Дишкант Олег Васильович

Опубліковано: 29 серпня 2011

DyshkantКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

 1. Дишкант, О. Державний фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку / Олег Дишкант, Ольга Дишкант // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 98-106.
 2. Дишкант, О. До питання організації державного фінансового контролю / О. Дишкант // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 38-44.
 3. Дишкант, О. Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель / О. Дишкант // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 128-139.
 4. Дишкант, О. Сутність та методи фінансового контролю / О. Дишкант // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 43-45.
 5. Дишкант, О. Повноваження рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи / О. Дишкант // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 157-166.
 6. Дишкант, О. Вдосконалення нормативної бази щодо організації державного фінансового контролю в Україні / О. Дишкант // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 114-123.
 7. Дишкант, О. Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету / О. Дишкант // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 83-93.

МОНОГРАФІЯ:

 1. Дишкант, О. В. Державний фінансовий контроль адміністративно-управлінських видатків Пенсійного фонду України [Текст] / О. В. Дишкант // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 236-250.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дишкант, О. В. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу "Бюджетний менеджмент" [Електронний ресурс] /О. В. Дишкант.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 41 с.
 

Данильченко Леся Степанівна

Опубліковано: 10 листопада 2011

danulchenko

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Леся Степанівна Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 323 с.
 2. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Степанівна Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 23 с.

СТАТТІ:

 1. Данильченко, Л. Аналіз динаміки міжнародного цифрового розриву: конвергенція чи дивергенція? / Леся Данильченко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 57-65.
 2. Данильченко, Л. Аналіз особливостей поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у країнах, що розвиваються [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 3. Данильченко, Л. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на динаміку економічного розвитку світового ринку телекомунікацій [Електронний ресурс] / Леся Данильченко // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 14-23.
 4. Данильченко, Л. Економічні передумови виникнення міжнародного цифрового розриву в контексті становлення глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 5. Данильченко, Л. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 6. Данильченко, Л. Современные информационно-коммуникационные технологии с точки зрения возможностей для развития: концептуальный подход [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 

Дусановський Степан Львович

Опубліковано: 15 листопада 2011

dusanovskyi

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти України

Вчене звання: професор

Посада: завідуючий кафедрою економіки, організації і планування в АПК

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дусановський, С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / Степан Дусановський, Микола Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 2. – С. 109-116.
 2. Дусановський, С. Рівень продовольчого забезпечення населення та шляхи його поліпшення / С. Л. Дусановський // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 17-22.
 3. Дусановський, С. Основні напрямки підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу України / Степан Дусановський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 196-200.
 4. Дусановський, С. Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону / С. Дусановський, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – № 16. – С. 16-19.
 5. Дусановський, С. Аграрний сектор України, проблеми та перспективи розвитку / Степан Дусановський // Вісник Тернопільської академії народного господарства – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 34-36.
 6. Дусановський, С. Регіональні особливості виробництва сільськогосподарської продукції / С. Дусановський, С. Пластун // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. нак. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 15-17.
 7. Дусановський, С. Удосконалення структури виробництва в реформованих агропідприємствах [Електронний ресурс] / С. Л. Дусановський.
 8. Дусановський, С. Продовольчий ринок регіону: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Дусановський, М. Горлачук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 5-12.
 9. Дусановський, С. Л. Земельні ресурси та їх використання в ринкових умовах / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 274-279.
 10. Дусановський, С. Еколого-економічні проблеми раціонального використання земельних ресурсів / С. Дусановський, С. Гега // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 66-72.
 11. Дусановський, С. Удосконалення ринкових відносин в аграрній сфері виробництва / С. Дусановський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 5-8.
 12. Дусановський, С. Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки в ринкових умовах / Степан Дусановський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 16-23.

 13. Дусановський, С. Аграрний сектор регіону в умовах різних форм господарювання: проблеми і перспективи / Степан Дусановський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 5-10.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іванух, Р. А. Аграрна економіка і ринок [Текст] : монографія / Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 256 с.
 2. Дусановський, С. Л. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 198 с.
 3. Дусановський, С. Л.Виробничий потенціал АПК [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 128 с.
 4. Дусановський, С. Л. Економічні аспекти функціонування і ровитку продовольчого ринку регіону [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук, С. Д. Пластун. – Тернопіль : Горлиця, 2007. – 234 с.
 5. Юрій, С. І. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України [Текст] : монографія / С. І. Юрій, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 468 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 2. Дусановський, С. Л. Агропромисловий комплекс України на шляху реформування [Текст] / С. Л. Дусановський ; Дусановський С.Л.,Дусановська М.П., Бобчук І.П. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 40 с.
 3. Дусановський, С. Л. Планування на підприємствах агропомислового виробництва [Текст] : Підруч. / С. Л. Дусановський. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 348 с.
 4. Дусановський, С. Л. Продовольчий ринок регіону та перспективи його розвитку [Текст] / С. Л. Дусановський, С. Д. Пластун. – Тернопіль : ТзОв" Терно-Граф", 2005. – 103 с.
 5. Юрій, С. І. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України [Текст] : монографія / С. І. Юрій, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 468 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і планування переробних галузей : метод. посіб. / С. Л. Дусановський, Є. М. Сивак, О. А. Горлачук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 88 с.
 

Дидяк Іванна Василівна

Опубліковано: 28 березня 2013
 

Дупай Микола Михайлович

Опубліковано: 12 грудня 2011

dupai

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Дупай, М. Економічне обгрунтування шляхів подолання заборгованості з оплати праці на підприємствах сфери матеріального виробництва / М. Дупай, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 87-96.
 2. Дупай, М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / М. Дупай, І. Перевозова, / Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. ─ С. 160-164.
 3. Дупай, М. Формування облікової політики як важлива складова організації бухгалтерського обліку / М. Дупай, В. Дупай // Економічний аналіз : зб. наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. ─ С. 231-233.
 4. Дупай, М. М. Правові аспекти інтелектуальної власності як об'єкту фінансового обліку / М. М. Дупай, Р. В. Гуменний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Ви. 13, ч. 1. – С. 126-128.
 5. Дупай, М. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в контексті вимог міжнародних стандартів (МСБО) [Електронний ресурс] / Микола Дупай.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 2. Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 272 с.
 3. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.