Ониськів Любов Мирославівна

Опубліковано: 14 травня 2014

прийдунКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Любов Мирославівна Прийдун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 347 с.
 2. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Любов Мирославівна Прийдун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 24 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Прийдун, Л. Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю / Л. Прийдун // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 39-48.
 2. Балянт, Г. Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. Балянт, Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 3. Прийдун, Л. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків [Електронний ресурс] / Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 201-209.
 4. Прийдун, Л. М. Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Прийдун // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 307-312.
 5. Дзюблюк, О. Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу / Олександр Дзюблюк, Любов Прийдун // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 8-20.
 6. Прийдун, Любов Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитними ризиками / Любов Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – січень-березень (№1). – С. 117-125.
 7. Прийдун, Любов Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування / Любов Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 67-74.
 8. Прийдун, Л. Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн [Електронний ресурс] / Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С.93-99.
 9. Дзюблюк, О. Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку / О. Дзюблюк, Л. Прийдун // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 55-62.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 4. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чайковський, Я. І. Організація тренінгу : задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, ситуаційні завдання (кейси), ділові ігри [Текст] : метод. вказівки / Я. І. Чайковський, Л. М. Ониськів, В. Я. Рудан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 112 с.
 

Орловська Тетяна Михайлівна

Опубліковано: 16 квітня 2013

orlovska tmКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Орловська, Тетяна Михайлівна Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Орловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 260 с.
 2. Орловська, Тетяна Михайлівна Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Орловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Орловська, Т. Індексний метод в аналізі показників прибутковості підприємств / Тетяна Орловська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 378-382.
 2. Безродна, Т. Аналітичне забезпечення управління результативністю борошномельних підприємств [Електронний ресурс] / Т. Безродна // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 12-20.
 3. Безродна, Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення / Тетяна Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 27-29.
 4. Безродна, Т. М. Баланс сировини та продукції підприємства борошномельної промисловості / Т. М. Безродна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2009. – Спец. вип. 28, ч. 3. – С. 82-85.
 5. Безродна, Т. М. Глобалізація та облікова політика / Т. М. Безродна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2007. – Спец. вип. 22, ч. 2. – С. 281-285.
 6. Безродна, Т. М. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні / Т. М. Безродна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 4 т.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 216, т. 1. – С. 89-93.
 7. Безродна, Т. М. Облікове забезпечення системи управління підприємством / Т. М. Безродна // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2, т. 1. – С. 188-192.
 8. Безродна, Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття / Т. М. Безродна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – № 10, ч. 2. – С. 58-62.
 9. Безродна, Т. М. Порядок планування обліково-аналітичного забезпечення / Т. М. Безродна // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 402-406.
 10. Безродна, Т. М. Про залежність формування методики ревізії від сутності ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів / Т. М. Безродна // Вісник ДонДУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2006. – Вип. 3 (31). – С. 212-217.
 11. Безродна, Т. М. Формування аналітичної інформації стосовно ефективності діяльності борошномельних підприємств / Т. М. Безродна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 2. – С. 436-443.
 12. Кустовська, Олена Порівняльний статистичний аналіз диференціації оплати праці / Олена Кустовська, Тетяна Безродна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 114-124.
 13. Орловська, Т. М. Статистичний аналіз варіацїї оплати праці / Тетяна Михайлівна Орловська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 76-83.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 

Окрепкий Богдан Степанович

Опубліковано: 11 листопада 2011

okrepkiy

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Окрепкий, Б. Тиск пружного циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 32-40.
 2. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр–шар при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 3. – С. 171-176.
 3. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. - 2011. – Вип. 5. - С. 155-171.
 4. Окрепкий, Б. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск шампа, що обертається на пружний півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2002. - Вип. 1. – С. 5-11.
 5. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 23-27.
 6. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, Ф. Мигович // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 188-192.
 7. Окрепкий, Б. Тиск циліндричного кругового штампа на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська //Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 2, т. 16. – С. 42-51.
 8. Окрепкий, Б. Контактна взаємодія кругового штампа з шаром при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, М. Я. Шелестовська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – С. 110-117.
 9. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № ¼ (67). – С. 10-17.
 10. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, В. М. Неміш // наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – 2014. – Вип. 47. – С. 131-136.
 11. Окрепкий, Б. Визначення температурного поля в cистемі тіл циліндр – півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – № 1. – С. 253-262.
 12. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2012. – Вип. 38. – С. 132-137.
 13. Окрепкий, Б. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2014. – № 2. – С. 65-76.
 14. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи двох циліндричних тіл при неідеальному тепловому контакті з урахуванням тонкого проміжкового шару [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2013. – Вип. 42. – С. 202-207.
 15. Окрепкий, Б. С. Задача теплопровідності для системи двох контактуючих шарів [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, Ф. М. Мигович // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 44. – С. 194-199.
 16. Окрепкий, Б. С. Задача теплопровідності для кругового циліндра з урахуванням теплообміну через тонкий проміжковий шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 44. – С. 200-207.
 17. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для систем двох контактуючих кругових циліндрів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2010. – Вип. 28. – С. 367-373.
 18. Окрепкий, Б. Задача теплопровідності для системи двох контактуючих трансверсально-ізотропних циліндричних тіл [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2011. – Вип. 30. – С. 123-131. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 

Олійничук Валентина Миколаївна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Олійничук В.М

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Валентина Миколаївна Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Миколаївна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.
 2. Олійничук, Валентина Миколаївна Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Миколаївна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 224 с.


ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, В. Важливість іноземних інвестицій для підвищення конкурентоспроможності українських товарів / Валентина Олійничук // Вісник Тернопільської академіїнародного господарства. – 2002. – Вип. 6. – С. 127-128.
 2. Олійничук, В. Використання банківських кредитів [Електронний ресурс] / Валентина Олійничук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 13. – С. 85-87.
 3. Олійничук, В. До питання аналізу оцінки ризиків в інноваційному підприємництві / В. Олійничук // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 85-88.
 4. Олійничук, В. Інноваційна стратегія підприємства / Валентина Олійничук // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2 – С. 40-43.
 5. Олійничук, В. М. Особливості реалізації облікової політики у фінансовій звітності / В. М. Олійничук // Інноваційнаекономіка. – 2012. – № 3. – С. 132-140.
 6. Олійничук, В. М. Аналіз ефективності інновацій / В. М. Олійничук // Науковізаписки : зб. наук. працькаф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічнадумка, 2002. – Вип. 11, ч . 1. – С. 164-168.
 7. Олійничук, В. М. Дискусійні питання оцінки основних засобів підприємства при формуванні облікової політики / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2008. – № 2. – С. 71-73.
 8. Олійничук, В. М. Ефективне управління інноваційною активністю підприємств: регіональнийаспект [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. 5, т. 1.
 9. Олійничук, В. М. Значення і роль якісних характеристик фінансової звітності в інформаційному забезпеченні діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук.
 10. Олійничук, В. М. Інноваційна діяльність та її сутність / В. М. Олійничук // Наукові записки : зб. наук. працькаф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 96-99.
 11. Олійничук, В. М. Інформаційна місткість фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством / В. М. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 213-219.
 12. Олійничук, В. М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою / В. М. Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 120-127.
 13. Олійничук, В. М. Напрями удосконалення балансу як інформаційної бази для потреб менеджменту / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 57-62.
 14. Олійничук, В. М. Науково-методичні основи механізму контролінгу в системі управління підприємством та його удосконалення [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Збірник наукових праць. – 2009. – № 17, т. 2. – С. 481-484.
 15. Олійничук, В. М. Облікова політика в системі бухгалтерського обліку напідприємстві / І. Ф. Баланюк, І. В. Свиноус, Н. Б. Мельник, В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 106-112.
 16. Олійничук, В. М. Особливості реалізації облікової політики у фінансовій звітності / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 132-140.
 17. Олійничук, В. М. Оцінка статей фінансової звітності та її вплив на ухвалення управлінських рішень впроцесі їх взаємодії [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 4. – С. 51-59.
 18. Олійничук, В. М. Сутнісні підходи до вибору методів оцінки статей фінансової звітності залежно від її мети [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук.
 19. Олійничук, В. М. Удосконалення документального оформлення руху основних засобів [Електронний ресурс] / Валентина Миколаївна Олійничук.
 20. Олійничук, В. М. Фактори формування дієвого механізму професійного розвитку інноваційних кадрів в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 2.
 21. Олійничук, В. М. Шляхи ефективного розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 31-36.
 22. Олійничук, В. Особливості інноваційного розвитку економіки України / В. Олійничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 27-31.
 23. Олійничук, В. Підвищення економічної ефективності цукробурякового виробництва / В. Олійничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 209-212.
 24. Олійничук, В. Проблеми і перспективи розвитку цукробурякового підкомплексу / В. Олійничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 222-224.
 25. Олійничук, В. Ринкова система матеріально-технічного забезпечення / В. Олійничук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 336-339.
 26. Олійничук, В. М. Інноваційна політика держави: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 19-24.
 27. Олійничук, В. Формування і використання фінансового капіталу / Валентина Олійничук // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 144-147.
 28. Олійничук, В. М. Організація облікового процесу та її вплив на формування якісної фінансової інформації / В. М. Олійничук // Облік і фінанси. - 2013. - № 1. - С. 40-45.
 29. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 30. Олійничук, В. Дифузія знань як фактор інтенсифікації інноваційних процесів / Валентина Олійничук // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 378-381.
 31. Олійничук, В. М. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах структурних змін податкової політики держави / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 152-159.
 32. Олійничук, В. М. Рівні інвестиційної привабливості підприємств: фактори впливу та резерви підвищення [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 136-142.
 33. Олійничук, В. М. Напрями формування ефективного механізму мотивації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7(1). – С. 253-258.

МОНОГРАФІЇ

 1. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.