Паздрій Ігор Ростиславович

Опубліковано: 21 березня 2013

pazdriyКафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 179 с.
 2. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х., 2000. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Паздрій, І. Р. Багатоканальний широтно-імпульсний модулятор на базі програмованої користувачем вентильної матриці [Електронний ресурс] / І.Р. Паздрій, О. О. Горбенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 37-41.
 2. Гончар, В. В. Гоніофотометрична система з використанням комп'ютерної техніки / В. В. Гончар, М. П. Карпінський, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Технічна електродинаміка. – 1999. – № 4. – С. 71-74.
 3. Паздрiй, I. Р. Запобігання виникненню аномальних режимів роботи розрядних ламп високого тиску / І. Р. Паздрiй // Комунальное хозяйство городов. – 2000. – Вип. 22. – С. 229-233.
 4. Паздрiй, I. Р. Проблеми вимірювань та оптимізації показників металогалогенних ламп / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ,  1999. – № 1. – С. 53-58.
 5. Паздрiй, I. Р. Вимірювання електричних величин джерел світла та побудова математичної моделі за допомогою комп'ютеризованої системи / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, В. А. Мочульський, Р. Б. Трембач // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – 1999. – Т. 4, № 1. – С. 174-179.
 6. Карпінський, М. П. Комп'ютерна симуляція перехідних процесів у високоінтенсивних джерелах світла / М. П. Карпінський, В. В. Гончар, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ, 1999. – № 2. – С. 28-32.
 7. Касянчук, М. М. Вплив частоти модуляції на ефективні теплові параметри двошарової системи скло поліетилен-терефталат (mylar) у фототермічних експериментах / М. М. Касянчук, I. Р. Паздрiй, J. L. Cuevas // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2004. – Вип. 10. – С. 71-74.
 8. Паздрiй, I. Р. Моделі електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла / І. Р. Паздрій, М. М. Касянчук // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. – Хмельницький, 2004. – № 5. – С. 104-106.
 9. Паздрiй, I. Р. Аналіз та математична модель процесу випаровування ртуті в люмінесцентних лампах / І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач, Г. В. Сапожник // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. –Хмельницький, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 165-170.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 3. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.
 

Продан Ірина Олегівна

Опубліковано: 20 вересня 2016

1364375665 prodanКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Продан, Ірина Олегівна Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Продан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 190 с.
 2. Продан, Ірина Олегівна Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Продан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Продан, Ірина Ефективність системи управління персоналом / Ірина Продан // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 87-89.
 2. Продан, Ірина Підхід до розроблення моделі управління персоналом за компетенціями / Ірина Продан // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 82-87.
 3. Продан, І. О. Секретний сервіс як запорука конкурентоспроможності ресторанного підприємства / Ірина Олегівна Продан, Ольга Петрівна Баран // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 27-32.
 4. Продан, І. О. Розвиток компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства / І. О. Продан // Наука молода. –Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – № 14. – С. 11-14.
 5. Продан, И. О. Инновационные подходы к управлению персоналом / И. О. Продан // Вестник Карагандинского государственного индустриального университета. – Темиртау : КГИУ, 2013. – № 2(2). – С. 101-103.
 6. Prodan , І. О. Prodan, I. O.Trends of Human Resource Management in a Rapidly Developing Economy / І. О. Prodan // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – P. 79-93.
 7. Prodan, I. O. Human resource development in terms of the quality of working life [Electronic resource] / І. О. Prodan // Young Scientist / The 7th International Conference of Ypung Scientists of the Euroregion's Neisse High School. – Jelenia Gora. – 2013. – Р. 52-59.
 8. Продан, І. О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Економічний часопис-ХХІ : наук. журнал. – К., 2013. – № 11-12 (2). – С. 56-59.
 9. Продан, І. О. Формування організаційно-інноваційної структури управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – Вип. 24. – С. 145-152.
 10. Продан, І. О. Оцінка мотиваційного середовища підприємств м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – Суми : СНЕУ, 2014. – Вип. 4 (59). – С. 102-108.
 11. Продан, І. О. Формування механізму вдосконалення системи управління персоналом на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/4. – С. 32-37.
 12. Продан, І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 61-66.
 13. Продан, І. О. Аналіз ефективності системи управління персоналом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Экономика Крыма : научно-практич. журнал. – Симферополь : ТНУ имени В. И. Вернадского, 2013. – № 3 (45). – С. 15-19.
 14. Продан, І. О. Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно-орієнтованої системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 163-170.
 15. Продан, І. О. Перспективи ефективного управління персоналом підприємств туристичної сфери [Електронний ресурс] / І. О. Продан.
 16. Продан, І. О. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства / І. О. Продан, Ю. І. Різник // Бізнес Інформ. - 2017. - № 1. - С. 308-313.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Брич, В. Я. Методологія менеджменту персоналу / В. Я. Брич, І. О. Продан // Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний, О. П. Дяків ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 9-36.
 2. Брич, В. Я. Управління персоналом на підприємстві туроператора [Текст] / В. Я. Брич, І. О. Продан // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 245-268.
 3. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 4. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Підгурська Ірена Андріївна

Опубліковано: 14 червня 2016

Підгурська І.А.Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ірена Андріївна Сафарян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 224 с.
 2. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірена Андріївна Сафарян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сафарян, І. А. Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України [Електронний ресурс] / І. А. Сафарян // Mechanism of Economic Regulation. - 2012. - № 3. - С. 163-169.
 2. Підгурська, І. А. Державно-приватне партнерство в оновленні інфраструктури регіону: зарубіжний досвід та інвестиції [Електронний ресурс] / І. А. Підгурська.
 3. Сафарян, І. А. Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі [Електронний ресурс] / І. А. Сафарян.
 4. Підгурська, І. Переваги партнерських відносин в рамках міжнародних стратегічних альянсів [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 5. Підгурська, І. Кластерний підхід при формуванні партнерських зв’язків на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 6. Підгурська, І. Роль партнерських зв’язків при формуванні ділових мереж [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 7. Підгурська, І. Віртуальні підприємства як нова форма організації партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 8. Підгурська, І. А. Формування ефективних механізмів державної підтримки міжнародного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська.
 9. Підгурська, І. Асиметрія розвитку міжнародних партнерських відносин між підприємствами країн світу [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 10. Підгурська, І. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у сучасній світовій економіці [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1 (26). – С. 5-11.
 11. Підгурська, І. А. Міжнародні мережі як форма взаємодії та розвитку партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська.
 12. Підгурська, І. А. Типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – 2010. – Вип. 2, т. I. – С. 321-330.
 13. Підгурська, І. А. Стратегічні орієнтири формування міжнародних альянсів українських підприємств [Електронний ресурс] / І. А. Підгурська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 2 (34). – С. 197-202.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 

Попович Тамара Миколаївна

Опубліковано: 20 грудня 2011

попович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Тамара Миколаївна Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 257 с.
 2. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством /Тамара Миколаївна Попович.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Попович, Т. Розвиток регіонального маркетингу як інструмента регулювання ринку споживчих / Т. Попович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 202-206.
 2. Попович, Т. Формування та практична реалізація системи економічного регулювання ринку споживчих товарів в регіоні / Т. Попович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 27-30.
 3. Мельник, А. Відтворювальні аспекти функціонування ринку споживчих товарів в регіоні / А. Мельник, Т. Попович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 7-21.
 4. Попович, Т. Проблеми забезпечення ефективності організаційних механізмів регулювання ринку споживчих товарів у регіоні [Електронний ресурс] / Т. Попович.
 5. Попович, Т. Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів у регіоні / Тамара Попович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 118-123.
 6. Попович, Т. Розвиток сучасних концепцій системи управління якістю [Електронний ресурс] / Тамара Попович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє . – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 6. – С. 191-200.
 7. Попович, Т. Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації / Тамара Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 387-391.
 8. Попович, Т. М. Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень у системі ризик-менеджменту / Т. М. Попович // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 362-367.
 9. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 10. Попович, Т. Концептуальні засади побудови ефективної системи управління витратами на якість: мікроекономічний аспект / Тамара Попович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 84-92.
 11. Попович, Т. М. Моделювання досконалої діяльності організації в контексті управління якістю / Т. М. Попович // Ефективна економіка : електрон. вид. – 2015. – № 7.
 12. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 2. Попович, Т. М. Дисбаланси розвитку національного споживчого ринку [Текст] / Т. М. Попович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 68-90.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління" [Текст] / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 3. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 4. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011.– 463 с.
 5. Попович, Т. М. Методи оцінювання роботи персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / Т. М. Попович // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 174-218.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Попович, Т. М. Національна економіка [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 2. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб'як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 213 с.
 3. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного і соціального розвитку [Текст] / А. Ф. Мельник, Л. М. Мовчан, Т. Є. Полякова, Т. М. Попович. – К. : ІСДО, 1995. – 256 с.
 

Попіна Степан Юрійович

Опубліковано: 11 листопада 2011

popina

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1978.– 193 с.
 2. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1979.– 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 291-293.
 2. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 41-43.
 3. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання динаміки економічного показника з урахуванням часового зміщення / С. Ю. Попіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 131-133.
 4. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз збуту з урахуванням витрат на рекламу / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1.– С. 253-254.
 5. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 301-303.
 6. Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 105-109.
 7. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 8. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 9. Попина, С. Ю. Кручение вала с усиливающим покрытием / С. Ю. Попина, В. А. Лихачев // Динамика и прочность машин. – Харьков, 1973. – Вып. 17. – С. 19-22.
 10. Попина, С. Ю. Влияние технологической вытяжки на предельные напряжения стохастически дефектных пластин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий // Физико-химическая механика материалов. – 1975. – № 12. – С. 44-48.
 11. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет предельного состояния дефектного материала с приобретенной при обработке прочностной анизотропии / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1976. – № 9. – С. 32-36.
 12. Попина, С. Ю. О разрушении пластины с трещиной случайной формы, близкой к прямолинейной / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Доклады АН УССР. Сер. А. –  1976. – № 6. – С. 92-96.
 13. Попина, С. Ю. Прочность хрупких пластин со стохастическим распределением жестких  стержневих включений / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Физико-химическая механика материалов. – 1976. – № 6. – С. 77-82.
 14. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет прочности дефектных пластин при растяжении-сжатии с учетом трения берегов трещин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1977. – № 12. – С. 63-66.
 15. Попина, С. Ю. О вероятностных характеристиках предельных напряжений хрупких пластин с большим числом трещин при сложном напряженном состоянии / С. Ю. Попина // Физико-химическая механика материалов. – 1977. – № 2. – С. 81-85.
 16. Попина, С. Ю. Предельная нагрузка для хрупкого тела с тонкостенным упругим включением / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим // Физико-химическая механика материалов. – 1987. – № 2. – С. 49-52.
 17. Попина, С. Ю. Прочность хрупких тел со случайным распределением тонкостенных упругих включений / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим, Я. Т. Рыбак // Физико-химическая механика материалов. – Львов, 1989. – С. 61-66.
 18. Попина, С. Ю. Решение задач определения оптимального режима производства и хранения запасов / С. Ю. Попина, И. Д. Фарион, В. М. Немиш, В. А. Пасечник // Машинная обработка информации. – 1989. – Вып. 48. – С. 92-96.
 19. Попіна, С. Ю. Граничні теплові потоки в пластинах із стохастичними теплопровідними тріщинами              / С. Ю. Попіна, В. В. Божедарник, Г. Т. Сулим // Вісник Львівського політехнічного інституту. – 1991. – № 2. – С. 71-76.
 20. Попина, С. Ю. О применении статистики экстремальных значений в экономических задачах / С. Ю. Попина // Деп. в УкрНИИТЭИ 08.06.92 № 935-Ук92. – Тернополь, 1992. – С. 1-6.
 21. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання та оптимізація прибутку будівельних організацій / С. Ю. Попіна, Т. Р. Гром’як, Р. С. Гром’як // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 40-43.
 22. Попіна, С. Ю. Статистичне моделювання економічних показників, які мають випадковий характер / С. Ю. Попіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 53-56.
 23. Попіна, С. Ю. Регресійний аналіз динаміки виробництва основних видів продукції / С. Ю. Попіна, С. Г. Винниченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Ч. 1. – С. 121-125.
 24. Попіна, С. Ю. Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі / С. Ю. Попіна, В. А. Дерій // Облік і фінанси. – 2015. – № 2 (68). – С. 15-22.
 25. Мартинюк, О. Моделювання взаємозв'язку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / Олеся Мартинюк, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 19-26.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Штефанич, Д. А. Підприємницький ризик : суть, оцінка та шляхи попередження [Текст] /Д. А. Штефанич, П. Г. Вашків, С. Ю. Попіна.– Тернопіль: Астон, 1995.– 129 с.
 2. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 

Панасюк Валентина Миколаївна

Опубліковано: 12 грудня 2011

panasiuk

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету обліку і аудиту

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 163 с.
 2. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1998. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, Є. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комукаційних процесах: суть та напрямки [Електронний ресурс] / В. М. Панасюк // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Ковальчук, Є. П. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль у підвищені ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Є. П. Ковальчук, В. М. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73-75. 
 5. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку витрат по переміщенню вантажів / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб.наукових праць. - Випуск 2. -Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.41-42.
 6. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку відходів у текстильній промисловості / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1. - Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.59-62.
 7. Панасюк, В. М. Основні фактори розвитку мікро і макроекономіки в умовах малого бізнесу / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.68-69.
 8. Панасюк, В. М. Питання обліку статутного фонду / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - Тернопіль: ТІНГ, 1995. - С.31-32.
 9. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Питання обліку витрат на управління / В. М. Панасюк, Ковальчук Є. К. // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль:ТАНГ,1996.-С.63-64.
 10. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Деякі питання вдосконалення інформаційної бази управління ресурсами підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТАНГ, 1996. - С.16-17.
 11. Панасюк, В. М. Облік витрат пов’язаних з утриманням та експлуатацією фондів природоохоонного призначення / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.32-33.
 12. Панасюк, В. М. Облік витрат за місцями формування та центрами відповідальності в умовах ринку / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.31-32.
 13. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на сучасному етапі / В.М. Панасюк, Н.Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.34-35.
 14. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Проблеми обліку відходів на промислових підприємствах України / В. М. Панасюк, Н. Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.45-46.
 15. Панасюк, В. М. Деякі питання організації фінансового та управлінського обліку / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Н. Я Микитюк // Формування економічних відносин в умовах ринку.Збірник наукових праць.Випуск 1. Науковий редактор, д.е.н.Фаріон І.Д. - Тернопіль: ІОА,1997. - С.71-73.
 16. Панасюк, В. М., Козоріз М. А. Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур / В. М. Панасюк, М. А. Козоріз // Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1997. - С.33-46.
 17. Панасюк, В. М. Ковальчук Є. К. Аналіз факторів, що впливають на кредитоспроможність підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.42-43.
 18. Панасюк, В. М. Аналіз і оцінка показників фінансового стану підприємства / В. М. Панасюк // Наукові записки: Збірник наукових праць. - Тернопіль: ТАНГ,1999. - С.78-82.
 19. Панасюк, В. М. Витрати виробництва в системі управлінського обліку / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 7.-Тернопіль: ТАНГ, Видавництво «Економічна думка» 1999. - С.48-51.
 20. Панасюк, В. М., Гладич Ю. Шляхи мінімізації витрат виробництва вітчизняних підприємств / В.М. Панасюк, Ю. Гладич // Вісник ТАНГ.- спец. випуск № 16. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С.22-25.
 21. Панасюк, В. М., Питель С.В. Управління капіталом акціонерного товариства / В. М. Панасюк, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Вип. 8. Відповідальний за випуск проф.М. С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - С.29-31.
 22. Панасюк, В. М. Класифікація форм і методів обліку та розрахунку витрат виробництва(вітчизняний і зарубіжний досвід) / В. М. Панасюк, С. В. Ярощук, С. В. Бобрівець // Науковий журнал 4. Вісник Технологічного університету «Поділля».-Хмельницький, 2002. - ч.2. - С. 242-249.
 23. Панасюк, В. М. Обґрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 11. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С.69-76.
 24. Панасюк, В.М. Аналіз і оцінка ефективності функціонування газорозподільних підприємств / В.М. Панасюк, С.В. Бобрівець // Облік, аудит, аналіз: економічна база, стратегія, концепція. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Тернопіль: ТАНГ, 2004 - С. 211-219.
 25. Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект / В. М. Панасюк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 148.-Дніпропетровськ :ДНУ, 2004- С.141-148.
 26. Панасюк, В. М. Напрямки підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Удосконалення системи обліку, аналізу, та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської конференції. - Тернопіль - Мукачево – 2004 - С.249-253.
 27. Панасюк, В.М. Сучасні підходи до інформаційного забезпечення управління витратами підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Економіка і регіони. №3 (6). – Полтава: ПНТУ НЕ. Й. Кондратюка, 2005. – С. 67-69.
 28. Панасюк, В. М. Удосконалення організаційно-мотиваційних засад підвищення ефективності господарювання / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективності інновацій в регіоні. – НАН України. ІРД. – Львів, 2005. – Вип. 1. С. 333-340.
 29. Панасюк, В. М. Бухгалтерський баланс: переваги та недоліки діючої форми фінансової звітності / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТНЕУ: Вип. 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. С.184-189.
 30. Панасюк, В. М. Удосконалення системи обліку, як інструменту управління собівартістю продукції / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2008 – С.121-134.
 31. Панасюк, В. М. Сутність облікової категорії «дебіторська заборгованість» та особливості формування політики управління нею / В. М. Панасюк, Ю. П. Хамула //Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 12 / – Тернопіль, 2008 – 116 с.
 32. Панасюк, В. М. Проблеми обліку інтелектуального капіталу / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 2009 – С. 16-28.
 33. Панасюк, В. М. Комунікаційні процеси щодо використання інформаційних ресурсів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2009 – С. 111-119.
 34. Панасюк, В. М. Управління комунікаційними процесами в умовах трансформаційної економіки / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Т.17. – ч.2. – Кам′янець-Подільський, 2009. – С. 23-31.
 35. Панасюк, В. М. Організаційно-мотиваційні та правові засади підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств: управлінський аспект. / В.М. Панасюк // Галицький економічний вісник №4. – 2009. – С. 23-29.
 36. Панасюк, В. М. Проблеми переходу підприємств на складання звітності за міжнародними стандартами / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2011. - С. 96 – 108.
 37. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комунікаційних процесах: суть та напрямки / В. М. Панасюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. С. 81-91.
 38. Панасюк, В. М. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – – С. 93-101.
 39. Панасюк, В. М. Реформування системи бухгалтерського обліку, як умова ефективного управління / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 31-33).
 40. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСФЗ / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2013. - №4. – С. 84-97.
 41. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Дніпропетровськ, Вип. 7. - С. 113-124.
 42. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки / В. М. Панасюк, Й. Я. Даньків М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. -275 с.
 43. Панасюк, В. М. Аспекти обліку виробничих запасів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Вип. 15. – Донецьк, 2014 – С.155-163.
 44. Панасюк, В. М. Деякі аспекти організації обліку на малих підприємствах / В. М. Панасюк, Т. Г. Альошина // Матеріали науково-практичної конференції "Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності". Збірник праць. -Тернопіль: ТІНГ, 1992.-С.13-14.
 45. Панасюк В. М. Підвищення ролі витрат виробництва в управлінні ефективністю господарювання / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2.-Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень,1998. - С.112-114.
 46. Панасюк, В. М. Теоретико-методичні аспекти реформування системи оподаткування в умовах перехідної економіки / В. М. Панасюк, І. Г. Благун, Н. В. Гавришко // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2. - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. - С.369-373.
 47. Панасюк, В. М. Напрямки вдосконалення методики визначення затрат на виробництво з позиції їх впливу на ефективність / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України": Збірник наукових праць. - Тернопіль,1998.-С.163-165.
 48. Панасюк, В. М. Етапи розвитку і впровадження систем управління витратами виробництва на промислових підприємствах / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наук.-практ. Конференції «Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір».-Мукачево.-2002.-С.58-61.
 49. Панасюк, В. М. Шляхи підвищення ефективності господарювання газотранспортних компаній / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції «Стратегія іноваційного розвитку підприємств України». Том 1.-Київ:2003.-С.101-105.
 50. Панасюк, В. М. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. Вип. 10 – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 109–115.
 51. Панасюк, В. М. Зниження витрат: фактори та мотивації / В. М. Панасюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. Наук.-практ. Конф. 23-24 лист. 2006р. – Т.: Терно-граф, 2006 - С.39-42.
 52. Панасюк, В. М. Формування інформаційно-аналітичної бази підприємства / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 11 / Відп. За Вип. проф. М.С.Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С.79-83.
 53. Панасюк, В. М. Організація калькулювання на промислових підприємствах Закарпаття / В .М. Панасюк, М. В. Реслер // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ХНІ ст.: Наука. Технологія. Освіта, – МТУ, 2007. – С. 18-22.
 54. Панасюк, В. М. Місце системи обліку у структурі інформаційних ресурсів менеджменту/ В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2007 року. – Тернопіль: ТНЕУ.
 55. Панасюк, В.М. Проблеми обліку капіталізації майна / В. М. Панасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» - Тернопіль, 23-24 квітня 2010.
 56. Панасюк, В. М. Облікове відображення якості виробничих запасів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Тернопіль, 10-11 жовтня 2014.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Панасюк, В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 287 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 7. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 8. Панасюк, В. М. Управління витратами виробництва: Монографія / В. М. Панасюк. Управління витратами виробництва. - Тернопіль: Економічна думка,1999. - 120 с.
 9. Панасюк, В. М. Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств / В. М. Панасюк // [колективна монографія]. - Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 254 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.
 2. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 3. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 4. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 5. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 6. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 7. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 8. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 9. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 10. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 11. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 12. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. /З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.
 13. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 14. Збірник задач з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. / Н. Я. Микитюк, Є. К. Ковальчук, Г. П., Журавель, В. М. Панасюк. - Тернопіль:Економічна думка, 1999. - 64 с.
 15. Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, В. О. Ластовецький, Н. М. Урбан та ін. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 260с.
 16. Облік в галузях економіки: навчальний посібник 2-ге видання. / З .В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка. 2014. – 210 с.
 17. Облік і звітність за міжнародними стандартами. навчальний посібник (2-е видання). / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 551 с.
 18. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 340 с.
 19. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навчальний посібник (2-е видання) / / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. - Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 150 с.
 20. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 21. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / В.М. Панасюк Тернопіль: Астон, 2005. – 98 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 86 с.
 3. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Основи бухгалтерського обліку" / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук Н.М. Підлужна. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 34 с.
 4. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Фінансовий облік" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання / В.М. Панасюк, Н.М. Урбан. - Мукачево: МТІ,2001.- 110с.
 5. Розробка і реалізація регіональних програм сприяння розвиткові малого підприємництва: Метод. вказівки / В.М. Панасюк, М.А. Козоріз. - Львів: НАН України,Інститут регіональних досліджень, 2002.- 50 с.
 6. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка,2002.- 20 с.
 7. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Бухгалтерський облік" частина 1. / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2003.- 34 с.
 8. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з курсу " Організація обліку за національними стандартами для студентів усіх форм навчання" / В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 115 с.
 9. Методичні вказівки по вивченню курсу "Звітність підприємств " для студентів облікових спеціальностей усіх форм навчання/ В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 118 с.
 10. Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з фінансового обліку / В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2004.- 70 с.
 11. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методика та організація наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання / В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 56с.
 12. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання/ В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 64с.
 13. Методичні рекомендації аналізу фінансового стану газорозподільчих підприємств / М.С.Пушкар, В.М. Панасюк, В.Я.Фаріон, Т. Г. Бурденюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008 – 48 с.
 14. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 52 с.
 15. Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”/ В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 54 с.
 16. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 116 с.
 17. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 96 с.
 18. Heft mit Aufgaben zur individuellen Bearbeitung aus dem Fachgebiet „Buchführung“ für Studenten der ukrainische-deutschen Wirtschaftsfakultät. / V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 60 s.
 19. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної (самостійної) роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 20. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 21. Methodische Handreichungen und Aufgaben zur Durchführung Praktischer Übungen für die Buchführung/ V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 108 s.
 22. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 108 с.
 23. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік в галузях економіки» / Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 27 с.
 24. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, О.М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 96 с.
 25. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 160 с.
 26. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 63 с.
 27. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 93с.
 28. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / В. М. Панасюк, О. М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 29. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік (заг. теорія)» / / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, М. В. Дерій. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 72 с
 30. Робочий зошит з дисципліни «Бухалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Г. А. Римар, Н. В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015 – 93с.
 31. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 32. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Сторінка 1 із 15