаємодії суспільства і влади / І. Дацків, О. Ляшенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 98-103.
 91. Дацків, І. Міжнародне становище України на початку Української революції 1917-1921 рр. / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. –Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 190-198.
 92. Дацків, І. Б. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 93. Дацків, І. Б. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1 (109). – С. 22-25.
 94. Дацків, І. Б. Еволюція українсько-французьких відносин в умовах Української революції (1917 – 1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа– Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. –Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 13. – С. 152-162.
 95. Дацків, І. Б. Міжнародні економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського в 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 46-50.
 96. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 12. – С. 225-230.
 97. Дацків, І. Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнародних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 15. – С. 194-204.
 98. Ляшенко, О. Концептуальні засади формування інформаційної політики країни: світовий досвід [Електронний ресурс] / О. Ляшенко, І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнаодних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 15. – С. 111-125.
 99. Дацків, І. Західноукраїнська Народна Республіка в системі міжнародних відносин (1918-1923 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. ч. 1. – С. 126-131.
 100. Дацків, І. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Дацків, М. Полич // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 108-121.
 101. Дацків, І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 40-44.
 102. Дацків, І. Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків, Оксана Ляшенко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 17. – С. 58-65.
 103. Дацків, І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 125-132.
 104. Дацків, І. Міжнародне становище та зовнішня політика України 1917-1918 рр. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 75-83.
 105. Ляшенко, О. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. [Електронний ресурс] / Оксана Ляшенко, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 88-94.
 106. Савчук, О. Основні напрямки формування інформаційного розвитку Українського суспільства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Олена Савчук, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 1. – С. 91-95.
 107. Дацків, І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у Добу Центральної Ради [Електронний ресурс] / І. Дацків // ЕМІНАК : наук. щоквартальник. – 2016. – № 2 (14), т. 1. – С. 38-43.
 108. Дацків, І. Український і зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 97-102.
 109. Дацків, І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 115-120.
 110. Дацків, І. Б. Дипломатична служба Української Центральної Ради [Електроний ресурс] / І. Б. Дацків.
 111. Дацків, І. Дипломатична діяльність Української Народної Республіки у захисті державності в добу директорії [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – т. 14. – С. 72-76.
 112. Дацків, І. Проблема соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 113. Дацків, І. Б. Постать Лонгина Цегельського в історії української дипломатії (до 140-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, М. І. Полич.
 114. Дацків, І. Головні напрями зовнішнього курсу ЗУНР [Текст] / Ігор Дацків // Бінтел. – 2018. – № 1. – С. 39-53.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дацків, І. Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Крок, 2013. – 621 с.
 2. Дацків, І. Б. Брест 1918 : європейський прорив України [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2008. – 254 с .
 3. Дацків, І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917-1923 рр. [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Роль та місце української діаспори в становленні незалежної Української держави [Текст]: навч. посіб. / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич [та ін.]; за ред. Б. Д. Лановика.– Тернопіль: Економічна думка, 2001.– 292 с.
 2. Дацків, І. Б. Документознавство : навч. посіб. / І. Б. Дацків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 160 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
 2. Дацків, І. Б. Архівознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 40 с.
 3. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 44 с.
 4. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 68 с.
 5. Дацків, І. Б. Документознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.
 6. Дацків, І. Б. Історія України : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання / І. Б. Дацків. – Тернопіль. 2003. – 44 с.
 

Дем'янишин Василь Васильович

Опубліковано: 12 лютого 2013

Науково-дослідна частина

Посада: молодший науковий співробітник

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дем'янишин, В. В. Джерела формування спеціального фонду бюджетних установ : сучасні реалії, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Дем'янишин.
 2. Дем'янишин, В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування / В. Дем'янишин // Наука молода.– 2011. – №15-16. – С. 165-168.
 3. Клапків, Ю. М. Особливості трактування ризику лауреатами Нобелівської премії / Юрій Михайлович Клапків, Василь Васильович Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 55-62.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Розвиток законодавчої та нормативної основи організації фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку держави [Текст] / В. Г. Дем'янишин, В. В. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 40-51.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дем'янишин, В. В. Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 197-209.
 2. Дем'янишин, В. В. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 211-221.
 3. Дем'янишин, В. В. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 252-255.
 4. Дем'янишин, В. В. Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 249-252.
 5. Дем'янишин, В. В. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 209-211.
 6. Дем'янишин, В. В. Бюджетний аудит [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 389-401.
 7. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 8. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 9. Дем'янишин, В. В. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 224-233.
 10. Дем'янишин, В. В. Оперативно-мережеві показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 222-224.
 11. Дем'янишин, В. В. Бюджетний аудит [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 416-426.
 12. Дем'янишин, В. В. Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 260-262.
 13. Дем'янишин, В. В. Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 211-222.
 14. Дем'янишин, В. В. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 262-265.
 

Дем'янюк Антоніна Вікторівна

Опубліковано: 01 вересня 2011

1450188772 1415793084 demanukКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Дем'янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій : субнаціональний рівень [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Вікторівна Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 204 с.
 2. Дем'янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій : субнаціональний рівень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Вікторівна Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дем'янюк, А. В. Забезпечення суспільних благ на субнаціональному рівні [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 192-199.
 2. Дем'янюк, А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій / А. Дем'янюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 25-32.
 3. Дем'янюк, А. До питання про зміцнення доходної бази місцевих бюджетів / А. Дем'нюк, Л. Безгубенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – № 9. – С. 159-166.
 4. Дем'янюк, А. В. Фіскальний федералізм та проблеми збалансованості бюджетів / А. В. Дем'янюк // Фінанси України. – 2001.- № 10. – С. 23-28.
 5. Дем'янюк, А. В. Проблеми та перспективи забезпечення прозорості бюджетного процесу на субнаціональному рівні [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 30-37.
 6. Дем'янюк, А. Вітчизняні реалії здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні / Антоніна Дем'янюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 11-13.
 7. Дем’янюк, А. В. Актуальні проблеми бюджетного планування та прийняття фінансових рішень / А. В. Дем’янюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : зб. наук. статей. – Харків : Основа, 2001. – С. 142-143.
 8. Дем’янюк, А. В. Бюджетна політика на субнаціональному рівні як важливий фактор стратегічного розвитку регіону / А. В. Дем'янюк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки.  – 2002. – Вип. 2. – С. 59-64.
 9. Дем’янюк, А. В. Проблеми регулювання міжбюджетних відносин в умовах трансформаційних процесів бюджетної системи України / А. В. Дем’янюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 84-92.
 10. Дем’янюк, А. В. Бюджетне планування на локальному рівні в контексті демократичних та ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Дем’янюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 77-81.
 11. Demyanyuk, A. Budget process at the local level: problems and prospects of modernization [Electronic resource] / Antonina Demyanyuk // Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – 2014. – № 4(212). – P. 37-46.
 12. Дем'янюк, А. В. Удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах демократичних і ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 730-731. – С. 141-144.
 13. Дем'янюк, А. В. Перспективи впровадження системи моніторингу виконання місцевих бюджетів з метою забезпечення прозорості та залучення громадськості [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк.
 14. Demyanyuk, A. Support systems and technologies of budget process at the local level  in the context of transformational changes [Electronic resource] / Antonina Demyanyuk // Socio-economic aspects of economics and management : collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Vol. 2 – P. 194-197.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): монограф. Т.1. / [та інш.];  під заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 363.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 3. Дем'янюк, А. В.  Досягнення цілей фінансового вирівнювання в процесі реалізації регіональної політики України [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С.177-185.
 4. Дем'янюк, А. В.  Склад видатків місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 110-118.
 5. Дем'янюк, А. В.  Сучасний стан та проблеми здійснення фінансового вирівнювання в Україні [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 169-176.
 6. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 

Довгань Жанна Миколаївна

Опубліковано: 19 жовтня 2011

dovgan

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми, 2012. - 583 с.
 2. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми : [ Б. В. ], 2012. - 42 с.
 3. Довгань, Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Довгань Жанна Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1999. - 204 с.
 4. Довгань, Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Довгань Жанна Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Довгань, Ж. Базельські стандарти оцінювання адекватності власного капіталу банків / Жанна Довгань // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 29-34.
 2. Довгань, Ж. Діяльність вітчизняних банківських установ в умовах економічної кризи / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 196-201.
 3. Довгань, Ж. Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи / Жанна Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 31-41.
 4. Довгань, Ж. Капіталізація банківської системи України / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 10-14.
 5. Довгань, Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 64-70.
 6. Довгань, Ж. Система ризик-менеджменту в комерційному банку / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2005. –№ 1. – С. 42-49.
 7. Довгань, Ж. Сучасність та оцінка достатності капіталу комерційного банку / Ж. Довгань // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 56-62.
 8. Довгань, Ж. Теоретичні аспекти формування ресурсів банку / Ж. Довгань // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 106-109.
 9. Довгань, Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 51-55.
 10. Довгань, Ж. Управління ризиками в банківських установах / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 113-119.
 11. Довгань, Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 20-26.
 12. Довгань, Ж. Проблеми фінансової стійкості банківських установ України [Електронний ресурс] / Жанна Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 109-112.
 13. Довгань, Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи / Ж. Довгань // Економічний аналіз : зб.наук.праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. - Вип. 8. - Ч.1 - С. 373-376.
 14. Довгань, Ж. Формування капіталу комерційними банками України / Ж. Довгань // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 118-120.
 15. Довгань, Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 39-46.
 16. Довгань, Ж. Управління зобов'язаннями комерційних банків України / Ж. Довгань // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 106-109.
 17. Довгань, Ж. М. Економічний зміст фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 207-211.
 18. Довгань, Ж. Банківська діяльність в умовах інтеграційних процесів: [Про засідання круглого столу 13 лютого 2007 року в ТНЕУ на факультеті банківського бізнесу] / Ж. Довгань // Університетська думка. – 2007. – січ.-лют. (№ 1-2). – С. 5.
 19. Довгань, Ж. М. Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 238-241.
 20. Довгань, Ж. М. «Базель III» у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1 (10). – С. 224-229.
 21. Довгань, Ж. М. Взаємозв’язок фінансової стійкості, стабільності, безпеки, надійності та ефективності банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 275-278.
 22. Довгань, Ж. Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. Довгань // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 66-72.
 23. Довгань, Ж. М. Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. 2. – С. 38-43.
 24. Довгань, Ж. М. Роль та місце банківського нагляду в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 256-259.
 25. Довгань, Ж. М. Узагальнення наукових засад дослідження стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка, – 2011. – № 5. – С. 260-263.
 26. Довгань, Ж. М. Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 17. – С. 419-426.
 27. Довгань, Ж. М. Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. - 2012. - Вип. 20. - С. 187-191.
 28. Довгань, Ж. М. Проблеми капіталізації вітчизняних банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань , С. Я. Пруський // Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. – Вип 4 (1). – С. 51-55.
 29. Довгань, Ж. Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України / Жанна Довгань // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 26-31.
 30. Довгань, Ж. Концептуальні засади комплексного оцінювання фінансової стійкості банківської системи / Жанна Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 86-96.
 31. Довгань, Ж. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансові стійкість національних банківських систем / Жанна Довгань // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 2 .– С. 178-195.
 32. Довгань, Ж. М. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.– Т. 32.– С. 100-106.
 33. Довгань, Ж. Аналіз релевантних факторів забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. Довгань // Вісник Української академії банківської справи. – 2011.– № 2(31).– С. 57-62.
 34. Довгань, Ж. М. Проблеми вітчизняних банків в умовах фінансової нестабільності [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2010.– Т. 1.– С. 78-79.
 35. Довгань, Ж. М. Ризик-менеджмент у системі управління фінансовою стійкістю банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.– Т. 2.– С. 31-33.
 36. Довгань, Ж. М. Страхування депозитів у контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2012.– С. 68-69.
 37. Довгань, Ж. М. Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Бізнес Інформ. – 2013.– № 2.– С. 222-227.
 38. Довгань, Ж. М. Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013.– № 1.– С. 252-259.
 39. Довгань, Ж. М. Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2013.– № 2(19).– С.328-335.
 40. Довгань, Ж. М. Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі в контексті впливу на фінансову стійкість банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2013.– Вип. 23. – С. 280-284.
 41. Довгань, Ж. М. Вплив державного регулювання і нагляду на фінансову стійкість банківської системи / Ж. М. Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013.– № 1. – С. 149-155.
 42. Довгань, Ж. М. Економічні фактори порушення фінансової стійкості банківських установ [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. – 2013.– № 1. – С. 36-42.
 43. Довгань, Ж. М. Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонуання національної інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань.
 44. Довгань, Ж. М. Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011.– Вип. 16. – С.325-332.
 45. Довгань, Ж. Особливості управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах / Жанна Довгань // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 43-55.
 46. Довгань, Ж. М. Удосконалення депозитної політики банківських установ / Жанна Миколаївна Довгань // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 46-53.
 47. Довгань, Ж. М. Вплив консолідаційних процесів у банківській системі України на її фінансову стійкість / Ж. М. Довгань // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : зб. наук. праць. – 2011. – № 2 (26). – С. 88-92.
 48. Довгань, Ж. М. Внутрішні чинники забезпечення фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 279-285.
 49. Довгань, Ж. М. Взаємозв’язок рівня концентрації капіталу в банківській системі України та її фінансової стійкості / Ж. М. Довгань // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – № 1 (29). – С. 7-15.
 50. Довгань, Ж. М. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи / Ж. М. Довгань // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 29-37.
 51. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи: загрози та шляхи їх подолання / Ж. М. Довгань // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, ч. 1.  – С. 215-222.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Довгань, Ж. М. Забезпечення фінансової стійкості банківських установ України в сучасних умовах [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 44-59.
 2. Довгань, Ж. М. Ризик-менеджмент у системі управління фінансовою стійкістю банків [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 59-80.
 3. Довгань, Ж. М. Власний капітал банківських установ та міжнародні стандарти оцінювання його достатності [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 121-143.
 4. Довгань, Ж. М. Механізм управління ліквідністю банківських установ [Текст] / Ж. М. Довгань, А. О. Тимків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-101.
 5. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 6. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи : економічна сутність, умови забезпечення та фактори порушення [Текст] / Ж. М. Довгань // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 152-180.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч. - метод. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 120 с.
 2. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 306 с.
 3. Довгань, Ж. М. Стратегічне управління в кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 191 с.
 4. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 205 с.
 5. Довгань, Ж. М. Менеджмент у банку [Текст] : підручник / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 512 с.