Ключенко Аделіна Вікторівна

Опубліковано: 10 лютого 2015

Івано-франківський інститут менеджменту

Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

1410008508 photo 01 novarНауковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Ключенко, А. В. До питань оцінки природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону /А. В. Ключенко // Інноваційна економіка.– 2012.– № 8.– С. 155-162.
 2. Ключенко, А. В. Оцінка ефективності відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону [Електронний ресурс] /А. В. Ключенко //Економіка. Управління. Інновації. – 2012.– № 2.
 3. Ключенко, А. В. Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів карпатського макрорегіону [Електронний ресурс] /А. В. Ключенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.– 2013.– № 2.– С. 197-204.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ключенко, А. В. Еколого-економічні та соціальні засади відтворення природних рекреаційних ресурсів [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Ключенко, М. В. Щурик. - Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 236 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Щурик, М. В. Статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Щурик, А. В. Ключенко. - Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 274 с.
 

Кукель Галина Сергіївна

Опубліковано: 08 липня 2019

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Роледерс, В. В. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання / В. В. Роледерс, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 49–54.
 2. Мороз, О. В. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України [Текст] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 62-66.
 3. Мороз, О. В. Використання земельних ресурсів організаційними типами аграрного бізнесу в Україні [Текст] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 5-11.
 4. Мороз, О. В. Модель фінансової децентралізації на сільських територіях України : [на прикладі Вінницької області] [Текст] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 291-301.
 5. Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель, Н. Ф. Мандзюк // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 163-168.
 6. Мороз, О. О. Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації агрохолдингів в сучасному сільському господарстві України [Текст] / О. О. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 5-10.
 7. Мороз, О. В. Динаміка діяльності агрохолдингів у постреформеному сільськогосподарському виробництві [Текст] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 28-33.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 243 с.
 

Кравчук Микола Володимирович

Опубліковано: 26 січня 2012

кравчук мв

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, М. Методологічні засади проведення історико-правового дослідження / Микола Кравчук // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 69-80.
 2. Кравчук, М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект / М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 159-162.
 3. Кравчук, М. Правове регулювання розбудови української армії у період Директорії / М. Кравчук // Юридический вестник. – 2005. – № 2. – С.98-106.
 4. Кравчук, М. Правове регулювання суспільних відносин України в період гетьманату гетьмана П. Скоропадського [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 38. – С. 144-152.
 5. Кравчук, М. Становлення радянської влади в Україні у 1917-1921 рр. та її законодавче оформлення [Електронний ресурс] / Микола Кравчук.
 6. Кравчук, М. В. Держава та армія УНР в період тимчасового уряду та їх правове закріплення [Електронний ресурс] / М.В. Кравчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 69-75.
 7. Кравчук, М. Юридичне оформлення гетьманату та організація його військових структур / Микола Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 117-121.
 8. Кравчук, Микола Сучасна методологія пізнання юриспруденції / Микола Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 114-117.
 9. Кравчук, М. В. Українська Центральна Рада - доба державотворення: значимість та уроки / М. В. Кравчук // Правопорядок у державному та суспільному розвитку : національний і міжнародний вимір : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 24 лют. 2012 р.]. – К. : ЮНІПК, 2012. – С. 26-36.
 10. Кравчук, Микола Унікальне видання / Микола Кравчук, Євген Паньків // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 143-145. – Рец. на кн.: Статути Великого князівства Литовського : у 3 т./ за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова.
 11. Кравчук, М. В. Організаційно-правові засади військового будівництва Західно-Української Народної Республіки[Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. –С. 34-41.
 12. Кравчук, М. В. Історико-правовий аспект розбудови Збройних Сил України на початку ХХ століття[Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2(18). – С. 20-27.
 13. Кравчук, М. Національно-визвольний рух – основа українського державотворення: легітимність і значимість[Електронний ресурс] / М. Кравчук.
 14. Кравчук, М. В. Новаторське видання у сфері військового права [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук.
 15. Кравчук, М. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В. С. Кульчицького [Електронний ресурс] / Микола Кравчук // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 253-261.
 16. Кравчук, М. В. Організаційно-правові засади формування Армії України в період Центральної Ради і Гетьманату: порівняльний-правовий аналіз [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право Юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородського національного університету» : електрон. наук. фахов. видан. – 2015. – № 5. – С. 33-37.
 17. Кравчук, М. В. Міжнародний чинник у будівництві національної держави та її армії в період УЦР: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Юридический научный электронный журнал Запорожского  национального  университета.  – 2015.– № 6. – С. 20-23.
 18. Кравчук, М. В. Розбудова Української держави та її Збройних Сил у 1917-1920 роках: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Юридический научный электронный журнал Запорожского  национального  университета.  – 2016.– № 6. – С. 21-25.
 19. Кравчук. М. Армія української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правоведослідження / М. В. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства.  – 2016.– Вип. 2. – С. 22-28.
 20. Кравчук, М. В. Значимість методологічної спадщини О. В. Сурілова в історико-правовому дослідженні розбудови армії УНР [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Розвиток методології сучасної юриспруденції: мат. четвертої наук. конф. (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р,) / відп. ред. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Фенікс. – 2015. – С.12-15.
 21. Кравчук, М. В. Досвід українського державотворення в періоди військового протистояння (історико-правовий аспект) / М. В. Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 29 травня 2014 року. Тези наукових доповідей. – К., 2014. – С. 29-46.
 22. Кравчук, М. В. Досвід військового будівництва Української Центральної Ради та сучасне державотворення // Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (27 березня 2015 року). – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 33-39. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 112 с.
 2. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права [Текст] / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Юридичний інститут ТАНГ, 2002. – 146 с.
 3. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права [Текст] / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 149 с.
 4. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права ( Опорні конспекти) [Текст] : Навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно - граф, 2006. – 344 с.
 5. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 2-ге вид., змін. й доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 344 с.
 6. Кравчук, М. В. Теорії держави і права (Опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – К. : Атіка, 2007. – 288 с.
 7. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 196 с.
 8. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : б.в., 2001. – 168 с.
 9. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 114 с.
 10. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : опорні консп. / М. В. Кравчук. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.
 11. Кравчук, М. Теорія держави і права [Текст] / М. Кравчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 286 с.
 12. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 208 с.
 13. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 299 с.
 14. Кравчук, М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 247 с.
 15. Кравчук, М. Правова система США [Текст] / М. Кравчук. – К. : Нора-Друк, 2004. – 130 с.
 16. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 196 с.
 17. Кравчук, М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : Правова єдність, 2014. – 608 с.
 18. Кравчук, М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 608 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Камінський Богдан Адамович

Опубліковано: 23 грудня 2011

kaminskyy

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Камінський, Богдан Адамович Управління персоналом вищих навчальних закладів : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 214 с.
 2. Камінський, Богдан Адамович Управління персоналом вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Камінський Богдан Адамович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2006. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Камінський, Б. Деякі аспекти управління наукою у вищому навчальному закладі /Богдан Камінський //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 229-233.
 2. Камінський, Богдан Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу / Богдан Камінський // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 11. – С. 9-12.
 3. Михайлишин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, Б. А. Камінський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 298-302.
 4. Качурівська, Н. Проблеми організації ринку туристичних послуг Тернопільської області [Електронний ресурс] / Надія Качурівська, Богдан Камінський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 148-151.
 5. Камінський, Б. Оцінка праці професорсько-викладацького персоналу ВНЗ /Богдан Камінський, Віктор Юрченко //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 330-333.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Корман Марія Михайлівна

Опубліковано: 20 грудня 2011

kormanКафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Корман, Марія Михайлівна Науковий доробок В. О. Караваєва в галузі зоології та гідробіології (кінець XIX - перша третина XX століть) : дис ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Марія Михайлівна Корман; В.о. УААН Держ. наук. с.-г. бібліотека.– К. : Б.в., 2006.– 175 с.
 2. Корман, Марія Михайлівна Науковий доробок В. О. Караваєва в галузі зоології та гідробіології (кінець XIX - перша третина XX століть) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Марія Михайлівна Корман; В.о. УААН Держ. наук. с.-г. бібліотека.– К. : Б.в., 2006.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Корман, М. М. Гуманізація як найважливіший принцип організаціїнавчально-виховного процесу у вищій школі [Електронний ресурс] / М. Корман // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – № 146. – С. 75-78.
 2. Корман, М. Психологічна оцінка грошей [Електронний ресурс] / М. Корман, С. Семенків, О. Ребуха // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 52-55.
 3. Брич, Василь Управлінська етика як складова ефективної ділової взаємодії / Василь Брич, Марія Корман // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 47-50.
 4. Корман, М. М. Психологічний профіль ефективного керівника [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.– 2013. – Вип. 2 (33). – С. 218 - 223.
 5. Корман, М. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.– 2011. – Вип. 5 (24). – С. 166 - 171.
 6. Корман, М. М. Розвиток емоційного інтелекту та емоційної компетентності як передумова запобігання професійного вигорання [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.– 2012. – Вип. 4 (29). – С. 175 - 178.
 7. Корман, М. М. Ефективне управління мотивацією до креативної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Корман.
 8. Корман, М. М. Регламент як засіб формування організаційної культури [Електронний ресурс] / М. М. Корман.
 9. Корман, М. М. Організація командної креативної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Корман.
 10. Корман М. М. Емоційний інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. - 2013. - Вип. 24. - С. 88-94.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Корман М.М. Психологія управління: практикум. Навчальний посібник. Тернопіль, 2012. – 360 с.
 2. Брич, В. Я. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. – К. : Кондор, 2013. – 379 с.
 3. Брич, В. Я. Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман.- Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 4. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Корман М.М., Коваль О.Є. Методика викладання у вищій школі. Навчально-методичний комплекс. Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 176 с.
 2. Корман, М. М. Психологічний профіль ефективного керівника [Текст] : метод. посіб. / М. М. Корман. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 99 с.
 3. Корман М.М. Креативне управління. Навчально-методичний комплекс. Тернопіль, 2013. – 204 с.
 

Крамарчук Світлана Петрівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

kramartchuk

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крамарчук, Світлана Петрівна Облік і аналіз матеріальних сировинних ресурсів (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Крамарчук Світлана Петрівна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2006. - 231 с.
 2. Крамарчук, Світлана Петрівна Облік і аналіз матеріальних сировинних ресурсів (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Крамарчук Світлана Петрівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Крамарчук, С. Управління процесом постачання на промислових підприємствах / Світлана Крамарчук //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка. – Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 113-117.
 2. Крамарчук, С. П. Уточнення сутності поняття фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Крамарчук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 357-362.
 3. Крамарчук, С. Уточнення сутності матеріальних ресурсів як об'єкта обліку / С. Крамарчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 173-176.
 4. Крамарчук, С. Шляхи удосконалення методики перспективного аналізу для формування асортименту та обсягів виробництв у консервній промисловості / Світлана Крамарчук // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 222-225.
 5. Крамарчук, С. П. Формування інформації про матеріальні ресурси в підсистемах управлінського та фінансового обліку / С. П. Крамарчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 45-48.
 6. Крамарчук, С. Аналіз логістичних систем управління матеріальними потоками підприємства / Світлана Крамарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 254-256.
 7. Брич, В. Я. Управління ризиками у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Василь Брич, Світлана Крамарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 105-110.
 8. Крамарчук, С. Проблеми формування об’єктивної заготівельної собівартості матеріальних ресурсів на плодоовочевих консервних підприємствах [Електронний ресурс] / Світлана Крамарчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету  ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 16. – С. 204-207.
 9. Лубкей Н. Шляхи вдосконалення формування дохідної бази місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / Надія Лубкей, Світлана Крамарчук // Наука молода. – 2011. – №. 15-16. – С. 192-197.
 10. Лубкей, Н. Практика та проблематика бюджетного кредитування в Україні / Н. Лубкей, С. Крамарчук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 150-156.
 11. Крамарчук, С. Еволюція логістики та сучасні тенденції її розвитку /Світлана Крамарчук, Надія Михайлишин // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 95-97.
 12. Смачило, І. І. Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 3/3 (17). – С. 17-19.
 13. Смачило, І. І. Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Економічний аналіз Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – № 2, т. 16. – С. 105-109.
 14. Крамарчук, С. Визначення сутності поняття бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / Світлана Крамарчук, Надія Лубкей // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 4. - С. 229-234.
 15. Крамарчук, С. П. Методичні аспекти формування маркетингової стратегії туристичних підприємств [Електронний ресурс] / С. П. Крамарчук, Н. П. Лубкей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 41-44.
 16. Крамарчук, С. П. Аспекти формування моделі бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / С. П. Крамарчук // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. – Вип. 8. - С. 461-466.
 17. Брич, В. Управління ризиками у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Василь Брич, Світлана Крамарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 105-110.
 18. Крамарчук, С. П. Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / С. П. Крамарчук // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 14(3). - С. 77-82.
 19. Крамарчук, С. П. Організаційні питання внутрішнього аудиту / С. П. Крамарчук // Організаційно-економічні механізми розвитку: системний підхід : зб. наук. праць. – Львів : ДНДІ “Система”, 1995. – С. 66-67.
 20. Крамарчук, С. П. Питання створення національного плану рахунків / С. П. Крамарчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 41-42.
 21. Крамарчук, С. П. Деякі питання вдосконалення обліку в сучасних умовах / С. П. Крамарчук, П. Н. Денчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 38.
 22. Крамарчук, С. П. Проблеми встановлення на підприємствах внутрішнього аудиту / С. П. Крамарчук // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1 – С. 214-215.
 23. Крамарчук, С. П. Проблеми обліку та аудиту матеріальних ресурсів в консервній промисловості / С. П. Крамарчук // Науковий вісник кафедри аудиту. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 1. – С. 20-23.
 24. Крамарчук, С. П. Проблеми обліку якості матеріальних ресурсів в плодоовочевій галузі промисловості / С. П. Крамарчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 3. – С. 115-116.
 25. Крамарчук, С. П. Проблеми ресурсозбереження / С. П. Крамарчук, Н. П. Злепко // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. пр. каф. економіки обліку і контролю в невиробничій сфері. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 238 -239.    
 26. Крамарчук, С. П. Організаційні аспекти аудиту матеріальних ресурсів / С. П. Крамарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 3. – С. 158-159.
 27. Крамарчук, С. П. Вільна торгівля і протекціонізм: проблеми співіснування / С. П. Крамарчук, Н. П. Злепко // Формуванн економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1999. – Вип. 3. – С. 73-75.
 28. Крамарчук, С. П. Проблеми обліку на сучасному етапі / С. П. Крамарчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 7. – С. 37-39.
 29. Крамарчук, С. П. Аспекти розвитку бухгалтерського обліку в умовах економічної реформи / С. П. Крамарчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – Вип. 8. – С. 64-66.
 30. Крамарчук, С. П. Визначення матеріальних ресурсів як об’єкту управлінського та фінансового обліку / С. П. Крамарчук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : зб. наук. статей. – Харків : Основа, 2001. – С. 175-176.
 31. Крамарчук, С. П. Критичний аналіз проведення реформи бухгалтерського обліку / С. П. Крамарчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2002. – № 2. – С. 348-351.
 32. Крамарчук, С. П. Уточнення сутності матеріальних ресурсів як об’єкта обліку / С. П. Крамарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 173-176.
 33. Крамарчук, С. П. Напрямки вдосконалення обліку й аналізу матеріальних ресурсів в ринкових умовах / С. П. Крамарчук // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ІНОТ, 2007. – № 4 (15). – С. 179-188.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крамарчук, С. П. Фінансові та облікові аспекти туроперейтингу [Текст] / С. П. Крамарчук // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 193-218.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.