Кравчук Ігор Святославович

Опубліковано: 19 жовтня 2011

kravthukКафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Ігор Святославович Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ігор Святославович Кравчук. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 220 с.
 2. Кравчук, Ігор Святославович. Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ігор Святославович Кравчук. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 32-36.
 2. Кравчук І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок.– 2011.– № 23.– С. 6-11.
 3. Кравчук, І. Аналіз ринкового ризику банківських вкладень в акції / Ігор Кравчук // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 96-101.
 4. Кравчук, І. Операції банків з кредитними деривативами / І. Кравчук // Наука молода : зб наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 76-80.
 5. Кравчук, І. Депозитарні послуги банків / І. Кравчук // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 22-31.
 6. Кравчук, І. С. Сек'юритизація банківських активів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок. – 2008. – № 10. – С. 20-38.
 7. Тиркало, Р. Особливості застосування фундаментального аналізу в процесі формування банківського портфеля цінних паперів / Р. Тиркало, І. Кравчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 36-40.
 8. Кравчук, І. Операції комерційних банків з деривативами / Ігор Кравчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 13. – С. 80- 84.
 9. Кравчук, І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263-271.
 10. Кравчук, І. Регіональні аспекти банківського інвестиційного кредитування / Ігор Кравчук, Віктор Юхимчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 73-78.
 11. Кравчук, І. Короткий продаж цінних паперів: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / І. Кравчук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011.– Вип. 16. – С. 117-123.
 12. Кравчук, І. Перспективи випуску банківських облігацій в Україні [Електронний ресурс] / І. Кравчук.
 13. Кравчук, І. С. Сек'юритизація банківських активів /І. С. Кравчук //Інвестиції: практика та досвід.– 2008.– січень (№1).– С.27-31.
 14. Кравчук, І. Характеристика міжнародного ринку деривативів / Ігор Кравчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 48-53.
 15. Кравчук, І. С. Еволюція підходів до виникнення цінних паперів / Ігор Святославович Кравчук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 64-72.
 16. Кравчук, І. С. Фінансовий і фіктивний капітал: сучасна онтологія / Ігор Святославович Кравчук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 71-80.
 17. Кравчук, І. С. Сучасні підходи до оцінки волатильності на ринку фінансових інструментів /І. С. Кравчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 40-47.
 18. Кравчук, І. С. Обіг цінних паперів як фіктивного капіталу на сучасному фінансовому ринку / І. С. Кравчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – № 2. – С. 119-127.
 19. Кравчук, І. С. Особливості реалізації банками інвестиційної політики на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / І.С. Кравчук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – C. 198-211.
 20. Кравчук, І. С. Особливості емісії банками покритих облігацій [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 26-30.
 21. Кравчук, І. С. Розвиток ринку банківських облігацій в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – C. 366-371.
 22. Кравчук, І. С. Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – C. 290-295.
 23. Кравчук, І. С. Економіко-правовий аналіз деривативів [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Фінансовий простір. – 2015.
 24. Gurgul, Ł. Shadow banking w systemie bankowym UE [Електронний ресурс] / Ł. Gurgul, I. Kravczhuk // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. – 2014. – № 10. – S. 73-86.
 25. Karaś, P. Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym [Електронний ресурс] / P. Karaś, I. Kravchuk // Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wybrane problemy VI. – 2015. – S. 107- 130. 
 26. Karaś, P. Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro[Електронний ресурс] / P. Karaś, I. Kravchuk // Annales Universitatis Mariae Curie. – Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015. – Vol. XLIX, 4. – S. 185-193.
 27. Кравчук, І. С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України / І. С. Кравчук // Економіка України. – 2018. – № 2. – С. 39-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кравчук, І. С. Реалізація інвестиційної політики банків на ринку цінних паперів [Текст] / І. С. Кравчук // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 210-227.
 2. Кравчук, І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні [Текст] / І. С. Кравчук // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 359-376.
 3. Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 211 с.
 4. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 5. Кравчук, І. С. Вплив зміни фінансового стану банків на фондовий ринок [Текст] / І. С. Кравчук // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 195-204.
 6. Кравчук, І. С. Сучасні виклики розвитку сфери інвестиційних послуг банківськими інституціями [Текст] / І. С. Кравчук // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 95-112.
 7. Кравчук, І. С. Стабільність ринків обігових фінансових інструментів : онтологічно-регуляційний дискурс [Текст] : монографія / І. С. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 493 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Текст]: навч. посіб. /Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук.– Тернопіль: ТАЙП, 2012.– 190 с.
 3. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. - 544 с.
 4. Кравчук, І. С. Суб'єкти інвестиційної діяльності [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 59-108.
 5. Кравчук, І. С. Теорія оцінки інвестицій [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 109-138.
 6. Кравчук, І. С. Фінансові інвестиції [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 139-214.
 7. Кравчук, І. С. Реальні інвестиції [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 215-258.
 8. Кравчук, І. С. Портфельне інвестування [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 399-458.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Тиркало, Р. І. Організація касових операцій [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 

Кулина Галина Миронівна

Опубліковано: 09 вересня 2011

latsyk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лацик, Галина Миронівна Фінансові інструменти на іпотечному ринку України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Галина Миронівна Лацик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 257 с.
 2. Лацик, Галина Миронівна Фінансові інструменти на іпотечному ринку України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Галина Миронівна Лацик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Лацик, Г. Аналіз сучасного стану розвитку іпотечного ринку України / Галина Лацик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 148-151.
 2. Лацик, Г. М. Іпотечний ринок в умовах трансформаційних перетворень: концептуалізація та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Г. М. Лацик // Наука й економіка. - 2009. – № 1. - С. 24-33.
 3. Лацик, Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України / Галина Лацик // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 156-164.
 4. Лацик, Г. Сутнісно-теоретичні основи фінансових інструментів / Галина Лацик // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 143-152.
 5. Лацик, Г. М. Вплив іпотечного ринку України на розвиток економіки України / Г. М. Лацик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 56-61.
 6. Лацик, Г. М. Оптимізація структури портфеля іпотечних цінних паперів на фінансовому ринку України / Г. М. Лацик // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 80-84.
 7. Лацик, Г. М. Активізація світових процесів сек'юритизації фінансових активів / Г. М. Лацик // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 268-272.
 8. Алексеєнко, Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 69-77.
 9. Лацик, Г. Концептуалізація та пріоритети розвитку добровільного медичного страхування в Україні / Г. Лацик // Українська наука. – 2012. – Вип. 17. – С. 90-96.
 10. Кулина, Г. Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі / Галина Кулина // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 64-70.
 11. Лацик, Г. М. Фінансові інструменти іпотечного ринку України: теоретичні основи та проблеми використання [Електронний ресурс] / Г. М. Лацик.
 12. Кулина, Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів [Електронний ресурс] / Галина Кулина // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 215-226.
 13. Кулина, Г. Інструментарій управління платоспроможністю страхових компаній [Електронний ресурс] / Г. Кулина.
 14. Алексеєнко, Л. М. Пріоритети національного іпотечного кредитування в умовах інтеґрації до міжнародного простору [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко,  Г. М. Лацик // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 21. – С. 11-18.
 15. Кулина, Г. М. Теоретико-методичні засади оцінювання платоспроможності страхових компаній [Електронний ресурс] / Г. М. Кулина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип 5. – С. 885-889.
 16. Лацик, Г. Фінансова стійкість – запорука економічної безпеки держави / Г. Лацик // Наука й економіка. – Хмельницький, 2007. – № 4 (8). – С. 26-32.
 17. Лацик, Г. Оцінка ефективності використання фінансових інструментів іпотечного ринку: методичні підходи та реалії України / Г. Лацик // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 86-96.
 18. Лацик, Г. Особливості моніторингу випуску та розміщення іпотечних обліґацій на фінансовому ринку України / Г. Лацик // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. трудов. – Донецк : НАН Украины, Институт экономики пром-сти, 2010. – Т. 2, вып. 3. – С. 268-276 .
 19. Лацик, Г. Пріоритети посткризового розвитку іпотечного ринку в Україні / Г. Лацик // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 33-37.
 20. Кулина, Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів / Галина Кулина // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 215-226.
 21. Кулина, Г. Cвітовий ринок страхових послуг в умовах зміни парадигми глобального економічного розвитку / Галина Кулина, Ярослав Фаріон // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 48-59.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Кулина, Г. М. Вектори модернізації страхової діяльності в Україні [Текст] / Г. М. Кулина // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 144-156.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с. 
 

Квасовський Олександр Романович

Опубліковано: 27 березня 2014

kvasovskyy

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Квасовський, Олександр Романович Оподаткування малого бізнесу в Україні : фіксальний і стимулюючий потенціал [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олександр Романович Квасовський. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 202 с.
 2. Квасовський, Олександр Романович Оподаткування малого бізнесу в Україні : фіксальний і стимулюючий потенціал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олександр Романович Квасовський. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Квасовський, О. Концептуальні підходи до оцінки ролі малого бізнесу у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування / О. Квасовський // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 131-136.
 2. Квасовський, О. Оптимізація справляння ПДВ у сфері малого бізнесу: досвід постсоціалістичних і ринково розвинутих країн / Олександр Квасовський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1. – С. 21-34.
 3. Квасовський, О. Підприємства водопостачання та водовідведення в світлі теорії природних монополій: політекономічний та фінансовий аспекти / Олександр Квасовський, Віталіна Перевознюк // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 167-178.
 4. Квасовський, О. Р. Проблеми наукової систематизації принципів оптимального оподаткування / О. Р. Квасовський // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 101-112.
 5. Квасовський, О. Р. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 52-63.
 6. Квасовський, О. Р. Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні / О. Р. Квасовський, С. Д. Герчаківський // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 97-108.
 7. Кириленко, О. П. Модернізація механізму сприяння податку на прибуток малих підприємств / О. П. Кириленко, О. Р. Квасовський // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 52-63.
 8. Квасовський, О. Альтернативний підхід до оподаткування малого підприємництва в економіках перехідного типу / О. Квасовський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 105-110.
 9. Карапетян, Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 97-104.
 10. Квасовський, О. Реформована спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні / О. Квасовський // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 51-57.
 11. Квасовський, Олександр Перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компаній у посткризовий період / Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 80-82.
 12. Островська, Г. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / Г. Островська, О. Квасовський // Галицький економічний вісник. Сер. Економіка. – 2011. – № 2 (31). – С. 99-111.
 13. Квасовський, О. Моделювання вибору оптимального оподаткування малих підприємств / О. Р. Квасовський // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 102-111.
 14. Квасовський, О. Малий бізнес як фактор підвищення матеріального добробуту населення / Олександр Квасовський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 9. – С. 247-252.
 15. Карапетян, Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 36-48.
 16. Карапетян, Е. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 17. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Экономика и управление. Научно-практический журнал. – 2013. − № 2. − C. 59-70 .
 18. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. − 2013. − № 2. − С. 125-134.
 19. Квасовський, О. Р. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів [Електронний ресурс] / О. Р. Квасовський, Е. Т. Карапетян.
 20. Квасовський, О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 135-146. 
 21. Квасовський О. Р. Особливості фіскальної політики у сфері малого бізнесу в перехідний період / О. Р. Квасовський // Торгівля, комерція, підприємництво. (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова). Збірник наукових праць. Львівська комерційна академія. – Львів: вид-во ЛКА, 2001. – С. 261-268.
 22. Квасовський О. Р. Концептуальний підхід до модернізації підсистеми оподаткування малого бізнесу в Україні / О. Р. Квасовський // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. Выпуск 8. Часть 1 / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, 2002. – С. 194-200.
 23. Квасовський О. Р. Єдиний соціальний внесок як альтернатива мультиплатіжній системі відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування / О. Р. Квасовський // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників «Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій»(м. Вінниця, 14-15 жовтня 2004 р.). – Вінниця: «Ландо» ЛТД, 2004. – С. 178-186.
 24. Квасовський О. Р. Базовий виш казначеїв / О. Р. Квасовський // Казна України. Всеукраїнський науково-практичний журнал ДКСУ. – 2016. – № 4 (45). – С. 48-49.
 25. Квасовський О. Р. Ефективне оподаткування малого бізнесу в умовах ринкової трансформації / .Р. Квасовський // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. – 2000. – № 4. – С. 191-198.
 26. Квасовський О. Р. Функціональна субстанція податків у перехідний період // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – 2001. – №1(11). – С. 87-93.
 27. Квасовський О. Р. Зарубіжний досвід застосування спрощених схем оподаткування для малого бізнесу в країнах з перехідною економікою / О. Р. Квасовський // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: економічні науки. – 2002. – № 2. – С. 253-258.
 28. Юрій С. І. Фіскальна і стимулююча ефективність спрощених режимів оподаткування для приватних підприємців / С. І. Юрій, О. Р. Квасовський // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 63-70.
 29. Кириленко О. П. Модернізація механізму справляння податку на прибуток малих підприємств / О. П. Кириленко, О. Р. Квасовський // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С.52-62.
 30. Квасовський О. Р. Концепція реформування спеціальних режимів оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / О. Р. Квасовський // Наукові праці НДФІ. – 2005. – № 3 (32). – С.139-152.
 31. Квасовський О. Р. Проблеми наукової систематизації та осучаснення принципів оптимального оподаткування / О. Р. Квасовський // Фінанси України. − 2006. – № 2. – С.101-112.
 32. Машко, А. І. Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Р. Квасовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 8.
 33. Квасовський О. Р. Сутнісно-типологічні проблеми малого підприємництва в Україні / О. Р. Квасовський // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації: Зб.: Економічний вісник національної гірничої академії України № 2, т.1. – Дніпропетровськ: РИК НГА України, 2001. – С. 10-12.
 34. Квасовський О. Р. Проблеми функціонування моноподаткової технології – єдиного податку для малих підприємств в Україні / О. Р. Квасовський // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20–22 грудня 2001 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С. 108-110.
 35. Монастирський Г. Л. І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті» / Г. Л. Монастирський, В. В. Мельник, В. П. Мартинюк, О. Р. Квасовський, Р. Ф. Бруханський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал. – 2004.– Випуск 2. – С. 177-181.
 36. Квасовський О. Р. Концептуальні засади оптимізації спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 24-25 лютого 2005 р.). Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 79-82 .
 37. Квасовський О. Р. Преференції для малого бізнесу в межах загальновстановленого порядку оподаткування суб’єктів підприємництва: імплементація зарубіжного досвіду / О. Р. Квасовський // Фінансово-економічне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р. А. Слав’юк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. університету імені Лесі Українки, 2005. – С. 214-217.
 38. Квасовський О. Р. Концептуальні підходи до оцінки ролі малого бізнесу у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень» (м. Тернопіль, 2-3 листопада 2006 р.). − Тернопіль: Економічна думка, 2006. − С. 131-135.
 39. Квасовський О. Р. Проблеми визначення зносу об’єктів житлового фонду України та шляхи їх вирішення / О. Р. Квасовський // Сучасні тенденції і проблеми розвитку інвестиційно-будівельного комплексу: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (29-30 листоп. 2007 р.). – Тернопіль: Принтер-інформ, 2007. – С. 74-76.
 40. Квасовський О. Р. Законодавчий підхід до визначення поняття «комунальний сектор економіки» / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р.). Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 298-301.
 41. Квасовський О. Р. Загрози розвитку національного сектору малого бізнесу в зв’язку з набуттям Україною членства в СОТ / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей ІІ Науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України» (Тернопіль – Шешори, 16-18 грудня 2008 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2008.
 42. Квасовський О. Р. Удосконалення контролю податкових органів за зовнішньоекономічною діяльністю підприємств-резидентів / О. Р. Квасовський // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали наук.-практ. конференції. Тези доп. (28-29 травня) / Відп. ред. С.І. Юрій. − Тернопіль, 2009. − 458 с. − С. 63-65.
 43. Квасовський О. Р. Удосконалення способу залучення позикових ресурсів для фінансування інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 25-26 лютого 2010 р.). Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 106-107.
 44. Квасовський О. Р. Проблеми фінансування капіталовкладень у сфері житлово-комунального господарства та шляхи їх вирішення / О. Р. Квасовський // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України» (м. Маріуполь Донецької обл., 26-28 липня 2010 р.) / Ред. кол.: В.О. Дорошко, В.Б. Дудикевич, А.С. Петров. − Маріуполь: ТОВ «Ультрадрук», 2010. − С. 21-25.
 45. Квасовський О. Р. Фіскальні та регулюючі наслідки переходу вітчизняних страховиків на оподаткування прибутку / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 24-25 лютого 2011 р.). Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2011. – С. 85-87.
 46. Квасовський О. Р. Перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компаній у посткризовий період / О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.). Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2012. – С. 80-82.
 47. Квасовський О. Р. Дефіцит бюджету: теоретико-практичні аспекти / О. Р. Квасовський, А. І. Машко // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 23 березня 2012 р. / ТКІ, ред. Мартинюк В.Ф. та ін. – Тернопіль: ТКІ, 2012. – С.124-126.
 48. Квасовський О. Р. Мале підприємництво як каталізатор соціально-економічного прогресу в країнах з трансформаційною економікою / О. Р. Квасовський // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матер. загальноунівер. наук. конф. проф.-викл. складу. В 2-ох част. Ч. 2. – Тернопіль: Видавн. центр «Вектор», 2012. – С. 40-46.
 49. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти нового порядку справляння єдиного податку з суб’єктів малого бізнесу в Україні / О. Р. Квасовський // Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 251-253.
 50. Квасовський О. Р. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України // Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Збірник тез доповідей Десятої Ювілейної Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 21-23 лютого 2013 р.). Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 51. Квасовський О. Р. Особливості та загальні тенденції на ринку житлової нерухомості м. Тернополя та Тернопільської області / О. Р. Квасовський // Економіко-правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ. Секція 2. Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матер. загальноуніверситетської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 49-54.
 52. Адамів Я. Б. Принципи та етапи формування страхового портфеля / Я. Б. Адамів, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових тез та статей. Випуск 1. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 6-7.
 53. Балачук Н. П. Проблемні аспекти квантифікації фінансових ризиків банків / Н. П. Балачук, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових тез та статей. Випуск 1. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 10-12.
 54. Копаниця П. В. Систематизація наукових підходів до трактування сутності капіталу підприємства / П. В. Копаниця, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових тез та статей. Випуск 1. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 63-66.
 55. Адамів Я. Б. Пропозиції щодо удосконалення методичних засад управління страховим портфелем / Я. Б. Адамів, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових тез та статей. Випуск 2. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 6-9.
 56. Балачук Н. П. Проблеми організації ризик-менеджменту у вітчизняних банках та шляхи їх розв’язання / Н. П. Балачук, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових тез та статей. Випуск 2. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 14-17.
 57. Копаниця П. В. Модернізація підходів до оптимізації структури капіталу підприємства харчової промисловості / П. В. Копаниця, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових тез та статей. Випуск 2. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 66-70.
 58. Квасовський О. Р. Напрями реформування фінансово-кредитних відносин і цінової політики у сфері комунального господарства / О. Р. Квасовський // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових праць кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 63-67.
 59. Лебідь Р. О. Принципи та методичні підходи до управління витратами промислових підприємств / Р. О. Лебідь, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків. Збірник наукових тез / Відп. ред. І.С. Гуцал. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 74-78.
 60. Лещук О. М. Теоретична концептуалізація управління прибутком торговельного підприємства / О. М. Лещук, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків. Збірник наукових тез / Відп. ред. І.С. Гуцал. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 79-83.
 61. Шевчук С. В. Функціональне призначення та принципи антикризового фінансового управління на підприємстві / С. В. Шевчук, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків. Збірник наукових тез / Відп. ред. І.С. Гуцал. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 191-196.
 62. Квасовський О. Р. Вдосконалення державної фінансової підтримки малого бізнесу на регіональному і місцевому рівнях / О. Р. Квасовський // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових праць / Відп. ред. І.С. Гуцал. – Тернопіль, 2015. – С. 46-51.
 63. Квасовський О. Р. Сучасні тенденції в оподаткуванні страхової діяльності в ринково розвинутих країнах // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12-13 листопада 2015 року). – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 112-114.
 64. Драч Л. В. Оцінювання вартості інтелектуального капіталу в умовах економіки знань / Л. В. Драч, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 12 квітня 2016 року, Тернопіль / Відп. ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 35-37.
 65. Фаринич Ю. Ю. Напрями групування фінансових відносин на підприємстві / Ю. Ю. Фаринич, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 12 квітня 2016 року, Тернопіль / Відп. ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 85-86.
 66. Баландюк Р. Р. Досвід здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній у ринковорозвинутих країнах / Р. Р. Баландюк, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 12 квітня 2016 року, Тернопіль / Відп. ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 158-160 .
 67. Квасовський О. Р. Науковий підхід до прийняття менеджментом підприємств виважених фінансових рішень / О. Р. Квасовський // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / Відп. ред. О.В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 65-70 .
 68. Драч Л. В. Фінансова безпека підприємства в системі національної безпеки України / Л.В. Драч, О.Р. Квасовський // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / Відп. ред. О.В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 61-64 .
 69. Фаринич Ю. Ю. Формування корпоративної стратегії підприємства / Ю. Ю. Фаринич, О. Р. Квасовський // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / Відп. ред. О.В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 111-113.
 70. Баландюк Р. Р. Сутнісно-теоретичні аспекти інвестиційної діяльності / Р. Р. Баландюк, О. Р. Квасовський // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / Відп. ред. О.В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 123-124.
 71. Баландюк Р. Р. Інвестиційна політика страхових компаній України: проблеми та шляхи подолання / Р. Р. Баландюк, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник студентських наукових праць / Відп. ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2017. – С. 8-9.
 72. Драч Л. В. Підвищення економічної безпеки підприємств в умовах світової глобалізації / Л. В. Драч, О. Р. Квасовський // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник студентських наукових праць / Відп. ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2017. – С. 21-23.
 73. Квасовский, А. Р. Эволюция налогообложения малого бизнеса в Украине / А. Р.Квасовський // Финансовая теория и политика современного государства (издание первое). – Велико Тырново : АО «АБАГАР», 2002. – С. 69-80.
 74. Квасовський, О. Сучасні трансформації та проблемні аспекти оподаткування фінансових результатів діяльності страховиків в Україні / Олександр Квасовський, Микола Стецько // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 19-33.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 5. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. / Редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – Т. 5: Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, В.Г. Бодров та ін. – 2004. – 400 с.
 6. Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: монографія / За ред. І.С. Гуцала. − Тернопіль: ТНЕУ, 2015. − 484 с.
 7. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 8. Квасовський, О. Р. Можливості імплементації зарубіжного досвіду оподаткування страховиків в Україні [Текст] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 69-83.
 9. Квасовський, О. Р. Еволюція, сучасний стан і проблеми оподаткування фінансових результатів діяльності вітчизняних страхових компаній [Текст] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 49-68.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Квасовський, О. Р. Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] / О. Р. Квасовський, Т. П. Даниленко, В. В. Костецький ; І. В. Зятковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 232 с.
 2. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 3. Квасовський, О. Р.  Малий бізнес та його роль у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування [Текст] / О. Р. Квасовський // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 229-240.
 4. Квасовський, О. Р.  Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального комплексу [Текст] / О. Р. Квасовський // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 275-282.
 5. Квасовський, О. Р.  Склад та специфіка фінансової діяльності підприємств комунального господарства [Текст] / О. Р. Квасовський, В. В. Перевознюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 241-251.
 6. Квасовський, О. Р.  Фінансова діяльність підприємств житлового господарства [Текст] / О. Р. Квасовський // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 282-292.
 7. Місцеві фінанси: підручник / За ред. О. П. Кириленко. − К.: Знання, 2006. − 677 с.
 8. Фінанси підприємств: навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / О.Р. Квасовський, В.В. Костецький. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 284 с.
 9. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навчальний посібник / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, Н. Я. Спасів; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – 403 с.
 10. Фінанси підприємств: навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / О.Р. Квасовський, В.В. Костецький, І.Ф. Стефанів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 332 с.
 11. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кириленко О.П., Квасовський О.Р. Методичні рекомендації по вивченню курсу «Місцеві фінанси» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання // Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 28 с. (у співавторстві, авторський матеріал – 1,0 д.а.).
 2. Алексеєнко Л.М, Ніпіаліді О.Ю., Даниленко Т.П., Квасовський О.Р., Костецький В.В., Тулай О.І., Карпишин Н.І. Методичні матеріали по вивченню курсу «Фінанси підприємств» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання // Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 46 с.
 3. Даниленко Т.П., Карпишин Н.І., Квасниця О.В., Квасовський О.Р., Костецький В.В., Ніпіаліді О.Ю., Тулай О. І., Яновський В.Т. Методичні матеріали та учбові завдання з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 56 с.
 4. Квасовський О.Р. Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Фінансові ресурси місцевого самоврядування» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форм навчання. − Тернопіль: Економічна думка, 2006. − 50 с.
 5. Квасовський О.Р., Костецький В.В., Рендович П.М. Індивідуальне завдання з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Тернопіль, 2007. – 32 с.
 6. Робочий зошит для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / О.Р. Квасовський, В.В. Костецький. – Тернопіль, 2014. – 40 с.
 7. Робочий зошит для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / О.Р. Квасовський, В.В. Костецький. – Тернопіль, 2016. – 52 с., переробл. і доповн.
 8. Зятковський І.В., Теребус О.М., Безгубенко Л.М., Квасовський О.Р., Стецько М. В., Даниленко Т.П., Костецький В.В., Разіна О.П. Програма виробничої практики студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання спеціальності 6.050100 „Фінанси». − Тернопіль: ТНЕУ, 2007. − 16 с.
 9. Зятковський І.В., Теребус О.М., Безгубенко Л.М., Квасовський О.Р., Стецько М. В., Даниленко Т.П., Костецький В.В., Разіна О.П. Програма стажування слухачів магістратури факультету фінансів денної форми навчання спеціальності 8.050104. − Тернопіль: ТНЕУ, 2007. − 20 с.
 

Кнейслер Ольга Володимирівна

Опубліковано: 08 вересня 2011

kneyslerКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хавтур, Ольга Володимирівна Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Володимирівна Хавтур. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.
 2. Хавтур, Ольга Володимирівна Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит; / Ольга Володимирівна Хавтур. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 261 с.
 3. Кнейслер, Ольга Володимирівна Новітня парадигма формування ринку перестрахування України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Ольга Володимирівна Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 486 с.
 4. Кнейслер, Ольга Володимирівна Новітня парадигма формування ринку перестрахування України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец.08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Володимирівна Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 32 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кнейслер, О. Прагматизм фінансової стійкості страховика / Ольга Кнейслер // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 191-197.
 2. Кнейслер, О. Прагматизм формування операційних доходів страхових компаній / Ольга Кнейслер // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 84-88.
 3. Кнейслер, О. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження перестрахувальних відносин / Ольга Кнейслер // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 50-62.
 4. Кнейслер, О. Теоретична концептуалізація страхування / Ольга Кнейслер // Світ фінансів. – 2009. –№ 1. – С. 119-126.
 5. Кнейслер, О. В. Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. - С. 398-406.
 6. Кнейслер, О. Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюційної теорії / О. Кнейслер // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 53-61.
 7. Кнейслер, О. Державне регулювання ринку перестрахування / О.Кнейслер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 46-54.
 8. Кнейслер, О. Ринок перестрахування: теоретична концептуалізація та інституціонально-функціональне призначення / Ольга Кнейслер // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 4.– С. 58-66.
 9. Кнейслер, О. Інституціональні регулятори ринку перестрахування в Україні / О. Кнейслер // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 110-118.
 10. Кнейслер, О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування / О. Кнейслер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 109-113.
 11. Кнейслер, Ольга Рынок перестахования в Украине: современные реалии и проблемные тенденции / Ольга Кнейслер // Финансовые услуги. – 2011. – № 5-6. – С. 30-32.
 12. Хавтур, О. В. Концептуальні засади страхування / О. В. Хавтур // Фінанси України. – 2004. – №2. – С.139-148.
 13. Хавтур, О. Моніторинг фінансового потенціалу вітчизняних страховиків / Ольга Хавтур // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 78-85.
 14. Хавтур, О. Оптимізаційні моделі управління інветиційними ризиками страхових компаній / О. Хавтур // Світ фінансів. – 2005. – Вип. 2. – С. 142-151.
 15. Хавтур, О. Оптимізація структури страхового портфеля: управління ризиками і дохідністю / О. Хавтур // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 1. – С.142-152.
 16. Хавтур, О. В. Формування та розвиток національного страхового ринку в умовах трансформаційних перетворень / О. В. Хавтур // Світ фінансів. – 2004. – Вип. 1. – С.118-129.
 17. Хавтур, О. В. Оптимальне поєднання форм і методів перестрахування [Електронний ресурс] / О. В. Хавтур // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – №1 (13). – С.61-65.
 18. Кнейслер, О. В. Правова природа перестрахувальних відносин: специфічні ознаки та критерії ідентифікації [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 16. – С. 495-500.
 19. Кнейслер, О. В. Практичні засади управління активами страхової компанії [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Наукові  записки. – Острог : “Острозька Академія”, 2009. – С. 180-192.
 20. Кнейслер, О. В. Проблеми розвитку інституту перестрахових брокерів в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер.
 21. Кнейслер, О. В. Методологічні засади аналізу інституційного середовища перестрахувального ринку в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – С. 196-202.
 22. Хавтур, О. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму [Електронний ресурс] / Ольга. Хавтур // Вісник ТАНГ. – 2004. – №6. – С.78-85.
 23. Кнейслер, О. В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні / О. В. Кнейслер // Фінанси України.– 2012.– № 11.– С. 108-117.
 24. Кнейслер, О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення та розрахунку місткості ринку перестрахування [Електронний ресурс] / О. Кнейслер // Галицький економічний вісник.– 2012.– № 4(37).– С. 11-18.
 25. Кнейслер, О. В. Сучасні реалії та перспективи розвитку ринку вихідного перестрахування в Україні [Електронний ресурс] /О. В. Кнейслер // Наука й економіка.– 2012.– № 2.– С. 21-26.
 26. Кнейслер, О. В. Прагматизм функціонування перестрахових брокерів в Україні [Електронний ресурс] О. В. Кнейслер // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 3 (37). – С. 80-84.
 27. Кнейслер, О. В. Напрями реалізації антикризової політики на перестрахувальному ринку України [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – 2012. –  Вип. 36. – С. 83-90.
 28. Кнейслер, О. В. Інтеграція банків і страхових компаній в умовах глобалізації / О. В. Кнейслер // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 162-168.
 29. Кнейслер, О. Методологічні домінанти формування теорії ринку перестрахування / О. Кнейслер // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 7-15.
 30. Кнейслер, О. Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності банківських установ / Ольга Кнейслер, Лілія Маринчак // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 72-82.
 31. Кнейслер, О. Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ / О. Кнейслер, Н. Спасів // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 31-37.
 32. Кнейслер, О. В. Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 202–208.
 33. Кнейслер, О. Формування системи управління фінансовими потоками страхових компаній [Електронний ресурс] / Ольга Кнейслер // Схід. – 2015. – № 5. – С. 55-59.
 34. Кнейслер, О. Пріоритетні напрямки підвищення якості надання перестрахувальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / Ольга Кнейслер.
 35. Кнейслер, О. Методологічні проблеми інституціонального середовища ринку медичного страхування [Електронний ресурс] / Ольга Кнейслер, Леся Шупа.
 36. Кнейслер, О. В. Проблемні тенденції та напрямки реформування державного регулювання страхового ринку України [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Кнейслер // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – 2015. – № 11. – С. 231-­236.
 37. Кнейслер, О. В. Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Кнейслер // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 20. – С. 157-163.
 38. Кнейслер, О. Удосконалення методики оцінки конкурентного середовища ринку перестрахування [Електронний ресурс] / Ольга Кнейслер.
 39. Кнейслер, О. В. Концентрація та розподіл ринкової влади учасників  перестрахувального ринку [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Наука молода : зб. наук. пр. молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 18. – С. 136-142.
 40. Кнейслер, О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 169–173.
 41. Кнейслер, О. Еволюційна трансформація ринку перестрахування України [Електронний ресурс] / О. Кнейслер // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 348-357.
 42. Кнейслер, О. В. Ідентифікація перестрахувальної послуги у системі страхових відносин [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Кнейслер // Фінансовий простір. - 2013. - № 3. - С. 152-155.
 43. Кнейслер, О. В. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах ринку / О. В. Кнейслер // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – № 9. – С. 231-236.
 44. Кнейслер, О. В. Оцінка і контроль платоспроможності страхових компаній / О. В. Кнейслер // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – № 16. – С. 36-38.
 45. Кнейслер, О. В. Инвестиционная деятельность страховых компаний / О. В. Кнейслер // Финансовые услуги. – Киев, 2000. – № 7-9. – С. 28-31.
 46. Кнейслер, О. В. Прагматизм фінансових результатів страховиків України / О. В. Кнейслер // Фінанси України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 51-58.
 47. Кнейслер, О. В. Аналіз фінансових потоків в системі інституцій страхового ринку / О. В. Кнейслер // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – № 9. – С. 287-290.
 48. Кнейслер, О. В. Страхування фінансових ризиків / О. В. Кнейслер, В. М. Стецюк // Фондовый рынок. – Киев, 2001. – № 12. – С. 8-10.
 49. Кнейслер, О. В. Трансформация финансового потен-циала страховых компаний в условиях демократизации государства  / О. В. Кнейслер // Финансовая теория и политика современного государства. – Абагар, Велико Тырново, 2002. – С. 159-169.
 50. Кнейслер, О. В. Теоретична концептуалізація фінансових потоків страхових компаній в Україні / О. В. Кнейслер // Наукові записки. – Острог : “Острозька Академія”, 2003. – С. 234-249.
 51. Кнейслер, О. В. Еволюція та генезис страхового захисту в Україні / О. В. Кнейслер // Наукові записки. – Острог : “Острозька Академія”, 2005. – С. 409-420.
 52. Kneysler, O. V. The improving of the evaluation methodology of the reinsurance market competitive surrounding / O. V. Kneysler // Оралндын fылым жаршысы. Сер. Экономические науки. – 2012. – № 10 (46). – С. 21-26.
 53. Kneysler, O. V. Reasekuracja w systemie stosunkow ubezpieczeniowych na Ukrainie / O. V. Kneysler // Nauki o finansach: Wydawnictwo Uniwersy-tetu Economicznego we Wroclawiu. – Wroclaw, 2012. – NR 3 (12). – S. 89-100.
 54. Kneysler, O. V. Ewolucyjny rozwoj rynku reasekuracyjnego: podejscie instytucjionalne / O. V. Kneysler // Nauka i studia: Przemysl, 2013. – NR 01 (69). – S. 19-23.
 55. Кнейслер, О. В. Системне впорядкування перестрахувальних відносин [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2011. – Вип. 4 (28). – С. 89-95.
 56. Кнейслер, О. В. Cучасні реалії та перспективи розвитку ринку вихідного перестрахування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Наука й економіка. – 2012. – № 2 (26). – С. 21-26.
 57. Кнейслер, О. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку перестрахування життя в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Економічні науки. – 2012. – № 3 (55). – С. 260-266.
 58. Кнейслер, О. В. Ринок перестрахування України: структурні диспропорції та проблемні аспекти статистичного розподілу [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. – 2012. – № 2 (33). – С. 164-168.
 59. Кнейслер, О. В. Проблемні тенденції та позитивні зрушення на світовому ринку перестрахування [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 2 (13). – С. 135-141.
 60. Кнейслер, О. В. Ринок перестрахування України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : Страховий ринок України в умовах глобалізації. – С. 162-170.
 61. Кнейслер, О. В. Державне регулювання посередницької діяльності на вітчизняному ринку перестрахування [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – № 3 (58). – С. 101-107.
 62. Кнейслер, О. В. Інституції саморегулювання на ринку перестрахування України [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 6, т.1 (194). – С. 139-142.
 63. Kneysler, O. V. Integracyjne procesy na rynku reasekuracyjnym: cechy charaktery-styczne oraz problemy rozwoju [Електронний ресурс] / O. V. Kneysler // Nauka i studia: Przemysl, 2012.  – NR 14 (59). – S. 25-29.
 64. Кнейслер, О. В. Ідентифікація та графічна інтерпретація структури перестрахувального ринку [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 162-168.
 65. Кнейслер, О. В. Страхове посередництво на ринку перестрахування [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1 (139). – С. 154-159.
 66. Кнейслер, О. В. Сутність фінансового адміністрування та менеджменту суб’єктів господарювання як управлінської системи [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль : ТНЕУ,  2014. – Вип.1. – С. 43-46.             
 67. Кнейслер, О. В. Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – Вип. 28. – С. 113-118.
 68. Кнейслер, О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / Ольга Кнейслер, Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 192-205.
 69. Кнейслер, О. Оптимізація ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування / Ольга Кнейслер, Леся Шупа // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-18.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху [Текст] : кол. моногр. / О. М. Залєтов, О. В. Кнейслер, В. М. Стецюк [та ін.] ; наук. ред. О. М. Залєтов. – К. : BeeZone, 2012. – 508 с. – Із змісту : Кнейслер, О. В. – С. 95–138.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 5. Кнейслер, О. В. Ринок перестрахування України : теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с.
 6. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 7. Кнейслер, О. В. Модернізація державного регулювання страхового ринку в умовах глобальних структурних зрушень [Текст] / О. В. Кнейслер // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 149-160.
 8. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 9. Кнейслер, О. В. Інституціональні засади асистансу на страховому ринку України [Текст] / О. В. Кнейслер, О. М. Камінська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 125-143.
 10. Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Кнейслер, О. В. Страхування [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 188 с.
 2. Фінансові ризики суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 138 с.
 3. Кнейслер, О. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 240 с.
 4. Кнейслер, О. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Вектор, 2008. – 322 с.
 5. Хавтур, О. В. Корпоративні фінанси [Текст] : навч.посіб. / О. В. Хавтур. – Тернопіль : ТАЙП, 2006. – 232 с.
 6. Хавтур, О. В. Трансформация финансового потенциала страховых компаний в условиях демократизации государства [Текст] / О. В. Хавтур // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 159-170.
 7. Кнейслер, О. В. Фінансовий менеджмент [Текст] / О. В. Кнейслер // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 447-475.
 8. Кнейслер, О. В. Страхування та страховий ринок [Текст] / О. В. Кнейслер // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 396-423.
 

Кочан Володимир Володимирович

Опубліковано: 26 вересня 2011

кочан
Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

Публікації:

Статті:

 1. Биковий, П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
 2. Боровий, А. Нейромережевий метод прогнозу енергоспоживання процесорного ядра при виконанні інструкцій опрацювання даних [Електронний ресурс] / А. Боровий, В. Кочан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 41-48.
 3. Боровий, А. Стенд дослідження миттєвого значення струму споживання мікропроцесора [Електронний ресурс] / А. Боровий, В. Кочан, В. Турченко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 1. – С. 131-138.
 4. Кочан, В. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала многопараметрических сенсоров [Електронний ресурс] / В. В. Кочан // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 125-129.
 5. Пасічник, Р. Алгоритм управління перехідним процесом завантаження багатозонного термоагрегату / Р. Пасічник, В. Кочан, Ю. Піговський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 118-126.
 6. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
 7. Головко, В. Алгоритм обучение рециркуляционных нейронных сетей / Владимир Головко, Виталий Гладыщук, Владимир Кочан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 31-36.
 8. Дерлиця, М. Вдосконалена система керування багатозонними термоагрегатами [Електронний ресурс] / М.Й.Дерлиця, Ю.Р.Піговський, Р.М.Пасічник, В.В.Кочан.
 9. Білоусов, І. Проектний аналіз методів реалізації контролерів послідовних інтерфейсів [Електронний ресурс] / І. Білоусов, В. Кочан, І. Майків // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. - №1. – С. 110-115.
 10. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 11. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.
 

Коваль Василь Сергійович

Опубліковано: 24 грудня 2012

koval v s

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коваль, Василь Сергійович Методи та алгоритми побудови карти середовища мобільного робота з використанням злиття сенсорних даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Коваль Василь Сергійович ; Терноп. акад. нар. госп-ва, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Т., 2004. - 208 с.
 2. Коваль, Василь Сергійович Методи та алгоритми побудови карти середовища мобільного робота з використанням злиття сенсорних даних [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Коваль Василь Сергійович ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки /В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] //Вісник Тернопільського державного технічного університету.– 2005.– № 3.– С. 111-117.
 2. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-3.
 3. Koval, V. Data Fusion Algorithm in Intelligent Distributed Sensor Network / V. Koval,  A. Sachenko, V. Kochan, V. Turchenko // Proceedings. of the Intern. Conf. on Neural Networks and Artificial Intelligence ICCNAI'99. – Brest (Belarus), 1999. – P. 136-141.
 4. Коваль, В. С. Статистические методы слияния данных в интелектуальных дистрибутивных сенсорных сетях / В. С. Коваль, А. А. Саченко, В. В. Кочан // Вестник Брестского государственного технического университета. – Брест : изд. БГТУ (Бєларусь), 2000. – № 5 (5). – С. 44-49.
 5. Коваль, В. С. Алгоритмы объединения данных в интеллектуальных дистрибутивных сенсорных сетях / В. Коваль,  A. Саченко, В. Турченко // Proceedings of the 9th National Scientific Symposium with International Participation "Metrology and Metrology Assurance'99". – Sozopol, Bulgaria, 1999. – September 14-16. – P. 183-191.
 6. Коваль, В. Нейросетевой алгоритм фильтрации импульсного шума при обработке сигналов сенсоров / В. Коваль, В. Вицентий, В. Кочан, А. Саченко // Proceedings of the 10-th National Scientific Symposium with International Participation "Metrology and Metrology Assurance'2000". – Sozopol (Bulgaria), 2000. – Р. 207-211.
 7. Koval, V. The Competitive Sensor Fusion Algorithm forMulti Sensor Systems / V. Koval // Proceedings of the Intern. Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS’2001. – Foros (Ukraine), 2001. – P. 65-68.
 8. Koval, V. Reducing of an Impulse Noise Influence on A/D Conversion Results Using Neural Networks / V. Koval, V. Turchenko, V. Kochan // Proceedings of the 11 th IMEKO TC- 4 Symposium, 6 th Euro Workshop on ADC Modelling and Testing. – Instituto Superior Técnico, Lisbon (Portugal), 2001. – P. 138-141.
 9. Коваль, В. С. Алгоритм фільтрації впливу імпульсного шуму на результати аналого-цифрових перетворень / В. С. Коваль // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Ч. 1, т. 3, № 2. – С. 140-143.
 10. Коваль, В. С. Алгоритм конкурентного слияния сенсорных данных в мультисенсорных системах / В. С. Коваль // Датчики и системы. – 2002. – № 7(38). – Р. 39-41.
 11. Koval, V. Advanced Sensor Data Integration Using Neural Networks / V. Koval,  V. Turchenko, V. Kochan [and other] // Proceedings of the 28th Annual Intern. Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation, IECON’02. – Sevilla (Spain), 2002. – Vol. 3. – P. 1876-1880.
 12. Koval, V. Web Based Virtual Robot Prototyping and Manufacturing / V. Koval, R. Mihali, T. Sobh [and other] // Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2002. – Vol. 1 (2). – С. 95-100.
 13. Turchenko, V. Smart Vehicle Screening System Using Artificial Intelligent Methods / V. Turchenko, V. Kochan, V. Koval [and other]  // Proceedings of 2003 Spring IEEE Conf. on Technology for Homeland Security. – Volpe National Transportation Systems Center. – Cambridge, Ma (USA), 2003. – P. 181-184.
 14. Коваль, В. С. Вдосконалений метод побудови локальної карти середовища мобільного робота / В. С. Коваль // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – 2003. – Т. 8, №2. – С. 80-88.
 15. Koval, V. Infrared Sensor Data Correction for Local Area Map Construction by a Mobile Robot / V. Koval, V. Turchenko, A. Sachenko [and other] // The Lecture Notes in Artificial Intelligence. – LNAI2718. – Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2003. – P. 306-315.
 16. Koval, V. Predetermined Movement of Mobile Robot Using Neural Networks / V. Koval, O. Adamiv, I. Turchenko  // Proceedings of the IEEE Second Intern. Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS’2003. – Lviv (Ukraine), 2003. – P. 218-221.
 17. Koval, V. Smart License Plate Recognition System Based on Image Processing Using Neural Network / V. Koval, V. Turchenko, V. Kochan [and other] // Proceedings of the IEEE Second Intern. Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2003). – Lviv (Ukraine), 2003. – P. 123-127.
 18. Koval, V. Predetermined Movement of Mobile Robot Using Neural Networks / V. Koval, O. Adamiv, I. Turchenko // Computing – Ternopil (Ukraine), 2003. – Vol. 2 (2). – P. 64-68.
 19. Koval, V. Smart License Plate Recognition System Based on Image Processing Using Neural Network / V. Koval, V. Turchenko, V. Kochan [and other] // Computing. – Ternopil (Ukraine), 2003. – Vol. 2. – Issue 2. – P. 40-46.
 20. Коваль, В. С. Підхід до ідентифікації та нейромережного розпізнавання номерного знаку транспортного засобу / В. С. Коваль, І. О. Палій, В. О. Турченко [та ін.] // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – № 2, ч. 1, т. 3 (60). – С. 19-23.         
 21. Коваль, В. С. Спосіб виявлення перешкод мобільного робота з використанням технології злиття показів різнорідних сенсорів / В. С. Коваль // АСУ и приборы автоматики. – Харьков, 2004. – Вип. 126. – С. 128-135.
 22. Коваль, В. С. Злиття структурованого світла і відеозображення для управління мобільним роботом / В. С. Коваль // Искуственный интеллект. – Донецьк, 2004. – № 1. – С. 52-59.
 23. Koval, V. Approach to Recognition of License Plate Numbers Using Neural Networks / V. Koval, I. Paliy, V. Turchenko [and other] // Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks. – Budapest, Hungary, 2004. – P. 2965-2970.
 24. Sachenko, А. Approach to Face Recognition Using Neural Networks / A. Sachenko, V. Koval, I. Paliy, Y. Kurylyak // Proceedings of the IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS’2005. – Sofia, Bulgaria, 2005. – September 5-7. – РР. 112-115.
 25. Koval, V. The Software Structure Development for Mobile Robot Control / V. Koval, O. Adamiv // Proceedings of the IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS’2005. – Sofia, Bulgaria, 2005. – September 5-7. – РР. 120-124.
 26. Koval, V. Improved Method of Face Detection Using Color Images / V. Koval, Y. Kurylyak, Ihor Paliy, Anatoly Sachenko // Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engeneering, Telecommunications and Computer Science” TCSET’2006. – Feb’28 – Mar’4, 2006. – Lviv-Slavske, Ukraine. – P. 186-188.
 27. Koval, V. The Local Area Map Building for Mobile Robot Navigation Using Ultrasound and Infrared Sensors / V. Kova,  Oleh Adamiv, Viktor Kapura // Proceedings of the IEEE Fourth International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – Dortmund, Germany, 2007. – 6-8 September. – РР. 454-459.
 28. Koval, V. Mobile Robot Navigation Method for Environment with Dynamical Obstacles / V. Koval, O. Adamiv, V. Dorosh [and other] // Proceedings of the IEEE Fifth International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 21-23 September 2009, Rende (Cosenza), Italy, pp. 515-518.
 29. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 30. Коваль, В. С. Проектна архітектура інформаційного порталу дистанційного навчання засобами семантичного Вебу [Електронний ресурс] / В. С. Коваль,Т. В. Лендюк, С. П. Ріппа // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 3 (39). С. 128-136.
 31. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 32. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.