Мигаль Оксана Фелікіссімівна

Опубліковано: 09 квітня 2013

migal-o.fКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступень: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мигаль, Оксана Фелікіссімівна STP-маркетинг м'ясопереробних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Фелікіссімівна Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 196 с.
 2. Мигаль, Оксана Фелікіссімівна STP-маркетинг м'ясопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Фелікіссімівна Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Ментух, О. Інструменти ринкового позиціонування м'ясної продукції / Оксана Ментух // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 20-24.
 2. Ментух, О. Ф. Дослідження поведінки споживачів м`ясної продукції в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / О. Ф. Ментух // Экономика Крыма. – 2010. – № 1. – С. 146-151.
 3. Лагоцька, Н. Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин / Наталія Лагоцька, Оксана Мигаль // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 236-240.
 4. Ментух, О. Ф. Формування психографічних профілів споживачів м ’ ясної продукції [Електронний ресурс] / О. Ф. Ментух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6, т. 4. – С.109-112.
 5. Ментух, О. Ф. Аналіз методів сегментування ринку / О. Ф. Ментух // Галицький економічний вісник. – 2008. –  № 20. – С. 52-57.
 6. Ментух, О. Ф. Принципи та критерії сегментування ринку м’ясної продукції / О. Ф. Ментух // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249, т. І. – С. 116-125.
 7. Мигаль, О. Ф. Формування інструментів мерчандайзингу торговельного підприємства  [Електронний ресурс] / О. Ф. Мигаль //  Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. вид. Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 4. – C. 486-490.
 8. Мигаль, О. Ф. Особливості персонального продажу на зарубіжному ринку [Електронний ресурс] / О. Ф. Мигаль //  Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 44-49. 

МОНОГРАФІЇ

 1. Мигаль, О. Ф. STP-маркетинг інноваційних продуктів м'ясопереробних підприємств [Текст] / О. Ф. Мигаль // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 145-171.
 

Мельниченко Василь Васильович

Опубліковано: 15 листопада 2011
 

Мармураш Любов Петрівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Мармураш Л.

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мармураш Любов Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2009. - 208 c.

 2. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Любов Петрівна Мармураш. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мармураш, Л. Рефлексія педагогічної аксіології епохи віхових культур і середньовіччя на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л.П. Мармураш.
 

Марчин Михайло Ігорович

Опубліковано: 15 лютого 2013

Кафедра обліку і аудиту ЧІПБ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марчин, Михайло Ігорович Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Ігорович Марчин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 190 с.
 2. Марчин, Михайло Ігорович Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Ігорович Марчин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Марчин, М. І. Бюджетування і контроль у цукровій промисловості / М. І. Марчин // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 93-95.
 2. Марчин, М. І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії / М. І. Марчин // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 52-55.
 3. Марчин, М. Особливості розвитку вітчизняного ринку депозитів / М. Марчин // Інноваційна економіка. – 2007. – №2. – С.237-241.
 4. Марчин, М. Досвід американської цукрової промисловості у зниженні витрат [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 5. Марчин, М. Інноваційні технології як засіб зниження витрат в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 6. Марчин, М. Необхідність зниження витрат в цукровій промисловості США [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 7. Марчин, М. Проблеми та перспективи розвитку цукрової промисловості України [Електронний ресурс] / М. Марчин // Інноваційна економіка. – 2011. – №2. – С.27-30.
 8. Марчин, М. Резерви збільшення виробництва цукру в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 9. Марчин, М. Розрахунок собівартості продукції в цукровій промисловості за попередільно-нормативним методом [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 10. Марчин, М. Сутність і класифікація витрат, як об’єкт управління в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 11. Марчин, М. І. Особливості організації внутрішнього контролю матеріальних витрат у цукровій промисловості / М. І. Марчин // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 79-82.
 

Мельник Віктор Вікторович

Опубліковано: 19 березня 2012

мельник віктор вікторовичКафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мельник, В. Кого церква вважає святими та різні види подвижництва / В. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 132-135.