Клевець Володимира Богданівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Клевець

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Клевець, В. Аспекти удосконалення аналізу господарської діяльності підприємств / Володимира Клевець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 239-242.
 2. Клевець, В. Б. До питання формування фінансового та управлінського обліку за обліковою політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець.
 3. Клевець, В. Б. Зміст і характеристика складових облікової політики підприємства / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 87-90.
 4. Клевець, В. Б. Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів / В. Б. Клевець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2001. - Вип. 10, ч. 1. - С. 154-156.
 5. Клевець, В. Б. Особливості формування та формалізації власної облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору : матеріали VІIМіжнар. наук.-практ. конф.
 6. Клевець, В. Б. Практична спрямованість облікової політики підприємств як об'єкт наукових досліджень кафедри / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 125-131.
 7. Клевець, В. Б. Процедурний підхід до проведення інвентаризації за обліковою політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 95-98.
 8. Клевець, В. Б. Сутність та методика узагальнення даних бухгалтерського обліку щодо складання звітності підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 185-191.
 9. Клевець, В. Деякі особливості застосування методики аналізу беззбитковості продажу продукції / Володимира Клевець // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 59-60.
 10. Клевець, В. Деякі особливості трансформації форм власності промислових підприємств Тернопільського територіально-виробничого комплексу в умовах функціонування продуктових підкомплексів АПК / Володимира Клевець, Ірина Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 115-119.
 11. Клевець, В. До питання удосконалення аналізу господарської діяльності підприємств / Володимира Клевець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 19-21.
 12. Клевець, В. Роль та місце аналізу в обліковій політиці підприємства / Володимира Клевець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. налізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 330-331.
 13. Клевець, В. Якість підготовки кадрів як основна умова забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками [Електронний ресурс] / Володимира Клевець.
 14. Клевець, В. Б.Практична спрямованість облікової політики підприємств як об'єкт наукових досліджень кафедри [/ В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 125-131.
 15. Клевець, В. Б. Формування звітності підприємства за обліковою політикою [Текст] / В. Б. Клевець // Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 берез. 2010 р.] / редкол. : П. І. Гетало, А. В. Колісник, Г. О. Гончаров [та ін.] ; гол. ред. В. П. Гетало. – Полтава : Світоч, 2010. – С. 159-162.
 16. Клевец, В. Б. Формирование моделей учетной политики предприятий в зависимости от размера бизнеса: конкретизация их особенностей / В. Б. Клевец, И. Н. Сысоева // Международный бухгалтерский учёт. – 2013. – № 45 (291). – С. 290-314.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Клевець, В. Б. Облікова політика підприємств за стандартами [Текст]: монографія /В. Б. Клевець.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 313 с.
 2. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст]: навч. посіб. /Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин; за ред. П.Я. Хомина.– К.: Професіонал, 2009.– 320 с.
 2. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 

Крисовата Катерина Вікторівна

Опубліковано: 11 лютого 2013

крисовата катерина вікторівна Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисовата, Катерина Вікторівна. Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 200 с.
 2. Крисовата, Катерина Вікторівна. Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Крисовата, К. В.Сутність ризиковості у відтворенні вартості та кругообігу / К. В. Крисовата // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 197-201.
 2. Крисовата, К. Аналіз вітчизняних реалій функціонування митної системи України в умовах ризиковості /Катерина Крисовата //Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012.– Вип. 10, ч. 2.– С. 288-291.
 3. Крисовата, К. В. Стратегія превентивності та мінімізації фінансових ризиків у розбудові митної системи України [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата.
 4. Крисовата, К. В. Теоретичні домінанти моніторингу фінансових ризиків у митній системі України [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата // Наука й економіка. – 2012. – № 4(28), т. 1. – С. 34-39.
 5. Крисовата, К. В. Фінансові ризики у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата.
 6. Крисовата, К. В. Світовий досвід управління фінансовими ризиками та можливість його імплементації в митний простір України / К. В. Крисовата // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 58-61.
 7. Крисовата, Катерина Сутність фінансових ризиків та їх роль у функціонуванні митної системи України /Катерина Крисовата //Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) /редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– Ч. 2.– С. 96-98.
 8. Ткачик, Ф. Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз'яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків / Федір Ткачик, Катерина Крисовата // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 10-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисовата, К. В.  Теоретичне обгрунтування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності [Текст] / К. В. Крисовата, І. А. Крисоватий // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-99.
 2. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 

Кекіш Ігор Петрович

Опубліковано: 25 лютого 2015

Кафедра податків та фіскальної політики

small kekish zyleПосада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Кекіш, І. П. Економічний зміст митних режимів / І. П. Кекіш // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 140-147.
 2. Кекіш, І. Шляхи покращення застосування митного режиму тимчасового ввезення [Електронний ресурс] / І. Кекіш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 243-246.
 3. Дем'янюк, О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України / Ольга Дем'янюк, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 75-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 3. Кекіш, І. П. Сутність митних режимів як фіскальних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. П. Кекіш // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 276-293.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Митне законодавство зарубіжних країн [Текст] / Е. Л. Довга, І. П. Ревега, В. Й. Титор [та ін.]; за ред. З. О. Буричка.– Тернопіль: Астон, 2002.– 614 с.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 

Костецький Ярослав Іванович

Опубліковано: 14 вересня 2011

kosteckiy ya i

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Костецький, Ярослав Іванович Облік та аналіз діяльності фермерських господарств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ярослав Іванович Костецький.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 197 с.
 2. Костецький, Ярослав Іванович Облік та аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ярослав Іванович Костецький. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Костецький, І. Ефективність аналізу основних виробничих засобів підприємств АПК / Іван Костецький, Ярослав Костецький // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 118-120.
 2. Костецький, Я. Аналіз дебіторської заборгованості аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Я. Костецький // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 99-103.
 3. Костецький, Я. Аналіз прибутку фермерської діяльності за міжнародними стандартами / Ярослав Костецький // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 197-200.
 4. Костецький, Я. Ефективність господарювання суб’єктів різних форм власності в АПК / Я. Костецький // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. - Вип. 1. - С. 44-46.
 5. Костецький, Я. Проблеми аналізу і контролю виробничих витрат / Ярослав Костецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2003.– № 14. – С. 169-171.
 6. Костецький, Я. Регіональні особливості розвитку малого сільського підприємництва а АПК / Ярослав Костецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 206-208.
 7. Костецький, Я. Теоретичні основи визначення продуктивності праці / Ярослав Костецький, Левицька Наталія // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 39-42.
 8. Костецький, Я. Управління витратами виробництва у фермерських господарствах / Я. Костецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 148-149.
 9. Костецький, Я. І. Критерії ефективності фермерського господарства / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 100-102.
 10. Костецький, Я. І. Автоматизація системи обліку діяльності фермерських господарств / Я. І. Костецький // Збірник наукових праць Таврійського державного Агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – № 3. – С. 265-268.
 11. Костецький, Я. Проблеми аналізу і контролю виробничих витрат / Я. Костецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С. 169-171.
 12. Костецький, Я. Теоретичні основи визначення продуктивності праці / Ярослав Костецький, Наталія Левицька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 39-42.
 13. Костецький, Я. І. Аналіз стану тваринництва в Тернопільській області / Я. І. Костецький, І. І. Костецький // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Чортків, 2006. – С. 197-199.
 14. Костецький, Я. І. Екологічні проблеми розвитку АПК Тернопільської області / Я. І. Костецький // Агроінком. – 2009. – № 1. – С. 47-50.
 15. Костецький, Я. І. Еколого - економічні проблеми розвитку АПК регіону / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 294-298.
 16. Костецький, Я. І. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції / Я. І. Костецький // Стан та перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2010. – С. 200-201.
 17. Костецький, Я. Економіко-статистичний аналіз сезонних коливань продуктивності тваринництва / Я. Костецький // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 148-150.
 18. Костецький, Я. І. Ефективність використання ресурсів фермерських господарств / Я. І. Костецький // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2007. – № 3. – С. 80-84.
 19. Костецький, Я. І. Ефективність функціонування господарств населення в аграрному секторі регіону / Я. І. Костецький // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2009. – С. 207-210.
 20. Костецький, Я. И. Эффективность развития хозяйств различных категорий в аграрном секторе экономики региона / Я. И. Костецький // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : тез. докладов VI Междун. науч.-практ. конф. – Гомель, 2009. – С. 216-218.
 21. Костецький, Я. І. Загальні принципи побудови обліку діяльності фермерських господарств / Я. І. Костецький // Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2007. – С. 66-69.
 22. Костецький, Я. І. Кооперація – магістральний шлях розвитку фермерських господарств / Я. І. Костецький // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 150-154.
 23. Костецький, Я. І. Кредитування - чинник прискорення інноваційного розвитку АПК / Я. І. Костецький // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2007. – № 6, т. 2. – С. 28-30.
 24. Костецький, Я. І. Менеджмент витрат у сільському господарстві / Я. І. Костецький // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2009. – № 3. – С. 119-121.
 25. Костецький, Я. І. Облікова політика фермерських господарств / Я. І. Костецький // Становлення облікової політики в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 118-119.
 26. Костецький, Я. І. Особливості аналізу фінансового стану аграрного підприємства / Я. І. Костецький // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 256. – С. 392-398.
 27. Костецький, Я. І. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання в аграрному секторі / Я. І. Костецький, І. І. Костецький // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наукових праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 237. – Т. 5. – С. 1315-1319.
 28. Костецький, Я. І. Проблеми ефективного використання оборотних активів сільськогосподарських підприємств / Я. І. Костецький // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17. – С. 561-564.
 29. Костецький, Я. І. Проблеми інноваційного забезпечення АПК / Я. І. Костецький // Наука й економіка. – Хмельницький : ХЕУ, 2008. – Вип. 4 (12). – С. 309-312.
 30. Костецький, Я. І. Проблеми інформаційного забезпечення системи управління АПК / Я. І. Костецький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 104-109.
 31. Костецький, Я. І. Проблеми та тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств АПК регіону / Я. І. Костецький // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Cер. Економічні науки. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 3 (16). – С. 251-255.
 32. Костецький, Я. І. Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах // Збірник наукових праць Таврійського державного Агротехнологічного університету. Сер. Економічні науки. – Мелітополь,  2012. – № 2 (18), т. 1.– С. 204-212.
 33. Костецький, Я. І. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських формувань Тернопільської області / Я. І. Костецький // Науковий вісник ЛНУВМ ім. Гжицького. – 2008. –– № 1, ч. 1. – С. 174-179.
 34. Костецький, Я. І. Роль інвестиційної діяльності в розвитку аграрного сектора регіону / Я. І. Костецький // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України : матеріали наук.-практ. конф. – Сімферополь, 2009. – Т. 5. – С. 105-107.
 35. Костецький, Я. І. Роль практики у підготовці фахівців аграрного профілю / Я. І. Костецький // Освіта і наука в умовах глобальних викликів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь : Судак, 2009. – Т. 1. – С. 68-70.
 36. Костецький, Я. И. Рыночная трансформация хозяйственных структур в агропромышленном комплексе / Я. И. Костецький // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : тез. докладов 5-й Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 2007. – С. 214-216.
 37. Костецький, Я. І. Статистичні прийоми в аналізі собівартості продукції / Я. І. Костецький // Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в світове співтовариство : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2007. – Ч. 2. – С. 99-101.
 38. Костецький, Я. І. Удосконалення організаційних форм підприємництва в АПК / Я. І. Костецький // Науковий вісник ЛНУВМ ім. Гжицького. – 2007. – № 4, ч. 2. – С. 123-127.
 39. Костецький, Я. І. Удосконалення системи обліку у фермерських господарствах / Я. І. Костецький // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 95-97.
 40. Костецький, Я. І. Управління витратами – запорука успіху / Я. І. Костецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 125-130.
 41. Костецький, Я. І. Формування ринку молока у Тернопільській області / Я. І. Костецький // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Луганськ, 2009. – Т. 1. – С. 415-419.
 42. Костецький, Я. І. Аналіз ефективності розвитку особистих підсобних господарств населення / Я. І. Костецький // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 91-94.
 43. Костецький, Я. Аналіз фінансової діялькості реформованих сільськогосподарських підприємств / Я. Костецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 192-194.
 44. Костецький, Я. І. Рентабельність як показник ефективності сільськогосподарського виробництва / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 98-105.
 45. Костецький, Я. І. Оперативний аналіз діяльності реформованих сільськогосподарських підприємств / Я. І. Костецький // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 124-126.
 46. Костецький, Я. Факторний аналіз рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств / Ярослав Костецький // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 179-181.
 47. Костецький, Я. Виробничі бюджети - основа планування діяльності фермерського господарства / Я. Костецький // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 80-81.
 48. Костецький, Я. І. Статистичний аналіз ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 338-341.
 49. Сергеєв, О. Деякі аспекти економіко-математичного моделювання в агробізнесі [Eлектронний ресурс] / О. Сергеєв, Я. Костецький // Наукові записки. ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 171-174.
 50. Костецький, І. І. Сучасний стан та перспективи розвитку м’ясного скотарства Тернопільщини / І. І. Костецький, Я. І. Костецький, Є. М. Сивак // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 121-123.
 51. Костецький, Я. Проблеми зниження собівартості продукції та підвищення її рентабельності в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Я. Костецький // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 11. – С. 163-164.
 52. Костецький, Я. Удосконалення аналізу ефективності використання оборотних засобів у фермерських господарствах [Електронний ресурс] / Я. Костецький // Наукові записки. ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. –Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 168-171.
 53. Костецький, Я. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств / Я. Костецький // Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 2. – С. 162-165.
 54. Костецький, Я. Проблеми підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств різних форм власності [Електронний ресурс] / Я. Костецький.
 55. Костецький, Я. Критерій ефективності фермерського виробництва [Електронний ресурс] / Я. Костецький // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. Тернопіль, 2000. Вип. 6. – С. 128-130.
 56. Костецький, Я. І. Статистичний аналіз житлових умов регіону [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журн. – 2010. – № 19 (5). – С. 97-99.
 57. Костецький, Я. Ефективність функціонування господарств населення в аграрному секторі регіону /Ярослав Костецький // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 207-209.
 58. Костецький, Я. І. Аналіз складу і структури оборотних активів / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 188-192.
 59. Костецький, Я. І. Інтенсифікація тваринництва та його економічна ефективність [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Вісник Міжнародного слов'янського університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Т. 15, № 2. – С. 106-110.
 60. Костецький, Я. І. Функціонування фермерських господарств: сучасний стан, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький, Н. Б. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3(3). – С. 109-112.
 61. Костецький, Я. І. Ефективність інноваційно-інвестиційних процесів аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2012. – Т. 14, № 1(1). – С. 328-333.
 62. Костецький, Я. І. Прибуток як основне джерело стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств / Ярослав Іванович Костецький // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 85-90.
 63. Костецький, Я. І. Вплив глобалізації на трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(2). - С. 28-31.
 64. Факторний аналіз використання автотранспорту в сільськогосподарських підприємствах / Б. П. Вовк, М. С. Палюх, В. Д. Забчук [та ін.] // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : збірник. –Тернопіль, 1993. – С. 102-105.
 65. Костецький, Я. І. Резерви збільшення виробництва продукції в селянських (фермерських) господарствах / Я. І. Костецький // Придніпровський  науковий вісник. –1998. – № 30 (97). – С. 33-36.
 66. Костецький, Я. І. Резерви зниження собівартості продукції у фермерських (селянських) господарствах / Я. І. Костецький // Наукові записки кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 91-93.
 67. Костецький, Я. І. З історії розвитку сільськогосподарської кооперації у Східній Галичині / Я. І. Костецький // Журнал Економіка АПК. –1999. –№ 10. – С. 36-41.
 68. Костецький, Я. І. Організація діяльності селянських (фермерських) господарств та особливості ведення обліку в них / Я. І. Костецький // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2000. – Вип. 59. – С. 64-68.
 69. Костецький, Я. І. Проблеми зниження собівартості продукції та підвищення рентабельності виробництва / Я. І. Костецький // Наукові записки кафедри економічного аналізу. – Тернопіль, 2003. – Вип. 12. – С. 154-156.
 70. Костецький, Я. І. Економіко-статистичний аналіз прибутку сільськогосподарських підприємств / Я. І. Костецький, Ю. Є. Горішна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. ІІ. – С. 44-48.
 71. Костецький, Я. І. Ефективна податкова система – запорука земельної реформи / Я. І. Костецький, М. Б. Лизуник, Н. Б. Пухальська // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Луганськ, 2013. – № 44. – С. 200-205. 
 72. Костецький, Я. І. Статистичний аналіз витрат виробництва і собівартості продукції в аграрному секторі [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Наукові праці Полтавської аграрної академії. Сер. Економічні науки. – Полтава, 2012. – Вип. 2 (5), т. 2. – С.145-150.
 73. Костецький, Я. І. Актуальні питання удосконалення економічного аналізу діяльності аграрних підприємств регіону [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький, М. Б. Лизуник  // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Економічні науки. –  Львів, 2012. – Т. 14, № 4 (54). – С. 245-248.
 74. Костецький, Я. І. Сучасний менеджмент агроформувань та його раціональна організація [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький, В. М. Бойко // Економіка управління : наук. журн. – 2013. – № 4 (60). – С. 59-65.
 75. Костецький, Я. І. Аналіз сучасного стану ресурсного потенціалу регіону (Тернопільської області) [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – Вип. 2 (26). – С. 163-170. 
 76. Костецький, Я. І. Факторний аналіз прибутку аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Т. 4, № 2 (24). – С.162-170.
 77. Костецький, Я. І. Удосконалення управління та аналізу фінансових ресурсів аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький, Н. Є. Новак // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журн. – 2014. – № 2 (24). – С. 147-153.  
 78. Костецький, Я. І. Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку регіонального АПК [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький, М. Б. Лизуник // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2014. – № 21 (1). – С. 256-264. 
 79. Костецький, Я. І. Аналіз матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журн. – 2015 р. – № 2 (27). – С. 257-262.
 80. Костецький, Я. І. Лізинг як інструмент інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журн. – 2016 р. – № 1-2 (61). – С. 217-222.
 81. Костецький, Я. І. Реалізація відносин власності на землю  в умовах багатоукладності аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / Я. І. Костецький // Вісник Одеського національного університету. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 29-33.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Костецький, Я. І. Об'єктивна необхідність розвитку аграрного сектору економіки України [Текст] / Я. І. Костецький // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 8-26.
 4. Костецький, Я. І. Інституціональне середовище функціонування аграрного сектору [Текст] / Я. І. Костецький // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 27-44.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 303с.
 2. Хомин, П. Я. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 144 с.
 3. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 4. Костецький, Я. І.Соціальна статистика [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Костецький. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с.
 5. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 6. Хомин, П. Я. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства [Текст] / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. – Тернопіль : Поліграфіст, 1999. – 144 с.
 7. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 

Камінська Ольга Михайлівна

Опубліковано: 08 вересня 2011

kaminska

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації:

 1. Камінська, О. Поняття, сутність та причини виникнення аси стансу / Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 158-166.
 2. Камінська, О. Про навчання, відпустки і відрахування: вищий навчальний заклад / О. Камінська // Аудиторія. – 2003. – № 3. – С. 7.
 3. Камінська, О.М. Теоретична концептуалізація асистансу та механізму його надання [Електронний ресурс] / О.М. Камінська// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №20. – С.4-8.
 4. Кнейслер, О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / Ольга Кнейслер, Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 192-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Кнейслер, О. В. Інституціональні засади асистансу на страховому ринку України [Текст] / О. В. Кнейслер, О. М. Камінська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 125-143.
 

Коваль Оксана Євгенівна

Опубліковано: 20 грудня 2011

коваль

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коваль, О. Є. Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. Є. Коваль ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Вихрущ . – Тернопіль, 2011. – 220 с.
 2. Коваль, О. Є. Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. Є. Коваль ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка . – Тернопіль, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Коваль, О. Егоїзм як першопричинна людських учинків / Оксана Коваль // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 97-106.
 2. Коваль, О. Феномен освітнього вчинку у самоствердженні, самовизначенні та вітакультурному зростанні особистості / О. Коваль // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С. 39-41.
 3. Коваль, О. Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи [Електронний ресурс]/ Оксана Коваль // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 9. – С. 159-161.
 4. Коваль, О. Є. Умови забезпечення професійного саморозвитку магістрантів вищої економічної школи в процесі псхолого-педагогічної підготовки [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Вища освіта України. – 2009. –№ 3. – С.34-40.
 5. Коваль, О. Є. Педагогічні умови формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. –№ 3 (21). – С.222-229.
 6. Коваль, О. Є. Студенти магістратури як суб’єкти системи професійно-морального виховання економічного ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009.– С.127-131.
 7. Коваль, О. Є. Експериментальна перевірка ефективності формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів ВНЗ економічного профілю [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2012. –Вип. 27. – С.300-309.
 8. Коваль, О. Є. Активізація професійного саморозвитку аспірантів – майбутніх викладачів вищої економічної школи [Електронний ресурс] / О. Е. Коваль // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя : зб. наук. праць. – Сер. Психолого-педагогічні науки. – 2014. – № 2. – С. 95-99.
 9. Коваль, О. Є. Реалізація новітніх освітніх технологій формування професійно-моральних цінностей магістрантів економічних ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Е. Коваль // Педагогічний альманах. – 2012. – Вип. 16. – С. 131-137.
 10. Коваль, О. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури [Електронний ресурс] / Оксана Коваль // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2014. – № 2 (13). – С. 277-282.
 11. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Коваль, О. Є. Тематичний словник-довідник з психології та педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Коваль. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 137 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методика викладання у вищій школі (мотивація навчальної діяльності) [Текст] : матеріали метод. семінару Мотиваційний підхід до організації навчального процесу у вищій школі / уклад. Н. Я. Кравчук, О. Є. Коваль. ; відп. за вип. О. С. Пруський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 74 с.
 2. Коваль, О. Є. Основи психології та педагогіки вищої школи (пам’ятка для аспірантів) [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Коваль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 93 с.