Кошіль Анатолій Богданович

Опубліковано: 01 грудня 2011

koshil a b

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кошіль, Анатолій Богданович Місто як суспільнотериторіальний комплекс (на прикладі міста Тернополя) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Кошіль Анатолій Богданович ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 1999. - 171 с.
 2. Кошіль, Анатолій Богданович Місто як суспільнотериторіальний комплекс (на прикладі міста Тернополя) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Кошіль Анатолій Богданович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 18 с.

Публікації

Статті:

 1. Качан, Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 63-67.
 2. Кошіль, А. Інфраструктурне забезпечення використання рекреаційного потенціалу Тернопільської області / А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 39-42.
 3. Кошіль, А. Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму : [на прикладі Тернопільської області] / А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 16-20.
 4. Кошіль, А. Б. Чинники формування суспільно-територіального комплексу (на прикладі м. Тернополя) / А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 84-87.
 5. Качан, Є. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України / Євген Качан, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 9-16.
 6. Кошіль, А. Б. Функціонально-галузевий аналіз суспільно-територіального комплексу міста ( на прикладі м.Тернополя) [Текст] / А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 109-115.
 7. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 8. Качан, Є. П. Ефективне використання ресурсного потенціалу регіону як чинник подолання депресивного стану його економіки [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.55-61.
 9. Кошіль, А. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини / Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 30-33.
 10. Баб'як, Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Галина Баб'як, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 24-27.
 11. Качан, Є. П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 5-9.
 12. Кошіль, А. Б. Сучасні тенденції демографічних процесів та їх вплив на формування трудових ресурсів міста Тернополя / А. Б. Кошіль // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Поділля, 1999. – Вип. 2. – С. 105-108.
 13. Кошіль, А. Б. Демографічні особливості формування трудового потенціалу регіонів / А. Б. Кошіль, Є. П. Качан, Г. П. Баб’як // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. праць. – Київ-Луцьк : Вежа, 2000. – Т. 1. – С. 81-86.
 14. Кошіль, А. Б. Угорщина / А. Б. Кошіль // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. ІІ : Економіка країни претендентів на вступ до Європейського Союзу. – С. 114-118.
 15. Кошіль, А. Б. Економічна самостійність регіонів України і Польщі – важливий принцип сучасної регіональної політики держави / А. Б. Кошіль, А. В. Кузишин // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Луцьк : Вежа, 2001. – С. 78-81.
 16. Кошіль, А. Б. Соціальні та історико-географічні передумови розвитку суспільно-територіального комплексу міста Тернополя / А. Б. Кошіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – № 2. – С. 81-85.
 17. Кошіль, А. Б. Природно-ресурсний потенціал та його вплив на формування суспільно-територіального комплексу міста Тернополя / А. Б. Кошіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : 1998. – № 2. – С. 85-88.
 18. Кошіль, А. Б. Суспільно-територіальний комплекс міста Тернополя: сучасний стан і шляхи вдосконалення / А. Б. Кошіль // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. – Київ : КНПУ ім. Драгоманова, 1999. – Вип. 1. – С. 124-130.
 19. Кошіль, А. Б. Територіальна структура спеціалізованих підкомплексів СТК м. Тернополя / А. Б. Кошіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 84-91.
 20. Кошіль, А. Б. Економіко-екологічний аналіз водозабезпечення і водопостачання міста Тернополя / А. Б. Кошіль, В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. –Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 73-77.
 21. Кошіль, А. Б. Становлення системи регіонального управління / А. Б. Кошіль, А. В. Кузишин // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 85-88.
 22. Кошіль, А. Б. Роль комплексних практик у краєзнавчих дослідженнях території / А. Б. Кошіль, І. Ю. Чеболда, А. В. Кузишин // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2. – С. 69-70.
 23. Кошіль, А. Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості / Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 43-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кошіль, А. Б. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини [Текст] / А. Б. Кошіль // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 304-310.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 4. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 310 с.
 5. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Карп Ірина Миколаївна

Опубліковано: 04 липня 2011

Ірина Миколаївна Карп

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карп, Ірина Миколаївна Використання логістичних систем в управлінні підприємством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Миколаївна Карп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 190 с.
 2. Карп, Ірина Миколаївна Використання логічних систем в управлінні підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Ірина Миколаївна Карп. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карп, І. Економіко-математичне моделювання логістичних транспортних процесів / І. Карп // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251.
 2. Карп, І. Організація та управління транспортним відділом на промисловому підприємстві / Ірина Карп // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 12. – С. 28-31.
 3. Карп, І. Роль інтегрованої логістики в управлінні підприємством / І. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 166-172.
 4. Карп, І. М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством / І. М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 27-34.
 5. Карп, І. М. Мікроекономічні аспекти логістичних потоків у реалізації функцій планування і контролю / І. М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 70-77.
 6. Карп, І. Чи потрібні фахівці логістики на регіональному рівні / І. Карп // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 136-139.
 7. Карп, І. Логістичні потреби в системі мікроекономічної науки / Ірина Карп // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 35-38.
 8. Карп, Ірина Застосування математичних моделей у плануванні діяльності підприємств в умовах ризику та невизначеності / Ірина Карп // Економічний аналіз / за ред. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 7. – С. 277-279.
 9. Карп, І. Ресурсозабезпеченість підприємства у контексті логістичного підходу / І. Карп // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – 2003. – Вип. 8. – С. 110-114.
 10. Карп, І. М. Теоретичні основи мікрологістичної системи / І. М. Карп // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 223-227.
 11. Карп, І. Функціонування логістичного управління на підприємстві / І. Карп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутне. – 2011. – Вип. 16. – С. 110-116.
 12. Карп, І. Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту / Ірина Карп // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 172-175.
 13. Карп, І. Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту / Ірина Карп // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 64-69.
 14. Карп, І. М. Глобальна продовольча безпека та особливості функціонування ринку продовольства / І. М. Карп // Інноваційна економіка. – 2016. – № 11-12. – С. 37-43.
 15. Карп, І. М. Суперечності людино-центристської та еколого-центристської концепцій глобального економічного розвитку / І. М. Карп // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 5. – С. 41-50.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с. – Із змісту : Карп, І. М. – С. 33–123.
 

Коцур Андрій Семенович

Опубліковано: 01 грудня 2011

kozur

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коцур, А. С. Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження і розвитку трудового потенціалу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Коцур Андрій Семенович ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль., 2010. - 207 с.
 2. Коцур, А. С. Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження і розвитку трудового потенціалу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Коцур Андрій Семенович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К., 2010. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Коцур, А. Концептуальні підходи щодо запровадження обов’язкового державного медичного страхування з метою забезпечення трудового потенціалу / А. Коцур, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Тернопіль, 2011. - Вип. 16. - С. 98-104.
 2. Коцур, А. Страхування професійного захворювання та виробничого травматизму в Україні [Електронний ресурс] / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – № 9 – С. 314-317.
 3. Коцур, А. Формування та реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку трудового потенціалу / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2008. - Вип. 13. - С. 120-123.
 4. Коцур, А. Реалізація регіональної соціальної політики на рівні територіальних громад / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2007. - Вип. 12. - С. 139-144.
 5. Коцур, А. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації соціальної політики в умовах демографічної кризи [Електронний ресурс] / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 11 – С. 130-134.
 6. Коцур, А. Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери / А. Коцур, О. Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 89-91.
 7. Коцур, А. С. Окремі аспекти реформування пенсійної системи України та їхній вплив на розвиток трудового потенціалу [Електронний ресурс] / А. С. Коцур // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 14 (168). –  С. 141-143.
 8. Коцур, А. Управління соціальним розвитком України проблеми та перспективи / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.160-164.
 9. Коцур, А. С. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – К : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 585-595.
 10. Коцур, А. С. Підвищення ролі соціального страхування в збереженні трудового потенціалу [Електронний ресурс] / А. С. Коцур // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика: у 3 т. – К : КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С.161-168.
 11. Коцур, А. С. Особливості розвитку соціально-економічного потенціалу Тернопільської області [Електронний ресурс] / А. С. Коцур // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.572-578.
 12. Коцур, А. С. Основні причини та масштаби бідності населення України / А. С. Коцур // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 36-42.
 13. Коцур, А. Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку економічно активного населення Тернопільської області / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 166-172.
 14. Коцур, А. Розвиток системи соціального захисту в Україні / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 146-151.
 15. Коцур, А. С. Соціальні чинники відтворення економічно активного населення / А. С. Коцур // Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип., т. 2. – С. 382-388.
 16. Коцур, А. С. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення / А. С. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. –2015. – № 20. – С. 137-140.
 17. Качан, Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Євген Качан, Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 5-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Коцур, А. С. Формування та напрями реалізації регіональної політики соціального захисту населення [Текст] / А. С. Коцур // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 204-220.
 

Качан Євген Петрович

Опубліковано: 01 грудня 2011

kachan

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Публікції

СТАТТІ:

 1. Качан, Є. Державне регулювання сільського ринку праці / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 90-95.
 2. Качан, Є. Деякі напрями досягнення збалансованого розвитку регіональних ринків праці / Є. Качан, О. Обухівський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 106-111.
 3. Качан, Є. Кафедрі управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету - 40 / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 107-114.
 4. Качан, Є. Напрями і пріоритети регулювання зайнятості населення в умовах посилення кризових явищ в економіці / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 64-68.
 5. Качан, Є. Нові підходи у дослідженні людського потенціалу / Є. Качан, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 159-161.
 6. Качан, Є. Основні напрямки проведення моніторингу соціально-трудової сфери / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 97-100.
 7. Качан, Є. Причинно-наслідковий характер сучасних міграційних процесів населення України / Є. Качан, Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 136-142.
 8. Качан, Є. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 25-29.
 9. Качан, Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 63-67.
 10. Качан, Є. Регіональні аспекти формування і розвитку соціально-трудових відносин на підприємствах, що виробляють товари народного споживання / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 158-161.
 11. Качан, Є. Фінансово-кредитні важелі реалізації регіональної політики ринку праці / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 39-43.
 12. Качан, Є. Регіональна політика ринку праці: суть, особливості та проблеми формування / Є. Качан, О. Обухівський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 135-145.
 13. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 14. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 15. Качан, Є. Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 115-117.
 16. Качан, Євген Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Євген Качан // Вільне життя. – 2011. – 16 берез. (№ 20). – С. 1, 5.
 17. Качан, Є. Зайнятість населення як складова ринку праці [Електронний ресурс] / Євген Качан, Віктор Островерхов.
 18. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 19. Качан, Є. П. Проблеми збалансованого розвитку і розміщення продуктивних сил АПК регіону / Є. П. Качан, Л. С. Кузів // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 61-70.
 20. Качан, Є. П. Суть і розвиток концепції безперервної освіти населення / Є. П. Качан, С. І. Паламарчук // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 4-12.
 21. Качан, Є. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України / Євген Качан, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 9-16.
 22. Качан, Є. Самозайнятість населення : сутність і сучасні чинники розвитку / Євген Качан, Оксана Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 97-100.
 23. Качан, Є. П. Ефективне використання ресурсного потенціалу регіону як чинник подолання депресивного стану його економіки [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.55-61.
 24. Качан, Є. П. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 1. – С.330-337.
 25. Качан, Є. П. Прогнозування галузевої структури занятості населення — передумова раціонального використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, О. Є. Цісецький // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.. – 2001. – С.242-247.
 26. Качан, Є. П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. М. Коцелко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. –Т. 1. – 2012. – С. 513 - 520.
 27. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 28. Качан, Є. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об'єднаних територіальних громад / Євген Качан, Дмитро Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 5-8.
 29. Качан, Е. П. Научно-технический прогресс и его влияние на воспроизводство трудо­вых ресурсов в сельской местности. – Донецк, 1976. – Из содержания : Качан, Е. П. Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в свете решений ХХV съезда КПСС (теория, прак., перспек.) / Є. П. Качан
 30. Качан, Е. П. Вопросы методики выявления резер­вов труда в сельском хозяйстве / Е. П. Качан, И. В. Белоконь, В. Р. Оникиенко и др. // Проблемы региональной экономи­ки. – Киев, 1976.
 31. Качан, Е. П. Формирование урбанизированной зоны г. Тернополя / Е. П. Качан, О. В. Корж // Экономико - географ, исследова­ния в Юго-Западном экономическом районе. – Ленинград, 1977.
 32. Качан, Е. П. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. – Киев, 1977. – Из содержания : Качан, Е. П. Схема районной планировки Тернопольской обл. ГИПРОГРАД Госстроя УССР / Є. П. Качан
 33. Качан, Е. П. Вопросы территориальной организации трудовых ресурсов в сельской мес­тности / Е. П. Качан // Проблемы использования трудовых ресурсов. – Киев, 1975.
 34. Качан, Є. П. Особливості формування і реалізації регіональної політики ринку праці / Є. П. Качан // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецьк, Т. 3.
 35. Качан, Є. П. Сучасні завдання суспільно-географічного аналізу для потреб регіональної економіки. / Є. П. Качан // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрій, 2004. – Т. 2. – С. 180-181.
 36. Качан, Є. П. Деякі питання вдосконалення організації навчального процесу і використання випускників вищих навчальних закладів. / Є. П. Качан // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч. І. спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.
 37. Качан, Є. П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 5-9.
 38. Качан, Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Євген Качан, Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 5-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Качан, Є. П. Регіональна політика ринку праці [Текст] : монографія / Є. П. Качан, О. О. Обухівський. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 176 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 3. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 440 с.
 4. Качан, Є. П. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону [Текст] / Є. П. Качан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 359-366.
 5. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 4. Качан, Є. П. Міжгалузеві комплекси України : проблеми розвитку і розміщення [Текст] / Є. П. Качан, Т. Є. Царик. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 216 с.
 5. Качан, Є. П. Практикум з курсу " Розміщення продуктивних сил " [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан. – К. : ІСДО, 1994. – 192 с.
 6. Качан, Є. П. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан ; Е. П. Качан , М. О. Ковтонюк , М. О. Петрига. – К. : ІСДО, 1993. – 520 с.
 7. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.
 8. Качан, Є. П. Розміщення продуктивних сил СРСР [Текст] / Є. П. Качан. – К. : НМК ВО, 1990. – 256 с.
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с.
 

Комар Наталія Володимирівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

komar

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Комар, Наталія Володимирівна Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Володимирівна Комар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 255 с.
 2. Комар, Наталія Володимирівна Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Володимирівна Комар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / В. Адамик, Н. Комар // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 57-75.
 2. Мельник, В. Проблеми подолання глобальної бідності у контексті міжнародної політики / В. Мельник, Н. Комар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 2.– С. 135-143.
 3. Мельник, В. Соціально-економічна нерівність періоду ринкових трансформацій та способи її подолання /В. Мельник, Н. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 110-117.
 4. Лизун, М. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання [Електронний ресурс] / Марія Лизун, Наталія Комар.
 5. Комар, Н. Актуальні питання реформування внутрішньої політики подолання бідності в Україні / Наталія Комар // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 167-170.
 6. Комар, Н. Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках Плану Маршалла / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 172-181.
 7. Мельник, В. Критерії оцінки бідності: світова та вітчизняна практика / Вікторія Мельник, Наталія Комар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 3. – С. 30-34.
 8. Лизун, М. В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах викликів у світовій енергетиці [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2011. − № 7.
 9. Комар, Н. Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри [Електронний ресурс] / Наталія Комар // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2(31). – С. 23-33.
 10. Комар, Н. Управління якістю навчальним процесом в Університеті Хельсінки [Електронний ресурс] / Наталія Комар
 11. Комар, Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластерних структур в Європі / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 53-64.
 12. Комар, Н. Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 68-79.
 13. Комар, Н. В. Фактори туристичної привабливості Китаю [Електронний ресурс] / Н. В. Комар // Вісник Асоціації докторів філософії України. – Львів, 2015. − Вип. 1. − С. 15-20.
 14. Комар, Н. В. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-1. − С. 117−128.
 15. Лизун, М. В. Теорія та практика антиінфляційного регулювання [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2012. − № 2.
 16. Комар, Н. Розвиток теоретичних підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності в процесі досягнення глобальних цілей розвитку тисячоліття [Електронний ресурс] / Наталія Комар // Галицький Економічний Вісник. − 2012. – № 2 (35). – С. 100-109.
 17. Комар, Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / Наталія Комар, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-1. – С. 88-96.
 18. Комар, Н. В. Привабливість Азіатсько-Тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] ⁄ Н. В. Комар, А. В. Уніят // Ефективна економіка. − 2015. − № 7.
 19. Komar, N. V. Besonderheiten der Entwicklung des Franchising: Europäische Tendenzen und ukrainischen Realien ⁄ N. V. Komar, M. V. Lyzun // Platzbestimung Ostöuropas in der Sozio-Ökonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 316-331.
 20. Комар, Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 110-117.
 21. Комар, Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 284-300.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Комар, Н. В. Трансформаційні механізми розвитку світової економіки в аспектах зміни клімату [Текст] / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 346-356.
 2. Комар, Н. В. Концепція формування та реалізації національних інтересів у системі забезпечення національної безпеки країни [Текст] / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 133-140.
 3. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 4. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 3. Комар, Н. В. Регулювання та управління туристичною діяльністю на міжнародному та національному рівнях [Текст] / Н. В. Комар // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 39-76.
 

Кізима Андрій Ярославович

Опубліковано: 06 вересня 2011

Кізима

Декан факультету фінансів, кафедра податків та фіскальної політики

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кизыма, Андрей Ярославович Учет, контроль и анализ производственных затрат при переходе к рыночным отношениям (на примере сельскохозяйственных предприятий Тернопольской области) [Рукопись] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / А. Я. Кизыма ; Киевский гос. экон. ун-т. - К., 1992. - 209 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кізима, А. Адміністрування податку на прибуток у контексті камеральної перевірки / А. Кізима // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 6. т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 6. – С. 1630-1637.
 2. Кізима, А. Актуальні аспекти податкового прогнозування та планування в Україні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 66-75.
 3. Кізима, А. Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість [Електронний ресурс ] / Андрій Кізима // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 4. - С. 154-159.
 4. Кізима, А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу / А. Кізима // Світ фінансів. – № 1. – 2011. – С. 40-45.
 5. Кізима, А. Оптимізація податкових ставок як метод податкового регулювання / А. Кізима // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 95-100.
 6. Кізима, А. Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 4. – С. 67-74.
 7. Кізима, А. Податкове прогнозування як фактор бюджетного процесу / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 94-96.
 8. Кізима, А. Податкове прогнозування: суть та визначальні риси / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 162-166.
 9. Кізима, А. Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 93-101.
 10. Кізима, А. Спеціальні податкові режими як інструмент податкового регулювання / А. Кізима, І. П. Кушнірик // Галицький економічний вісник. – № 1. – 2009. – С. 117-127.
 11. Кізима, А. Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту / А. Я. Кізима // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 15-21.
 12. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 13. Кизыма, А. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процесы потребления / А. Я. Кизыма, Т. Маршалок // БізнесИнформ. – № 9. – 2006. – С. 59-62.
 14. Кізима, А. Я. Еволюція поглядів на поняття "податковий менеджмент" / А. Я. Кізима // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10.– С. 219-221.
 15. Кізима, А. Я. Організаційно-методичні аспекти обліку статутного капіталу на постреструктуризаційному етапі діяльності сільськогосподарських підприємств / А. Я. Кізима, Р. Ф. Бруханський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 55-57.
 16. Кізима, А. Я. Аналіз "витрати - об'єм - прибуток" - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 185-187.
 17. Десятнюк, О. М. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О. М. Десятнюк, А. Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 183-188.
 18. Кізима, А. Студентські роки - найкращі у житті: [Спогади випускника обліково-економічного факультету ТФЕІ 1989 р. доцента кафедри податків і фіскальної політики ТАНГ Андрія Кізими] / А. Кізима // Академія. – 2004. – 22 трав. (№ 18-20). – C. 3.
 19. Кізима, А. Оптимізація прибутку підприємства у системі «директ-костінг» / Андрій Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – Вип. 12. – С. 45-46.
 20. Кізима, А. Я. Податковий контроль-складова частина фінансового контролю / А. Я. Кізима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 126-129.
 21. Кізима, А. Я. Оптимізація витрат, об’єму виробництва і прибутку у системі директ-костінг / А. Я. Кізима // Накові записки. Сер. Економіка. – 2000. – Вип.  5. – С. 89-94. 
 22. Кізима А. Спільне підприємництво як форма залучення іноземного капіталу в економіку Українми / Андрій Кізима, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 139-143.
 23. Кізима, А. Методи прогнозування витрат підприємства / Андрій Кізима, Мирослава Стельмах // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 132-141.
 24. Кізима, Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 89-101.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Кизыма, А. Я. Оперативный анализ в условиях рыночных отношений / А. Я. Кизыма // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки на Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 93.
 27. Кізима, А. Я. Проблеми приватизації землі / А. Я. Кізима, І. І. Костецький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – Вип. 1. – С. 33-34.
 28. Кізима, А. Я. Тенденції розвитку аграрних відносин при переході до ринку / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 26-27.
 29. Кізима, А. Я. Проблеми обліку витрат на виробництво при переході до ринкових відносин / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 33-35.
 30. Кізима, А. Я. Аналіз процесу інвестування коштів підприємцем  / А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 1. – С. 29-32.
 31. Кізима, А. Я. Аналіз фінансово-господарського стану з метою проведення санації підприємства / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 2. – С. 36-39.
 32. Кізима, А. Я. Методологічні основи побудови податкової системи в Україні / А. Я. Кізима // Податки в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луцьк, 1995. – С. 47-49.
 33. Кізима, А. Я. Рекламного бізнесу у нас немає. Але є надія що буде / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 20-24 січ. –    С. 4.
 34. Кізима, А. Я. Іноземні інвестиції  не бувають зайвими ніде і ніколи / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 3-7 берез. –  С. 12.
 35. Кізима, А. Я. Аналіз умов становлення підприємств за участю іноземного капіталу в Україні / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1995. – С. 48-51.
 36. Кізима, А. Я. Подвійне оподаткування: суть і шляхи вирішення проблеми в Україні / Кізима А.Я.,Кізима Т.О.// Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 44-47.
 37. Кізима, А. Я. Деякі особливості формування макроекономічної політики в Україні / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1995. – № 8. – С. 28-32.
 38. Кізима, А. Я. Особливості обліку статутного фонду у господарських товариствах / А. Я. Кізима // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 9. – С. 13-15.
 39. Кізима, А. Я. Приватизація переробної галузі АПК: проблеми і перспективи / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1996. – № 1. – С. 23-27.
 40. Кізима, А. Я. Вексель як засіб вирішення фінансових проблем підприємства / А. Я. Кізима // Фінансові проблеми економіки перехідного типу :  зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 69-72.
 41. Кушнірик, Г. П. Аналіз руху коштів на підприємстві / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Фінанси України. – 1999. – № 7. –  С. 111-114.
 42. Кізима, А. Я. Прогнозування імовірності банкрутства на основі «Z – рахунку Альтмана» / А. Я. Кізима // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 81-83.
 43. Кізима, А. Я. Аналіз у системі управління підприємством / А. Я. Кізима // Вісник ТАНГ. – 1999. – № 12. – С. 81-82.
 44. Кізима, А. Я. Спільне підприємство як форма залучення іноземного капіталу в економіку України / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Вісник ТАНГ. 2000. – № 9. – С. 139-143.
 45. Кізима, А. Я. Аналіз «Витрати-Обєм-Прибуток» - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку  / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. гос-ва. – 2000. – С. 185-187.
 46. Кізима, А. Я. Оподаткування малого бізнесу в Україні: аналіз сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку / А. Я. Кізима, Б. В. Галин // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. – 2005. – № 8. – С. 39-47.
 47. Кізима, А. Я. Теоретичні підходи до трактування поняття «податковий менеджмент» / А. Я. Кізима // Економіка ринкових відносин. – 2014. – № 11. – С. 26-31.
 48. Кизыма, А. Я. Эффективность производства зерна / А. Я. Кизыма, А. И. Билык, И. И. Костецкий, Н. С. Палюх // Информационный листок. – 1991. – № 124-91. – С. 1-3.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дерій, В. А. Аудит / В. А. Дерій, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Джура, 2002. – 86 с.
 2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с.
 3. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 4. Кізима, А. Я. Податковий менеджмент / А. Я. Кізима. – Тернопіль : Астон, 2002. – 166 с.
 5. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 6. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 330 с.
 7. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
 8. Податковий менеджмент : підруч. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима Ю. Б. Іванов [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 814 с.
 9. Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.
 10. Кизыма, А. Я. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления предприятием [Текст] / А. Я. Кизыма // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 81-87.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 «Оподаткування» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 252 с.
 2. Дем'янюк, О. Магістерська програма «Фінанси в системі митних органів» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 298 с.
 3. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 4. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.