Оливко Оксана Андріївна

Опубліковано: 23 грудня 2011

olyvko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 205 с.
 2. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Оливко, О. Управлінський облік як основний елемент контролінгу / О. Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 166-169.
 2. Оливко, О. А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС / О. А. Оливко // Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 34-36.
 3. Оливко, О. А. Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 19. – С. 132-136.  .
 4. Оливко, О. А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету – 2011. – № 2, т. II. – С. 225-229.
 5. Оливко, О. А. Сучасний стан професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників на ринку праці України [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – Вип. 7. – С. 210-215.
 6. Брич В.Я. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці [Електронний ресурс] / В. Я . Брич, О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – 2010. – С. 737-739.
 7. Оливко О. Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2010. – № 2.
 8. Обаранчук, О. Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України / Оксана Обаранчук, Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 335-337.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці / О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Оливко, О. Концептуальні засади формування глобального ринку праці / Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 281-285.
 11. Оливко, О. Інтеграція України у міжнародний ринок праці / Оксана Оливко // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 384-387.
 12. Оливко, О. А. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. А. Оливко, О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 93-96.  
 13. Оливко, О. А. Методологічні аспекти оцінювання рівня конкурентоспроможності піджприємств / О. А. Оливко, Н. В. Навольська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 1 (16). – С. 83-92.
 14. Оливко, О. А. Формування міжнародного ринку робочої сили в умовах глобалізації / О. А. Оливко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, т. 1. – С. 248-255.
 15. Оливко, О. А. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці / О. А. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5-1. – С. 476-479.
 16. Оливко, О. А. Концептуальні засади регулювання міжнародних міграційних процесів / О. А. оливко // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : ХНЕУ, 2010. – С. 81-84.
 17. Оливко, О. А. Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища / О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 237-242.
 18. Оливко, О. А. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / О. А. Оливко, О. Є. Гарбера // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – № 18. – С. 123-128.
 19. Olyvko, O. A. Improvement of the state migration policy by byilding the structural scheme of the conceptual fo undations of the formation of the global labour market / O. A. Olyvko, O. B. Obaranchuk // Local production systems and regional economic development / ed. by A. S. Novoselov and V. E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Ternopil, 2014. – P. 220-223.
 20. Оливко, О. А. Організація управління якістю комплексного туристичного обслуговування / О. А. Оливко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – № 9. – С. 134-137.
 21. Оливко, О. А. Оцінка якості комплексного туристичного продукту / О. А. Оливко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2015. – № 2 (100). – С. 58-63.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 2. Оливко, О. А. Управління якістю комплексного туристичного обслуговування [Текст] / О. А. Оливко // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 219-244.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Омецінська Ірина Ярославівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

ometsinska

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 235 с.
 2. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Омецінська, І. Зобов'язання як категорія бухгалтерського обліку / І. Омецінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 228-231.
 2. Омецінська, І. Сутність забезпечень, порядок їх визначення та оцінки / Ірина Омецінська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 16. – С. 285-288.
 3. Омецінська, І. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі на основі аналізу структури власного капіталу та зобов’язань / Ірина Омецінська // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 285-288.
 4. Омецінська, І. Я. Зобов'язання перед постачальниками та підрядниками: сутність, умови визнання та облік / І. Я. Омецінська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 264-267.
 5. Омецінська, І. Структура витрат відповідно до податкового та бухгалтерського законодавства / Ірина Омецінська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 367-372.
 6. Омецінська, І. Я. Особливості утворення та порядок визнання зобов’язань за видами [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 3. – С. 28-34.
 7. Омецінська, І. Я. Проблеми визнання зобов’язання як категорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, ч. 2. – С. 244-248.
 8. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку та оподаткування позик як форми залученого капіталу підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 233-237.
 9. Омецінська, І. Я. Організація обліку розрахунків з постачальниками / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. проф. Б. М. Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 155-159.
 10. Омецінська, І. Я. Забезпечення: порядок визнання та відображення у балансі [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Наукові записки. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 121-127.
 11. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку зобов’язань за векселями виданими [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 157-164.
 12. Шарко, І. Я. Критерії визнання та класифікація зобов’язань за національними стандартами [Електронний ресурс] / І. Я. Шарко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 3. – С. 197-204.
 13. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку кредитів банку / І. Я. Омецінська // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні : наук. збірник. – Львів : Інтереко, 2005. – Спец. вип. 15, ч. 2. – С. 652-658.
 14. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку довготермінових зобов’язань [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 2. – С. 92-98.
 15. Омецінська, І. Проблеми розрахунків з субпідрядниками – учасниками будівельного процесу [Електронний ресурс] / Ірина Омецінська // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 133-137.
 16. Омецінська, І. Я. Оцінка ліквідності будівельних підприємств та їх платоспроможності [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Житомир, 2007. – № 4 (42). – С. 142-148.
 17. Омецінська, І. Я. Проблеми визнання зобов’язання як категорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, ч. 2. – С. 244-248.
 18. Омецінська, І. Роль аналізу зобов’язань будівельних підприємств та методика його здійснення [Електронний ресурс] / Ірина Омецінська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 149-155.
 19. Омецінська, І. Я. Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 14. – С. 221-227.
 20. Омецінська, І. Я. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 8.
 21. Омецінська, І. Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 131-141.
 22. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.
 23. Омецінська, І. Облік як інформаційна база для реалізації соціальної політики в управлінні підприємством / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 125-137.
 24. Омецінська, І. Особливості формування повної собівартості продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку для цілей ціноутворення / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 120-133.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Омецінська, І. Я. Облік довготермінових зобов'язань [Текст] / І. Я. Омецінська // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 243-259.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, І. Я. Омецінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 288 с.
 2. Омецінська, І. Я. Інформаційне забезпечення та порядок зобов’язань / І. Я. Омецінська // Концепція розвитку бухгалтерськог аудиту в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 276-293.
 3. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 4. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 

Островська Галина Йосипівна

Опубліковано: 12 вересня 2011

ostrovskaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІї:

 1. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 249 с.
 2. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Островська, Г. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / Галина Островська, Олександр Квасовський // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 99-111.
 2. Островська, Г. Моделі управління вартістю в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-79.
 3. Островська, Г. Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості [Електронний ресурс] / Галина Островська, Ірина Серединська // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 1. - С. 10-18.
 4. Островська, Г. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління [Електронний ресурс] / Галина Островська // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 107-115.
 5. Островська, Г. Планування на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / Галина Островська // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 3. - С. 61-68.
 6. Островська, Г. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності / Галина Островська // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 106-117.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANSED SCORECARD в системі управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська // Комунальне господарство міст. Сер. Економічні науки. - 2008. - Вип. 85. - С. 120-131.
 8. Островська, Г. Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації [Електронний ресурс] / Г. Островська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 3. - С. 118-129.
 9. Островська, Г. Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація [Електронний ресурс] / Г. Й. Островська, Х. Я. Соловій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 286-294.
 10. Островська, Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 102-115.
 11. Островська, Г. Й. Механізм формування прибутку підприємства в процесі фінансової діяльності / Г. Й. Островська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – № 5. – С. 251-256.
 12. Островська, Г. Й. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7. – С. 55-58.
 13. Островська, Г. Й. Сучасний стан та шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення оперативного аналізу фінансової діяльності підприємства / Г. Й. Островська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С. 66-70.
 14. Островська, Г. Й. Прийняття управлінських рішень на основі даних аналізу фінансового стану підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 3. – С. 208-211.
 15. Островська, Г. Й. Критичний огляд методик аналізу фінансового стану підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 7. – С. 256-260.
 16. Островська, Г. Й. Управління фінансовою стійкістю підприємств в контексті збільшення вартості підприємства / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2005. – № 1. – С. 119-126.
 17. Островська, Г. Й. Нові концептуальні засади управління корпораціями / Г. Й. Островська, О. М. Сохацька // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2005. – № 18. – С. 83-88.
 18. Островська, Г. Й. Методика оцінки перспектив зростання вартості корпорації / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 78-84.      
 19. Островська, Г. Й. Запровадження системи вартісно-орієнтованого управління вертикально-інтегрованих підприємств / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник . – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 38-51.
 20. Островська, Г. Й. Категорія «вартість підприємства»: методологічні підходи  / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 3-12.
 21. Островська, Г. Й. Становлення методологічних підходів управління вартістю організації / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 3-11.
 22. Островська, Г. Й. Використання сучасних вартісно-орієнтованих методик в управлінні підприємствами / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2009. – № 3 – С. 46-54.
 23. Островська, Г. Й. Деякі проблеми аналізу фінансових результатів в умовах діяльності закордонних фірм / Г. Й. Островська // Наукові записки. – Тернопіль, 1993. – С. 62-66.
 24. Островська, Г. Й. Фактори, які впливають на дохід від продажу / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – № 2. – С. 60-62.
 25. Островська, Г. Й. Прийняття управлінських рішень на основі даних оперативного аналізу  / Г. Й. Островська // Наукові записки. – Тернопіль, 1994. – С. 73-76.
 26. Островская, Г. Й. Анализ денежного потока на предприятии  / Г. Й. Островская // Научные записки. – Тернополь, 1995. – С. 42-47.
 27. Островська, Г. Й. Методика аналізу прибутків підприємства / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – № 3. – С. 43-45.
 28. Островська, Г. Й. Інвестиційна діяльність банків / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 13-15.
 29. Островська, Г. Й. Основні концепції сучасного фінансового менеджменту / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 22-23.
 30. Островська, Г. Й. Види дивідендної політики / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 24-25.
 31. Островська, Г. Й. Аналіз і удосконалення управління діяльністю фірми / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1997. – № 2. – С. 76-82.
 32. Островська, Г. Й. Організація оперативного аналізу фінансової діяльності підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 85-89.
 33. Островська, Г. Й. Роль та місце фінансових інженерів в управлінні фінансовою діяльністю / Г. Й. Островська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні : зб. наук. праць НАН України. – Львів, 2004. – С. 368-373.
 34. Островська, Г. Й. Формування стратегії управління вартістю підприємства / Г. Й. Островська // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – С. 56-62.
 35. Островська, Г. Й. Управління вартістю організації як основа сучасного фінансового менеджменту / Г. Й. Островська // Збірник наукових праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 105-110.
 36. Островська, Г. Й. Інтегрована система управління вартістю у стратегічному розвитку організації / Г. Й. Островська // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. наук. статей. – Тернопіль, 2013. – С. 90-97.
 37. Островська, Галина Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 83-97.
 38. Островська, Г. Нові підходи до оцінювання ринкової вартості компанії, заснованої на знаннях / Галина Островська // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 29-41.
 39. Островська, Г. Управління вартістю компанії у процесі злиття і поглинання: синергетичний підхід / Галина Островська, Володимир Титор // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 106-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Островська, Г. Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та бюджетування як управлінська інновація [Текст] / Г. Й. Островська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 186-192.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 8. Островська, Г. Й. Інституціональна система інтелектуального підприємництва [Текст] / Г. Й. Островська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 170-183.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Островська, Г. Й. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч.-методич. посіб. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 360 с.
 2. Островська, Г. Й. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2008. – 576 с.
 3. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Онищук Марія Іванівна

Опубліковано: 12 березня 2013

onischuk-maryaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Онищук, Марія Методика дослідження парадигматичної лакунарності: системно-структурний аспект [Електронний ресурс] / Марія Онищук.
 2. Онищук, М. І. Типізація національної семантики слова в аспекті вивчення міжмовної лакунарності /М. І. Онищук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 367-369.
 

Олейко Віра Миколаївна

Опубліковано: 09 квітня 2013

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ляшенко, О. М. Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціонарними грошовими потоками / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 17-22.
 2. Ляшенко, О. М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 6-10.
 3. Олейко, В. Вибір форми оплати за ліцензію до ліцензіата, схильного до ризику / В. Олейко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 104-110.
 4. Олейко, В. М. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України [Електронний ресурс] / В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2011. - № 3. - С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Олейко, В. М. Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного проектування [Текст] / В. М. Олейко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 119-130.
 2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Методи і системи прийняття фінансових рішень [Текст]: підручник О. С. Олексюк, В. Г. Мельничук, П. І. Штабалюк [та ін.].– Тернопіль: Збруч, 2001.– 360 с.
 2. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Осадчук Стефанія Стефанівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1453457764 img 5410 osadchuk (1)Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Осадчук, С. Договірні правовідносини: методологічні засади дослідження /Стефанія Осадчук // Підприємництво, господарство і право.– 2011.– № 6.– С. 110-113.
 2. Осадчук, С. Способи вираження волі у правовідносинах та їх наслідки / Стефанія Осадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 14-17.
 3. Осадчук, С. Правові основи проведення ІРО українськими компаніями / Стефанія Осадчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 313-316.
 4. Осадчук, С. Готуємо високоморальних, високодуховних та високопрофесійних юристів: [Юридичному інституту ТАНГ виповнилось 8 років] / С. Осадчук // Академія.– 2004.– 23 листопада (№№37-43).– С. 10.
 5. Осадчук, С. Поняття та цілі ІРО / Стефанія Осадчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 288-291.
 6. Осадчук, С. С. Внесок М. Лозинського в розвиток основ конституційного права / С. С. Осадчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Юридична. – Львів, 2000. – № 35. – С. 143-150.
 7. Осадчук, С. С. Впровадження міжнародного досвіду з питань функціонування систем державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні // С. С. Осадчук / Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – № 25. – С. 276-280.
 8. Осадчук, С. С. Державна реєстрація прав на нерухомість: реальність та перспективи / С. С. Осадчук // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – № 23. – С. 236-242.
 9. Осадчук, С. С. Дипломатична  діяльність Михайла Лозинського / С. С. Осадчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Юридична. – Львів, 2001. –  № 36. – С. 169-173.
 10. Осадчук, С. С. Значення правової спадщини М.Лозинського для розвитку української культури / С. С. Осадчук // Мова і культура. – К., 2000. – Т.1, вип. 2. – С. 98-107.
 11. Осадчук, С. С. М. Лозинський про взаємні стосунки між Східною Україною і Галичиною та історія розвитку української політичної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць АН Вищої школи України, сектор історії та методології освіти, науки та техніки. – К., 1999. – С. 210-217.
 12. Осадчук, С. С. М. Лозинський як один   із засновників науки міжнародного права в Україні / С. С. Осадчук // Вісник  ЛНУ ім. І.Франка. Сер.  Міжнародні відносини. – Львів, 2004. – Вип.12. – С. 151-160.
 13. Осадчук, С. С. М.Лозинський – непересічна особистість в історії української юридичної думки / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць військового гуманітарного Інституту НАОУ. – К., 2000. – № 1-2. – С. 56-61.
 14. Осадчук, С. С. М.Лозинський про ставлення польських і російських соціалістичних партій до українського питання / С. С. Осадчук // Науковий  збірник Тернопільського  педагогічного  Університету ім. Гнатюка. –  Тернопіль : Лілея, 1999. – С.192-199.
 15. Осадчук, С. С. Михайло Лозинський – видатний  український правник / С. С. Осадчук // Право України. – 2000. – № 6. – С. 119-122.
 16. Осадчук, С. С. Михайло Лозинський про загальне виборче право / С. С. Осадчук // Збірник наукових праць АН Вищої школи, сектор  історії та методології освіти, науки і техніки. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 72-82.
 17. Осадчук, С. С. Наукова і громадська діяльність Олександра Шульгіна в еміграції: Празький період (1923-1927) / С. С. Осадчук // Історія  освіти, науки  і техніки : зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 15 : Історія української науки на межі тисячоліть. – С. 133-145.
 18. Осадчук, С. С. Національно-патріотичні та державницькі погляди Богдана Лепкого / С. С. Осадчук // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип.12. – С. 111-122.
 19. Осадчук, С. С. Правові погляди М. Лозинського в контексті розвитку української політичної та правової думки / С. С. Осадчук // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 139-143.
 20. Осадчук, С. С. Українці-емігранти в Югославії : внесок у розвиток юридичної науки  (20-30 р.р. ХХ століття) / С. С. Осадчук // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1. – С. 51-59.
 21. Осадчук, С. С. Хто він, доктор права Михайло Лозинський? / С. С. Осадчук // Віче. – 1999. – № 8. – С. 102-112.
 22. Осадчук, С. Правовий статус учасників-вкладників (командитистів) / С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 113-116.
 23. Осадчук, С. С. Проблеми  правового регулювання  ліцензування  та  шляхи їх подолання // Підприємництво, господарство і  право / С. С. Осадчук // Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – 2014. – № 8. – С. 37-41.
 24. Осадчук, С. С. Міноритарний акціонер: міф чи реальність / С. С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничий центр «Вектор», 2011. – № 1. – С. 377-387.
 25. Осадчук, С. С. Закон України«Про судовий збір» – перешкода доступу до правосуддя / С. С. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль : Видавничий центр «Вектор»,  2012. – Вип. 2. – С. 171-175.
 26. Осадчук, С. С. Застосування принципів права у правотворчому та правозастосовному процесах / С. С. Осадчук // Наше право. – 2012. – № 3,  ч. 3. – С. 32-37.
 27. Осадчук, С. С. Історико – правові  аспекти  ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. С. Осадчук // Підприємництво, господарство і  право. – 2014. – № 7. – С. 11-16.