Крепич Світлана Ярославівна

Опубліковано: 20 вересня 2016

- Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана Ярославівна Крепич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 166 с.
 2. Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних : автореферат дис ... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана Ярославівна Крепич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 23 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Dyvak, M. Evaluation of functional device suitability considering both random thechnological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components’ aging / M. Dyvak, Yu. Bobalo, S. Krepych,P. Stakhiv // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY ISSN 0033-2097, R. 90 NR 4/2014. – Р. 224-228.
 2. Дивак, М. П. Порівняння часової складності реалізації процедур випадкового пошуку в задачі синтезу фільтра та допусків на параметри його елементів при заданих допусках на характеристики [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – № 2 (30). – С. 47-57.
 3. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 3 (52). – С. 186-192.
 4. Співак, І. Я. Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання [Електронний ресурс] / І. Я. Співак, С. Я. Максимова // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – Т. 65, № 1. – С. 187-195.
 5. Bobalo, Yu.  Estimation of functional usability of radio electronic circuits by applying method of confidence ellipsoids [Електронний ресурс] / Yu. Bobalo, P. Stakhiv, S. Krepych // Computational Problems of Electrical Engineering. – Lviv Polytechnic National University, 2012. – Vol. 2, No 2. – P. 1-7.
 6. Крепич, С. Я. Порівняльний аналіз методу Монте-Карло та методу довірчих еліпсоїдів при оцінюванні функціональної придатності РЕК [Електронний ресурс] / С. Я. Крепич, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 201-212.
 7. Стахів, П. Г. Синтез радіо-електронних кіл при заданих обмеженнях на вихідні характеристики та за умов заданих допусків на параметри елементів [Електронний ресурс] / П. Г. Стахів, М. П. Дивак, С. Я. Крепич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –  Хмельницьк, 2014. – Вип. 3 (48). – С. 39-48.
 8. Крепич, С. Я. Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів [Електронний ресурс] / С. Я. Крепич // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – № 1 (77). – С. 204-219.
 9. Максимова, С. Я. Вирішення задач синтезу допусків на параметри РЕК методом допускового еліпсоїдного оцінювання з використанням паралельних обчислень [Текст] / С. Я. Максимова, М. П. Дивак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 97-101.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 33 с.