Ібрагімов Михайло Раджепович

Опубліковано: 29 жовтня 2012

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 286 с.
 2. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 26 с.

СТАТТІ:

 1. Ібрагімов М. Концептуальні засади оподаткування майна в контексті фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 84-88.
 2. Ібрагімов М. Логос парадигми податків на майно та дивергенція світового досвіду / Михайло Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терно. нац. екон. уні-ту.– 2009.– № 11.– С. 103-107.
 3. Ібрагімов М. Меделювання оптимальної структури фінансових ресурсів територіальних громад / Михайло Ібрагімов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 77-83.
 4. Ібрагімов М. Місцеве оподаткування як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 101-105.
 5. Ібрагімов, М. Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М. Р. Ібрагімов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 268-273.
 6. Ібрагімов, М. Р. Проблеми запровадження податку на нерухоме майно в Україні / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4(9). – С. 75-84.
 7. Ібрагімов, М. Р. Шляхи удосконалення оподаткування власності в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4(13). – С. 69-75.
 8. Ібрагімов, Михайло Податок на нерухомість: проблеми запровадження / Михайло Ібрагімов // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 69-70.
 9. Ібрагімов, М. Тернопілля : що з нами буде ? / М. Ібрагімов // Нова Тернопільська Газета. – 2003. – № 22. – С.4.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 

Ігнатєв Ігор Васильович

Опубліковано: 30 березня 2017

05Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Цмоц, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 2. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 3. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація обчислення максимального і мінімального чисел в масиві даних [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, П. О. Данілов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Цмоць, І. Г. Пороговий нейроелемент паралельно-вертикального типу на основі використання мультиплексування шин [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, О. В. Заверуха // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 89-91.
 5. Ігнатєв, І. В. Синтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу [Електронний ресурс] / І. В. Ігнатєв, І. Г. Цмоць, О. Скорохода / Вісник  Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 826. – С. 69-79.
 

Івасів Богдан Степанович

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Богдан Степанович Івасів

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івасів, Б. Електронні гроші: можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення / Б. Івасів // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 8-9.
 2. Івасів, Б. Інтернет у банківському обслуговуванні клієнтів / Б. Івасів, В. Комар, М. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 248-255.
 3. Івасів, Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей / Богдан Івасів // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 157-161.
 4. Івасів, Б. Сучасна інтерпретація поняття "електронні гроші" у контексті глобалізації фінансового ринку / Б. Івасів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 134-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. С. Івасів, В. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 2. Івасів, Б. С. Банківські операції з векселями [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 40 с.
 3. Івасів, Б. С. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – К. : НМК ВО, 1992. – 114 с.
 4. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2004. – 323 с.
 5. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : підручник / Б. С. Івасів, В. В. Комар, О. Б. Гуляща. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 208 с.
 6. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – вид. 3-тє, змін. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 528 с.
 7. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст]: підручник / Б. С. Івасів.– К.: Карт-бланш, 2005.– 528 с.
 8. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.
 9. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 10. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Іващук Олег Тимофійович

Опубліковано: 11 листопада 2011

Ivashchuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 2. Іващук, О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 68-79.
 3. Іващук, О. Моделювання оптимального поєднання джерел фінансового забезпечення підприємств міського електротранспорту / Олег Іващук, Володимир Костецький // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 12.– С. 128-135.
 4. Іващук, О. Стратегія інноваційного розвитку в післядипломній освіті / Олег Іващук // Університетська думка.– 2010.– № 1.– С. 2.
 5. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика / О. Т. Іващук, Н. Я. Кравчук // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 34-47.
 6. Крисоватий, А. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні / Андрій Крисоватий, Олег Іващук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 14-24.
 7. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 459-467.
 8. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 2. – С. 239-244.
 9. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 496-501.
 10. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіко-математичне моделювання [Текст]: навч. посіб. /за ред. О. Т. Іващука.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 704 с.
 2. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в управління виробництвом : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – К. : ІСДО, 1993. – 180 с.
 3. Іващук, О. Т. Методи дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 332 с.
 4. Іващук, О. Т. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA : навч. посіб. / О. Т. Іващук, О. П. Кулаїчев. – Тернопіль, 2001. –151 с.
 5. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 348 с.
 6. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в аграрному менеджменті : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Ч. 1. – 247 с.
 7. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі прийняття рішень : навч. посіб./ О. Т. Іващук, К. М. Березька, О. С. Башуцька. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 239 с.
 8. Іващук, О. Т. Кількісні методи податкового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 164 с.
 9. Іващук, О.Т.Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 262с.
 10. Іващук, О. Т. Методи та моделі прийняття інвестиційних рішень : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 17 с.
 11. Іващук, О. Т. Кількісні методи в бізнесі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Крок, 2010. – 550 с.
 12. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 260 с.
 13. Іващук, О. Т. Економіко-математичне моделювання в аграрному менеджменті [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 232 с.
 14. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 15. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 145 с.
 16. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 181 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Федорович, Р. В. Теорія економічного аналізу : економіко-математичний аспект [Текст] / Р. В. Федорович, О. Т. Іващук. – Підволочиськ : Поліграфіст, 1997. – 279 с.
 19. Руська, Р. В. Методи економіко-статистичних досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська, О. Т. Іващук. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 190 с.
 

Івасечко Уляна Вікторівна

Опубліковано: 14 травня 2015

1467274492 ivasechkoКафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: аспірант

Дисертації:

 1. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Івасечко, Уляна Історія розвитку страхування в Україні та нормативно-правове регулювання його обліку / Уляна Івасечко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 251-253.
 2. Івасечко, У. В. Страхування та його види як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / У. В. Івасечко // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2012. –№ 1(59). – С.81-82.
 3. Івасечко, Уляна Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування / Уляна Івасечко // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 3. – С.173-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.