Жубіль Ганна Василівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

zhubil

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Посада: викладач

Публікації

Статті:

  1. Кулик, Р. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського фінансового обліку в Україні / Р. Кулик, Г. Жубіль, М. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 55-58.
  2. Мех, Я. Обліково-аналітичне забезпечення управління внутрішніми резервами господарюючого суб’єкта / Я. Мех, Г. Жубіль // Економічний аналіз: зб. наук. праць екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 6. – С. 463-466.
  3. Жубіль, Г. В.Основні принципи підготовки фахівців економічних спеціальностей / Г. В. Жубіль // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 59-63.
  4. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза і ревізія: науково-методичний порівняльний аспект / В. М. Глух, С. Л. Пелех, Г. В. Жубіль // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 137-140.
  5. Будник, Л. А. Аудит маркетингової діяльності підприємства / Л. А. Будник, Г. В. Жубіль // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 15-19.
  6. Жубіль, Г. В. Проблеми контролю в системі управління / Г. В. Жубіль // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 23-26.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТКРІАЛИ:

  1. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Курс лекцій / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега, Г. В. Жубіль. – Тернопіль : ТДЕУ, 2007. – 122 с.