Журавель Григорій Павлович

Опубліковано: 12 грудня 2011

 

zhuravelКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Журавель, Г. П. Совершенствование учета и организации контроля за формированием себестоимости продукции (по материалам производств искусственных кожи пленочных материалов) : дисс. ... канд. экон. наук. : 08.00.12 / Григорий Павлович Журавель. – Москва : Московский финансовый институт, 1982. – 234 с.
 2. Журавель, Г. П. Совершенствование учета и организации контроля за формированием себестоимости продукции (по материалам производств искусственных кожи пленочных материалов) : автореферат дисс. ... канд. экон. наук. : 08.00.12 / Григорий Павлович Журавель. – Москва : Московский финансовый институт, 1982. – 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Журавель, Г. Освітньо-професійні програми: досвід, проблеми інтегрування у світовий освітній простір / Г. Журавель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 8-2. – С. 156-159.
 2. Журавель, Г. Організаційні засади реформування навчального процесу у вищій школі / Григорій Журавель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 65-67.
 3. Журавель, Г. П. Передумови створення інтелектуальної системи обліку /Г. П. Журавель //Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– С. 25-26.
 4. Журавель, Г. Від відділення до університету: формула успіху: [До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету] / Г. Журавель // Свобода. – 2006. – 5 квіт. (№ 28). – С. 4.
 5. Журавель, Г. Поступ "української ініціативи": [Про програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва] / Г. Журавель, В. Сторожук // Академія. – 2004. – 23листоп. (№ 37-43). – С. 6-7.
 6. Журавель, Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 214-220.
 7. Журавель, Г. П. Про особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів / Г. П. Журавель // Проблеми освіти : наук.-метод. вісник. – К : Науковометодичний центр вищої освіти, 2003 – Вип. 31. – С. 48-54.
 8. Журавель, Г. П. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір /Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5-1.– С. 341-348.
 9. Журавель, Г. П. Підсумки і перспективи розвитку і зближення вітчизняної системи освіти з європейською / Г. П. Журавель // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород : ЗакДУ. – 2011. – Вип. 3(22), ч.1. – С. 175-181.
 10. Журавель Г. П. Болонська декларація: шляхи реалізації / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 5-1. – С. 61-66.
 11. Журавель, Г. П. Болонський процес і Україна / Г. П. Журавель // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород : ЗакДУ. – 2012. – Вип. 4(23), ч. 1. – С. 285-292.
 12. Журавель, Г. П. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 5-2. – С. 94-101.
 13. Журавель, Г. П. Важливі чинники якісної підготовки економістів / Г. П. Журавель // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук. - практ. конф. [29-30 листоп. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 20-24.
 14. Журавель, Г. П. Про методологічні засади облікової політики [Текст] / Г. П. Журавель // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - с. 102-104.
 15. Журавель, Г. П. Проблеми входження у європейський освітньо-інформаційний простір [Текст] / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З.-В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 151-153.
 16. Журавель, Г. П. Проблеми оцінки і обліку необоротних активів [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті : тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Житомир, 6-7 листоп. 2015 р.] / редкол. : О. В. Олійник, О. А. Лаговська, О. М Петрук [та ін.]. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2015. – С. 115-116.
 17. Журавель, Г. П. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [1-9 листоп. 2015 р.] / редкол. : С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, Н. І. Чаграк. – Будапешт-Прага-Київ, 2015. – С. 218-221.
 18. Журавель, Г. П. Реструктуризація економіки – важлива передумова її інноваційного розвитку [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали ІІ Міжнар. конф. [м. Одеса, 19-20 трав.. 2016 р.] / редкол. : А.В. Ковров, Ю. С. Крутій, І. А. Педько [та ін.]. – Одеса : ОДАБА, 2016. – С. 14-18.
 19. Журавель, Г. П. До питання формування, використання і обліку власних фінансових ресурсів для інноваційного розвитку [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. до 20-річчя каф. Обліку і аудиту ІФНТУНГ [м. Івано-франківськ, 16-17 жовт. 2015 р.] / редкол. : Г. В. Васильченко, Л. Т. Гораль, М. О. Данилюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 144-146.
 20. Журавель, Г. П. Формування механізму інноваційного розвитку економіки [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому просторі : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Кошице, 14-15 лют. 2016 р.]. – Кошице, 2016. – Ч. 1. – С. 269-273.
 21. Журавель, Г. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпечного розвитку економіки [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. у-т, 2015. – С. 201-203.
 22. Журавель, Г. Болонська декларація: шляхи реалізації / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 61-66.
 23. Журавель, Г. П. Формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку економіки / Григорій Павлович Журавель, Юрій Григорович Журавель // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, П. Я. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпечення звітності сільськогогосподарських підприємств [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 185 с.
 2. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічнадумка, 2007. – 299 с.
 3. Журавель, Г. П. Теорії бухгалтерського обліку : студії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.
 4. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гарасим, П. М. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 736 с.
 2. Гарасим, П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 522 с.
 3. Крисоватий, А. І. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : навч. посіб. / А. І Крисоватий, Я. В. Мех, Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка. – К. : НМК ВО, 1991. – 247 с.
 4. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель [та ін.]. – К. : «Професіонал», 2005. – 485 с.
 5. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.
 6. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 7. Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст] : Навч. посіб. / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 656 с.
 8. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] : Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.
 9. Гарасим, П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 413 с.
 10. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.
 11. Гарасим, П. М. Опорний конспект з методології та методики наукових досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 441 с.
 12. Журавель, Г. П. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель. – К. : ІСД, 1995. – 191 с.
 13. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 14. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 15. Гарасим, П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с.
 16. Журавель, Г. П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.
 17. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.
 18. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.
 19. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] / О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.
 20. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 21. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 22. Бухгалтерський облік: основи методології та організації : підручник / Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник. – Тернопіль, 1997. – 266 с.
 23. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : підручник для вузів / Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник. – [вид. 2-ге, перероб. і доп. ]. – Тернопіль, 1998. – 269 с.
 24. Збірник задач із бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г. П. Журавель, Є. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 64 с.
 25. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки : навч. посіб. / Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка, М. С. Палюх [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 449 с.
 26. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.