Карпишин Наталя Іванівна

Опубліковано: 31 серпня 2011

KarpyshynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 187 c.
 2. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карпишин, Н. І. Держава і ринок медичних послуг: концептуалізація причин і наслідків взаємодії / Н. І. Карпишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 118-124.
 2. Карпишин, Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Наталія Карпишин, Інна Українець // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 12. – С. 136-140.
 3. Карпишин, Н. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Наталія Карпишин // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 99-104.
 4. Карпишин Н. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я / Наталія Карпишин, Марія Комуніцька // Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 110-118.
 5. Карпишин, Н. Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров'я / Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 63-72.
 6. Карпишин, Н. Сутнісно-теоретичні аспекти кошторисного фінансування / Н. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 62-69.
 7. Карпишин, Н. І. Фінансовий стан охорони здоров'я України в умовах ринкових перетворень / Н. І. Карпишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 156-158.
 8. Карпишин, Н. Витрати на охорону здоров'я як своєрідна форма капіталовкладень у людину / Наталія Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 89-93.
 9. Карпишин, Н. І. Добровільне медичне страхування в Україні : стан і перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 10. Карпишин, Н. І. Державна експансія на ринку медичних послуг : історія і сучасність / Н. І. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - № 12. – С. 92-95.
 11. Карпишин, Н. І. Механізм розподілу видатків між бюджетами за функцією “Охорона здоров’я” / Н. І. Карпишин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. - № 12. - С. 149-152.
 12. Карпишин, Н. І. Обов’язкове медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 190, т. І. – С. 57-65.
 13. Карпишин, Н. І. Державні соціальні гарантії з охорони здоров’я в Україні / Н. І. Карпишин, М. П. Комуніцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4 (T. 1.) – С. 84-88.
 14. Карпишин, Н. І. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 15. Карпишин, Н. І. Еволюція фінансового забезпечення охорони здоров’я в України / Н. І. Карпишин // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 145-151.
 16. Башуцька, О. С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія. : Економічні науки. – 2006. – Т 2. – 34. – С. 79-83.
 17. Карпишин, Н. І. Напрями підвищення якості і доступності медичних послуг в Україні [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 18. Карпишин, Н. І. Вдосконалення планування та здійснення видатків місцевих бюджетів наохорону здоров'я [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 19. Карпишин, Н. Бюджетування в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 164-169.
 20. Карпишин, Н. І. Класичні принципи місцевого оподаткування: досвід і потенціал реалізації в Україні / Н. І. Карпишин, Н. В. Фесянова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 6. С. 63-69.
 21. Карпишин, Н. І. Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Н. І. Карпишин //Формування ринкових відносин в Україні.– 2013.– № 11.– С. 156-162.
 22. Карпишин, Н. Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна / Н. Карпишин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 118-125.
 23. Карпишин, Н. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості / Наталія Карпишин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 138-151.
 24. Карпишин, Н. І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 25. Карпишин, Н. І. Актуальні проблеми бюджетного планування видатків на охорону доров’я та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 233, т. І. – С. 200-208.
 26. Карпишин, Н. І. Сучасні тенденції формування доходів держави [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 27. Карпишин, Н. І. Фінансова політика органів місцевого самоврядування: сучасні реалії і проблеми [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 28. Карпишин, Н. І. Податкові надходження державного бюджету України [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 29. Карпишин, Н. І. Фінансова поведінка людини: причини і закономірності ірраціональності [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 30. Карпишин, Н. І. Заощаджувальна поведінка вітчизняних і зарубіжних домогосподарств [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 31. Карпишин, Н. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Торгівля, комерція, підприємництво (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова) : зб. наук. праць. – Львів, 2001. – С. 341-344.
 32. Карпишин, Н. Пільгове податкове законодавство як стимул для розвитку охорони здоров’я в Україні / Н. Карпишин // Финансы, учет, банки : сб. научн. трудов. –  Донецк : ДонНУ, 2002. – Вып. 8, ч. 1. – С. 138-141.
 33. Карпишин, Н. І. Власні доходи місцевих бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування [Текст] / Н. І. Карпишин // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали Загальноунів. наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.] / уклад. В. В. Письменний ; О. П. Кириленко. - Тернопіль : Вектор, 2013. - С. 44-48.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Карпишин, Н. І. – С. 96–115.
 4. Карпишин, Н. І. Видатки бюджетів на духовний і фізичний розвиток [Текст] / Н. І. Карпишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 510-519.
 5. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Карпишин, Н. І. Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 54-59.
 2. Карпишин, Н. І. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 70-75.
 3. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. комплекс для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 131 с.
 

Клівіденко Людмила Миколаївна

Опубліковано: 17 лютого 2012

klivdenko l m

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Клівіденко, Людмила Миколаївна Фінансове забезпечення соціального захисту населення України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси,грошовий обіг і кредит / Людмила Миколаївна Клівіденко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 191 с.
 2. Клівіденко, Людмила Миколаївна Фінансове забезпечення соціального захисту населення України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Миколаївна Клівіденко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Статті:

 1. Клівіденко, Л. М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин //Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 46-49.
 2. Клівіденко, Л. Проблеми формування системи соціального страхування населення в Україні / Л. Клівіденко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 149-155.
 3. Клівіденко, Л. Проблеми вдосконалення пенсійної системи України / Л. Клівіденко // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 142-150.
 4. Клівіденко, Л. Вплив податкової політики на тіньову економіку України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні.– 2012.– № 6.– С. 111-114.
 5. Клівіденко, Л. М. Соціальний захист населення України, його суть та значення [Електронний ресурс] / Л. Клівіденко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 93-96.
 6. Клівіденко, Л. М. Роль та значення бюджетних інвестицій в соціально-економічному розвитку України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин.
 7. Клівіденко, Л. М. Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 640-643.
 8. Мацедонська, Н. В. Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 16, ч. 2. – С. 115-118.
 9. Клівіденко, Л. М. Сучасні проблеми дослідження макроекономічних показників у контексті розвитку економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, А. О. Русятинська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 804-808.
 10. Клівіденко, Л. М. Перспективи розвитку соціального захисту населення / Л. М. Клівіденко // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3 (27-28). – С. 188-190.
 11. Клівіденко, Л. М. Рівень законодавчої бази з питань соціального захисту населення / Л. М. Клівіденко // Держава та регіони. – 2003. – №1 – С. 125-129.
 12. Клівіденко, Л. М. Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту населення України / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Т. 4, вип. 186. – С. 1135-1151.
 13. Клівіденко, Л. М. Соціальне страхування у системі соціального захисту / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Т. 4, вип. 207. – С. 194-200.
 14. Клівіденко, Л. М. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. ІV, вип. 191. – С. 992-996.
 15. Клівіденко, Л. М. Соціальний захист населення та шляхи подолання бідності в Україні / Л. М. Клівіденко // Вісник КНТЕУ. – 2004. – № 3. – С. 41-49.
 16. Клівіденко, Л. М. Напрямки підвищення ефективності процесу казначейського виконання Державного бюджету України за доходами / Л. М. Клівіденко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2008. – Вип. 2 (11). – С. 81-87.
 17. Клівіденко, Л. М. Шляхи оптимізації фінансової політики України в контексті вдосконалення її складових / Л. М. Клівіденко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. VІ, вип. 247. – С. 1410-1415.
 18. Клівіденко, Л. М. Місцеві фінансові ресурси  –  основа    самостійності місцевих органів влади / Л. М. Клівіденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Т. 2, вип. V. – С. 217-222.  
 19. Клівіденко, Л. М. Вплив податкового навантаження на теми економічного розвитку України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260, т. 5. – С. 1241-1246.
 20. Клівіденко, Л. М. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів / Л. М. Клівіденко, Л. В. Якимчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7 (2). – С. 86-96.
 21. Клівіденко, Л. М. Фінансування соціального захисту населення України: джерела, форми та методи / Л. М. Клівіденко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 1 (41). – С. 104-110.
 22. Клівіденко, Л. М. Кошторисне фінансування бюджетних установ / Л. М. Клівіденко, Я. І. Восьмушко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 2 (47). – С. 80-86.
 23. Клівіденко, Л. М. Фінансовий механізм функціонування діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової  втрати працездатності / Л. М. Клівіденко, В. Д. Конькова // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 2 (47). – С. 86-90.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 37-91.
 2. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 3. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 

Колінець Леся Богданівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

kolinets

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Богданівна Колінець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 205 с.
 2. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Богданівна Колінець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Колінець, Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи / Леся Колінець // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2011.– Вип. 8, ч. І.– С. 109-111.
 2. Колінець, Л. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку / Леся Колінець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 276-279.
 3. Колінець, Л. Вплив податків на процес залучення прямих іноземних інвестицій / Л. Колінець // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 8.– С. 89-92.
 4. Колінець, Л. Залучення прямих іноземних інвестицій - вплив податкових стимулів / Л. Колінець // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 90-96.
 5. Колінець, Л. Вдосконалення стимулювання експорту: страхові аспекти / Л. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 87-90.
 6. Колінець, Л. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності фінансово-кредитними інструментами / Л. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 125-129.
 7. Колінець, Л. Аналіз стимулювання експорту в Україні та шляхи його покращення / Леся Колінець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 136-139.
 8. Колінець, Л. Аналіз зарубіжного досвіду використання податкових важелів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 9. Колінець, Л. Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 10. Колінець, Л. Емпіричні моделі світових економічних криз [Електронний ресурс] / Леся Колінець.
 11. Колінець, Л. Акредитація вищих навчальних закладів в Угорщині [Електронний ресурс] / Леся Колінець, Ірина Стребельська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Колінець, Л. Б. Новий світовий фінансовий порядок [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Колінець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 360 с.
 

Куриляк Євгеній Юрійович

Опубліковано: 25 червня 2015

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Куриляк, Євгеній Юрійович Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Євгеній Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 230 с.
 2. Куриляк, Євгеній Юрійович Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Євгеній Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Куриляк, Є. Механізм зростання ролі кластерів у переході України до економіки знань / Євгеній Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 4. – С. 17-31.
 2. Куриляк, Є. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації / Євгеній Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 83-92.
 3. Куриляк, Євгеній Кластеризація : європейський досвід і його імплементація в Україні / Євгеній Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 3 : верес. – С. 273-295.
 4. Куриляк, Є. Еволюція кластерних форм організації виробництва у США і ЄС [Електронний ресурс] / Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1. – С. 144-149.
 5. Куриляк, Є. Розвиток в Україні локальних виробничих систем кластерного типу [Електронний ресурс] / Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 74-77.
 6. Куриляк, Є. Кластери як форма функціонування локальних виробничих систем: теоретико-прикладні аспекти [Електронний ресурс] / Євгеній Куриляк // Схід. – 2013. – № 1(121). – С. 29-36.
 7. Куриляк, Є. Ю. Внесок німецької класичної школи у розвиток економічної теорії з локалізації розміщення виробництва / Євгеній Юрійович Куриляк // Наука молода. – 2013. – Вип. 19. – С. 172-175.
 8. Куриляк, Є. 4 х 5: Європейські принципи формування кластерів світового рівня / Євгеній Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 212-216 (0,5 д. а.).
 9. Куриляк, Е. Ю. Кластеризация в системе сельских регионов: обоснование концептуальных подходов для Украины / Е. Ю. Куриляк // Националният аграрен сектор – елемент на европейските земеделски региони в стратегията «Европа 2020». – Свищов : Стопанска академия «Димитър А. Ценов», 2014. – Т. 3. – С. 25-30.
 10. Kurylyak Y. Cluster as a Functioning Form of Local Production Systems: theoretical-applied aspects / Yevheniy Kurylyak // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zur Theorie und Praxis – Berlin : Forschungsinstitut der internationalen wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V., 2014. – S. 143-157 (0,9 д. а.).
 11. Kurylyak Y. The national programmers of economy clustering: substantiation of conceptual approaches for Ukraine / Yevheniy Kurylyak // Ukraine unter Entscheidungszwang: Veränderungen in Wirtschaftszweigen. – Berlin : Forschungsinstitut der internationalen wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V., 2014. – S. 177-197 (1,3 д. а.).
 12. Kurylyak Y. Cluster in the system of strategic management for the regional economy / Yevhen Savelyev, Vitalina Kuryliak, Yevheniy Kurylyak // The world economy. Global and country-specific aspects. – Berlin : Forschungsinstitut der internationalen wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V., 2014. – P. 20-37 (0,4 д. а.).
 13. Kurylyak Y. Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / О. Sokhatska, Y. Kurylyak // Regional Development, Entrepreneurship and Local Production Systems / Edited by S. Čapková / Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015. – S. 112-118. (0,6 д. а.).
 14. Functioning of the local production systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and economic policy issues / edited by Alexandra Nowakowska. – Lódz: Wydavatelstwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2015. – 178 p. (Особистий внесок автора: «Benchmarking of cluster-type local production systems in the world economy and Ukraine». – C. 103-134 (0,9 д. а.).
 15. Kurylyak, Y. The development of the economic theory in the area of the cluster form of production / Y. Kurylyak // Local Production Systems Count In and Outside the EU: from Theory to Practice. – Sofia, 2014. – P. 98-110.
 16. Kurylyak, Y. Local production systems in Ukraine / Yevhen Savelyev, Yevheniy Kurylyak // Local Production Systems Countries In and Outside the EU: from Theory to Practice. – Sofia, 2014. – P. 241-253.
 17. Kurylyak, Y. Bench-marking of cluster-type local production systems in the world economy and Ukraine / Yevhen Savelyev, Vitalina Kurylyak, Yevheniy Kurylyak // Functioning of the local production systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and economic policy issuses. Lodz, Poland, 2015. P. 103-135.
 18. Kurylyak, Y. Cluster form of organisation of production / Yev. Kurylyak //Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика. – София : Издателство «Авангард Прима», 2013. – Т. 4 – С. 262-274.
 19. Kurylyak, Y. Trends in the development of cluster forms of production organization / Olena Sokhatska, Yevheniy Kurylyak // European practices and national reflections in the planning. International jubilee scientific-practical conference, Svishtov, Bulgaria, 2015, Scientific topic 2. – P. 50-56.
 20. Kurylyak, Y. Clustering: European experience and it’s implementation in Ukraine [Electronic resource] / Yevheniy Kurylyak // Journal of european economy. – 2014. – Vol. 13, № 3. – С. 269-290.
 21. Куриляк, Є. Розвиток інноваційних кластерів лідерського типу [Електронний ресурс] / Євгеній Куриляк.
 22. Куриляк, Є. Еволюційна складова кластеризації [Електронний ресурс] / Євгеній Куриляк.
 23. Kurylyak Y. Cluster Form of Production Organization 1 [Electronic resource] / Yevheniy Kurylyak.
 24. Куриляк, Є. Розвиток економічної думки з проблем локалізації розміщення виробництва від німецької класичної школи до П. Кругмана [Електронний ресурс] / Євгеній Куриляк.
 25. Сохацкая, Е. Тенденции развития кластерных форм организации производства [Электронный ресурс] / Елена Сохацкая, Евгений Куриляк.
 26. Sokhatska, O. Directions of cluster systems adaptation developed countries production organization to new challenges of Ukrainian economic evolvement [Electronic resource] / Olena Sokhatska, Yevheniy Kurylyak.
 27. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. - Sofia : UNWE, 2014. - 409 p.
 3. Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
 4. Куриляк, Є. Ю. Співпраця європейських та українських кластерів з органами публічного управління [Текст] / Є. Ю. Куриляк, М. Ю. Куриляк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 252-255.
 5. Куриляк, Є. Ю. Кластери як форма розміщення виробництва у локальній економіці [Текст] / Є. Ю. Куриляк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 247-252.
 6. Куриляк, Є. Ю. Розвиток економічної думки з проблемвиробничих агломерацій [Текст] / Є. Ю. Куриляк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 241-246.
 7. Куриляк, Є. Ю. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів : зарубіжний досвід та Україна [Текст] / Є. Ю. Куриляк, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 260-268.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.
 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
  2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Круп'як Лідія Богданівна

Опубліковано: 19 грудня 2011

круп'як лідія богданівна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічник наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Круп'як, Лідія Богданівна Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Лідія Богданівна Круп'як.– Тернопіль: ТАНГ, 1997.– 190 с.
 2. Круп'як, Лідія Богданівна. Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва (на прикладі АПК України) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Круп'як Лідія Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1997. - 18 с.

СТАТТІ:

 1. Круп'як, Л. Факторна оцінка депресивності територій в контексті соціально-економічного розвитку держави / Л. Круп'як, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад нар. госп-ва.– 2006.– № 11.– С. 11-15.
 2. Круп'як, Л. Удосконалення методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування / Л. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– № 16.– С. 70-73.
 3. Круп’як, І. Проблеми залучення джерел інвестування в економіку України в умовах трансформації сучасних економічних процесів / І. Круп'як , Л. Круп’як // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 4. – С. 83-86.
 4. Круп'як, Л. Професіоналізм персоналу як чинник ефективного розвитку муніципальних утворень / Л. Круп'як // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 180-185.
 5. Яремчук, І. Макропідхід до аналізу цінних паперів / Іван Яремчук, Лідія Круп'як // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 126-127.
 6. Круп'як, Л. Б. Проблеми та стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки / Л. Б. Круп'як, І. Й. Круп'як // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 31-35.
 7. Круп'як, Л. Аналіз рівня забезпечення зайнятості населення в контексті трансформаційних перетворень у соціальній сфері / Лідія Круп'як // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 287-290.
 8. Круп’як, Л. Б. Асиметрії інноваційного розвитку економіки держави в умовах нових викликів та факторних обмежень [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як.
 9. Круп’як, Л. Б. Вдосконалення системи мотивації трудової діяльності державних службовців [Електронний ресурс] / Лідія Богданівна Круп’як.
 10. Круп’як, Л. Вдосконалення системи оцінювання державних службовців [Електронний ресурс] / Лідія Круп’як.
 11. Круп’як, Л. Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Ефективна економіка : наук. журнал. – 2015. – № 12.
 12. Круп’як, Л. Б. Інноваційний розвиток підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як.
 13. Круп’як, Л. Б. Інноваційні механізми модернізації адміністрування  діяльності організації в контексті підвищення професійної компетентності її персоналу [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Державне управління: удосконалення та розвиток : наук. журнал. – 2014. – № 8.
 14. Круп’як, Л. Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування в контексті модернізації моделі розподілу влади «центр - місцевість» [Електронний ресурс] / Лідія Круп’як.
 15. Круп’як, Л. Особливості структурних перетворень на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Лідія Круп’як.
 16. Круп’як, Л. Б. Особливості структурних трансформацій ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як.
 17. Круп’як, Л. Б. Поширення сучасних технологій мотивації праці для державних службовців: бар’єри та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як.
 18. Круп’як, Л. Б. Проблеми професійного розвитку кадрів в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Лідія Богданівна Круп’як.
 19. Круп’як, Л. Трудова міграція населення та її вплив на регіональний ринок праці [Електронний ресурс] / Лідія Круп’як.
 20. Круп’як, Л. Б. Удосконалення процесу підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю «державна служба» в контексті адміністративної реформи [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як.
 21. Круп’як, Л. Б. Зовнішня заборгованість держави в умовах економічних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Економіка. Управління. Інновації. –  2015. – Вип. 1 (13), т. 1.
 22. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 23.  

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Круп'як, Л. Б. Мотивація праці державних службовців та формування мотиваційного моніторингу як складової соціально-трудової сфери в державній службі [Текст] / Л. Б. Круп'як // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 219-242.
 2. Круп'як, Л. Б. Організація діяльності державного службовця [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. - Тернопіль : крок, 2015. - 243 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Круп'як, Л. Б. Кадровий менеджмент в органах державної влади і місцевого самоврядування : проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Л. Б. Круп'як // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 172-193.
 2. Управління трудовими ресурсами організації [Електронний ресурс] : метод. вказівки та індивід. завдання / уклад. Л. Б. Круп'як. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 52 с.
 3. Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. Б. Круп'як. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 173 с.
 

Кривоус Віталій Богданович

Опубліковано: 23 грудня 2011

kruvoys

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кривоус, Віталій Богданович Інтеграція України в світовий ринок інновацій [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Віталій Богданович Кривоус.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 210 с.
 2. Кривоус, Віталій Богданович Інтеграція України в світовий ринок інновацій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Богданович Кривоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Кривоус, В. Державна підтримка інновацій у постіндустріальних країнах / В. Кривоус // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 2.– С. 170-177.
 2. Кривоус, В. Диверсифікація моделі міжнародного інноваційного співробітництва України: науково-виробничі форми кооперації / В. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 233-240.
 3. Кривоус, В. Інноваційні проекти науково-технічного співробітництва та рух капіталу в рамках ЄС: перспективи для України / В. Кривоус // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-1.– С. 122-128.
 4. Кривоус, В. Кризові вияви в інноваційній сфері: європейський формат та реалії України / Віталій Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 295-298.
 5. Кривоус, В. Міжнародні аспекти державної інноваційної політики / Віталій Кривоус // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 73-78.
 6. Кривоус, В. Послуги в мережі інтернет як інноваційна складова економіки ЄС: уроки для України /Віталій Кривоус // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-2.– С. 154-159.
 7. Кривоус, В. Світова економічна криза та шляхи її подолання / Віталій Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 385-389.
 8. Кривоус, В. Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін / В. Б. Кривоус // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 44-48.
 9. Кривоус, В. Європейський освітній простір та інноваційний розвиток України / Віталій Кривоус // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - № 3. - С. 52-57.
 10. Кривоус, В. Б. Зони високих технологій в системі інноваційного розвитку ЄС та України [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус // Економіка промисловості. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2006. – № 2 (33). – С. 149-157.
 11. Кривоус, В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: перспективні можливості для співробітництва та ризики ЗВТ+ / Віталій Кривоус // Журнал європейської економіки. – 2015. – № 3, т. 14. – С. 239-251.
 12. Кривоус, В. Б. ТНК і європейські країни, що розви­ва­ються, аспект: прямі іноземні інвестиції / В. Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5-1. – С. 327-333.
 13. Кривоус, В. Б. Світовий досвід державної підтрим­ки підприємництва в умовах кризи [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 5-1. – С. 113-120.
 14. Кривоус, В. Б. Наднаціональний механізм в інтеграційних процесах [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 5-1. – С. 77-88.
 15. Кривоус, В. Б. Інноваційний розвиток світової економіки і Україна: посткризові реалії / В. Б. Кривоус, С. В. Гродський // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2012. – Вип. 8. – С. 176-179.
 16. Кривоус, В. Б. Інтеграція країн, що розвиваються, у світовий економічний простір: регіональні наддержавні інституції [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус, С. В. Гродський // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – С. 289-293.
 17. Кривоус, В. Б. Регулювання діяльності ТНК: міф чи майбутня реальність? [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 5. – С. 190-197.
 18. Кривоус, В. Світовий досвід державної підтримки підприємництва в умовах кризи / Віталій Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 113-120.
 19. Кривоус, В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством / Віталій Кривоус // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 2.– С. 172-182.
 20. Кривоус, В. Становлення норм і правил корпоративної взаємодії - запит суспільства в умовах глобалізації / Віталій Кривоус /  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 98-105.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Кривоус, В. Б. Наднаціональне регулювання діяльності ТНК : орієнтація на оновлення глобального менеджменту майбутнього світоустрою [Текст] / В. Б. Кривоус // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 311-321.
  2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
  3. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.