Жовковська Тетяна Тарасівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

zhovkovska-t

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Жовковська, Т. Вплив аналізу на формування стратегічних планів суб'єктів господарювання / Тетяна Жовковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9. – С. 112-114.
 2. Жовковська, Т. Формування потреб споживачів [Електронний ресурс] / Тетяна Жовковська // Наукові записки. -2006. – Вип. 15.
 3. Жовковська, Т. Т. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача (дослідження ринку підприємств харчової промисловості) / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 195-198.
 4. Жовковська, Т. Міцна грошово-фінансова система - основа економічного зростання / Т. Жовковська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 123-125.
 5. Жовковська, Т. Т. Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 214-218.
 6. Жовковська, Т. Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості / Тетяна Жовковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 132-135.
 7. Жовковська, Т. Методологічні підходи до вибору стратегії розвитку підприємства /Тетяна Жовковська //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 70-72.
 8. Жовковська, Т. Т. Розвиток теорії споживання в контексті поведінки споживачів / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 5. – C. 135–139.
 

Желізняк Василь Михайлович

Опубліковано: 11 серпня 2015

1419426760 zheliznjakКоледж економіки, права та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ

Дисертації:

 1. Желізняк, В. М. Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / В. М. Желізняк ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. В. Бармак . – Тернопіль, 2013. – 242 с.
 2. Желізняк, Василь Михайлович Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Василь Михайлович Желізняк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Желізняк, В. М. Особливості організації державного управління на правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2010. – Вип. 38. – С. 5-7.
 2. Желізняк, В. Особливості взаємовідносин дворянського зібрання та губернатора у Волинській губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 10. – С. 438-442.
 3. Желізняк, В. М. Релігійна політика російської імперії на Правобережній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2011. – Вип. 42. – С. 14-18.
 4. Желізняк, В. Особливості державного управління в Російській імперії на Правобережній Україні [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Волинські історичні записки : зб. наук. праць. – 2010. – Т. 5. – С. 45-48.
 5. Бармак, М. Волинський губернатор у військовій політиці Російської імперії наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Микола Бармак, Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 11-13.
 6. Желізняк, В. М. Питання державного управління в Російській імперії за матеріалами анонімного донесення [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. ХХVІІІ. – С. 468-472.
 7. Желізняк, В. Відносини польскої шляхти та волинського губернатора в системі управління Російскої імперії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Zeszyty naukowe.  – 2013. Tom. XXVII. – S. 618-625.
 8. Желізняк, В. Становлення та розвиток медицини у Волинській губернії наприкінці ХVІІІ – середина ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1, ч. 3. – С.17-20.
 9. Желізняк, В. Контроль та нагляд за діяльністю губернатора у Російській імперії в першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Волинської губернії) [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С.12-16.
 

Желюк Леонтій Олександрович

Опубліковано: 12 грудня 2011

zheluck

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Желюк, Л. Удосконалення управлінського обліку кадрів в контексті використання колективно-договірної системи / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 122-124.
 2. Желюк, Л. Фінансове забезпечення державних та регіональних органів управління і контроль за його використанням / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 253-261.
 3. Желюк, Л. Ефективність управління регіональним розвитком в процесі проведення адміністративної реформи / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 176-180.
 4. Желюк, Л. Організаційне забезпечення реалізації регуляторної політики розвитку житлово-комунального господарства / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2005. – № 10. – С. 183-187.
 5. Желюк, Л. Аналіз організаційно-методичного забезпечення формування звітності бюджетних установ / Л. Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 338-345.
 6. Желюк, Л. Використання інноваційних аналітичних прийомів та інформаційних технологій у діяльності установ пенсійного забезпечення / Л. Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 87-93.
 7. Желюк, Л. Роль облікової служби в підвищенні ефективності діяльності підприємств різних форм власності [Електронний ресурс] / Леонід Желюк, Вікторія Желюк // Схід. – 2011.– № 1, Спец. вип. – С. 67-70.
 8. Желюк, Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів / Леонід Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 101-104.
 9. Желюк, Л. Проблеми трансферної оцінки напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Леонід Желюк // Наукові записки. Сер. Аудит. – Чортків, 2001. – С. 36-37.
 10. Желюк, Л. О.Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі / Л. О. Желюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-58.
 11. Желюк, Л. Інструментарій інноваційного менеджменту в народногосподарському управлінні: теоретико-методологічні аспекти / Леонід Желюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 100-102.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 306 с.
 2. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] / Л. О. Желюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 200 с.
 3. Желюк, Л. О. Облік виконання бюджетів [Електронний ресурс] : консп. лекц. / Л. О. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 263 с.
 

Жеребна Марія Степанівна

Опубліковано: 14 березня 2013

zherebna-marya-stepanvna

Кафедра німецької мови

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовк, Л. Німецьке підрядне речення: теорія і практика [Текст] : Навч. посіб. / Л. Вовк, М. Жеребна.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 204 с.
 

Жубіль Ганна Василівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

zhubil

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Кулик, Р. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського фінансового обліку в Україні / Р. Кулик, Г. Жубіль, М. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 55-58.
 2. Мех, Я. Обліково-аналітичне забезпечення управління внутрішніми резервами господарюючого суб’єкта / Я. Мех, Г. Жубіль // Економічний аналіз: зб. наук. праць екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 6. – С. 463-466.
 3. Жубіль, Г. В.Основні принципи підготовки фахівців економічних спеціальностей / Г. В. Жубіль // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 59-63.
 4. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза і ревізія: науково-методичний порівняльний аспект / В. М. Глух, С. Л. Пелех, Г. В. Жубіль // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 137-140.
 5. Будник, Л. А. Аудит маркетингової діяльності підприємства / Л. А. Будник, Г. В. Жубіль // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 15-19.
 6. Жубіль, Г. В. Проблеми контролю в системі управління / Г. В. Жубіль // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 23-26.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТКРІАЛИ:

 1. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Курс лекцій / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега, Г. В. Жубіль. – Тернопіль : ТДЕУ, 2007. – 122 с.
 

Сторінка 2 із 2