Дідоренко Тетяна Василівна

Опубліковано: 18 грудня 2012

ddorenko-tetyana-vasilvna

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дідоренко, Тетяна Василівна Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Дідоренко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.– 230 с.
 2. Дідоренко, Тетяна Василівна Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Дідоренко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дідоренко, Т. В. Маркетингова діяльність у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Т. В. Дідоренко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 204-208.
 2. Дідоренко, Т. В. Особливості організації внутрішнього оперативного обліку і контролю при здійсненні експортних операцій / Т. В. Дідоренко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 152-153.
 3. Мельник, Н. Особливості бухгалтерського обліку у Великобританії / Н. Мельник, Т. Дідоренко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 228-230.
 4. Дідоренко, Т. В. Підвищення трансфоспроможності сільськогосподарського машинобудування на основі венчурного інвестування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 189-191.
 5. Дідоренко, Т. В. Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва / Т. В. Дідоренко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 92-99.
 6. Белова, І. М. Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками [Електронний ресурс] / І. М. Белова, Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 217-220.
 7. Дідоренко, Т. В. Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2014. - № 12(1). - С. 126-129.
 8. Дідоренко, Т. В. "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень / Т. В. Дідоренко // Молодий вчений. - 2015. - № 2(2). - С. 53-55.
 9. Дідоренко, Т. В. Гносеологічні аспекти формування та розвитку оперативного обліку / Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 2. - С. 253-257.
 10. Завитій, О. П. Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки / О. П. Завитій, Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 58-67.
 11. Дідоренко, Т. В. Адаптивність організаційних форм використання сільськогосподарської техніки / Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 2. − С. 121-125.
 12. Дідоренко, Т. В. Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства / Т. В. Дідоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. –  Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2015. – № 2, т. 1 (222). – С. 110-114.
 13. Дідоренко, Т. В. Логічна структура системи бухгалтерського обліку / Т. В. Дідоренко           // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10.
 14. Дідоренко, Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
 15. Дідоренко, Т. В. Сутність витрат як об’єкта бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко //  Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. –  № 1 (16). – С. 126-129.
 16. Дідоренко, Т. В. Вектор розвитку активно-адаптивної системи бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. –  Вип. 10, ч. 2. –  С. 174-177.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Дідоренко, Т. В. Інституційні фактори інноваційного розвитку аграрного сектора регіональної економічної системи [Текст] / Т. В. Дідоренко // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 186-195.
 

Данилюк Ірина Вадимівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

danyluck

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності : проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Вадимівна Данилюк.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 195 с.
 2. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності : проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Вадимівна Данилюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 15 с.

СТАТТІ:

 1. Прибега, І. Сучасні проблеми аудиту облікової політики господарюючого суб'єкта / І. Прибега, І. Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 216-219.
 2. Данилюк, І. Деякі аспекти організації аудиту готової продукції / Ірина Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 202-204.
 3. Данилюк, І. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту акціонерних товариств / І. Данилюк, С. Романів. // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 333-337.
 4. Данилюк, І. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи державної контрольно-ревізійної служби України / І. Данилюк, І. Прибега. // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 37-41.
 5. Данилюк, І. В. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати : шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 101-102.
 6. Данилюк, І. Оцінка інвестиційних проектів та її вплив на якість прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк, Н. М. Зорій // Інноваційна економіка. – Тернопіль, ­– 2010. – № 1. – С. 143-148.
 7. Данилюк, І. В. Аудит: проблеми розвитку та становлення в Україні / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 82-84.
 8. Данилюк, І. В.Вдосконалення викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах /І. В. Данилюк, Л. Х. Петрук //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 50-54.
 9. Данилюк, І. В. Особливості аудиту показників звітності / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 43-44.
 10. Голяш, І. Аналіз маркетингових ризиків підприємства / Ірина Голяш, Ірина Данилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 59-62.
 11. Данилюк, І. В. Аналіз прибутку підприємств / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 112-113.
 12. Данилюк, І. Аудит з використанням комп’ютерів [Електронний ресурс] Ірина Данилюк, Ігор Прибега.
 13. Данилюк, І. В. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк, І. Д. Голяш // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 103-105.
 14. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, І. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 15. Зорій, Н. М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 72-79.
 16. Данилюк, І. В. Облікова політика підприємства та її вплив на факти господарського життя [Текст] / І. В. Данилюк // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 17-20.
 17. Данилюк, І. В. Аудит з використанням сучасних інформаційних систем: зони ризику / І. В. Данилюк, О. Данилюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 26-29.
 18. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 19. Данилюк, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу / Ірина Данилюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 145-150.
 20. Данилюк, І. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. –  № 1. – С. 125-131.
 21. Данилюк, І. Оцінка обліку та системи внутрішнього контролю як інструмент безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій.
 22. Зорій, Н. М. Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Фінансовий простір. – 2015. – Вип. 1 (17). – С. 151-157.
 23. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 24. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 25. Данилюк, І. В. ІТ – аудит: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк / Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи. – 2016. – Ч. 2. – С. 75-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Система контролю : проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 84 с.
 2. Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку : зб. матеріалів круглого столу, [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Данилюк, І. В. Аудит [Текст] / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега. – Тернопіль : Прінт-офіс, 2003. – 127 с.
 2. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Курс лекцій / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега, Г. В. Жубіль. – Тернопіль : ТДЕУ, 2007. – 122 с.
 3. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Навчально-методичний посібник / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега. – Тернопіль : Астон, 2005. – 144 с.
 4. Мех, Я. В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Основи аудиту" [Електронний ресурс] / Я. В. Мех, І. В. Данилюк, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 61 с.
 

Дзіковська Юлія Миколаївна

Опубліковано: 26 вересня 2017

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дзіковська, Юлія Миколаївна Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Юлія Миколаївна Дзіковська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 199 c.
 2. Дзіковська, Юлія Миколаївна Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об'єктів промисловості та медицини [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Дзіковська Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 

 

Дмитрів Володимир Ігорович

Опубліковано: 29 жовтня 2012

Дмитрів

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Дмитрів, Володимир Ігорович Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Ігорович Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 198 с.
 2. Дмитрів, Володимир Ігорович Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Ігорович Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дмитрів, В. І. Вплив податкової політики на стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / В. І. Дмитрів // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 151-155.
 2. Дмитрів, В. І. Податок на нерухомість – тест на демократичність / В. І. Дмитрів, А. І. Луцик // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 130-135.
 3. Дмитрів, В. Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України / В. Дмитрів // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 136-141.
 4. Дмитрів, В. І. Оцінка основних тенденцій інноваційного розвитку підприємств в регіонах України / В. І. Дмитрів // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 23 - С. 101-104.
 5. Дмитрів, В. І. Діагностика потенціалу інноваційного розвитку промисловості України / В. І. Дмитрів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 94-101.
 6. Дмитрів, В. І. Фіскальне значення податку на додану вартість та його роль у підвищенні інвестиційної привабливості країни [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів, Т. Ю. Фриюк // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.153-157.
 7. Десютнюк, О. М. Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, В. І. Дмитрів / Економіст. – 2014. – № 1. – С. 71-73.
 8. Дмытрив, В. И. Характеристика основных финансовых инструментов поддержки реального сектора экономики Украины [Электронный ресурс] / В. И. Дмытрив // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : Видавництво Харківського національного економічного університету, 2013. – № 7 (147). – С. 98-100.
 9. Дмитрів, В. І. Світовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / В. І. Дмитрів // Ефективна економіка. – 2014. –  № 7.
 10. Дмитрів, В. І. Вплив макроекономічних показників на інвестиційно-інноваційний потенціал країни: проблемно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 4 (155). – С. 23-28.
 11. Дмытрив, В. И. Влияние налогового и таможенного законодательства на стимулирование ивестиционно-инновационной деятельности в Украине / В. И. Дмытрив, Е. С. Заклекта-Берестовенко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10 (57), ч. 1. – С. 180-184.
 12. Десятнюк, О. Стабільність оподаткування та її вплив на економічний розвиток держави / Оксана Десятнюк, Володимир Дмитрів // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 18-27.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дмитрів, В. І.  Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційні процеси в державі [Текст] / В. І. Дмитрів // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 99-106.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 6. Крисоватий, А. І. Прагматизм впливу інституційних чинників на розширення бази оподаткування [Текст] / А. І. Крисоватий, В. І. Дмитрів // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 72-92.
 7. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 8. Дмитрів, В. І. Роль консультаційних послуг в сфері оподаткування для держави і суспільства [Текст] / В. І. Дмитрів // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 240-251.
 

Дудар Олена Вікторівна

Опубліковано: 21 травня 2013

dudarКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дудар, О. Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйвера «Оплот» [Електронний ресурс] / О. Дудар.
 2. Собчук, Л. Герменевтичні проекції міфопоетики ( на матеріалі художньої прози М. Вінграновського) [Електронний ресурс] / Л. Собчук, О. Дудар.
 3. Собчук, Л. В. Текстове втілення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі (на матеріалі роману Т. Драйзера «Оплот») [Електронний ресурс] / Л. В.Собчук, О. В. Дудар // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. Філологічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 71-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Домбровська Наталія Романівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Домбровська

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Домбровська, Наталія Романівна Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Домбровська Наталія Романівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 203 с.
 2. Домбровська, Наталія Романівна Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Домбровська Наталія Романівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Домбровська, Н. Деякі особливості оперативного контролю формування витрат за технологічними стадіями переробки сільськогосподарської сировини / Н. Домбровська // Наукові записки. Сер. Економіка. – Чортків, 2002. – № 1. – С. 38-39.
 2. Домбровська, Н. Методика оцінки відхилень витрат виробництва в управлінському обліку [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 173-178.
 3. Домбровська, Н. Об’єктивні передумови впровадження управлінського обліку на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Домбровська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С.81-85.
 4. Домбровська, Н. Р. Організаційна модель управлінського обліку витрат виробництва на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 149-153.
 5. Домбровська, Н. Р. Система збалансованих показників як засіб ефективного управління підприємством / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 30-32.
 6. Домбровська, Н. Р. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 184-188.
 7. Домбровська, Н. Р. Управлінський облік відхилень фактичних витрат виробництва від нормативних [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 6. − 2000. – С. 119-121.
 8. Домбровська, Н. Р. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 139-143.
 9. Домбровська, Н. Р. Аналіз кредитоспроможності підприємства / Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 88-89.
 10. Домбровська, Н. Р. До питання нарахування амортизації основнихзасобів [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 45-48.
 11. Домбровська, Н. Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при їх використанні згідно національних стандартів [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 137-142.
 12. Палюх, М. Прийняття управлінських рішень на основі нормативного методу обліку витрат і системи «директор-костинг». [Електронний ресурс] / Микола Палюх, Наталя Домбровська // Наукові записки Тернопільського Державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 5. − 2000. – С. 78-85.
 13. Хархут, Н. М. Аналіз складу, динаміки та стану основних засобів / Н. М. Хархут, Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 93-95.
 14. Домбровська, Н. Управлінський облік: проблеми становлення [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – № 10, 2002. – С. 186-187.
 15. Домбровська, Н. Р. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська //Інноваційна економіка.– 2012.– № 2.– С. 139-143.
 16. Домбровська, Н. Р. Класифікація витрат виробництва як основа управлінського обліку / Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 300-303.
 17. Домбровська, Н. Р. Система збалансованих показників як засіб управління стратегією підприємства / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 35-37.
 18. Домбровська, Н. Р. Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції / Н. Р. Домбровська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 303-309.
 19. Домбровська, Н. Р. Дебіторська та кредиторська заборгованості : проблеми класифікації / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 182-187.
 20. Домбровська, Н. Р. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 340-349.
 21. Домбровская, Н. Р. Задания и особенности бухгалтерского учета затрат на содержание и эксплуатацию автопарка при переходе к рынку / Н. Р. Домбровская // Все о бухгалтерском учете. – 1995. – № 16 (47). – С. 8.
 22. Домбровська, Н. Р. Облік амортизації автомобілів та автопричепів / Н. Р. Домбровська // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. пр. викл., студ., аспірантів. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 47-48.
 23. Домбровська, Н. Р. Критерій ефективності та проблеми оцінки роботи вантажного автотранспорту / Н. Р. Домбровська // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць викл., студ., аспірантів. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 48-49.
 24. Домбровська, Н. Р. Методика оцінки відхилень витрат в управлінському обліку / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 8. – 2001. – С. 173-178.
 25. Домбровська, Н. Р. Особливості нормативного обліку витрат на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип., ч. 1. – С. 56-65.
 26. Домбровська, Н. Р. Необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності діяльності у практику вітчизняних підприємств / Н. Р. Домбровська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2008. – № 14. – С. 59-62.
 27. Домбровська, Н. Р. Формування в обліку витрат виробництва за місцями їх виникнення і центрами відповідальності / Н. Р. Домбровська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2008. – Вип. 35. – С. 305-311.
 28. Домбровська, Н. Р. Організація обліку витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. випуск. – С. 54-60.
 29. Домбровська, Н. Р. Особливості обліку вибуття основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Формування ринкової економіки : наук. журн. – К. : КНЕУ, 2015. – № 33. – С. 540-548.
 30. Домбровська, Н. Р. Методичні аспекти обліку основних засобів підприємства по заготівлі та переробці зерна в частині облікової політики [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Домбровська, Н. Р. Операційний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Р. Домбровська, П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 75 с.