Ковальчук Ольга Ярославівна

Опубліковано: 19 вересня 2011

ковальчук

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

 1. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2005. - 151 с.
 2. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими -матрицями та їх застосування : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ольга Ярославівна Ковальчук; В.о. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова.– К. : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк. // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 482-488.
 2. Ковальчук, О. Комп’ютерні моделі розв’язання великих задач лінійної алгебри на багатопроцесорних обчислювальних системах [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – 1998. – № 2. – С. 82-92.
 3. Ковальчук, О. Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач / Ольга Ковальчук, Марія Бубняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 124-129.
 4. Ляшенко, О. М. Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід / О. М. Ляшенко, О. Я. Ковальчук // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 73-85.
 5. Ковальчук, О. Я. Поліноміальний аналог методу Левінсона для клітково-тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПІ ім. В. Гнатюка. Сер. Математика і фізика. – 1998. – № 1 (11). – С. 34-39.
 6. Ковальчук, О. Я. Алгоритми розв’язання задач з тепліцевими l-матрицями / О. Я. Ковальчук // Вісник державного університету «Львівська політехніка». Сер. Прикладна математика. – 1998. – № 337, т. 2 : Математика і теоретична фізика. Чисельні методи. – С. 326-328.
 7. Марценюк, В. П. Про нелінійну динамічну систему реконструкції кісткової тканини / В. П. Марценюк, І. В. Жулкевич, О. Я. Ковальчук // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2001. – № 4. – С. 292-298.
 8. Марценюк, В. П. Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медичної діагностики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравець, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2002. – № 4. – С. 37-42.
 9. Марценюк, В. П., Ладика Р. Б., Ковальчук О.Я. Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії / В. П. Марценюк, Р. Б. Ладика, О. Я. Ковальчук // Вісник Харківського Національного університету. – Харьків : ХНУ, 2003. – С. 71-80.
 10. Марценюк, В. П. Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2003. – № 3. – С. 150-160.
 11. Марценюк, В. П. Про стійкість розв’язків математичної моделі імунного захисту / В. П. Марценюк, А. І. Куляс, О. Я. Ковальчук // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2003. – № 2. – С. 106-112.
 12. Недашковский, Н. А. Решение матричных уравнений ветвящимися цепными дробами / Н. А. Недашковский, О. Я. Ковальчук // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 1. – С. 22-33.
 13. Марценюк, В. П. Особливості підготовки студентів підготовчого відділення на кафедрі медичної інформатики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Медична освіта. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 2003. – № 3. – С. 116-120.
 14. Ковальчук, О. Я. Задача минимизации при определении формы поверхности по полутонам / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – С. 183-188.
 15. Ковальчук, О. Я. Реализация алгоритма восстановления формы поверхности по полутонам в линейном приближении / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Компьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 24-30.
 16. Ковальчук, О. Я. Побудова зображення тривимірного об’єкта на основі / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик, Б. П. Русин // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 1. – С. 147-151.
 17. Ковальчук, О. Я. Розв’язання інтегральних рівнянь в аеродинамічних дослідженнях з допомогою тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 3. – С. 148-156.
 18. Ковальчук, О. Я. Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам [Электронный ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык, Б. П. Русын // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – С. 17-22.
 19. Ковальчук, О. Я. Прикладні задачі, що зводяться до застосування тепліцевих l-матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 44-49.
 20. Ковальчук, О. Я. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник КНТУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207. 
 21. Ковальчук, О. Я. Про розв’язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 250-257. 
 22. Ковальчук, О. Я. Розробка спеціальних прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, В. М. Періг, О. В. Єрьомін // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 23. Ковальчук, О. Я. Реклама як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності компанії [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, А. А. Трофимчук, О. О. Ничик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 1. – С. 160-163.
 24. Kovalchuk, O. Applaing of the game theory for studing of international economic situations [Electronic resource] / О. Kovalchuk // International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 29 January 2016). – Baltija Publishing. – P. 313-316.
 25. Ковальчук, О. Я. Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, Р. Б. Сороківська // Бізнесінформ. – 2016. – № 4. – С. 108-114.
 26. Ковальчук, О. Я. Основні завдання підготовки спеціалістів по впровадженню новітніх інформаційних технологій на підприємствах [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 27. Ковальчук, О. Я. Інноваційні технології для обробки BIG DATA [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 28. Bubniak, M. The angle regions of convergence for 1-periodik branched continued fraction of the special form [Electronic resource] / Mariia Bubniak, Rostyslav Myhalchuk, Olha Kovalchuk.
 29. Ковальчук, О. Я. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, А. Ю. Слободян // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 596-602.
 30. Ковальчук, О. Моделювання економічних вимірів глобального сталого розвитку / Ольга Ковальчук, Олена Гирила // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 117-130.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Недашковський, М. О. Обчислення з a-матрицями [Текст] / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 294 с.