Ковальчук Ольга Ярославівна

Опубліковано: 19 вересня 2011

ковальчук

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

 1. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2005. - 151 с.
 2. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими -матрицями та їх застосування : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ольга Ярославівна Ковальчук; В.о. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова.– К. : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк. // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 482-488.
 2. Ковальчук, О. Комп’ютерні моделі розв’язання великих задач лінійної алгебри на багатопроцесорних обчислювальних системах [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – 1998. – № 2. – С. 82-92.
 3. Ковальчук, О. Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач / Ольга Ковальчук, Марія Бубняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 124-129.
 4. Ляшенко, О. М. Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід / О. М. Ляшенко, О. Я. Ковальчук // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 73-85.
 5. Ковальчук, О. Я. Поліноміальний аналог методу Левінсона для клітково-тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПІ ім. В. Гнатюка. Сер. Математика і фізика. – 1998. – № 1 (11). – С. 34-39.
 6. Ковальчук, О. Я. Алгоритми розв’язання задач з тепліцевими l-матрицями / О. Я. Ковальчук // Вісник державного університету «Львівська політехніка». Сер. Прикладна математика. – 1998. – № 337, т. 2 : Математика і теоретична фізика. Чисельні методи. – С. 326-328.
 7. Марценюк, В. П. Про нелінійну динамічну систему реконструкції кісткової тканини / В. П. Марценюк, І. В. Жулкевич, О. Я. Ковальчук // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2001. – № 4. – С. 292-298.
 8. Марценюк, В. П. Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медичної діагностики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравець, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2002. – № 4. – С. 37-42.
 9. Марценюк, В. П., Ладика Р. Б., Ковальчук О.Я. Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії / В. П. Марценюк, Р. Б. Ладика, О. Я. Ковальчук // Вісник Харківського Національного університету. – Харьків : ХНУ, 2003. – С. 71-80.
 10. Марценюк, В. П. Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2003. – № 3. – С. 150-160.
 11. Марценюк, В. П. Про стійкість розв’язків математичної моделі імунного захисту / В. П. Марценюк, А. І. Куляс, О. Я. Ковальчук // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2003. – № 2. – С. 106-112.
 12. Недашковский, Н. А. Решение матричных уравнений ветвящимися цепными дробами / Н. А. Недашковский, О. Я. Ковальчук // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 1. – С. 22-33.
 13. Марценюк, В. П. Особливості підготовки студентів підготовчого відділення на кафедрі медичної інформатики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Медична освіта. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 2003. – № 3. – С. 116-120.
 14. Ковальчук, О. Я. Задача минимизации при определении формы поверхности по полутонам / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – С. 183-188.
 15. Ковальчук, О. Я. Реализация алгоритма восстановления формы поверхности по полутонам в линейном приближении / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Компьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 24-30.
 16. Ковальчук, О. Я. Побудова зображення тривимірного об’єкта на основі / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик, Б. П. Русин // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 1. – С. 147-151.
 17. Ковальчук, О. Я. Розв’язання інтегральних рівнянь в аеродинамічних дослідженнях з допомогою тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 3. – С. 148-156.
 18. Ковальчук, О. Я. Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам [Электронный ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык, Б. П. Русын // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – С. 17-22.
 19. Ковальчук, О. Я. Прикладні задачі, що зводяться до застосування тепліцевих l-матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 44-49.
 20. Ковальчук, О. Я. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник КНТУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207. 
 21. Ковальчук, О. Я. Про розв’язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 250-257. 
 22. Ковальчук, О. Я. Розробка спеціальних прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, В. М. Періг, О. В. Єрьомін // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 23. Ковальчук, О. Я. Реклама як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності компанії [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, А. А. Трофимчук, О. О. Ничик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 1. – С. 160-163.
 24. Kovalchuk, O. Applaing of the game theory for studing of international economic situations [Electronic resource] / О. Kovalchuk // International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 29 January 2016). – Baltija Publishing. – P. 313-316.
 25. Ковальчук, О. Я. Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, Р. Б. Сороківська // Бізнесінформ. – 2016. – № 4. – С. 108-114.
 26. Ковальчук, О. Я. Основні завдання підготовки спеціалістів по впровадженню новітніх інформаційних технологій на підприємствах [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 27. Ковальчук, О. Я. Інноваційні технології для обробки BIG DATA [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 28. Bubniak, M. The angle regions of convergence for 1-periodik branched continued fraction of the special form [Electronic resource] / Mariia Bubniak, Rostyslav Myhalchuk, Olha Kovalchuk.
 29. Ковальчук, О. Я. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, А. Ю. Слободян // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 596-602.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Недашковський, М. О. Обчислення з a-матрицями [Текст] / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 294 с.
 

Калаур Іван Романович

Опубліковано: 26 січня 2012

1474563959 1443606078 kalaur-van-romanovichКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 452 с.
 2. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 37 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Калаур, І. Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних і оспорюваних договорів [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 48-51.
 2. Калаур, І. Р. Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 21. – С. 109-113.
 3. Калаур, І. Р. До питання про предмет договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур.
 4. Калаур, І. Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини [Електронний ресурс] / І. Калаур // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 5 (8). – С. 83-87.
 5. Калаур, І. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов'язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 28. – С. 125-133.
 6. Калаур, І. Р. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування / Іван Романович Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-118.
 7. Калаур, И. Р. Отдельные вопросы унификации правового режима отношений временного пользования имуществом [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. – Noiembrie, 2014. – С. 43-48.
 8. Калаур, И. Р. Правовая природа прав нанимателя в контексте гражданского законодательства Украины и науке гражданского права [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. Аugust. – 2014. – С. 69-74.
 9. Калаур, І. Р. Види майнових корпоративних прав та правові механізми їх здійснення [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 1 (37). – С. 100-104.
 10. Калаур, І. Р. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 29, ч. ІІ, т. 3. – С. 5-8.
 11. Калаур, І. Р. Договір прокату: окремі питання правового регулювання / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 166-172.
 12. Калаур, І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики : наук.-практ. журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 122-126.
 13. Калаур, І. Р. Здійснення корпоративних прав: загальнотеоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур, Б. М. Гурневич // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 270-277.
 14. Калаур, І. Р. Конкуренція позову про застосування наслідків недійсності угоди та віндикаційного позову за новим Цивільним кодексом України [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. XI. – С. 116-121.
 15. Калаур, І. Р. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування / І. Р. Калаур // Право і суспільство : міжнар. журнал. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – Вип. 1. – С. 90-101.
 16. Калаур, І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – Вип. 13. – С. 116 -119.
 17. Калаур, І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 79-85.
 18. Калаур, І. Р. Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис Академії адвокатури України : електрон. фахове вид. – 2013. – № 3 (20).
 19. Калаур, І. Р. Правова природа відносин користування частиною будівлі (капітальної споруди) / І. Р. Калаур // Scientific Letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, № 6. – Р. 10-14.
 20. Калаур, І. Р. Правова природа договору позички як підстави виникнення права на безоплатне користування річчю [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2014. – № 6 (10) – Р. 127-132.
 21. Калаур, І. Р. Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014.– № 10-2, т. 1.– С. 175-179.
 22. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймодавцем обов’язків щодо передання речі у користування / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 23, ч. ІІ, т. 1. – С. 133-137.
 23. Калаур, І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Юридична Україна. — 2015. – № 2. – С. 26-33.
 24. Калаур, І. Р. Цивільний кодекс України – основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 5-2, т. 3. – С. 96-100.
 25. Калаур, І. Р. Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 25. - С. 99-102.
 26. Калаур, І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 3. - С. 250-254.
 27. Калаур, І. Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 16. - С. 76-79.
 28. Калаур, І. Історія становлення та розвитку договору найму / І. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 51-56.
 29. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймачем обов’язку щодо користування річчю, переданою у найм [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. І, т. 1. – С. 151-154.
 30. Калаур, І. Р. Межі зміни договірного зобов’язання з передання майна у користування: окремі цивільно-правові аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Сер.Юридические науки. – 2013. – № 2-2, т. 26(65). – С. 114-121.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.
 

Козак Тетяна Богданівна

Опубліковано: 24 лютого 2016

1507114681 kozak-t.bКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Козак, Тетяна Богданівна Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини: дис ... канд. пед. наук / Тетяна Богданівна Козак . – Тернопіль : 2011 . – 184 с.
 2. Козак, Тетяна Богданівна Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Б. Козак ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1.  Козак, Т. Б. Професійне самовизначення школярів як психолого-педагогічна проблема / Т. Б. Козак // Вісник Прикарпатського національного університету. Сер.Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – № 12. – С. 87-94.
 2. Козак, Т. Б. Професійна орієнтація школярів як педагогічна проблема / Т. Б. Козак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 43-46.
 3. Козак, Т. Б. Особливості організації та функціонування дуальної системи професійної освіти Німеччини / Т. Б. Козак // Педагог професійної школи : зб. наук. праць. – К. : Науковий світ, 2007. – № 7. – С. 258-264.
 4. Козак, Т. Б. Модель системи освіти Німеччини як вагомий чинник здійснення професійної підготовки / Т. Б. Козак // Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 229-233.
 5. Козак, Т. Б. Професійна підготовка учнів у підвищеному спеціальному училищі Німеччини як вагомий чинник становлення особистості / Т. Б. Козак // Молодь і ринок : наук.-педагог. журн. Дрогоб. державн. педагог. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2007. – № 9. – С. 109-113.
 6. Козак, Т. Б. Організація та технології профільного навчання у гімназіях другого ступеня Німеччини / Т. Б. Козак. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 283-289.
 7. Козак, Т. Б. Технології здійснення професійної підготовки на виробництві у Німеччині / Т. Б. Козак. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – С. 49-52.
 8. Козак, Т. Б. Технології здійснення професійної підготовки у професійних школах Німеччини / Т. Б. Козак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2007. – № 11. – С. 58-59.
 9. Козак, Т. Б. Стандарти професійної підготовки молоді у Німеччині / Т. Б. Козак / Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НметАУ, 2008. – № 5. – С. 186-197.
 10. Козак, Т. Б. Становлення професійної освіти Німеччини / Т. Б. Козак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – № 13. – С. 117-118.
 11. Козак, Т. Б. Соціальна підтримка учнів у процесі професійної освіти у Німеччині / Т. Б. Козак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – № 363. – С. 83-87.
 12. Козак, Т. Б. Компетентність педагогічного персоналу професійних закладів освіти другого ступеня Німеччини / Т. Б. Козак // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2008. – № 12. – С. 171-173.
 13. Козак, Т. Б. Особливості професійної підготовки старшокласників у підвищених професійних училищах Німеччини / Т. Б. Козак // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 24, ч. 2. – С. 65-69.
 14. Козак, Т. Б. Застосування інноваційних форм і методів навчання при вивченні іноземної мови у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. – Сімферополь, 2012. – Т. 25 (64), № 1, ч. 2. – С. 284-288.
 15. Козак, Т. Б. Основні форми та методи професійного навчання у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини / Т. Б. Козак // Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НметАУ, 2011. – Вип. ІІ. – С. 78-85.
 16. Козак, Т. Б. Особливості комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Український смисл : зб. наук. праць Дніпропетровського націон. ун-ту ім. Олеся Гончара. ‒ Дніпропетровськ, 2012. ‒ С. 137-143.
 17. Козак, Т. Б. Адекватність та еквівалентність перекладу [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. ‒ Острог, 2012. ‒ Вип. 25. ‒ С. 56-57.
 18. Козак, Т. Б. Скорочення у системі словотвору німецької мови / Т. Б. Козак [Електронний ресурс] // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 35. – С. 153-155.
 19. Козак, Т. Б. Infinitivkonstruktionen und der reine Infinitiv in der deutschen Sprache [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць Ужгородського націон. ун-ту. – Ужгород : ПП «Аутдор-Шарк», 2013. – Вип. 11. – С. 179-184.
 20. Козак, Т. Б. Bedeutung der Modalverben in der deutschen Sprache und Schwierigkeiten bei ihrer Übersetzung [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 37. – С. 152-153.
 21. Козак, Т. Б. Die Rolle der mündlichen Sprachkompetenz in einem kommunikativen Deutschunterricht [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць Ужгородського націон. ун-ту. ‒ Ужгород : ПП «Аутдор-Шарк», 2014. ‒ Вип. 12. ‒ С. 271-276.
 22. Козак, Т. Б. Особливості художнього перекладу [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. ‒ Острог, 2015. ‒ Вип. 51. ‒ С. 221-223.
 23. Козак, Т. Б. Упровадження прогресивних ідей професійної підготовки старшокласників в освітньому просторі України [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 30. – С. 131-138.
 24. Козак, Т. Особливості організації професійної підготовки старшокласників у професійних спеціалізованих училищах Німеччини [Електронний ресурс] / Тетяна Козак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 308-312.
 25. Козак, Т. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні німецької мови у вищих економічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. Б. Козак // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць Ужгородського націон. ун-ту. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – Вип. 10. – С. 347-352. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козак, Т. Б. Професійна підготовка молоді у Німеччині [Текст] : монографія / Т. Б. Козак ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 253 с.
 2. Козак, Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів : лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der fremdsprachigen Kompetenz der Studenten : linguodidaktischer Aspekt : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Козак, Т. Б. Ділова німецька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 136 с. 
 

Козак Олександра Леонідівна

Опубліковано: 23 вересня 2011

kozak-oleksandra-leonidivna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Козак, Олександра Леонідівна Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами допускового еліпсоїдного оцінювання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександра Леонідівна Козак ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Еліпсоїдне оцінювання допусків параметрів радіоелектронних кіл [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, О. Л. Козак // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – № 1, т. 11. – С. 93-104.
 2. Дивак, М. П. Метод формування допускової еліпсоїдної оцінки параметрів інтервальних моделей на основі виділення із інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь основних активних обмежень [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, О. Л. Козак // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – № 2, т. 11. – С. 25-36.
 3. Дивак, М. П. Моделювання динамічних систем за умов інтервальної ідентифікації параметрів стану в каналі вимірювань [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2009. – № 5. – С. 249-254.
 4. Козак, О. Опрацювання інформаційного сигналу для візуалізації зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Олександра Козак.
 5. Козак, О. Л. Застосування методів допускового еліпсоїдного оцінювання параметрів інтервальних моделей для задачі візуалізації гортанного нерва [Електронний ресурс] / О. Л. Козак, М. П. Дивак, А. В. Пукас // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Сер. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – № 680. – С. 196-205.
 6. Дивак, М. П. Особливості програмної реалізації допускового оцінювання множини параметрів інтервальних моделей з виділенням насиченого блоку ІСЛАР [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 1, № 3(93). – С. 140-146.
 7. Dyvak, M. Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves / M. Dyvak, A. Pukas, O. Kozak // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 1/2010. – Р. 139-140.
 

Карапетян Едуард Томікович

Опубліковано: 28 листопада 2011

karapetian

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 175 с.
 2. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 21 с.

Статті:

 1. Карапетян, Е. Оптимізаційна модель планування асортименту продукції на підприємстві в умовах ринку / Едуард Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003.– № 1.– С. 41-43.
 2. Карапетян, Е. Перебудова функціонування, організації і поведінки українських підприємств в умовах ринку / Е. Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка – Тернопіль, 2004.– № 17.– С.147-149.
 3. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. націонал. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 100-104.
 4. Карапетян, Е. Т. Вплив маркетингового середовища на формування виробничої програми / Е. Т. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 151-155.
 5. Карапетян, Е. Структура аналітичного обґрунтування виробничої програми швейних підприємств в умовах ринкових відносин / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 197-199.
 6. Карапетян, Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 97-104.
 7. Карапетян, Е. Мікрорівнева маркетингова інформаційна система підприємства та джерела її забезпечення / Едуард Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 139-141.
 8. Карапетян, Е. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 271-272.
 9. Карапетян, Е. Т. Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 62-67.
 10. Карапетян, Е. Модернізація типології промислових кластерів [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 11. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 12. Карапетян, Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 36-48.
 13. Карапетян, Э. Проблемы и перспективы швейной отрасли Украины [Электронный ресурс] / Эдуард Карапетян.
 14. Карапетян, Е. Трансформація організації та поведінки вітчизняних підприємств у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 15. Карапетян, Е. Т. Система планування та аналізу виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах ринку [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 82-85.
 16. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку швейної промисловості України в період становлення ринкових відносин [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 17. Карапетян, Е. Принципова схема аналізу формування виробничої програми швейних підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 156-158.
 18. Карапетян, Е. Т. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Аnneta Zielinska Jeleni Gora. – 2007. – Р. 12-16.
 19. Карапетян, Е. Методика вибору підприємств-конкурентів для здійснення аналізу господарської діяльності фірми в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 115. – С. 200-204.
 20. Карапетян, Е. Т. Методика аналізу конкурентоздатності швейної продукції на регіональних ринках [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль, 1999. – С. 117-121.
 21. Карапетян, Е. Підходи щодо здійснення аналізу підприємств-конкурентів в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 22. Карапетян, Е. Доцільність використання маркетингових досліджень у діяльності малих та середніх підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 23. Карапетян, Е. Т. Вироблення стратегічних орієнтирів підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 24. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. праць. Сер. Економіка. – 2002. – С. 29-31.
 25. Карапетян, Е. Т. Аналіз організації збутової мережі конкурентів і засобів стимулювання реалізації, які використовуються [Електронний ресурс] / Едуард Томікович Карапетян.
 26. Карапетян, Е. Концептуальні напрями у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 27. Карапетян, Е. Обґрунтування використання кластерного підходу в підвищенні стійкого розвитку регіону [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян. 
 28. Карапетян, Е. Т. Методологія підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 29. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 146-149.
 30. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 195-200.
 31. Карапетян, Е. Т. Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, А. К. Пода.
 32. Корецький, Б. М. Особливості розвитку ринку швейних виробів в Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Корецький, Е. Карапетян.
 33. Карапетян, Е. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 34. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Економіка і управління. – Сімферополь, 2013. – С. 59-70.
 35. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Фінанси, банки, інвестиції : наук. вісник. – Сімферополь, 2013. – С. 125-134.
 36. Квасовський, О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 135-146.
 37. Карапетян, Е. Роль економічного аналізу маркетингової діяльності (стратегії) підприємства / Е. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 59-60.
 38. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин / Е. Карапетян // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка : зб. праць – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 154-157.
 39. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 100-104.
 40. Карапетян, Е. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним боргом / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – № 1 (9). – С. 48-55.
 41. Карапетян, Э. Проблемы перспективы швейной отрасли Украины / Э. Карапетян // Экономики в условиях перехода. Научные исследования. – Свиштов : Издава : СА “Д.А. Ценов”, 2000. – С. 97-101.
 42. Карапетян, Едуард Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів / Едуард Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 69-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с.
 

Клевець Володимира Богданівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Клевець

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Клевець, В. Аспекти удосконалення аналізу господарської діяльності підприємств / Володимира Клевець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 239-242.
 2. Клевець, В. Б. До питання формування фінансового та управлінського обліку за обліковою політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець.
 3. Клевець, В. Б. Зміст і характеристика складових облікової політики підприємства / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 87-90.
 4. Клевець, В. Б. Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів / В. Б. Клевець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2001. - Вип. 10, ч. 1. - С. 154-156.
 5. Клевець, В. Б. Особливості формування та формалізації власної облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору : матеріали VІIМіжнар. наук.-практ. конф.
 6. Клевець, В. Б. Практична спрямованість облікової політики підприємств як об'єкт наукових досліджень кафедри / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 125-131.
 7. Клевець, В. Б. Процедурний підхід до проведення інвентаризації за обліковою політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 95-98.
 8. Клевець, В. Б. Сутність та методика узагальнення даних бухгалтерського обліку щодо складання звітності підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 185-191.
 9. Клевець, В. Деякі особливості застосування методики аналізу беззбитковості продажу продукції / Володимира Клевець // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 59-60.
 10. Клевець, В. Деякі особливості трансформації форм власності промислових підприємств Тернопільського територіально-виробничого комплексу в умовах функціонування продуктових підкомплексів АПК / Володимира Клевець, Ірина Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 115-119.
 11. Клевець, В. До питання удосконалення аналізу господарської діяльності підприємств / Володимира Клевець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 19-21.
 12. Клевець, В. Роль та місце аналізу в обліковій політиці підприємства / Володимира Клевець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. налізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 330-331.
 13. Клевець, В. Якість підготовки кадрів як основна умова забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками [Електронний ресурс] / Володимира Клевець.
 14. Клевець, В. Б.Практична спрямованість облікової політики підприємств як об'єкт наукових досліджень кафедри [/ В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 125-131.
 15. Клевець, В. Б. Формування звітності підприємства за обліковою політикою [Текст] / В. Б. Клевець // Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 берез. 2010 р.] / редкол. : П. І. Гетало, А. В. Колісник, Г. О. Гончаров [та ін.] ; гол. ред. В. П. Гетало. – Полтава : Світоч, 2010. – С. 159-162.
 16. Клевец, В. Б. Формирование моделей учетной политики предприятий в зависимости от размера бизнеса: конкретизация их особенностей / В. Б. Клевец, И. Н. Сысоева // Международный бухгалтерский учёт. – 2013. – № 45 (291). – С. 290-314.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Клевець, В. Б. Облікова політика підприємств за стандартами [Текст]: монографія /В. Б. Клевець.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 313 с.
 2. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст]: навч. посіб. /Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин; за ред. П.Я. Хомина.– К.: Професіонал, 2009.– 320 с.
 2. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.