Желюк Тетяна Леонтіївна

Опубліковано: 19 грудня 2011

желюк

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Желюк, Тетяна Леонтіївна Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун- ім. Вадима Гетьмана". - К., 2011. - 612 с.
 2. Желюк, Тетяна Леонтіївна Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун- ім. В. Гетьмана". - К., 2011. - 34 с.
 3. Желюк, Тетяна Леонтіївна Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1999. - 250 с.
 4. Желюк, Тетяна Леонтіївна Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Актуальні проблеми впровадження регіональної політики як відносно незалежної сфери економічної політики України / А. Мельник, Дудкіна, Т. Желюк, Г. Монастирський //Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003.– Вип. 1.– С.9-23.
 2. Желюк, Т. Адміністративний аудит як інструмент оцінки ефективності використання бюджетних коштів для виконання загальнодержавних програм / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2005.– № 2.– С. 50-60.
 3. Желюк, Т. Глобалізаційні та регіоналізаційні імперативні формування конкурентоспроможної моделі управління / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 39-44.
 4. Желюк, Т. Державний борг і економічна активність країни / Т. Желюк // Наукові записки.– 2002.– №12.– С.40-43.
 5. Желюк, Т. Економіко-аналітична діяльність державного службовця на регіональному рівні / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. –2002.– Вип. 6.– С. 162-165.
 6. Желюк, Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип.10.– С. 47-51.
 7. Желюк, Т. Модель інтеграції України до Європейського Союзу в системі державної служби / Т. Желюк // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С.62-77.
 8. Желюк, Т. Оптимізація процесу управління бюджетними рерурсами муніципальних утворень через програмні механізми / Т. Желюк // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– С. 102-106
 9. Желюк, Т. Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень / Т. Желюк, А. Васіна // Університетська думка.– 2006.– 30 листоп. (№ 14).– С. 1, 4-6.
 10. Желюк, Т. Оцінка ефективності функціонування державних та регіональних органів влади та місцевого самоврядування / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С.245-253.
 11. Желюк, Т. Регіональні аспекти побудови конкурентоспроможної моделі національної економіки / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип.11.– С. 17-20.
 12. Желюк, Т. Регулятивний вплив органів влади на фінансово-господарську діяльність закладів культури / Т. Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 1.– С. 123-134.
 13. Желюк, Т. Функціональне обстеження органів державної влади, як інструмент підвищення ефективності їхнього функціонування / Т. Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2007.– № 8.– С. 27-32.
 14. Желюк, Т. Л. Модернівзація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки / Т. Л. Желюк // Актуальні проблеми економіки.– 2010.– № 3.– С. 55-61.
 15. Желюк, Т. Аналіз механізмів запровадження міжнародних стандартів якості управління для контролю реалізації регуляторної діяльності / Тетяна Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. Екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– Вип. 2.– С. 95-99.
 16. Желюк, Т. Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2009.– № 1.– С. 56-67.
 17. Желюк, Т. Елементи планології в управлінні національною економікою в умовах нестабільності /Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 50-61.
 18. Желюк, Т. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 81-94.
 19. Желюк, Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики / Тетяна Желюк // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 4.– С. 371-382.
 20. Желюк, Т. Макроекономічне моделювання економічного зростання та розвитку секторів економіки /Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 15-18.
 21. Желюк, Т. Механізм забезпечення економічної безпеки в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 154-160.
 22. Желюк, Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро-та мезоекономічні аспекти / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 1.– С. 22-39.
 23. Желюк, Т. Огранізаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентноспроможного інструмента державного регулювання економіки /Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 26-37.
 24. Желюк, Т. Стратегічні вектори управління довгостроковим розвитком національної економіки /Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.–Вип. 3.– С. 44-59.
 25. Желюк, Т. Фінансове забезпечення соціального вектора розвитку національної економіки / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2009.– № 3.– С. 88-96.
 26. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 121-129.
 27. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] / Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 139-148.
 28. Желюк, Т. Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 60-62.
 29. Желюк, Т. Л. Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Бюллетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1, т. ІІ. – С. 98-106.
 30. Желюк, Т. Механізми стимулювання розвитку та використання інноваційних технологій суб’єктами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Схід. – 2011. –Спец. вип. № 1. – С. 64-67.
 31. Желюк, Т. Інноваційні підходи в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної служби / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 186-190.
 32. Желюк, Т. Діагностика результативності державного регулювання структурних зрушень у контексті забезпечення економічної безпеки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –– Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 20-34.
 33. Желюк, Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби / Тетяна Желюк // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107.
 34. Желюк, Т. Антиномічність монетарної політики і сучасного розвитку національної економіки / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 14-18.
 35. Желюк, Т. Л. Прагматика використання прогнозування в системі структурного збалансування національної економіки / Т. Л. Желюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 3-9.
 36. Желюк, Тетяна Контролінгові важелі в системі внутріорганізаційного менеджменту державних установ / Тетяна Желюк // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 6-12.
 37. Желюк, Т. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону в умовах побудови ринкової економіки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 148-153.
 38. Желюк, Т. Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 7-17.
 39. Желюк, Т. Л. Банківський контролінг як інструмент сталого розвитку фінансового сектору національної економіки / Т. Л. Желюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 220-224.
 40. Желюк, Т. Перспективи економічного програмування в умовах побудови ринкової економіки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 53-57.
 41. Желюк, Т. Економічна безпека в системі інституційного вектора збалансованого розвитку / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 19-32.
 42. Желюк, Т. Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища / Тетяна Желюк, Костянтин Ревун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 7-22.
 43. Желюк, Т. Л. Вплив міжнародних кредитних потоків на стабілізацію національної економіки / Т. Л. Желюк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 76-84.
 44. Формування моделі розподілу влади "центр - місцевість" : теорія і практика : [аналітична записка за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках Сьомих регіон. та муніцип. читань, що відбулись у ТНЕУ 9-10 жовт. 2014 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Тетяна Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 4. – С. 163-177.
 45. Мельник, А. Ідентифікація викликів та загроз збалансованого розвитку держави та регіону : механізми попередження та нівелювання : [про засідання круглого столу в рамках проведення Днів науки у ТНЕУ 3 квітня 2014 р.] / Алла Мельник, Тетяна Желюк, Олена Дудкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 171-178.
 46. Желюк, Т. Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку / Тетяна Желюк, Олена Дудкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 149-159.
 47. Желюк, Т. Л. Аналіз використання фіскального інструментарію в становленні інноваційної економіки / Тетяна Леонтіївна Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 1. – С. 117-124.
 48. Желюк, Т. Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці / Тетяна Желюк, Оксана Арзамасова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 7-17.
 49. Желюк, Т. Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур / Т. Желюк // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 110-117.
 50. Желюк, Т. Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки / Т. Л.Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3 (105). – С. 55-61.
 51. Мельник, А. Ф. Фундаментальне дослідження становлення та розвитку наноекономіки   в системі глобальних координат. Критика і біографія. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 2. – С. 148-152. 
 52. Желюк, Т. Л. Базові траєкторії розвитку національної економіки: пошук нових можливостей для України [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молод. учених та аспірантів. – 2010. –  № 23.
 53. Желюк, Т. Л. Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління  довгостроковим розвитком національної економіки [Електронний ресурс] / Т. Л.Желюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молод. учених та аспірантів. – 2010. –  № 24. – С. 157-177.
 54. Желюк, Т. Л. Феноменологічні засади реалізації  стратегічної політики України [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. –  Вип. 1 (49). – С. 16-26.
 55. Желюк, Т. Л. Трансформаційні процеси в рамках модернізації націо-нальної моделі  державної служби / Т. Л. Желюк // Науковий вісник Ужго-родського університету. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 1 (38). – С.132 – 136 .
 56. Желюк, Т. Л. Подолання фіскальних дисбалансів в системі антикризової політики держави / Т. Л.Желюк // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – C. 123-133.
 57. Желюк, Т. Л. Управління національною економікою: можливості  забезпечення збалансованого розвитку / Т. Л.Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – 2013. –  № 19. – С. 55-60 .
 58. Желюк, Т. Л. Теоретичні та практичні аспекти регіонального економічного розвитку / Т. Л.Желюк // Економіст. – 2013. –  № 9. – С. 81-82.
 59. Желюк, Т. Л. Досягнення макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації лібералізації світової економіки [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Наука й економіка. – 2014. – № 4 (36). – С. 171-176.
 60. Желюк, Т. Л. Збалансування ресурсних потоків в діяльності установ Пенсійного фонду України / Т. Л.Желюк // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3.
 61. Zhelyuk, Т. L. Management paradigm balanced development of the national economy/ Tatiana Leontiivna  Zhelyuk,  Konstantin Ivanovich Revun [Електронний ресурс] // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wien, Österreich. – 2014. – Vol. 2. – P. 133-139.
 62. Zhelyuk, T. L. Strategic planning as a tool to enhance the competitiveness of territories/ T. L. Zhelyuk // Local Economy in Theory and Practice Planning and Evaluation Aspects. – Wroclaw, 2013. – № 282. – Р. 31-39.
 63. Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік [Електронний ресурс] / Т. Желюк, О. Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 3. - С. 50-60.
 64. Желюк, Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Тетяна Желюк, Анастасія Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 70-79.
 65. Желюк, Т. Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 19-36.
 66. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 67. Желюк, Т. Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти / Желюк Тетяна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 14-23.
 68. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 3. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 4. Желюк, Т. Л. Державна служба [Текст] / Т. Л. Желюк. – К. : Професіонал, 2005. – 576 с.
 5. Желюк, Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки : методологічні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 512 с.
 6. Желюк, Т. Л. Методика діагностики і прогнозування структурних зрушень [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 335-342.
 7. Желюк, Т. Л. Вихідні позиції вирішення проблеми в контексті реалізації моделі сталого розвитку [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 195-206.
 8. Желюк, Т. Л. Взаємозв'язок між структурною трансформацією економіки і формуванням нової якості економічного зростання [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-91.
 9. Желюк, Т. Л. Основні суперечності трансформації структури національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 91-100.
 10. Желюк, Т. Л. Критерії та індикатори удосконалення структури економіки в контексті забезпечення національної безпеки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 240-249.
 11. Желюк, Т. Л. Результативність механізму державного регулювання структурних зрушень у контексті забезпечення економічної безпеки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 308-323.
 12. Желюк, Т. Л. Використання методики адаптивного прогнозування в умовах ризиків та невизначенності під час формування механізмів структурного реформування національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 342-348.
 13. Желюк, Т. Л. Пріоритети державної політики стимулювання структурних зрушеннь та механізми їх реалізації в контексті забезпечення економічної безпеки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 425-435.
 14. Желюк, Т. Л. Прогнозування структурних зрушень у національній економіці на основі сформованих тенденцій : альтернативні підходи [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 187-194.
 15. Желюк, Т. Л. Вплив структурних зрушень на ефективність національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 69-80.
 16. Мельник, А. Ф. Теоретичні підходи у сфері дослідження структурних трансформацій національної економіки [Текст] / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 15-34.
 17. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 18. Желюк, Т. Л. Децентралізація в системі регіонального управління [Текст] / Т. Л. Желюк, М. М. Шкільняк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-67.
 19. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 20. Желюк, Т. Л. Організаційно-інституційна архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк, К. І. Ревун // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 40-54.
 21. Желюк, Т. Л. Теоретико-методологічні засади управління збалансованим розвитком [Текст] / Т. Л. Желюк, К. І. Ревун // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 27-40.
 22. Желюк, Т. Л. Модернізація інструментарію управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 175-187.
 23. Желюк, Т. Л. Суть та критерії збалансованого розвитку [Текст] / Т. Л. Желюк, К. І. Ревун // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 8-27.
 24. Желюк, Т. Л. Дисбаланси розвитку національної економіки : методичні підходи до оцінки [Текст] / Т. Л. Желюк // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 55-68.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Желюк, Т. Л. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 306 с.
 2. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 3. Желюк, Т. Л. Проведення аудиту ефективності виконання бюджетної прграми [Текст] / Т. Л. Желюк // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 105-137.
 4. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Желюк, Т. Л. Опорний конспект лекцій з макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : в-ць Стародубець, 2005. – 224 с.
 2. Желюк, Т. Л. Опорний конспект лекцій з макроекономіки [Текст] / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : в-ць Стародубець, 2003. – 224 с.
 3. Желюк, Т. Л. Опорний конспект лекцій з макроекономіки [Текст] / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : в-ць Стародубець, 2004. – 224 с.
 4. Желюк, Т. Л. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Державна служба" [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 46 с.
 5. Желюк, Т. Л. Економіка [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 132 с.
 6. Желюк, Т. Л. Макроекономіка [Текст] : Курс лекцій / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 154 с.
 7. Желюк, Т. Л. Модернізація державної служби України в контексті європейської інтеграції [Текст] / Т. Л. Желюк // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 124-142.
 8. Желюк, Т. Л. Інноваційні технології в оцінюванні ефективності та результативності державної служби [Текст] / Т. Л. Желюк // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 194-220.