Романів Світлана Романівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

romaniv

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана Романівна Тріль. - Тернопіль : ТАНГ, 2001. - 233 с.
 2. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тріль Світлана Романівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2001. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Романів, С. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві / С. Романів, Н. Івануса // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 279-281.
 2. Данилюк, І. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту акціонерних підприємств / І. Данилюк, С. Романів // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 333-337.
 3. Романів, С. Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 4. Голяш, І. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Ірина Голяш, Світлана Романів // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 95-97.
 5. Романів, С. Р. Метод Case-study в процесі викладання економічних дисциплін /С. Р. Романів, Р. В. Романів // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 80-82.
 6. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності використання бюджетних коштів в системі функціонування ДКРС: проблеми та шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів.
 7. Романів, С. Р. Теоретичний аспект формування системи управлінського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. І. Федоронько.
 8. Романів, С. Р. Формування параметрів звітної інформації в системі внутрішнього аудиту підприємства / С. Р. Романів // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 47-53.
 9. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 10. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 11. Романів, Р. В. Специфіка завдань проведення внутрішнього аудиту при антикризовому управлінні / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 1. - С.154-160.
 12. Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності й оцінки в бухгалтерському обліку / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115-119.
 13. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності в системі функціонування ДКРС : проблеми та шляхи розвитку / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4. – С. 358-365.
 14. Федоронько, Н. І. Перспективи розвитку аудиторських послуг / Н. І. Федоронько, С. Р. Романів // Культура народів Причорномор’я : наук. журнал. – 2013. – Вип. 245. – С. 70-73.
 15. Івахів, Ю. О. Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності / Ю. О. Івахів, С. Р. Романів // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2013. – № 2 (22). – С. 198-204.
 16. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Романів Ростислав Володимирович

Опубліковано: 12 грудня 2011

romaniv

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Романів, Ростислав Володимирович Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ростислав Володимирович Романів. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 20 с.
 2. Романів, Ростислав Володимирович Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ростислав Володимирович Романів. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 224 с.

Публікації

Статті:

 1. Романів, Р. Використання дискримінантного аналізу у методиці проведення внутрішнього аудиту / Р. Романів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 115-117.
 2. Романів, Р. Застосування однофакторних моделей прогнозування імовірності банкрутства в системі внутрішнього аудиту / Ростислав Романів // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 303-305.
 3. Муравський, В. Перспективи застосування безпровідних технологій при здійсненні облікових процедур на торговельному підприємстві / В. Муравський, Р. Романів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 195-199.
 4. Романів, Р. В. До питання необхідності врахування чинника інфляції при аналізі звітності підприємства / Р. В. Романів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 114-116.
 5. Романів, Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки / Ростислав Романів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392.
 6. Романів, Р. Проблеми застосування у бухгалтерському обліку оцінки за справедливою вартістю та її вплив на світові економічні процеси / Ростислав Романів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 314-316.
 7. Романів, С. Р.Метод Case-study в процесі викладання економічних дисциплін / С. Р. Романів, Р. В. Романів // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-82.
 8. Романів, Р. В. Облік торгових марок: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / Р. В. Романів.
 9. Романів, Р. Принципи формування внутрішньогосподарської звітності в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ростислав Романів, Надія Михайлишин.
 10. Романів, Р. Вплив екологічного аспекту на світовий розвиток виробництва і застосування лакофарбових матеріалів (ЛФМ) / Ростислав Романів // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 247-250.
 11. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 12. Романів, Р. В. Специфіка завдань проведення внутрішнього аудиту при антикризовому управлінні / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 1. – С. 154-160.
 13. Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності й оцінки в бухгалтер-ському обліку / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115-119.
 14. Романів, Р. В. Дискусійні питання відображення витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки в обліковій системі підприємства / Р. В. Романів // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 182-186.
 15. Романів, Р. В. Облікові та юридичні аспекти операцій з правами на нерухомість: вітчизняний та зарубіжний досвід / Р. В. Романів  // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир, 2013. – Вип. 3 (27). – С. 272-279.
 16. Романів, Р. В. Оцінка компонентів бізнесу: бухгалтерський підхід / Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – № 7. – С. 876-879.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.]; за ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 267 с.– До 50-річчя ТНЕУ– Із змісту : Романів, Р. В. – С. 83–102.
 2. Романів, Р. В. Підходи до бухгалтерської оцінки деяких компонентів необоротних активів [Текст] / Р. В. Романів // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 44-54.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 4. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 2. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 3. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 4. Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c. 
 5. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 231-262.
 6. Романів, Р. В. Облік готової продукції та її реалізації [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 303-313.
 7. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 8. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 9. Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві [Текст] : матер. Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 10. Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених ТНЕУ [Текст] : наук. вид. вип.14 / голов. ред. Б.П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 236 c. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 11. Романів, Р. В. Рахунки і подвійний запис [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 22-33.
 12. Романів, Р. В. Бухгалтерський баланс [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 34-38.
 13. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 153-200.
 14. Романів, Р. В. Облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 241-267.
 15. Романів, Р. В. Облік готової продукції [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 296-303.
 16. Романів, Р. В. Технологія складання фінансової звітності [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 329-353.
 17. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 300-348.
 18. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 216-247.
 19. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 

Рендович Петро Михайлович

Опубліковано: 08 вересня 2011

rendovych-kopiya

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Михайлович Рендович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 214 с.
 2. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Михайлович Рендович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Рендович П. М. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття "фінансові ресурси" / П. М. Рендович // Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 9.– С. 38-42.
 2. Стецько М. Інвестиційна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку / М. Стецько, П. Рендович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 126-130.
 3. Рендович, П. Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи / Петро Рендович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 204-208.
 4. Рендович, П. М. Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 385-390.
 5. Рендович, П. М. Пріоритетні напрями фінансування курортно-рекреаційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наука й економіка. – 2010. – № 3 (19). – С. 40-43.
 6. Юхимчук, В. Д. Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України / В. Д. Юхимчук, П. М. Рендович // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 203-207.
 7. Стецько, М. Спеціальні (вільні) економічні зони [Електронний ресурс] / Микола Стецько, Петро Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8. – С. 473-478.
 8. Рендович, П. М. Особливості курортно-рекреаційної економіки [Електронний ресурс] / П. М. Рендович.
 9. Rendowycz, P. Szczegóły finansowego zabezpieczenia przedsiębiorstw zakresu sanatoryjno-uzdrowiskowego [Electronic resource] / Piotr Rendowycz.
 10. Рендович, П. Досвід реформування системи фінансування курортів у Західній Європі [Електронний ресурс] / П. Рендович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – № 5-2. – С. 382-388.
 11. Рендович, П. М. Закордонний досвід фінансування санаторно-курортного комплексу / П. М. Рендович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 71-75.
 12. Рендович, П. М. Сучасний фінансовий стан санаторно-курортної діяльності в Україні / П. М. Рендович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 124-127.
 13. Рендович, П. М. Відтворення основного капіталу та резерви його активізації / П. М. Рендович, Р. І. Шпікула // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 165-166.
 14. Рендович, П. М. Економічне відтворення виробничого потенціалу санаторно-курортного комплексу / П. М. Рендович // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. трудов. – Донецк, 2010. – Т. 2. – С. 282-287.
 15. Rendovych, P. M. Wybrane elementy stabilności finansowej na przykładzie ukraińskich przedsiębiorstw z branży sanatoryjno–uzdrowiskowej / P. M. Rendovych // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2008. – № 1, T. 2 : Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. – S. 141-155.
 16. Костецький, В. В. Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової частини управління фінансами підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Костецький, П. М. Рендович // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 150-153.
 17. Рендович, П. М. Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 14. – С. 473-478.
 18. Рендович, П. Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств / Петро Рендович // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 111-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рендович, П. М. Передумови та напрями інвестиційно-інноваційного розвитку санаторно-курортної сфери [Текст] / П. М. Рендович // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 306-314.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 6. Рендович, П. М. Функціонування недержавної підсистеми інфраструктури фінансового ринку [Текст] / П. М. Рендович // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 21-37.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с. 
 

Русін Віктор Миколайович

Опубліковано: 31 серпня 2011

Rusin

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 289 с.
 2. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Русін В. Міжбюджетні трансферти: аналітичний аспект / Віктор Русін // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136.
 2. Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування / Віктор Русін // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 83-88.
 3. Русін В. М. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: теоретичні основи та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / В. М. Русін // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. IV. – С. 111-116.
 4. Русін, В. М. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 323-327.
 5. Русін, В. М. Теорія та практика фінансового забезпечення реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наука й економіка. – 2011. - № 4(24). – С. 43-50.
 6. Русін, В. М. Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 81-88.
 7. Русін, В. М. Місцеві податки і збори та їх роль у фінансовому забезпеченні реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2011. - Вип. 17. – С. 106-112.
 8. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк, Андрій Лучка, Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 36-46.
 9. Русін, В. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів / В. Русін // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 105-114.
 10. Русін, В. Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку / В. Русін // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 88-96.
 11. Русін, В. Фінансові аспекти об'єднання територіальних громад / Русін Віктор // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 33-42.
 12. Русін, В. Фінансове забезпечення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / Віктор Русін // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 61-65.
 13. Русін, В. М. Особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління [Електронний ресурс] / В. М. Русін // Економіка та держава. - 2016. - № 6. - С. 73-76.
 14. Русін, В. Місце та роль місцевих податків і зборів у складі доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 106-110.
 15. Русін, В. Проблеми казначейського обслуговування бюджетів та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Наука й економіка. – 2008. – № 3 (11). – С. 65-69.
 16. Русін, В. Реформування адміністративно-територіального устрою в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 4. – С. 53-62.
 17. Русін, В. Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів [Електронний ресурс] / В. Русін // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 3. - С. 82-93.
 18. Кириленко, О. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління місцевими фінансами / Ольга Кириленко, Віктор Русін // Казна України. – 2018. – № 3. – С. 25-27.
 19. Русін, В. Підвищення стимулюючого впливу приватних грошових переказів з-за кордону / Віктор Русін // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 56-64.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Лучка, А. В.  Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження і функції [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 313-322.
 6. Лучка, А. В.  Система казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 329-351.
 7. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 

Рудакевич Олег Михайлович

Опубліковано: 19 грудня 2011

rudakevych

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор політичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Олег Михайлович Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Олег Михайлович Рудакевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 31 с.
 2. Рудакевич, Олег Михайлович Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Олег Михайлович Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 416 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, О. Взаємодія економіки, політики і культури в націотворчому процесі [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 63-67.
 2. Рудакевич, О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку . – 2010.– Вип. 22. – С. 149-154.
 3. Рудакевич, О. М. Особливості інституційних компонентів сучасної української політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук-теорет. і громад-політ. альманах. – 2009. - № 3. – С. 136-139.
 4. Рудакевич, О. Функції національної політичної культури: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Сучасна українська політика : зб. наук. праць. –2011. – № 22. – С. 117-126.
 5. Рудакевич, О. М. Взаємозв’язок національної ідентичності та культури в націотворчому процесі [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук.-теорет. громад.-політ. альманах. – 2010. – № 2. – С. 155-159.
 6. Рудакевич, О. Особливості генези національної культури: етнополітичні концепції та український досвід [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки – 2009. – Вип. 12. – С. 186-193.
 7. Рудакевич, О. Українська політична культура: відродження та модернізація [Електронний ресурс] / О. Рудакевич.
 8. Рудакевич, О. М. Вплив соціально-економічних чинників на націєґенезу [Текст] / О. М. Рудакевич // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 28-30.
 9. Рудакевич, О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму / Олег Рудакевич // Віче. – 2012. – № 19. – С. 12-15.
 10. Рудакевич, О. Українська національна економічна еліта як учасник політичного процесу / Олег Рудакевич, Любов Бабій // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 14-16.
 11. Рудакевич, О. М. Українська національна політична культура: стан і проблеми дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питанняполітології – 2011. – № 949. – С. 229-234.
 12. Рудакевич, О. М. Вплив етики бізнесу на формування національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич .
 13. Рудакевич, О. Ціннісний трикутник національної політичної культури [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І Курбаса НАН України. – 2011. – Вип. 49. – С. 220-230.
 14. Рудакевич, О. Інфраструктура національної політичної культури [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації». – 2011.– № 4. – С. 110-114.
 15. Рудакевич, О. М. Взаємозв’язок культури та політичної організації в суспільствах доіндустріальної доби [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2009. – № 19/20. – С. 126–131.
 16. Рудакевич, О. Діалектика етнічної та політичної націй у поліетнічній державі [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – №. 4–5. – С. 114–120.
 17. Рудакевич, О. М. Європейська політична культура: спроба концептуального осмислення [Електронний ресурс] / О.М. Рудакевич // Коорданати управління. – 2012. – Вип. 2 – С. 92-99.
 18. Рудакевич, О. Засади типології національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 133–140.
 19. Рудакевич, О. М. Комунікативна модель національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М Рудакевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія. Соціологія. Філософія. – 2010. – Вип. 14. – С. 49–53.
 20. Рудакевич, О. М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Нова парадигма. – 2010. – Вип. 96. – С. 116–125.
 21. Рудакевич, О. Матриця національної політичної культури : соцієтальний підхід [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2011. – № 5. – С. 25–34.
 22. Рудакевич, О. М. Національні політичні стереотипи (теоретико-методологічні засади дослідження) [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород, 2009. – Вип. 11. - С. 193–197.
 23. Рудакевич, О. Простір національної політичної культури як об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 45. – С. 288–297.
 24. Рудакевич, М. І. Розвиток самоврядних традицій міста Тернополя в контексті засад Маґдебургського права та Європейської хартії місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / М. І. Рудакевич, О. М. Рудакевич // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії «Європа – 2020» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Донецьк, 7–8 квіт. 2012 р.]. – Донецьк: ДДУУ. – С. 177–183.
 25. Рудакевич, О. Соцієтальний підхід до дослідження національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Нова парадигма. – Вип. 86. – 2009. – С. 146–157.
 26. Рудакевич, О. М. Співвідношення понять «національна політична культура» та «етнополітична культура нації» [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – № 4. – С. 78–83.
 27. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади дослідженя інституційного рівня політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук.-теорет. громад.-політ. альманах. – 2009. – № 2. – С. 110–115.
 28. Рудакевич, О. М. Традиції як базові елементи національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 291–299.
 29. Рудакевич, О. М. Формування соцієтальної культури в Україні: стан і перспектива [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Вип. 10. – Ужгород, 2008. – С. 198–202.
 30. Рудакевич, О. М. Час як категорія аналізу національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 46. – С. 293–300.
 31. Рудакевич, О. Знакові постаті вітчизняної історії в ідеологічних рамках сьогодення [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Бористен. – 2008. - № 7. – С. 16-18.
 32. Рудакевич, О. Національний принцип самоорганізації соціуму [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Нова парадигма. – Вип. 76. – 2008. – С. 62-72.
 33. Рудакевич, О. Національна політична культура: випробування державністю / Олег Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 91-96.
 34. Рудакевич, О. Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу / О. Рудакевич // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.328-335.
 35. Рудакевич, О. Вплив європейських самоврядних традицій на організаційно-правове забезпечення публічного адміністрування в місті Тернополі / О. Рудакевич // Коорданати управління : зб. наук. пр. / за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто МВ, 2013. – Вип. 4. – С. 302-309.
 36. Рудакевич, О. Демократія як чинник формування націй і національних держав [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Курбаса НАН України. – 2012. – № 6. – С. 91-100.
 37. Рудакевич, О. Етнічний принцип самоорганізації людства / О. Рудакевич // Нова парадигма / голов. ред. В. П. Бех. – К., 2008. – Вип. 79. – С. 92-101.
 38. Рудакевич, О. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу / О. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. – Спецвип. : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – С. 215-226.
 39. Рудакевич, О. Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2010. – № 5. – С. 31-36.
 40. Рудакевич, О. Імперативи національної політичної культури / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 128-136.
 41. Рудакевич, О. Інституційна основа національного будівництва в Україні / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі / відпов. ред. Т. І. Рибак. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 82-87.
 42. Гнасевич, Н. В. Інтегративна роль релігії в державотворчій традиції українців [Електронний ресурс] / Н. В. Гнасевич, О. М. Рудакевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 28. – С. 125-130.
 43. Рудакевич, О. Інфраструктурне забезпечення політичної соціалізації громадян в умовах розбудови української національної держави / О. Рудакевич // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / за ред. В. П. Андрущенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 29(42). – С. 71-76.
 44. Рудакевич, О. Міфологія в системі національної політичної культури / О. Рудакевич // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія / голов. ред. В. П. Бех. – К. : НПУ, 2009. – Вип. 83. – С. 70-78.
 45. Рудакевич, О. Наукове знання та інформація: зміст і співвідношення понять в контексті розбудови «суспільства знань» / О. Рудакевич, А. Сухович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-28.
 46. Рудакевич, О. Науково-теоретичні та дидактичні засади викладання курсу «Основи наукових досліджень» / О. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 19-21.
 47. Рудакевич, О. Нація як суб’єкт політичної культури / О. Рудакевич // Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 48. – С. 247-255.
 48. Рудакевич, О. Основні вектори зовнішньої політики українських парла-ментських партій у сучасних умовах / О. Рудакевич, Н. І. Назарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 167-172.
 49. Рудакевич, О. Перспективи розвитку демократії в Україні у виборчих програмах політичних партій / О. Рудакевич, І. Пшечук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 172-178.
 50. Рудакевич, О. Питання етнонаціонального розвитку України в програмних заявах суб’єктів парламентських виборів 2006 року /О. Рудакевич // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму та виборчих кампаній. – Київ – Тернопіль – Львів : ЛА Піраміда, 2006. – С. 37-43.
 51. Рудакевич, О. Політико-економічні переваги, які отримає Україна внаслідок підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом / О. Рудакевич, Л. Сухінська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 22-24.
 52. Рудакевич, О. Політико-ідеологічні проблеми розбудови України як національної держави / О. Рудакевич, І. Д. Загрійчук // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2013. – № 3. – С. 84-88.
 53. Рудакевич, О. Політична культура як об’єкт дослідження в умовах національного відродження / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – №. 3(54). – С. 127-135.
 54. Рудакевич, О. Політичні субкультури українського суспільства / О. Рудакевич // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі. – Житомир : ФОП Євгенюк О. О., 2014 р. – С. 38-42.
 55. Рудакевич, О. Принцип, що розкриває сутнісну ознаку національних спільнот / О. Рудакевич // Українська політична нація: проблеми становлення / за заг. ред. М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2012. – С. 57-66.
 56. Рудакевич, О. Проблеми формування соцієтальної культури в Україні / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль – Севастополь – Стамбул : Терноп. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2007. – Вип. 5. – С. 296-302.
 57. Рудакевич, О. Процес формування модерної української нації в контексті інституціонального підходу / О. Рудакевич // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – 2013. – № 75(8). – С. 488-491.
 58. Рудакевич, О. Роль етнонаціональної тематики у передвиборних змаганнях українських партій (досвід 2012 р.) / О. Рудакевич // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – 2013. – № 72(5). – С. 851-856.
 59. Рудакевич, О. Роль очільників великого бізнесу (олігархів) у політичному житті України / О. Рудакевич, Л. Гомівка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 25-27.
 60. Рудакевич, О. Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. –Тернопіль – Бахчисарай : Терноп. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2006. – Вип. 4. – С. 446-451.
 61. Рудакевич, О. Теоретико-методологічні засади розбудови України як національної держави / О. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2012. – Вип. 27. – С. 6-15.
 62. Рудакевич, О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії / О. Рудакевич // Українознавчий альманах. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 124-127.
 63. Рудакевич, О. Досвід підготовки комплексного індивідуального практичного завдання з курсу "Основи наукових досліджень" / Олег Рудакевич, Христина Новосад // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-29.
 64. Рудакевич, О. Наукове знання та інформація: зміст і співвідношення понять в контексті розбудови "суспільства знань" / Олег Рудакевич, Аліна Сухович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-28.
 65. Рудакевич, О. Науково-теоретичні та дидактичні засади викладання курсу "Основи наукових досліджень" / Олег Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 19-21.
 66. Рудакевич, О. Політико-економічні переваги, які отримає Україна внаслідок підприсання угоди про асоціацію з Європейським Союзом / Олег Рудакевич, Лілія Сухінська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 22-24.
 67. Рудакевич, О. Роль очільників великого бізнесу (олігархів) у політичному житті України / Олег Рудакевич, Лука Гомілка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 25-27.
 68. Рудакевич, О. М. Тарас Шевченко про засади українського націєтворення / Олег Михайлович Рудакевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 52-55.
 69. Рудакевич, О. Націологічні засади етнополітичної толерантності в постреволюційній Україні [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5-6(79-80). – С. 222-231.
 70. Рудакевич, О. М. Особистість і нація / О. М. Рудакевич, І. Д. Загрійчук // Університетська кафедра. – 2016. – №5. – С. 193–198.
 71. Рудакевич, О. М. Актуальні націєтворчі ідеї політичної поезії Т. Шевченка / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнополітичних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – №3 (71). – С. 254–261. 
 72. Рудакевич, О. М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції / О. М. Рудакевич // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». – К.: ГО АПН, 2017, Випуск 1 (5). – 147–161.
 73. Рудакевич, О. М. Публічна політика в контексті українських реалій / О. М. Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип.3–4. – С. 255–266.
 74. Рудакевич, О. М. Українська мова в контексті нових політичних реалій / О. М. Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету / відп. ред. Т. В. Гончарук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 44–48.
 75. Рудакевич, О. М. Всеохоплююча політична корупція як атипод демократичної політичної системи / О. М. Рудакевич // Напрями вдосконалення механізмів державного управляння в умовах сучасних реформаційних процесів: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23–24 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 6–10.
 76. Рудакевич, О. М. Політико-правова стабільність як необхідна умова спонтанного соціокультурного прогресу / О. М. Рудакевич // Вивчення та впровадження іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Полтава, 24 листопада 2009 р. – Полтава: ПНТУ, 2009. – Ч. І. – С. 106–108.
 77. Рудакевич, О. М. Феномен національно-культурної автономії в глобалізованому світі / О. М. Рудакевич // Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі: Всеукр. Наук.-теор. конф. з між нар. участю 23 листопада 2015 року [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євгенюк О. О. – 2015. – С. 119–121.
 78. Рудакевич, О. М. Пізнавальний потенціал системного підходу до дослідження політичної корупції / О. М. Рудакевич // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матер. наук. практ. конф., Одеса, 25 грудня 2016 р. / За заг. ред. Іжі М. М., Кривцової В. М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 116–119.
 79. Рудакевич, О. М. Етнополітична толерантність в контексті української національної ідеї / О. М. Рудакевич // Проблема толерантності в глобалізованому світі: Міжнар. наукова конф. 1-2 жовтня 2015 року [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євгенюк О. О. , – 2015. – С. 112–116.
 80. Рудакевич, О. М. Пан’європейський феномен та політична культура об’єднаної Європи / О. М. РЄвропейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матер. наук. практ. конф., Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М. М., Кривцової В. М.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 217–220.
 81. Рудакевич О. Варзар Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 109–110.
 82. Рудакевич О. Лисяк-Рудницький Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 382–383.
 83. Рудакевич О. Цимбалістий Богдан-Ярослав / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 692–693.
 84. Рудакевич О. Петро Шелест / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 716–717.
 85. Рудакевич О. Курас Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 358–359.
 86. Рудакевич О. Гердер Йоганн Ґотфрід / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 158–160.
 87. Рудакевич О. М. Автономія національно-територіальна / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія,т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 216.
 88. Рудакевич О. М. Автономія національно-культурна / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія, т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 215.
 89. Рудакевич О. М. Акультурація політична / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія, т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 575.
 90. Рудакевич О. М. Ментальність політична / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 217.
 91. Рудакевич О. М. Пан’європеїзм / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 277.
 92. Рудакевич О. М. Інфраструктура політичної культури / О. Р. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 163.
 93. Рудакевич О. М. Імперативи політичної культури / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 148–149.
 94. Рудакевич О. М. Національна ідея / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 244–245.
 95. Рудакевич О. М. Соцієтальна культура / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 366–367.
 96. Рудакевич О. М. Національна політична культура / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 247.
 97. Рудакевич О. М. Національна держава / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 245.
 98. Рудакевич О. М. Національний принцип / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 248–249.
 99. Рудакевич, О. М. Роль общественных организаций в совершенствовании социалистических общественных отношений / О. М. Рудакевич, З. С. Сокол // Вопросы научного коммунизма. – Киев : Вища школа,1986. – Вып. 63. – С. 46-52.                  
 100. Рудакевич, О. М. К вопросу о сущности взаимодействия КПСС с другими звеньями политической системы советского общества / О. М. Рудакевич // Деп. в ИНИОН АН СССР 16.02.1989, № 36958. – Тернополь : Тернопольский финансово-экономический ин-т, 1989. – 21 с.
 101. Рудакевич, О. М. Преодоление догматизма и стерео-типов в мышлении и деятельности кадров ВЛКСМ / О. М. Рудакевич // Проблемы содержания и организации учебного процесса в условиях краткосрочного обучения, совершенствования педагогического мастерства преподавателя : метод. материалы. – Москва : ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 1990. – С. 47-56.
 102. Рудакевич, О. М. Проблеми політичної культури України через призму діяльнісного підходу / О. М. Рудакевич // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту. – Тернопіль : Терноп. держ. пед. ін-т, 1994. – Вип. І. – С. 57-62.
 103. Рудакевич, О. М. Політична культура української нації (наукові засади дослідження та відродження) / О. М. Рудакевич // Мандрівець. – 1995. – № 1. – С. 69-80.
 104. Рудакевич, О. М. Політична культура України: руйнація та шляхи відродження / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 15-20.
 105. Рудакевич, О. М. Ментальність і політична культура української нації / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 5. – С. 26-30.
 106. Рудакевич, О. М. Українська нація: шлях до суверенітету / О. М. Рудакевич // Мандрівець. – 1996. – № 2-3. – С. 95-105.
 107. Рудакевич, О. М. Суверенітет української нації – головна політична проблема посткомуністичної України / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 5. – С. 9-16.
 108. Рудакевич, О. М. Проблема українізації політичної культури української нації / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 9. – С. 7-9.
 109. Рудакевич, О. М. Українізація політичної культури української нації (теоретико-методологічний аспект) / О. М. Рудакевич // Політологія. Етнологія. Соціологія : доп. та повідом. ІІІ Міжнародного конгрессу україністів. – Харків : Око, 1996. – С. 277-282.
 110. Рудакевич, О. М. Політико-культурна українізація як суспільний феномен і наукове поняття / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 11. – С. 60-62.
 111. Рудакевич, О. М. Богдан Хмельницький і українська національна ідея / О. М. Рудакевич // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 70-75.
 112. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження і трансформації політичної культури посткомуністичного суспільства / О. М. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Киів : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 137-142.
 113. Рудакевич, О. М. Новітня українська революція та проблема модернізації суспільства (політико-культурний аспект) / О. М. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 194-199.
 114. Рудакевич, О. М. Принципи політичної соціалізації молоді за умов відродження української нації / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 447-450.
 115. Рудакевич, О. М. Єдність національної та модерністської ідей у трансформації українського суспільства / О. М. Рудакевич         // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1997. – №. 1. – С. 108-117.
 116. Рудакевич, О. М. Феномен політичної культури / О. М. Рудакевич // Віче. – 1997. –№ 10. – С. 90-104.
 117. Рудакевич, О. М. Роль Запорозької Січі у формуванні української політичної культури / О. М. Рудакевич // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості : матер. Міжнар. наук. конф. [Запоріжжя, 23 травня 1997 р.]. – Київ - Запоріжжя : Ін-т історії НАН України, 1997. – С. 56-65.
 118. Рудакевич, О. М. Михайло Грушевський – ідеолог української демократичної державності / О. М. Рудакевич, І. С. Дмитрів // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення : наукові записки Терноп. держ. пед. ін-ту. Сер. Історія. – Тернопіль : Терноп. держ. педаг. ін-т, 1997. – Вип.V. – С. 14-21. 
 119. Рудакевич, О. М. Характерні риси політичної культури пострадянської України / О. М. Рудакевич // Удосконалення системи державного управління соціально-економічними та політичними процесами в регіоні (на прикладі півдня України) : зб. наук. праць. – Одеса : ОЦНТЕІ, 1998. – С. 314-320.
 120. Рудакевич, О. М. Культура підприємництва й ділова етика: сучасні теорії та практика         / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Генеза-Експерт. – 1999. – Серп. – С. 66-77.
 121. Рудакевич, О. М. Вища національна цінність / О. М. Рудакевич // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т. 15. – С. 95-98.
 122. Рудакевич, О. М. Сучасна українська національна ідея: спроба сутнісного визначення / О. М. Рудакевич // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т. 15. – С. 82-88.
 123. Рудакевич, О. М. Культура взаємодії органів державної влади з інститутами місцевого самоврядування / О. М. Рудакевич // Збірник наукових праць Української Академії державного упаравління при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 2, ч. І. – С. 146-149.
 124. Рудакевич, О. М. Українські політичні партії як суб’єкти нації та державотворення / О. М. Рудакевич // Сучасні політичні процеси в Україні й проблеми єдності національно-державницьких сил. – Тернопіль : Джура, 2000. – С. 49-63.
 125. Рудакевич, О. М. Політико-культурна модернізація – важливий напрям цивілізаційного поступу України / О. М. Рудакевич // На шляху до суспільної злагоди. –К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2001. – С. 85-89.
 126. Рудакевич, О. М. Проблеми політико-культурної модернізації українського суспільства / О. М. Рудакевич // Суспільні реформи та становлення громадського суспільства в Україні : зб. наук. пр. Укр. акад. держ. управл. при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 178-181.
 127. Рудакевич, О. М. Роль політичної культури у формуванні нації / О. М. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль–Севастополь–Івано-Франківськ : Терноп. держ. техн. ун-т, 2001. – Вип. 1. – С. 167-171.
 128. Рудакевич, О. М. Проблеми формування національної демократії в Україні / О. М. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль–Севастополь – Суми : Терноп. держ. техн. ун-т, 2002. – Вип. 2. – С. 331-336.
 129. Рудакевич, О. М. Українська політична культура: відродження і модернізація / О. М. Рудакевич // Збірник наукових статтів з філософії, політології, історії. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 20-25. Виправ
 130. Рудакевич, О. М. Економічні чинники формування нації та її культури / О. М. Рудакевич // Культура и экономика : Междунар. науч.-практ. конф. [Донецк, 20-21 марта 2008 г.]. – Донецк : Дон. НУЭТ, 2008. – С. 350-354.
 131. Рудакевич, О. М. Загальноєвропейські етичні й політичні цінності та перспективи їх реалізації в Україні / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна : зб. наук. праць : матер. 6-ї міжнар. наук. конф. [Донецьк, 23-24 жовтня 2008 р.]. – Донецьк : Дон. НУ, 2008. – С. 281-290.
 132. Рудакевич, О. М. Традиції як базовий елемент національної політичної культури / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 291-299.
 133. Рудакевич, О. М. Процес люстрації в постреволюційній Україні / О. М. Рудакевич, О. Мороз // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 48-51.
 134. Рудакевич, О. М. Актуальні завдання формування національної свідомості сучасної української молоді / О. М. Рудакевич, М. Семенюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 135. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади етнополітичної толерантності / О. М. Рудакевич // Мультикультуралізм як політико-правове явище: виклики глобалізованого світу : матер. міжн. наук.-практ. конф. [Київ, 29 січня 2015 р.]. – К. : ТОВ «Арт-технологія», 2016. – С. 99-107.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рудакевич, О. М. Національна політична культура : теорія, методологія, український досвід [Текст] : монографія / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 456 с.
 2. Рудакевич, О. М. Національний принцип : етнополітична концепція нації [Текст] : монографія / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 292 с.
 3. Рудакевич, О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження / О. М. Рудакевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 354 с.
 4. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 5. Рудакевич, О. М.  Концептуальні засади формування в Україні політичної культури національного типу [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 6. Рудакевич, О. М.  Політична культура об'єднаної Європи та її вплив на вітчизняний політикум [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич.. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 208-220.
 7. Рудакевич, О. М.  Теоретико-методологічні основи дослідження модерної української нації [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 10-43.
 8. Рудакевич, Олег Михайло Грушевський як політик та політичний мислитель / Олег Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 15-17.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2006. – 304 с.
 2. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2007. – 304 с.
 3. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.
 4. Політологія: лекційний курс і практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. Т.В. Гончарук. – Тернопіль : Астон, 2009. – 375 с.
 5. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 210 с.
 2. Рудакевич, О. М. Нетрадиційні форми лекційних та семінарських занять у викладанні політології: методичні рекомендації  . – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 37 с.
 3. Рудакевич, О. М. Організація наукового дослідження / О. М. Рудакевич // Основи наукових досліджень / За заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 97–108.
 4. Рудакевич, О. М. Методологія та методи наукового дослідження / О. М. Рудакевич // Основи наукових досліджень / За заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 77–96.
 5. Рудакевич, О. М. Використання матеріалів парламентських виборів в Україні 2012 року у викладанні курсу «Політології» (методичні рекомендації) / О. М. Рудакевич. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 43 с.
 6. Рудакевич, О. М. Методичні рекомендації щодо використання нетрадиційних форм лекційних та семінарських занять у викладанні політології [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 38 с.
 7. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2000. – 172 с.
 8. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : Навч.-метод. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2001. – 172с.
 9. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 180 с.
 10. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : Навчально-методичний посібник / О. М. Рудакевич. – Вид.2 зі змінами. – Тернопіль : Астон, 2005. – 172 с.
 11. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Варзар Іван / О. Рудакевич. – С. 109-110.
 12. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Гердер Йоганн Готфрід / О. Рудакевич. – С. 158-160.
 13. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Курас Іван / О. Рудакевич. – С. 358-359.
 14. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Лисяк-Рудницький Іван / О. Рудакевич. – С. 382-383.
 15. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Цимбалістий Богдан-Ярослав / О. Рудакевич. – С. 692-693.
 16. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Шелест Петро / О. Рудакевич. – С. 716-717.
 17. Політологія : навч. енцикл. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна політична культура / О. Рудакевич. – С. 417.
 18. Політологія : навч. енцикл. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Національний принцип / О. Рудакевич. – С. 417-418.
 19. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / уклад. В. М. Піча. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна держава / О. Рудакевич. – С. 245.
 20. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / уклад. В. М. Піча. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна політична культура / О. Рудакевич. – С. 247.
 

Рожелюк Вікторія Миколаївна

Опубліковано: 12 грудня 2011

rozheliuk vmКафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Облік контроль витрат на переробку продукції тваринництва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Вікторія Миколаївна Рожелюк. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 180 с.
 2. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Облік і контроль витрат на переробку продукції тваринництва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Вікторія Миколаївна Рожелюк. - Тернопіль : ТАНГ, 1998. - 19 с.
 3. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Рожелюк Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 455 с.
 4. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Рожелюк Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 39 с.

СТАТТІ:

 1. Рожелюк, В. М. Балансові теорії та їх роль у формуванні балансових форм звітності / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 81-87.
 2. Рожелюк, В. М. Міжнародний досвід формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 123-127.
 3. Рожелюк, В. М. Організаційні основи документування операцій та діловодства в підприємствах / В. М. Рожелюк // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 87-94.
 4. Рожелюк, В. Організаційні основи формування фінансової звітності переробних підприємств / В. Рожелюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 227-232.
 5. Денчук, П. Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві / П. Денчук, В. Рожелюк // Аудитор України. – 2003. – № 15. – С. 30.
 6. Рожелюк, В. Принципи управління виробничими витратами на підприємстві / В. Рожелюк, П. Денчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 109-113.
 7. Рожелюк, В. Проблеми та перспективи організації управлінського обліку в Україні / В. Рожелюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 157-162.
 8. Рожелюк, В. М. Роль та значення облікової служби в системі управління підприємством / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 109-111.
 9. Рожелюк, В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51.
 10. Рожелюк, В. Стратегічний контролінг як новий напрямок в управлінні підприємством ринкового типу / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка: Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 249-251.
 11. Рожелюк, В. Аналіз відхилень і бюджетний контроль підприємства суб’єктів ринкового середовища / В. Рожелюк, О.Завитій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 199-202.
 12. Рожелюк, В. Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац.екон. ун-ту – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 275-278.
 13. Рожелюк, В. Міжнародний досвід формування облікової політики підприємства / В. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 123-127.
 14. Рожелюк, В. Організаційні принципи побудови аналітичної роботи на підприємстві / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010.– Вип. 5. – С. 154-155.
 15. Желюк, Л. Роль облікової служби в підвищенні ефективності діяльності підприємств різних форм власності [Електронний ресурс] / Л. Желюк , В. Рожелюк // Схід . – 2011 . – № 1, Спец. вип. . – С. 67-70.
 16. Рожелюк, В. Роль фінансових інструментів в аналітичній оцінці фінансового стану підприємства / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2008 .– Вип. 3(19). – С. 221-223.
 17. Рожелюк, В. Стратегія формування собівартості продукції в інформаційній системі підприємства [Електронний ресурс] / В. Рожелюк, П. Денчук.
 18. Рожелюк, В. М. Формування системи аналітичних показників фінансового стану підприємства ринкового середовища / В. М. Рожелюк, І. Є. Огінська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 98-99.
 19. Рожелюк, В. Шляхи вдосконалення організації обліку з використанням сучасних інформаційних систем [Електронний ресурс] / В. Рожелюк // Облік і фінанси АПК. – 2010 . – № 3. – .С. 88-91.
 20. Рожелюк, В. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. Рожелюк, С. Питель // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 79-83.
 21. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 77-79.
 22. Рожелюк, В. М. Напрямки використання аналітичних аспектів системи "директ-костинг" у молокопереробному виробництві / В. М. Рожелюк, Н. М. Хархут // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 14-16.
 23. Рожелюк, В. М. Використання облікової інформації в управлінні підприємством ринкового середовища / В. М. Рожелюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 45-46.
 24. Романків, І. Я. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку послуг Тернопільщини / І. Я. Романків, В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 109-113.
 25. Рожелюк, В. М. Бізнес-план фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств-як визначальний фактор виходу з кризи аграрної економіки / В. М. Рожелюк // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 85-86.
 26. Рожелюк, В. М. Значимість та роль управлінського обліку в системі менеджменту переробних підприємств / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 120-123.
 27. Рожелюк, В. М. Ознаки класифікації витрат підприємства в умовах ринку [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 193-197.
 28. Рожелюк, В. Нормативний метод обліку витрат як складова системи управління підприємством у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Вікторія Рожелюк.
 29. Рожелюк, В. М. Стандартизація та гармонізація обліку в контексті міжнародних та національних стандартів [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 118-122.
 30. Денчук, П. Н. Проблеми та перспективи впровадження всесвітніх стандартів обліку і звітності [Електронний ресурс] / П. Н. Денчук, В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. 2011. – № 5. С. 181-187.
 31. Рожелюк, В. М. Організація діловодства на підприємстві та принципи формування облікового архіву: контрольний аспект / В. М. Рожелюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 43-46.
 32. Рожелюк, В. М. Інвентаризація як визначальний метод організації обліку переробних підприємств аграрного сектору [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, І. Я. Романків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 183-186.
 33. Рожелюк, В. М. Організація обліку як цілеспрямована діяльність власника підприємства / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 196-203.
 34. Рожелюк, В. М. Витрати й доходи за обліковою політикою підприємства: концептуальний аспект [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, П. Я. Хомин // Вісник ЛКА. – 2011. – № 35. – С. 379-383.
 35. Рожелюк, В. М. Організація побудови системи контролю переробних підприємств у ринковому середовищі [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 2 (56). – С. 64-68.
 36. Рожелюк, В. М. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, П. Н. Денчук // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2013. – № 1 (18). – С. 270-274.
 37. Рожелюк, В. М. Заходи забезпечення захисту облікової інформації [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць Національної акад. статистики, обліку та аудиту. – 2013. – № 2 (12). – С. 335-340.
 38. Рожелюк, В. М. Актуальные проблемы формирования учетной информации для потребностей управления [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бухгалтерский учет и анализ : науч.-практ. журнал. – 2013. – № 11 (203). – С. 8-15.
 39. Рожелюк, В. М. Проблемы процесса формирования учетной политики [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 46 (292). – С. 41-49.
 40. Рожелюк, В. М. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 225-229.
 41. Рожелюк, В. М. Організація обліку витрат на переробку сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. – 2014. – № 3 (65). – С. 71-76.
 42. Рожелюк, В. М. Організація облікового забезпечення процесу переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельн. екон. ун-ту. – 2014. – № 3 (35). – С. 68-74.
 43. Рожелюк, В. М. Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2014. – № 2 (24). – С. 114-121.
 44. Рожелюк, В. М. Методичні аспекти побудови інтегрованої системи обліку виробничої діяльності переробних підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 15. – С. 39-45.
 45. Рожелюк, В. М. Дослідження компетентності професії бухгалтера як фахівця управління бізнес процесами в переробній галузі агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Схід : аналіт.-інформ. журнал. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 5 (137). – С. 81-86.
 46. Рожелюк, В. М. Моделювання процесу організації обліку переробних підприємств на основі інформаційно-процесного підходу [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. – 2015. – № 3 (69). – С. 49-54.
 47. Дем’яненко, М. Я. Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління [Електронний ресурс] / М. Я. Дем’яненко, В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. - 2016. - № 2. - С. 8-15.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.]; за ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 267 с.– До 50-річчя ТНЕУ– Із змісту : Рожелюк, В. М. – С. 236–254.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Рожелюк, В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств [Текст] : монографія / В. М. Рожелюк. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 488 с.
 4. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дерій, В. А. Навчальний посібник ( практикум) з курсу " Організація обліку" для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106" облік і аудит" денної та заочної форм навчання [Текст] / В. А. Дерій, В. М. Рожелюк, О. П. Завитій.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 62 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Рожелюк, В. М. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс]: консп. лекцій / В. М. Рожелюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 58 с.
 2. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 59 с.
 3. Рожелюк, В. М. Опорний конспект лекцій з курсу "Організація обліку" для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 "Обліку і аудиту" [Текст] /В. М. Рожелюк.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 266 с.
 

Сторінка 1 із 7