Ніпіаліді-Іщик Ольга Юріївна

Опубліковано: 09 вересня 2011

nipialidiКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 208 с.
 2. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ніпіаліді О. Амортизація податкова і бухгалтерська: спільне та відмінності / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 203-205.
 2. Ніпіаліді О. До питання стандартизації бухгалтерського обліку: міжнародний аспект / О. Ніпіаліді. – Чортків // Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С. 10-12.
 3. Ніпіаліді О. Економіко-математичні методи розв'язання аналітичних задач оцінки фінансового стану підприємства / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 233-235.
 4. Ніпіаліді, О. Ю. Фінансова політика та її вплив на розвиток підприємництва в галузі заготівлі хлібопродуктів / О. Ю. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 39-40.
 5. Ніпіаліді, О. Прийняття управлінських рішень: аналітичний і інформаційний аспект / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 176-179.
 6. Ніпіаліді, О. Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми та перспективи / Ольга Ніпіаліді // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 221-224.
 7. Ніпіаліді, О. Кореляційно-регресійний аналіз виявлення суттєвості впливу факторів на зміну інтегральної оцінки фінансового стану / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 27-28.
 8. Ніпіаліді, О. Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 235-237.
 9. Ніпіаліді, О. Ю.Розвиток інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства / О. Ю. Ніпіаліді // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 286-289.
 10. Ніпіаліді, О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва / Ольга Ніпіаліді // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 307-309.
 11. Ніпіаліді, О. Аналіз фінансового стану: економіко-математичний аспект / Ольга Ніпіаліді // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 12. – С. 121-124.
 12. Ніпіаліді-Іщик, О. Влада і бізнес: ефективні методи реґуляторної політики у сфері підприємницької діяльності / О. Ніпіаліді-Іщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.94-101.
 13. Ніпіаліді, О. Аналітичний інструментарій та методика управління грошовими потоками підприємства / Ольга Ніпіаліді // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 93-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. компл. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 132 с.
 2. Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 30 с.
 

Надвиничний Сергій Анатолійович

Опубліковано: 01 грудня 2011

nadvunuchnuj

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Навчально-методичний відділ

Посада: заступник начальника навчально-методичного відділу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 225 c.
 2. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, С. Аналіз негативних тенденцій на ринку зерна в Україні та шляхи їх подолання / С. Надвиничний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип.15. – С. 91-93.
 2. Надвиничний, С. Земельна рента та її вплив на спеціалізацію сільського господарства / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 90-93.
 3. Надвиничний, С. Особливості конкуренції в сільськогосподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 31-38.
 4. Надвиничний, С. Регіональні аспекти формування продовольчої безпеки держави / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 174-178.
 5. Надвиничний, С. Регіональні особливості інноваційного розвитку сільського господарства Поділля / Сергый Надвиничний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 279-282.
 6. Надвиничний, С. Становлення і проблеми розвитку нових форм господарювання в аграрному секторі економіки України / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 90-93.
 7. Надвиничний, С. Сучасний стан та тенденції розвитку цукрової промисловості в Україні / С. Надвиничний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 197-200.
 8. Надвиничний, С. Сучасні проблеми та пріоритети розвитку сільськогосподарського виробництва України в ринкових умовах / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 57-59.
 9. Надвиничний, С. Шляхи стимулювання регіонального розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду / С. Надвиничний / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 15-17.
 10. Файфура, В. Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя / В. Файфура, С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2011. – № 16. – С. 34-38.
 11. Надвиничний, С. А. Аналіз системи чинників економічного розвитку аграрної сфери економіки регіону / С. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 220-225.
 12. Надвиничний, С. А. Зарубіжний досвід державної підтримки сільського господарства / С. А. Надвиничний // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 10. – С. 22-28.
 13. Надвиничний, С. Вплив глобальних викликів на розвиток аграрної сфери України / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 69-75.
 14. Надвиничний, С. Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 45-53.
 15. Надвиничний, С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 195-207.
 16. Файфура, В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / Василь Файфура, Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 28-33.
 17. Надвиничний, С. Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України / Сергій Надвиничний, Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 38-42.
 18. Єрмаков, О. Ю. До методології кластеризації розвитку аграрної сфери регіонів України [Текст] / О. Ю. Єрмаков, С. А. Надвиничний // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 14-21.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Надвиничний, С. А. Сільське господарство Тернопільської області : рівень розвитку, структурна трансформація та глобальні виклики [Текст] / С. А. Надвиничний, З. М. Пушкар // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 248-274.
 3. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 4. Надвиничний, С. А. Еволюція та міжнародний досвід управління витратами [Текст] / С. А. Надвиничний // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С.199-208.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 3. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с.
 

Назарова Ірина Ярославівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

nazarova

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 218 с.
 2. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

Статті:

 1. Назарова, І. Я. Інформаційне забезпечення реорганізацій підприємств [Електронний ресурс] / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 188-192.
 2. Назарова, І. Особливості обліку перетворення суб’єктів підприємницької діяльності / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 278-280.
 3. Крупка, Я. Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. Назарова, Я. Крупка // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 144-149.
 4. Назарова, І. Я. Особливості вартості оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Назарова.
 5. Крупка, Я. Д. Принципи формування облікової політики об’єднаних підприємств [Електронний ресурс] / Я. Крупка, І. Назарова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. ─ 2009. – № 15. – С. 116-123.
 6. Назарова, І. Принципи розкриття інформації при реорганізації підприємства шляхом виділу окремих підрозділів / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 4. – С. 94-101.
 7. Назарова, І. Я. Формування інформації про капітал у звітності підприємства /І. Я. Назарова //Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 284-286.
 8. Крупка, Я. Принципи і суттєві обмеження інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ярослав Крупка, Ірина Крупка.
 9. Крупка, І. Я. Про відповідність фінансової звітності міжнародним стандартам обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка.
 10. Назарова, І. Роль аудиту в проведенні санації, реорганізації, ліквідації підприємства / Ірина Назарова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 171-173.
 11. Крупка, Я. Д. Принципи обліку та розкриття інформації про інвестиційні процеси на підприємстві / Я. Д. Крупка, І. Я. Крупка // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 39-42.
 12. Назарова, І. Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 4. – С. 265-269.
 13. Назарова, І. Я. Форми реорганізації підприємства та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 12. –  С. 235-237.
 14. Крупка, І. Я. Нова звітність про рух грошових коштів [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –  Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 18. – С. 121-122.
 15. Крупка, І. Я. Деякі аспекти відображення капіталу у звітності підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – Вип. №2 (60). –  С. 163-166.
 16. Назарова, І. Я. Реорганізація підприємницької діяльності і проблеми розкриття інформації / І. Я. Назарова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4, ч. ІІ. –  С. 160-165.
 17. Назарова, І. Я. Проблеми інформаційного забезпечення реорганізації та ліквідації підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – Вип. 58. –  С. 164-166.
 18. Назарова, І. Я. Організаційні форми та обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. –  Кіровоград : КНТУ, 2005. –  С. 312-316.
 19. Назарова, І. Я. Балансове узагальнення результатів об’єднання підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 334. – С. 76-79.
 20. Назарова, І. Роль і функції балансу при поділі суб’єктів господарювання          / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. –  Тернопіль : ТДТУ, 2008. – Вип. 3. – С. 136-141.
 21. Назарова, І. Я. Особливості вартісної оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 1. – С. 201-208.
 22. Назарова, І. Я. Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 214-220. 
 23. Крупка, Я. Балансове узагальнення та звітність підприємств в період реорганізаційних перетворень [Електронний ресурс ] / Я. Крупка, І. Назарова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 76-83.
 24. Назарова, І. Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 117-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Назарова, І. Я. Методи оцінки активів в умовах реорганізації бізнесу [Текст] / І. Я. Назарова // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 34-43.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 4. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 5. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Налукова Наталія Ігорівна

Опубліковано: 19 лютого 2016

1455610170 nalukovaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 203 c.
 2. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Вовна, Н. Дискусійні питання сутності місцевих бюджетів / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 84-91.
 2. Вовна, Н. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів / Н. Вовна // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 49-62.
 3. Вовна, Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів / Н. Вовна // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 143-156.
 4. Вовна, Н. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій / Наталія Вовна // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 107-119.
 5. Налукова, Н. Фінансова діяльність субєктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / Наталія Налукова // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 166-173.
 6. Налукова, Н. Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту / Н. Налукова // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 139-149.
 7. Вовна, Н. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи [Електронний ресурс] / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – № 15. – 2003. – С. 97-100.
 8. Бескид, Й. М. Місцеві податки та збори у доходах місцевих бюджетів України / Й. М. Бескид, Н. І. Вовна // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Випуск 13 : Ч.1. – С. 140-145.
 9. Налукова, Н. Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики / Наталя Налукова, Марія Бадида // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 105-117.
 10. Налукова, Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку / Наталія Налукова // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 102-112.
 11. Кнейслер, О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2013. – Вип. 24 – С. – 169-173.
 12. Налукова, Н. І. Управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва: дискусійні аспекти та проблеми ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка.  – 2013. – Вип. 3 (40). – С. 36-40.
 13. Налукова, Н. І. Нематеріальні активи суб’єктів підприємництва: наукове обґрунтування та специфічні ознаки [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наука і економіка. – 2013. – № 1 (29) – С. 50-55.
 14. Налукова, Н. І. Теоретична концептуалізація страхового маркетингу [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наукові записки. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – Вип. 18. – С. 487-495.
 15. Вовна, Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: теоретична інтерпретація [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2010. – Вип. 262. – С. 2365-2372.
 16. Вовна, Н. І. Теоретична концептуалізація доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – № 7. – 2005. – С. 205-210.
 17. Вовна, Н. І. Прагматизм доходів місцевих бюджетів (на прикладі місцевих бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей) / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2005. – Вип. 205, т. ІV. – С. 1162-1186.
 18. Вовна, Н. І. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Схід. – 2010. – № 4 (104). – С. 17-24.
 19. Налукова, Н. І. Управління фінансами неприбуткових установ, організацій / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Вип. 251 : в 6 т. – Т. IV. – С. 1499-1511.
 20. Налукова, Н. Інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства страховика у сучасних умовах / Наталія Налукова, Михайло Гузела // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 99-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Налукова, Н. І. Страхове посередництво у контексті формування конкурентоспроможного страхового ринку [Текст] / Н. І. Налукова // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 96-124.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 

Николайчук Ярослав Миколайович

Опубліковано: 26 вересня 2011

николайчук

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: в.о. завідувача кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Николайчук, Ярослав Николаевич Разработка и исследование эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП (применительно к промышленным установкам бурения) : дис... к.т.н.: 05.19.06 / Ивано-Франковский институт нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1979. - 254 с.
 2. Николайчук, Ярослав Николаевич Разработка и исследование эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП (применительно к промышленным установкам бурения) : автореферат дис... к.т.н.: 05.19.06 / Академия наук УССР, Ордена Ленина институт кибернетики. - Киев, 1979. – 20с.

Публікації:

Статті:

 1. Возна Н. Я. Теорія моделей джерел інформації та формування ідентифіковано-структуризованих даних комп’ютеризованих систем / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 26-34.
 2. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Николайчук Я. М. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів базису Крестенсона / Я. М. Николайчук, О. І. Волинський, С. В. Кулина // Искусственный интеллект. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 5. Николайчук Я. Реалізація багаторівневої рекурентної бази даних в базисі Галуа мережевого маркетингу корпорації "ТЯНЬ ШІ" / Ярослав Николайчук, Володимир Шаряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 134-142.
 6. Николайчук Я. М. Теоретичні основи мір ентропії та їх застосування в інформаційних технологіях формування та опрацювання сигналів / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 1. – С. 50-63.
 7. Николяйчук Я. М. Теорія цифрових перетворень мультибазисного супершвидкодіючого процесора / Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2008. – № 4. – С. 387-394.
 8. Круцкевич, О. Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера [Електронний ресурс] / О.Д. Круцкевич, Я.М. Николайчук, Н.Д. Круцкевич, О.М. Заставний // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2010. – № 1 (19). – С. 80-83.
 9. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 10. Николайчук, Я. Дослідження ефективності формування сигнальних кодів [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, Т.М. Гринчишин, О.М. Заставний, А.Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2009. – Вип. 479. – С. 114-125.
 11. Воронич, А. Формування та опрацювання ентропійно-маніпульованих сигнальних коректуючих кодів у безпровідних сенсорних мережах / Артур Воронич, Ярослав Николайчук, Володимир Гладюк // Комп'ютинг. – 2012. – Вип. 3, т. 11. – С. 234-241.
 12. Николайчук, Я. М. Методологія побудови автономних сенсорів для розподілених комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.142-146.
 13. Яцків, Н. Г. Системні характеристики джерел інформації та оцінка їх ентропії [Електронний ресурс] / Н. Г. Яцків, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.197-200.
 14. Гуменний, П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету "Львівська політехніка", Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – № 745. – С. 69-77.
 15. Гуменний, П. В. Теоретические основы, методы и процессоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 17-26.
 16. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі Галуа / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Б. Б. Круліковський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – № 6 (219). – С. 153-159.
 17. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 18. Гуменний, П. В. Theoretical bases, methods, and processors, for transforming information in Galois fields codes on the basis of the vertical-information technolodgy / П. В. Гуменний, О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Cybernetics and system analysis : міжнар. наук. журнал. – Видавництво Springer США, 2014. – Вип. 50, № 3. – С. 338-347.
 19. Возна, Н. Я. Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : наук.-техн. журнал. – 2011. – № 3 (40). – С. 62-65.
 20. Николайчук, Я. М. Дослідження системних функцій та архітектури інтерактивних комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 73-78.
 21. Николайчук, Я. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Електронний ресурс] / Я. Николайчук, В. Піх, Т. Заведюк, Н. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 89-98.
 22. Возна, Г. В. Метод синтезованого формування та передавання алфавітно-цифрових даних з підвищеним захистом від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / Г. В. Возна, В. В. Шевчук, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 51-53.
 23. Заставний, О. М. Архітектура та системні характеристики розподілених комп’ютерних мереж, оснащених асинхронними автономними сенсорами / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Галицька академія : наук. вісті ін-ту менедж. та економіки. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 65-74.
 24. Заставний, О. М. Дослідження системних характеристик двомірних кодів з особливими кореляційними властивостями / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – № 2, ч. 1, т. 2. – С. 107-110.
 25. Заставний, О. М. Використання перспективних інформаційних технологій в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, Т. М. Гринчишин, А. Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 479, № 6. – С. 75-86.
 26. Заставний, О. М. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2012. – № 2 (187). – C. 190-197.
 27. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 28. Николайчук, Я. М. Метод ідентифікації спотворень гармонічних сигналів на основі дискретного квадратично-імпульсного перетворення / Я. М. Николайчук, Т. О. Заведюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. – № 6. – С. 130-135.
 29. Николайчук, Я. М. Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор-інформаційна система моніторингу об’єктів нафтогазової галузі / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : всеукр. наук.-техн. журнал. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (55). – С. 111-118.
 30. Николайчук, Я. М. Самовідновлювана система передавання сигналів моделі біонейронного аксона у базисі Крестенсона / Я. М. Николайчук, Т. О. Заведюк, А. Р. Воронич // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 137-142.
 31. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки / Я. М. Николайчук, Г. Я Процюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 96-102.
 32. Николайчук, Я. М. Теория надежной и защищенной передачи данных в сенсорных и локально-региональных сетях / Я. М. Николайчук, Б. М. Шевчук, А. Р. Воронич и др. // Кибернетика и системный анализ : междун. науч.-теорет. журнал ин-та кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 161-174.
 33. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 34. Николайчук, Я. М. Базис Галуа та його використання для ідентифікації станів квазістаціонарних об’єктів / Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 2 (187). – C. 224-230.
 35. Николайчук, Я. М. Алгоритми факторизащї для криптоаналізу асиметричних криптосистем / Я. М. Николайчук, Л. М. Тимошенко, К. В. Вербик та ін. // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2014. – № 4 (4). – С. 342-349.
 36. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико-числовому базисі Радемахера–Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 37. Николайчук, Я. М. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації / Я. М. Николайчук, С. В. Івасьєв, І. З. Якименко та ін. // Вісник національного університету Поділля. – Хмельницький, 2015. – № 4. – С. 157-164.
 38. Nycolaychuk, Ya. M. Method of shared data access in distributed computer networks / Ya. M . Nycolaychuk, Р. Humenniy, N. Alishov, V. Hladyuk // Journal of Qafqaz University. Mathematics and computer science. – 2013. – Vol. 1, № 1.
 39. Nycolaychuk, Ya. M. Method of Improving Performanse Data Transmission in Computer Systems Based on a New Class of Signal Corrective Codes in Number-Theoretic Calois Base / Ya. M . Nycolaychuk, A. R. Voronych, N. I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2012. – № 33. – P. 3-9.
 40. Nycolaychuk, Ya. V. Research of randomization procedure application attached to transmiting signals in channel with noise. / Ya. M . Nycolaychuk, Ya. I. Lazarowych // Computer technologies of printing. Collection of scientific labour. – Lviv, 2000. – № 4. – PP. 314-320.
 41. Nycolaychuk, Ya. М. Conception and Theoretical Bases for Solving the Problem of Data Structuring in Information Computerized Systems / Ya. М. Nycolaychuk, N. I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2013. – Vol. 1, № 2. – P. 112-117.
 42. Николайчук, Я. М. Напрямки розвитку процесорів комп’ютерних систем на основі дискретних теоретико-числових базисів // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 8-11.
 43. Николайчук, Я. Дослідження системних характеристик двомірних кодів з особливими кореляційними властивостями / Я. Николайчук, О. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2, № 2. – С. 107-110.
 44. Николайчук, Я. Інтерактивні моделі руху даних та їх застосування в комп’ютерних системах реального часу / Я. Николайчук, А. Новогородський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 68-71.
 45. Николайчук, Я. Моделювання руху даних та методологія проектування комп'ютерної мережі з паралельними інформаційними потоками / Я. Николайчук, І. Пітух, Н. Возна // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч.1, т. 2. – № 2. – С. 33-35.
 46. Николайчук, Я. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних / Я. Николайчук, І. Пітух, Н. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 47. Николайчук, Я. М. Концепція інтегрованої теорії джерел інформації / Я. М. Николайчук // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – С. 52-61.
 48. Николайчук, Я. М. Методы обработки первичной информации геофизических исследований и перспективы их развития / Я. М. Николайчук // Элементы и системы автоматики в нефтяной и газовой промышленности : респ. сборник. – К. : Техника, 1974.
 49. Николайчук, Я. М. О представлении информации в многоканальных информационно-измерительных системах // Измерение, контроль и автоматизация в нефтяной и газовой промышленности : респ. сборник. – К. : Техника, 1974.
 50. Николайчук, Я. М. Теоретико-числові базиси Крестенсона та Галуа – фундаментальна основа оптимізації опрацювання велико розрядних чисел // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 114-122.
 51. Николайчук, Я. М. Фундаментальні основи теорії чисел та оптимізації обчислень в базисах Крестенсона і Галуа // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 20-22.
 52. Николайчук, Я. М. Просторові моделі та процесори перетворення інформації у базисі Крестенсона та Галуа / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовський, А. М. Лазорів // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 184-186.
 53. Николайчук, Я. М. Розробка кореляційних спецпроцесорів у базисі Хаара-Крестенсона / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Збірник наукових праць. Хмельницький, 18-19 квітня 2013 р. – Хмельницький : Тріада-М, 2013. – С. 270.
 54. Николайчук, Я. М., Андрушко І.В., Пітух І.Р. Теоретичні основи та інформаційні технології побудови логіко-статистичної інформаційної моделі (ЛСІМ-4) на основі контролю спектральних характеристик об’єктів управління / Я. М. Николайчук, І. В. Андрушко, І. Р. Пітух // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2006. – № 2 (12). – С. 110-118.
 55. Николайчук, Я. М. Метод уплотнения информации, вводимой в ЭВМ / Я. М. Николайчук, В. П. Божнев // Управляющие системы и машины. – 1977. – № 1.
 56. Николайчук, Я. М. Устройство согласования с частотными преобразователями / Я. М. Николайчук, В. П. Божнев // Элементы технических средств АСУ нефтяной промышленности. – К. : Техніка. –1977.
 57. Николайчук, Я. М. Використання сельсинних перетворювачів кут-код для автоматизації геодезичного контролю / Я. М. Николайчук, К. О. Бурак // Вісник геодезії та картографії : наук.-техн. журнал. – 2001. – № 1 (20).
 58. Николайчук, Я. М. Розрахунок оцінок ентропії з використанням кореляційних функцій для інформаційних джерел з нормально розподіленими некорельованими станами / Я. М. Николайчук, С. М. Василик, В. М. Василик та ін. // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 33-36.
 59. Николайчук, Я.М. Протоколи та інтерфейси фреймів даних в сучасних комп’ютерних мережах / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, Р. В. Цанько // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2012. – Вип. № 8. – С. 153-157.
 60. Николайчук, Я. М. Моделі руху даних для розподілених юридичних об’єктів з дистанційними інформаційними потоками на основі безпровідних оптичних каналів зв’язку / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, Л. М. Шандровська та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2002. – № 2 (4). – С. 212-224.
 61. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи побудови та структура спец процесорів в базисі Крестенсона / Я. М. Николайчук, О. І. Волинський, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 62. Николайчук, Я. М. Структура и организация оперативной памяти с параллельным многопроцессорным доступом / Я. М. Николайчук, С. Д. Волошинов, Л. Б. Петришин // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн.1.
 63. Николайчук, Я. М. Распараллеливание информационных потоков и повышение живу чести НВС на основе многопортовой памяти колективного пользования / Я. М. Николайчук, С. Д. Волошинов // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн. 3.
 64. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи, принципи формування та передвання інформації на основі сигнальних коректуючи кодів / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич, Т. М. Гринчишин // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 41-48.
 65. Николайчук, Я. М. Інформаційні міри ентропії та їх застосування в комп’ютерних системах та мережах / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич, І. О. Погонець // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2012. – Вип. № 8. – С. 136-140.
 66. Николайчук, Я. М. Цифровой дистанционный уровнемер с приставкой на основе / Я. М. Николайчук, В. И. Вышпольский, Р. В. Доценко // Автоматизация и КИП в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – 1980. – № 3.
 67. Николайчук, Я. М. Анализ преобразования базисных функций Радемахера в АЦП полярного типа, используемого в комплексе СКУБ / Я. М. Николайчук, Л. А. Гнатив // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1974. – № 1.
 68. Николайчук, Я. М. Анализ преобразования базисных функций Радемахера в АЦП полярного типа, используемого в комплексе СКУБ / Я. М. Николайчук, Л. А. Гнатив // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1984. – Вып 8.
 69. Николайчук, Я. М. Логическая обработка информации в системах автоматического сброса подтоварной воды / Я. М. Николайчук, Ю. В. Грош, Г. Я. Ширмовский // Разведка и разработка нефтяных и газових месторождений : респ. сборник. – 1973. – Вып.10.
 70. Николайчук, Я. М. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – С. 69-74.
 71. Николайчук, Я. М. Реалізація операції додавання на основі вертикально-інформаційної технології у базисі Галуа / Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць. Хмельницький, 18-19 квітня 2013 р. – Хмельницький : Тріада-М, С. 274.
 72. Николайчук, Я. М. Микропроцессорная система формирования и передачи данных для нефтепромышленных объектов / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко // Экспрес-информация. Сер. Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1985. – Вып. 4.
 73. Николайчук, Я. М. Цифровой унитарный вычислитель для гидростатических уровнемеров / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1981. – № 1.
 74. Николайчук, Я. М. Экспериментальные исследования уплотненной линии связи проводным, коаксиальным и волоконно-оптическим каналом связи / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1987. – № 1265.
 75. Николайчук, Я. М. Разработка цифрового канала с квазитроичной манипуляцией и техническая реализация асинхронно-адресной системой / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко, С. Я. Зевелев // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1987. – № 1959.
 76. Николайчук, Я. М. Средства сопряжения с объектом микро-ЭВМ на основе паралельного ввода-вывода данных / Я. М. Николайчук, Л. И. Жуган, С. А. Бутенко // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн. 2.
 77. Николайчук, Я. М. Сети распределенного управления технологическими объектами на базе микро ЭВМ и ПЭВМ / Я. М. Николайчук, Л. И. Жуган, Б. М. Шевчук. – К. : Знание, 1989.
 78. Николайчук, Я. М. Организация низовых вычислительных сетей и фреймов данных на основе квазитроичной манипуляции / Я. М. Николайчук, Л. И. Жуган, Б. М. Шевчук // Локальне вычислительные сети. – Рига : ИЭВТ, 1988.
 79. Николайчук, Я. М. Структура та функції рекурентного біонейрона для розпізнання образів у Хеммінговому просторі / Я. М. Николайчук, Т. О. Заведюк // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 37-40.
 80. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи та високопродуктивний алгоритм обчислення мультистепеневої функції в базисі Крестенмона / Я. М. Николайчук, В. К. Задірака, М. М. Касянчук // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 30-32.
 81. Николайчук, Я. М. Архітектура та системні характеристики розподілених комп’ютерних мереж, оснащених асинхронними автономними сенсорами. / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, Н. Д. Круцкевич // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 65-74.
 82. Николайчук, Я. М. Высокоточный сельсинный предобра-зователь угол-код / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1989. – № 703.
 83. Николайчук, Я. М. Преобразование спектров сигналов при кодировании информации методом вычетов / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев // Разведка и разработка нефтяных и газових месторождений : респ. сборник. – Львов, 1975. – № 12.
 84. Николайчук, Я. М. Синтез структуры цифрового модема с трехчастотной манипуляцией / Я. М. Николайчук, С. Я, Зевелев // Автоматизация и теле-механизация нефтяной промышленности. – 1977. – № 4.
 85. Николайчук, Я. М., Зевелев С.Я., Крикун З.Н. Выбор оптимальных параметров кодирования методом вычетов / Я. М. Николайчук, С. Я. Зеквелев, З. Н. Крикун // Автоматизація и телемеханизация нафтяной промышленности : респ. сборник. – М., 1975. – № 2.
 86. Николайчук, Я. М. Многообратный бесконтактный преобразователь угол-код / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев, Я. Б. Кусык и др. // Диагностика и корреляция погрешностей преобразователей технологической информации. – Киев : КТИЛП, 1989.
 87. Николайчук, Я. М. Канал измерения расхода в комплексе СКУБ / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев, Я. Е. Литвин // Экспрес-информация. Сер. Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1986. – Вып. № 11.
 88. Николайчук, Я. М. Кодирование информации методом вычетов / Я. М. Николайчук, В. Я. Ибрагимов, З. Н. Крикун // Автоматизация и телемеханизация нафтяной промышленности : респ. сборник. 1974. – № 1.
 89. Николайчук, Я. М. Метод передачи сообщений в условиях интенсивных помех / Я. М. Николайчук, С. М. Ищеряков // Высокопроизводительные преобразователи формы информации средства передачи данных : сб. трудов ИК АН УССР. – Киев, 1984.
 90. Николайчук, Я. М. Вычислительная среда для цифровой фильтрации широкополосных сигналов / Я. М. НиколайчукС. М. Ищеряков, Б. М. Шевчук и др. // Методы и микроэлектронные средства цифровой обработки и преобразования сигналов. – Рига : ИЭВТ, 1989.
 91. Николайчук, Я. М. Формализация процедуры ввода в ЭВМ суточного рапорта бурового мастера / Я. М. Николайчук, Б. В. Клим // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1981. – № 11.
 92. Николайчук, Я. М. Вертикальна інформаційна технологія в базисі Галуа – новий напрямок в розвитку комп’ютерних машин / Я. М. Николайчук, Р. Король // Сучасні проблеми в комп’ютерних науках (CCU’2000). – С. 31-35.
 93. Николайчук, Я. М. Вертикальна інформаційна технологія в базисі Галуа – новий напрямок в розвитку комп’ютерного апаратного забезпечення / Я. М. Николайчук, Р. Король // Сучасна комп’ютеризація в Україні ССУ 2000. – Львів, С. 31-35.
 94. Николайчук, Я. М. Операційні пристрої комп’ютерних машин в базисі Галуа / Я. М. Николайчук, Р. Король // Сучасні проблеми в комп’ютерних науках (CCU’2000). – С. 36-38.
 95. Николайчук, Я. М. Представление измерительной информации в нормализованной системе исчисления остаточных классов / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, В. П. Божнев // Известия ВУЗов “Нефть и газ”. – 1976. – № 6.
 96. Николайчук, Я. М. Демодулятор квазитроичного частотно-манипулированного сигнала на основе нелинейного цифрового фильтра // Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, С. Я. Зевелев / Проблемы передачи и преобразования информации. – К. : ИК АН УССР, 1977.
 97. Николайчук, Я. М. Расчет параметров цифрового трехчастотного манипулятора для систем передачи данных / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, С. Я. Зевелев // Элементы технических средств АСУ нефтяной промышленности. – К. : Техніка, 1977.
 98. Николайчук, Я. М. Система передачи данных нижнего звена АСУ ТП бурение / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, С. Я. Зевелев // Методы построения систем и аппаратуры передачи информации. – Киев : РДЭНТП, 1976.
 99. Николайчук, Я. М. О свойствах самокоррекции рангов ординат при кодировании методом вычетов / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, Г. Я. Ширмовский // Методы и устройства сбора и обработки измерительной информации : респ. сборник. – К. : Техніка, 1976.
 100. Николайчук, Я. М. Выбор алгоритма и схемы умноження в устройствах цифрового уплотнения измерительной информации / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, Г. Я. Ширмовский // Разведка и разработка нефтяных и газових месторождений : респ. сборник. – Львов, 1975. – № 12.
 101. Николайчук, Я. М. Перспективи використання зірково-магістральної архітектури з пам’яттю колективного доступу в комп’ютерних мережах з глибоким розпаралелюванням / Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2002. – № 9, т. 2. – С. 122-126.
 102. Николайчук, Я. М. Структура та функції пам’яті колективного доступу на базі кодів Галуа / Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2002. – № 9, т. 2. – С. 126-128.
 103. Николайчук, Я. М. Матричні системи числення / Я. М. Николайчук, О. Д. Круцкевич // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 62-64.
 104. Николайчук, Я. М. Моделювання мережі з випадковим методом доступу на основі теорії масового обслуговування / Я. М. Николайчук, Ю. В. Кудряшов, В. В. Яцків та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2001. – № 2. – С. 186-192.
 105. Николайчук, Я. М. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / Я. М. Николайчук, С. В. Кулина, О. Волинський // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-35.
 106. Николайчук, Я. М. Метод рандомізації та цифрової обробки ін-формаційних потоків в система/ Я. М. Николайчук х автоматизації виробничих процесів / Я. М. Николайчук, І. М. Лазарович // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 91-94.
 107. Николайчук, Я. М. Теорія і методи рандомізації цифрових потоків в телекомунікаційних системах / Я. М. Николайчук, І. М. Лазарович // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 443. – С. 234-240.
 108. Николайчук, Я. М. Идентификация информационных состояний обьектов исследования на основе системы логико-статистических информационных моделей / Я. М. Николайчук, М. А. Лучук, Л. И. Жуган и др. // Препринт 88-45 ИК АН УССР. – Киев : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова АН УССР, 1988.
 109. Николайчук, Я. М. Захист даних в функціонально орієнтованих мережах зв’язку / Я. М. Николайчук, І. М. Лях, Я. Г. Притуляк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 1. – С. 259-263.
 110. Николайчук, Я. М. Организация низовой вычислительной сети системы оперативного измерения уровня нефтепродуктов в товарно-сырьевых резервуарах / Я. М. Николайчук, А. М. Мелик-Шахназаров, Р. В. Доценко // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1986. – № 1565.
 111. Николайчук, Я. М. Цифровая уплотненная линия святи с весовой селекцией каналов / Я. М. Николайчук, А. М. Мелик-Шахназаров, Р. В. Доценко // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1987. – № 1567.
 112. Николайчук, Я. М. Принципи інформаційного моделювання процесів юриспруденції на основі нейронних мереж / Я. М. Николайчук, Л. М. Николайчук // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 302-306.
 113. Николайчук, Я. М. Методы распараллеливания процедур проэктирования плат на основе базы шинных расширителей / Я. М. Николайчук, О. М. Николик // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн.3.
 114. Николайчук, Я. М. Взаимосвязь технико-экономических показателей и принципов построения элементов НВС / Я. М. Николайчук, Т. М. Оришин, М. М. Николайчук // Монограф. деп. в УКРНИИНТИ. – 1989.
 115. Николайчук, Я. М. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени / Я. М. Николайчук, А. В. Палагин // Киев : Знание, 1988.
 116. Николайчук, Я. М. Теорія та методи оцінки ентропії дискретних маніпульованих сигналів / Я. М. Николайчук, Т. І. Пастух, А. Р. Воронич // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 18-29.
 117. Николайчук, Я. М. Перспективи розробки та реалізації інтерфейсних виконавчих механізмів / Я. М. Николайчук, І. В. Перцович // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 1997. – № 34, т. 6. – С. 74-77.
 118. Николайчук, Я. М. Цифровая обработка сигналов на основе преобразования кодов поля Галуа / Я. М. Николайчук, Л. Б. Петришин, С. М. Ищеряков // Методы и микроэлектронные средства цифровой обработки и преобразования сигналов. – Рига : ИЭВТ, 1989.
 119. Николайчук, Я. М. Формирование и дистанционный контроль скорости вращения счетчиков электрической энергии с использованием кодов Галуа / Я. М. Николайчук, Л. Б. Петрищин, Ю. Ф. Романюк // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1989. – №1092.
 120. Николайчук, Я. М. Проблеми розвитку методів стиснення масивів даних на основі рандомізації та теоретико-числового базису Галуа / Я. М. Николайчук, І. А. Пилипенко, Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2006. – № 2 (12). – С. 40-47.
 121. Николайчук, Я. М. Алгоритм ускоренного вычесления автокорреляционной функции / Я. М. Николайчук, В. Л. Пицык // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1988. – №1556.
 122. Николайчук, Я. М. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на сонові матричних моделей руху даних / Я. М. Николайчук, І. Пітух, Н. Я. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 123. Николайчук, Я. М. Особливості структурної організації фреймів в комп’ютерних мережах з глибоким розпаралеленням потоків даних / Я. М. Николайчук, І. Пітух, А. Новогородський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 7-10.
 124. Николайчук, Я. М. Теоретичне обґрунтування методу спектрального аналізу в різних ТЧБ на основі косинусного перетворення / Я. М. Николайчук, В. Я. Піх // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2012. – Вип. 8. – С. 130-135.
 125. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади побудови процесорів спектрального аналізу сигналів у різних теоретико-числових базисах / Я. М. Николайчук, В. Я. Піх, В. Павлюкович // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 123-127.
 126. Николайчук, Я. М. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, І. О. Погонець, А. Р. Воронич та ін. // Комп’ютерні системи та компоненти : наук. вісник Чернівецьк. ун-ту. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 37-44.
 127. Николайчук, Я. М. Определение оптимальных углов подключения отпаек к транзитным линиям электрических передач нефтепромышленных сетей / Я. М. Николайчук, Ю. Ф. Романюк, С. Я. Зевелев // Нефтепромышленное строительство. – М. : ВНИИОЭНГ, 1978. – № 3.
 128. Николайчук, Я. М. Выбор оптимальной конфигурации магистральных распределителей электросетей нефтепромышленных раенов / Я. М. Николайчук, Ю. Ф. Романюк, С. С. Шнерх и др. // Нефтепромышленное строительство. – М. : ВНИИОЭНГ, 1977. – № 12.
 129. Николайчук, Я. М. Математичні закономірності утворення високо енергетичних форм макромолекул біоенергетики / Я. М. Николайчук, Г. Ю. Руда // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 74-77.
 130. Николайчук, Я. М. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2004. – Вип. 26. – С. 69-74.
 131. Николайчук, Я. М. Кореляційний аналіз координат режимів перехідних процесів замикань на землю в лініях електричних мереж з ізольованою нейтраллю / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 45-50.
 132. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи формування ентропійних моделей на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Інформаційні технології і системи : наук.-техн. журнал. – Львів, 2002. – Т. 5, № 1-2. – С. 13-21.
 133. Николайчук, Я. М. Метод розпізнавання графічних зображень на основі власних функцій Карунена-Лоєва / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 5. – С. 344-347.
 134. Николайчук, Я. М. Моделі джерел інформації та методи їх представлення / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Методи та прилади контролю якості. – 1988. – № 2. – С. 80-84.
 135. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич та ін. // Вісник Національного університету "Львівська політех-ніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 470. – С. 48-54.
 136. Николайчук, Я. М. Теорія побудови ентропійних моделей складних об’єктів управління на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, І. О. Сабадаш // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця, – 2002. – Т. 3, № 1. – С. 69-79.
 137. Николайчук, Я. М. Теорія побудови ентропійних моделей складних об’єктів управління на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, І. О. Сабадаш // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 1 (3). – С. 69-79.
 138. Николайчук, Я. М. Вертикальное программирование параллельных процессов в распределенных вычислительных системах / Я. М. Николайчук, С. М. Стус // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн. 1.
 139. Николайчук, Я. М. Цифровой канал звязи на уровне буровой установки / Я. М. Николайчук, Я. В. Тайлих, И. Г. Барило // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1984. – № 8.
 140. Николайчук, Я. М. Метод побудови розподіленого температурного сенсора на основі системи числення базису Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. І. Чирка, І. З. Якименко та ін. // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 161-165.
 141. Николайчук, Я. М. О построении коммутационных схем на дистанционных переключателях / Я. М. Николайчук, В. Н. Чорноус, Г. Я. Ширмовский // Измерение, контроль и автоматизация в нефтяной и газовой промышленности. – К. : Техника, 1974.
 142. Николайчук, Я. М. Особливості архітектури та характеристика лінійно-рекурентної структури бази даних / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С.117-119.
 143. Николайчук, Я. М. Принципи ідентифікації реляційних баз даних на основі двомірних кодів поля Галуа / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 2, т. 1. – С. 53-59.
 144. Николайчук, Я. М. Системні характеристики і перспективні напрямки їх розвитку / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Наукові вісті. ПВНЗ ,,Галицька Академія’’. – Івано-Франківськ, 2010. – № 18 (2). – С. 17-22.
 145. Николайчук, Я. М. Теоретико-числові базиси та їх застосування при організації баз даних / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2006. – № 2 (12). – С. 59-66.
 146. Николайчук, Я. М. Методы цифровой обработки шумоподобных сигналов на основе кодовых ключей / Я. М. Николайчук, Б. М. Шевчук // Технические средства обработки информации для высокопроизводительных ЭВМ и систем. – Киев, 1988.
 147. Николайчук, Я. М. Методы реализации протоколов малых локальних вычислительных сетей на основе поля Галуа / Я. М. Николайчук, Б. М. Шевчук, Л. Б. Петришин и др. // Локальне вычислительные сети. – Рига : ИЭВТ, 1988.
 148. Николайчук, Я. М. Рациональное кодирование и концентрация данных в низовой сети АСУ ТП бурение / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1983. – № 3.
 149. Николайчук, Я. М. Эффективное кодирование суточного рапорта бурового мастера для формализированого ввода в ЭВМ / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский // Экспрес-информация. Сер. Экономика и управление в нефтяной промышленности. – 1986. – Вип. 7.
 150. Николайчук, Я. М. Сопряжение терминал-процессора УТ-56100 и четырехканального адаптера связи / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский, Р. В. Доценко и др. // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1982.
 151. Николайчук, Я. М. Кодирование сообщений для создания локальной базы данных по разведочным скваженам / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский, Л. Б. Петришин // НТИБ Сер. Нефтегазовая геология, геофизика и бурение. – М. : ВНИИОЭНГ, 1984. – Вып. 7.
 152. Николайчук, Я. М. Компактное кодирование сообщений в многоуровневой системе баз данных / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский, В. Р. Процюк // Управляющие системы и машины. – 1984. – № 1.
 153. Николайчук, Я. М., Ширмовська Н.Г. Моделювання процесів діагностування станів складних об’єктів управління комп’ютерних систем / Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – Львів, 2010. – № 688. – С. 219-224.
 154. Николайчук, Я. М., Шульга Б.И., Чорноус В.Н., Романюк Ю.Ф., Гула И.В. Модернизация ребросклеивающего станка РС-7 / Я. М. Николайчук, Б. И. Шульга, В. Н. Чорноус и др. // Деревообрабатывающая промышленность. – 1974. – № 7.
 155. Николайчук, Я. Стратегія та перспективи створення в Україні багаторівневих комп’ютерних мереж з відкритими оптичними каналами / Я. Николайчук, В. Яцків, Ю. Кудряшов та ін. // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 1. – С. 17-21.
 156. Николайчук, Я. М. Принципи кодування сигналів в розподілених комп’ютерних системах з оптичним каналом / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2001. – № 37. – С. 178-182.
 157. Николайчук, Я. М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв’язку / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків, Т. М. Гринчишин // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 47-50.
 158. Николайчук, Я. М. Принципи побудови оптичних активних ретрансляторів з вложеними спецпроцесорами обробки сигналів / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 152-155.
 159. Николайчук, Я. М. Методи стиснення даних в багатоканальних системах на основі кодів Галуа / Я. М. Николайчук, Н. Г. Яцків // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 443. – С. 135-138.
 160. Николайчук, Я. М. Нафтогазова автоматика та нові інформаційні технології – важливий важіль підвищення техногенної екологічної безпеки в паливно–енергетичному комплексі / Я. М. Николайчук, Н. Г. Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 4. – С. 173-176.
 161. Николайчук, Я. М. Спецпроцесори кореляційного опрацювання даних у теоретико-числовому базисі Радемахера з порозрядним сумуванням результатів обчислень [Текст] / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, В. В. Кирилюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІІІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2013 [м. Тернопіль, 17-18 трав. 2013 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 106-107.
 162. Николайчук, Я. Н. Метод структуризиции образно-кластерной   модели состояний квазистационарного объекта управления / Я. Н. Николайчук, Н. Я. Возна, Н. И. Алишов и др. // Journal of Qafqaz University: Mathematics and computer science. – 2015. – Vol. 3, № 2. – Р. 105-115.
 163. Николайчук, Я. М. Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів / Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна та ін. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71), ч. 2. – С. 258-264.
 164. Николайчук, Я. Н. Теория и методы построения системы модулей модифицированной совершенной формы системы остаточных классов / Я. Н. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Проблемы управления и информатики : междун. науч.-техн. журнал. – 2016. – № 4. – С. 109-115.
 165. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Коди поля Галуа : теорія та застосування [Текст] : монографія / за ред. Я. М. Николайчука. – Тернопіль : ТзОВ "Тернограф", 2012. ‑ 392 с.
 2. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]: навч. посіб. / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.– Тернопіль: Терно-граф, 2010.– 392 с.
 

Новосад Іван Ярославович

Опубліковано: 11 листопада 2011

novosad

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 227 с.
 2. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Новосад, І. Я. Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад.
 2. Новосад, І. Я. Вплив режимів різання на якість обробки гвинтових секцій гнучких конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2007. – Вип. 5. – С. 67-72.
 3. Клендій, М. До питання профiлювання секцiй гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / М. Б. Клендій, І. Я. Новосад.
 4. Гевко, І. Б. Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2006. – Вип. 3. – С. 181-187.
 5. Гевко, І. Б. Розрахунок жорсткості секції гвинтового секційного конвеєра при проточуванні [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2007. – Вип. 20, т. 1. – С. 82-86.
 6. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 

Сторінка 1 із 4