Русін Віктор Миколайович

Опубліковано: 31 серпня 2011

Rusin

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 289 с.
 2. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Русін В. Міжбюджетні трансферти: аналітичний аспект / Віктор Русін // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136.
 2. Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування / Віктор Русін // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 83-88.
 3. Русін В. М. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: теоретичні основи та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / В. М. Русін // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. IV. – С. 111-116.
 4. Русін, В. М. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 323-327.
 5. Русін, В. М. Теорія та практика фінансового забезпечення реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наука й економіка. – 2011. - № 4(24). – С. 43-50.
 6. Русін, В. М. Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 81-88.
 7. Русін, В. М. Місцеві податки і збори та їх роль у фінансовому забезпеченні реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2011. - Вип. 17. – С. 106-112.
 8. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк, Андрій Лучка, Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 36-46.
 9. Русін, В. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів / В. Русін // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 105-114.
 10. Русін, В. Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку / В. Русін // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 88-96.
 11. Русін, В. Фінансові аспекти об'єднання територіальних громад / Русін Віктор // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 33-42.
 12. Русін, В. Фінансове забезпечення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / Віктор Русін // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 61-65.
 13. Русін, В. М. Особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління [Електронний ресурс] / В. М. Русін // Економіка та держава. - 2016. - № 6. - С. 73-76.
 14. Русін, В. Місце та роль місцевих податків і зборів у складі доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 106-110.
 15. Русін, В. Проблеми казначейського обслуговування бюджетів та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Наука й економіка. – 2008. – № 3 (11). – С. 65-69.
 16. Русін, В. Реформування адміністративно-територіального устрою в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 4. – С. 53-62.
 17. Русін, В. Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів [Електронний ресурс] / В. Русін // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 3. - С. 82-93.
 18. Кириленко, О. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління місцевими фінансами / Ольга Кириленко, Віктор Русін // Казна України. – 2018. – № 3. – С. 25-27.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Лучка, А. В.  Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження і функції [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 313-322.
 6. Лучка, А. В.  Система казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 329-351.
 7. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 

Рудакевич Олег Михайлович

Опубліковано: 19 грудня 2011

rudakevych

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор політичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Олег Михайлович Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Олег Михайлович Рудакевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 31 с.
 2. Рудакевич, Олег Михайлович Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Олег Михайлович Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 416 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, О. Взаємодія економіки, політики і культури в націотворчому процесі [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 63-67.
 2. Рудакевич, О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку . – 2010.– Вип. 22. – С. 149-154.
 3. Рудакевич, О. М. Особливості інституційних компонентів сучасної української політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук-теорет. і громад-політ. альманах. – 2009. - № 3. – С. 136-139.
 4. Рудакевич, О. Функції національної політичної культури: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Сучасна українська політика : зб. наук. праць. –2011. – № 22. – С. 117-126.
 5. Рудакевич, О. М. Взаємозв’язок національної ідентичності та культури в націотворчому процесі [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук.-теорет. громад.-політ. альманах. – 2010. – № 2. – С. 155-159.
 6. Рудакевич, О. Особливості генези національної культури: етнополітичні концепції та український досвід [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки – 2009. – Вип. 12. – С. 186-193.
 7. Рудакевич, О. Українська політична культура: відродження та модернізація [Електронний ресурс] / О. Рудакевич.
 8. Рудакевич, О. М. Вплив соціально-економічних чинників на націєґенезу [Текст] / О. М. Рудакевич // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 28-30.
 9. Рудакевич, О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму / Олег Рудакевич // Віче. – 2012. – № 19. – С. 12-15.
 10. Рудакевич, О. Українська національна економічна еліта як учасник політичного процесу / Олег Рудакевич, Любов Бабій // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 14-16.
 11. Рудакевич, О. М. Українська національна політична культура: стан і проблеми дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питанняполітології – 2011. – № 949. – С. 229-234.
 12. Рудакевич, О. М. Вплив етики бізнесу на формування національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич .
 13. Рудакевич, О. Ціннісний трикутник національної політичної культури [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І Курбаса НАН України. – 2011. – Вип. 49. – С. 220-230.
 14. Рудакевич, О. Інфраструктура національної політичної культури [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації». – 2011.– № 4. – С. 110-114.
 15. Рудакевич, О. М. Взаємозв’язок культури та політичної організації в суспільствах доіндустріальної доби [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2009. – № 19/20. – С. 126–131.
 16. Рудакевич, О. Діалектика етнічної та політичної націй у поліетнічній державі [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – №. 4–5. – С. 114–120.
 17. Рудакевич, О. М. Європейська політична культура: спроба концептуального осмислення [Електронний ресурс] / О.М. Рудакевич // Коорданати управління. – 2012. – Вип. 2 – С. 92-99.
 18. Рудакевич, О. Засади типології національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 133–140.
 19. Рудакевич, О. М. Комунікативна модель національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М Рудакевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія. Соціологія. Філософія. – 2010. – Вип. 14. – С. 49–53.
 20. Рудакевич, О. М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Нова парадигма. – 2010. – Вип. 96. – С. 116–125.
 21. Рудакевич, О. Матриця національної політичної культури : соцієтальний підхід [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2011. – № 5. – С. 25–34.
 22. Рудакевич, О. М. Національні політичні стереотипи (теоретико-методологічні засади дослідження) [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород, 2009. – Вип. 11. - С. 193–197.
 23. Рудакевич, О. Простір національної політичної культури як об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 45. – С. 288–297.
 24. Рудакевич, М. І. Розвиток самоврядних традицій міста Тернополя в контексті засад Маґдебургського права та Європейської хартії місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / М. І. Рудакевич, О. М. Рудакевич // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії «Європа – 2020» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Донецьк, 7–8 квіт. 2012 р.]. – Донецьк: ДДУУ. – С. 177–183.
 25. Рудакевич, О. Соцієтальний підхід до дослідження національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Нова парадигма. – Вип. 86. – 2009. – С. 146–157.
 26. Рудакевич, О. М. Співвідношення понять «національна політична культура» та «етнополітична культура нації» [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – № 4. – С. 78–83.
 27. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади дослідженя інституційного рівня політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук.-теорет. громад.-політ. альманах. – 2009. – № 2. – С. 110–115.
 28. Рудакевич, О. М. Традиції як базові елементи національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 291–299.
 29. Рудакевич, О. М. Формування соцієтальної культури в Україні: стан і перспектива [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Вип. 10. – Ужгород, 2008. – С. 198–202.
 30. Рудакевич, О. М. Час як категорія аналізу національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 46. – С. 293–300.
 31. Рудакевич, О. Знакові постаті вітчизняної історії в ідеологічних рамках сьогодення [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Бористен. – 2008. - № 7. – С. 16-18.
 32. Рудакевич, О. Національний принцип самоорганізації соціуму [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Нова парадигма. – Вип. 76. – 2008. – С. 62-72.
 33. Рудакевич, О. Національна політична культура: випробування державністю / Олег Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 91-96.
 34. Рудакевич, О. Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу / О. Рудакевич // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.328-335.
 35. Рудакевич, О. Вплив європейських самоврядних традицій на організаційно-правове забезпечення публічного адміністрування в місті Тернополі / О. Рудакевич // Коорданати управління : зб. наук. пр. / за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто МВ, 2013. – Вип. 4. – С. 302-309.
 36. Рудакевич, О. Демократія як чинник формування націй і національних держав [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Курбаса НАН України. – 2012. – № 6. – С. 91-100.
 37. Рудакевич, О. Етнічний принцип самоорганізації людства / О. Рудакевич // Нова парадигма / голов. ред. В. П. Бех. – К., 2008. – Вип. 79. – С. 92-101.
 38. Рудакевич, О. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу / О. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. – Спецвип. : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – С. 215-226.
 39. Рудакевич, О. Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2010. – № 5. – С. 31-36.
 40. Рудакевич, О. Імперативи національної політичної культури / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 128-136.
 41. Рудакевич, О. Інституційна основа національного будівництва в Україні / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі / відпов. ред. Т. І. Рибак. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 82-87.
 42. Гнасевич, Н. В. Інтегративна роль релігії в державотворчій традиції українців [Електронний ресурс] / Н. В. Гнасевич, О. М. Рудакевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 28. – С. 125-130.
 43. Рудакевич, О. Інфраструктурне забезпечення політичної соціалізації громадян в умовах розбудови української національної держави / О. Рудакевич // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / за ред. В. П. Андрущенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 29(42). – С. 71-76.
 44. Рудакевич, О. Міфологія в системі національної політичної культури / О. Рудакевич // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія / голов. ред. В. П. Бех. – К. : НПУ, 2009. – Вип. 83. – С. 70-78.
 45. Рудакевич, О. Наукове знання та інформація: зміст і співвідношення понять в контексті розбудови «суспільства знань» / О. Рудакевич, А. Сухович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-28.
 46. Рудакевич, О. Науково-теоретичні та дидактичні засади викладання курсу «Основи наукових досліджень» / О. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 19-21.
 47. Рудакевич, О. Нація як суб’єкт політичної культури / О. Рудакевич // Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 48. – С. 247-255.
 48. Рудакевич, О. Основні вектори зовнішньої політики українських парла-ментських партій у сучасних умовах / О. Рудакевич, Н. І. Назарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 167-172.
 49. Рудакевич, О. Перспективи розвитку демократії в Україні у виборчих програмах політичних партій / О. Рудакевич, І. Пшечук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 172-178.
 50. Рудакевич, О. Питання етнонаціонального розвитку України в програмних заявах суб’єктів парламентських виборів 2006 року /О. Рудакевич // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму та виборчих кампаній. – Київ – Тернопіль – Львів : ЛА Піраміда, 2006. – С. 37-43.
 51. Рудакевич, О. Політико-економічні переваги, які отримає Україна внаслідок підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом / О. Рудакевич, Л. Сухінська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 22-24.
 52. Рудакевич, О. Політико-ідеологічні проблеми розбудови України як національної держави / О. Рудакевич, І. Д. Загрійчук // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2013. – № 3. – С. 84-88.
 53. Рудакевич, О. Політична культура як об’єкт дослідження в умовах національного відродження / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – №. 3(54). – С. 127-135.
 54. Рудакевич, О. Політичні субкультури українського суспільства / О. Рудакевич // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі. – Житомир : ФОП Євгенюк О. О., 2014 р. – С. 38-42.
 55. Рудакевич, О. Принцип, що розкриває сутнісну ознаку національних спільнот / О. Рудакевич // Українська політична нація: проблеми становлення / за заг. ред. М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2012. – С. 57-66.
 56. Рудакевич, О. Проблеми формування соцієтальної культури в Україні / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль – Севастополь – Стамбул : Терноп. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2007. – Вип. 5. – С. 296-302.
 57. Рудакевич, О. Процес формування модерної української нації в контексті інституціонального підходу / О. Рудакевич // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – 2013. – № 75(8). – С. 488-491.
 58. Рудакевич, О. Роль етнонаціональної тематики у передвиборних змаганнях українських партій (досвід 2012 р.) / О. Рудакевич // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – 2013. – № 72(5). – С. 851-856.
 59. Рудакевич, О. Роль очільників великого бізнесу (олігархів) у політичному житті України / О. Рудакевич, Л. Гомівка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 25-27.
 60. Рудакевич, О. Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. –Тернопіль – Бахчисарай : Терноп. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2006. – Вип. 4. – С. 446-451.
 61. Рудакевич, О. Теоретико-методологічні засади розбудови України як національної держави / О. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2012. – Вип. 27. – С. 6-15.
 62. Рудакевич, О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії / О. Рудакевич // Українознавчий альманах. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 124-127.
 63. Рудакевич, О. Досвід підготовки комплексного індивідуального практичного завдання з курсу "Основи наукових досліджень" / Олег Рудакевич, Христина Новосад // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-29.
 64. Рудакевич, О. Наукове знання та інформація: зміст і співвідношення понять в контексті розбудови "суспільства знань" / Олег Рудакевич, Аліна Сухович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-28.
 65. Рудакевич, О. Науково-теоретичні та дидактичні засади викладання курсу "Основи наукових досліджень" / Олег Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 19-21.
 66. Рудакевич, О. Політико-економічні переваги, які отримає Україна внаслідок підприсання угоди про асоціацію з Європейським Союзом / Олег Рудакевич, Лілія Сухінська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 22-24.
 67. Рудакевич, О. Роль очільників великого бізнесу (олігархів) у політичному житті України / Олег Рудакевич, Лука Гомілка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 25-27.
 68. Рудакевич, О. М. Тарас Шевченко про засади українського націєтворення / Олег Михайлович Рудакевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 52-55.
 69. Рудакевич, О. Націологічні засади етнополітичної толерантності в постреволюційній Україні [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5-6(79-80). – С. 222-231.
 70. Рудакевич, О. М. Особистість і нація / О. М. Рудакевич, І. Д. Загрійчук // Університетська кафедра. – 2016. – №5. – С. 193–198.
 71. Рудакевич, О. М. Актуальні націєтворчі ідеї політичної поезії Т. Шевченка / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнополітичних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – №3 (71). – С. 254–261. 
 72. Рудакевич, О. М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції / О. М. Рудакевич // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». – К.: ГО АПН, 2017, Випуск 1 (5). – 147–161.
 73. Рудакевич, О. М. Публічна політика в контексті українських реалій / О. М. Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип.3–4. – С. 255–266.
 74. Рудакевич, О. М. Українська мова в контексті нових політичних реалій / О. М. Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету / відп. ред. Т. В. Гончарук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 44–48.
 75. Рудакевич, О. М. Всеохоплююча політична корупція як атипод демократичної політичної системи / О. М. Рудакевич // Напрями вдосконалення механізмів державного управляння в умовах сучасних реформаційних процесів: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23–24 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 6–10.
 76. Рудакевич, О. М. Політико-правова стабільність як необхідна умова спонтанного соціокультурного прогресу / О. М. Рудакевич // Вивчення та впровадження іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Полтава, 24 листопада 2009 р. – Полтава: ПНТУ, 2009. – Ч. І. – С. 106–108.
 77. Рудакевич, О. М. Феномен національно-культурної автономії в глобалізованому світі / О. М. Рудакевич // Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі: Всеукр. Наук.-теор. конф. з між нар. участю 23 листопада 2015 року [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євгенюк О. О. – 2015. – С. 119–121.
 78. Рудакевич, О. М. Пізнавальний потенціал системного підходу до дослідження політичної корупції / О. М. Рудакевич // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матер. наук. практ. конф., Одеса, 25 грудня 2016 р. / За заг. ред. Іжі М. М., Кривцової В. М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 116–119.
 79. Рудакевич, О. М. Етнополітична толерантність в контексті української національної ідеї / О. М. Рудакевич // Проблема толерантності в глобалізованому світі: Міжнар. наукова конф. 1-2 жовтня 2015 року [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євгенюк О. О. , – 2015. – С. 112–116.
 80. Рудакевич, О. М. Пан’європейський феномен та політична культура об’єднаної Європи / О. М. РЄвропейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матер. наук. практ. конф., Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М. М., Кривцової В. М.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 217–220.
 81. Рудакевич О. Варзар Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 109–110.
 82. Рудакевич О. Лисяк-Рудницький Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 382–383.
 83. Рудакевич О. Цимбалістий Богдан-Ярослав / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 692–693.
 84. Рудакевич О. Петро Шелест / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 716–717.
 85. Рудакевич О. Курас Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 358–359.
 86. Рудакевич О. Гердер Йоганн Ґотфрід / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 158–160.
 87. Рудакевич О. М. Автономія національно-територіальна / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія,т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 216.
 88. Рудакевич О. М. Автономія національно-культурна / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія, т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 215.
 89. Рудакевич О. М. Акультурація політична / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія, т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 575.
 90. Рудакевич О. М. Ментальність політична / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 217.
 91. Рудакевич О. М. Пан’європеїзм / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 277.
 92. Рудакевич О. М. Інфраструктура політичної культури / О. Р. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 163.
 93. Рудакевич О. М. Імперативи політичної культури / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 148–149.
 94. Рудакевич О. М. Національна ідея / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 244–245.
 95. Рудакевич О. М. Соцієтальна культура / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 366–367.
 96. Рудакевич О. М. Національна політична культура / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 247.
 97. Рудакевич О. М. Національна держава / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 245.
 98. Рудакевич О. М. Національний принцип / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 248–249.
 99. Рудакевич, О. М. Роль общественных организаций в совершенствовании социалистических общественных отношений / О. М. Рудакевич, З. С. Сокол // Вопросы научного коммунизма. – Киев : Вища школа,1986. – Вып. 63. – С. 46-52.                  
 100. Рудакевич, О. М. К вопросу о сущности взаимодействия КПСС с другими звеньями политической системы советского общества / О. М. Рудакевич // Деп. в ИНИОН АН СССР 16.02.1989, № 36958. – Тернополь : Тернопольский финансово-экономический ин-т, 1989. – 21 с.
 101. Рудакевич, О. М. Преодоление догматизма и стерео-типов в мышлении и деятельности кадров ВЛКСМ / О. М. Рудакевич // Проблемы содержания и организации учебного процесса в условиях краткосрочного обучения, совершенствования педагогического мастерства преподавателя : метод. материалы. – Москва : ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 1990. – С. 47-56.
 102. Рудакевич, О. М. Проблеми політичної культури України через призму діяльнісного підходу / О. М. Рудакевич // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту. – Тернопіль : Терноп. держ. пед. ін-т, 1994. – Вип. І. – С. 57-62.
 103. Рудакевич, О. М. Політична культура української нації (наукові засади дослідження та відродження) / О. М. Рудакевич // Мандрівець. – 1995. – № 1. – С. 69-80.
 104. Рудакевич, О. М. Політична культура України: руйнація та шляхи відродження / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 15-20.
 105. Рудакевич, О. М. Ментальність і політична культура української нації / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 5. – С. 26-30.
 106. Рудакевич, О. М. Українська нація: шлях до суверенітету / О. М. Рудакевич // Мандрівець. – 1996. – № 2-3. – С. 95-105.
 107. Рудакевич, О. М. Суверенітет української нації – головна політична проблема посткомуністичної України / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 5. – С. 9-16.
 108. Рудакевич, О. М. Проблема українізації політичної культури української нації / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 9. – С. 7-9.
 109. Рудакевич, О. М. Українізація політичної культури української нації (теоретико-методологічний аспект) / О. М. Рудакевич // Політологія. Етнологія. Соціологія : доп. та повідом. ІІІ Міжнародного конгрессу україністів. – Харків : Око, 1996. – С. 277-282.
 110. Рудакевич, О. М. Політико-культурна українізація як суспільний феномен і наукове поняття / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 11. – С. 60-62.
 111. Рудакевич, О. М. Богдан Хмельницький і українська національна ідея / О. М. Рудакевич // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 70-75.
 112. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження і трансформації політичної культури посткомуністичного суспільства / О. М. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Киів : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 137-142.
 113. Рудакевич, О. М. Новітня українська революція та проблема модернізації суспільства (політико-культурний аспект) / О. М. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 194-199.
 114. Рудакевич, О. М. Принципи політичної соціалізації молоді за умов відродження української нації / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 447-450.
 115. Рудакевич, О. М. Єдність національної та модерністської ідей у трансформації українського суспільства / О. М. Рудакевич         // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1997. – №. 1. – С. 108-117.
 116. Рудакевич, О. М. Феномен політичної культури / О. М. Рудакевич // Віче. – 1997. –№ 10. – С. 90-104.
 117. Рудакевич, О. М. Роль Запорозької Січі у формуванні української політичної культури / О. М. Рудакевич // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості : матер. Міжнар. наук. конф. [Запоріжжя, 23 травня 1997 р.]. – Київ - Запоріжжя : Ін-т історії НАН України, 1997. – С. 56-65.
 118. Рудакевич, О. М. Михайло Грушевський – ідеолог української демократичної державності / О. М. Рудакевич, І. С. Дмитрів // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення : наукові записки Терноп. держ. пед. ін-ту. Сер. Історія. – Тернопіль : Терноп. держ. педаг. ін-т, 1997. – Вип.V. – С. 14-21. 
 119. Рудакевич, О. М. Характерні риси політичної культури пострадянської України / О. М. Рудакевич // Удосконалення системи державного управління соціально-економічними та політичними процесами в регіоні (на прикладі півдня України) : зб. наук. праць. – Одеса : ОЦНТЕІ, 1998. – С. 314-320.
 120. Рудакевич, О. М. Культура підприємництва й ділова етика: сучасні теорії та практика         / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Генеза-Експерт. – 1999. – Серп. – С. 66-77.
 121. Рудакевич, О. М. Вища національна цінність / О. М. Рудакевич // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т. 15. – С. 95-98.
 122. Рудакевич, О. М. Сучасна українська національна ідея: спроба сутнісного визначення / О. М. Рудакевич // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т. 15. – С. 82-88.
 123. Рудакевич, О. М. Культура взаємодії органів державної влади з інститутами місцевого самоврядування / О. М. Рудакевич // Збірник наукових праць Української Академії державного упаравління при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 2, ч. І. – С. 146-149.
 124. Рудакевич, О. М. Українські політичні партії як суб’єкти нації та державотворення / О. М. Рудакевич // Сучасні політичні процеси в Україні й проблеми єдності національно-державницьких сил. – Тернопіль : Джура, 2000. – С. 49-63.
 125. Рудакевич, О. М. Політико-культурна модернізація – важливий напрям цивілізаційного поступу України / О. М. Рудакевич // На шляху до суспільної злагоди. –К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2001. – С. 85-89.
 126. Рудакевич, О. М. Проблеми політико-культурної модернізації українського суспільства / О. М. Рудакевич // Суспільні реформи та становлення громадського суспільства в Україні : зб. наук. пр. Укр. акад. держ. управл. при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 178-181.
 127. Рудакевич, О. М. Роль політичної культури у формуванні нації / О. М. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль–Севастополь–Івано-Франківськ : Терноп. держ. техн. ун-т, 2001. – Вип. 1. – С. 167-171.
 128. Рудакевич, О. М. Проблеми формування національної демократії в Україні / О. М. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль–Севастополь – Суми : Терноп. держ. техн. ун-т, 2002. – Вип. 2. – С. 331-336.
 129. Рудакевич, О. М. Українська політична культура: відродження і модернізація / О. М. Рудакевич // Збірник наукових статтів з філософії, політології, історії. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 20-25. Виправ
 130. Рудакевич, О. М. Економічні чинники формування нації та її культури / О. М. Рудакевич // Культура и экономика : Междунар. науч.-практ. конф. [Донецк, 20-21 марта 2008 г.]. – Донецк : Дон. НУЭТ, 2008. – С. 350-354.
 131. Рудакевич, О. М. Загальноєвропейські етичні й політичні цінності та перспективи їх реалізації в Україні / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна : зб. наук. праць : матер. 6-ї міжнар. наук. конф. [Донецьк, 23-24 жовтня 2008 р.]. – Донецьк : Дон. НУ, 2008. – С. 281-290.
 132. Рудакевич, О. М. Традиції як базовий елемент національної політичної культури / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 291-299.
 133. Рудакевич, О. М. Процес люстрації в постреволюційній Україні / О. М. Рудакевич, О. Мороз // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 48-51.
 134. Рудакевич, О. М. Актуальні завдання формування національної свідомості сучасної української молоді / О. М. Рудакевич, М. Семенюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 135. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади етнополітичної толерантності / О. М. Рудакевич // Мультикультуралізм як політико-правове явище: виклики глобалізованого світу : матер. міжн. наук.-практ. конф. [Київ, 29 січня 2015 р.]. – К. : ТОВ «Арт-технологія», 2016. – С. 99-107.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рудакевич, О. М. Національна політична культура : теорія, методологія, український досвід [Текст] : монографія / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 456 с.
 2. Рудакевич, О. М. Національний принцип : етнополітична концепція нації [Текст] : монографія / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 292 с.
 3. Рудакевич, О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження / О. М. Рудакевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 354 с.
 4. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 5. Рудакевич, О. М.  Концептуальні засади формування в Україні політичної культури національного типу [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 6. Рудакевич, О. М.  Політична культура об'єднаної Європи та її вплив на вітчизняний політикум [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич.. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 208-220.
 7. Рудакевич, О. М.  Теоретико-методологічні основи дослідження модерної української нації [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 10-43.
 8. Рудакевич, Олег Михайло Грушевський як політик та політичний мислитель / Олег Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 15-17.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2006. – 304 с.
 2. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2007. – 304 с.
 3. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.
 4. Політологія: лекційний курс і практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. Т.В. Гончарук. – Тернопіль : Астон, 2009. – 375 с.
 5. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 210 с.
 2. Рудакевич, О. М. Нетрадиційні форми лекційних та семінарських занять у викладанні політології: методичні рекомендації  . – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 37 с.
 3. Рудакевич, О. М. Організація наукового дослідження / О. М. Рудакевич // Основи наукових досліджень / За заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 97–108.
 4. Рудакевич, О. М. Методологія та методи наукового дослідження / О. М. Рудакевич // Основи наукових досліджень / За заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 77–96.
 5. Рудакевич, О. М. Використання матеріалів парламентських виборів в Україні 2012 року у викладанні курсу «Політології» (методичні рекомендації) / О. М. Рудакевич. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 43 с.
 6. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2000. – 172 с.
 7. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : Навч.-метод. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2001. – 172с.
 8. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 180 с.
 9. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : Навчально-методичний посібник / О. М. Рудакевич. – Вид.2 зі змінами. – Тернопіль : Астон, 2005. – 172 с.
 10. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Варзар Іван / О. Рудакевич. – С. 109-110.
 11. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Гердер Йоганн Готфрід / О. Рудакевич. – С. 158-160.
 12. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Курас Іван / О. Рудакевич. – С. 358-359.
 13. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Лисяк-Рудницький Іван / О. Рудакевич. – С. 382-383.
 14. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Цимбалістий Богдан-Ярослав / О. Рудакевич. – С. 692-693.
 15. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Шелест Петро / О. Рудакевич. – С. 716-717.
 16. Політологія : навч. енцикл. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна політична культура / О. Рудакевич. – С. 417.
 17. Політологія : навч. енцикл. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Національний принцип / О. Рудакевич. – С. 417-418.
 18. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / уклад. В. М. Піча. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна держава / О. Рудакевич. – С. 245.
 19. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / уклад. В. М. Піча. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна політична культура / О. Рудакевич. – С. 247.
 

Романів Світлана Романівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

romaniv

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана Романівна Тріль. - Тернопіль : ТАНГ, 2001. - 233 с.
 2. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тріль Світлана Романівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2001. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Романів, С. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві / С. Романів, Н. Івануса // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 279-281.
 2. Данилюк, І. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту акціонерних підприємств / І. Данилюк, С. Романів // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 333-337.
 3. Романів, С. Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 4. Голяш, І. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Ірина Голяш, Світлана Романів // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 95-97.
 5. Романів, С. Р. Метод Case-study в процесі викладання економічних дисциплін /С. Р. Романів, Р. В. Романів // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 80-82.
 6. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності використання бюджетних коштів в системі функціонування ДКРС: проблеми та шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів.
 7. Романів, С. Р. Теоретичний аспект формування системи управлінського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. І. Федоронько.
 8. Романів, С. Р. Формування параметрів звітної інформації в системі внутрішнього аудиту підприємства / С. Р. Романів // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 47-53.
 9. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 10. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 11. Романів, Р. В. Специфіка завдань проведення внутрішнього аудиту при антикризовому управлінні / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 1. - С.154-160.
 12. Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності й оцінки в бухгалтерському обліку / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115-119.
 13. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності в системі функціонування ДКРС : проблеми та шляхи розвитку / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4. – С. 358-365.
 14. Федоронько, Н. І. Перспективи розвитку аудиторських послуг / Н. І. Федоронько, С. Р. Романів // Культура народів Причорномор’я : наук. журнал. – 2013. – Вип. 245. – С. 70-73.
 15. Івахів, Ю. О. Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності / Ю. О. Івахів, С. Р. Романів // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2013. – № 2 (22). – С. 198-204.
 16. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Руденко Вікторія Василівна

Опубліковано: 29 березня 2016

1453799436 1415619406 rudenko-vvКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Руденко, Вікторія Василівна Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств : дис. ... кандидата економічних наук / Вікторія Василівна Руденко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ, 2012. - 221 с.
 2. Руденко, Вікторія Василівна Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Вікторія Василівна Руденко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ : Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Погріщук, Г. Б. Управління фінансовими ресурсами підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко // Науковиий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 107-110.
 2. Руденко, В. В. Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 4. – С. 145-148.
 3. Руденко, В. В. Зарубіжний досвід впровадження бюджетування, орієнтованого на результат [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Економіка. управління. інновації. – 2014. – № 1 (11).
 4. Руденко, В. В. Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Облік і фінанси. – 2014. – № 1 (63). – С. 96-101.
 5. Руденко, В. В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 4 (51). – С. 131-138.
 6. Руденко, В. В. Сутність та особливості правління державним боргом у різних країнах світу [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. – С. 61-67.
 7. Руденко, В. В. Напрями активізації фінансово-інвестиційної діяльності підприємств в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – № 1 (49). – С. 47-99.
 8. Руденко, В. Стан та перспективи фінансового інвестування в Україні [Електронний ресурс] / Вікторія Руденко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С. 51-56.
 9. Погріщук, Г. Б. Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкової турбулентності [Електронний ресурс] / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 6. – С. 773-778.
 10. Руденко, В. В. Концептуальні засади бюджетного інвестування [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11, т. 1. – С. 152-158.
 11. Руденко, В. В. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 133-138.
 12. Руденко, В. В. Світові тенденції інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. − 2013. − Вип. 9, т .1. − С. 138-143.
 13. Руденко, В. В. Напрямки активізації інвестиційної діяльності підприємств України на державному та регіональному рівнях [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Економічний форум. - 2011. − № 4. – С. 325-334.
 14. Руденко, В. В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості Вінницької області [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. - 2011. − № 1. – С. 117-122.
 15. Руденко, В. В. Методичні підходи до управління реальними інвестиціями підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Сталий розвиток економіки. - 2010. − № 3. – С. 175-181.
 16. Руденко, В. В. Концептуальні засади здійснення інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. - 2010. – Вип. ІІ (38). – С. 239-246.
 17. Руденко, В. В. Методичні підходи до розробки інвестиційної політики підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Наука й економіка. - 2010. – Вип. 2 (18). – С. 187-197.
 18. Руденко, В. В. Теоретико-методологічні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Наука й економіка. - 2009. – Вип. 4 (16), т. 1. – С. 221-230.
 19. Руденко, В. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інвестицій підприємства та їх класифікації [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки.
 20. Руденко, В. В. Теоретические подходы к определению сущности и структуры реальных и финансовых инвестиций / В. В. Руденко // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – № 2. – С. 67-71.
 21. Руденко, В. В. Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості України / В. В. Руденко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Сер. Економіка. - 2009. – Т. Х, вип. 127. – С. 59-67.
 22. Руденко, В. В. Моделі організації ринку цінних паперів та роль банків у їх функціонуванні в Україні та світі / В. В. Руденко, В. В. Бабій // Сталий розвиток економіки. - 2012. − № 1. – С. 302-306.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Руденко, В. В. Світовий досвід бюджетного менеджменту [Текст] / В. В. Руденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 409-480.
 2. Погріщук, Г. Б. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 277 с.
 3. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 4. Руденко, В. В. Світовий досвід бюджетного менеджменту [Текст] / В. В. Руденко // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 431-500.
 

Рудакевич Іван Романович

Опубліковано: 26 лютого 2016

1448612009 rudakevich-van-romanovichКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Іван Романович Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2009. - 210 арк.
 2. Рудакевич, Іван Романович Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Рудакевич І. Р. Управління оптимізацією пасажиропотоків міста Львова / І. Р. Рудакевич // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (7–8 травня 2003 р., м. Львів). – Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, 2003. – С. 263-264.
 2. Рудакевич І. Р. Проблеми геопросторової організації пасажирського транспорту м. Львова / І. Р. Рудакевич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (15–16 квітня 2004 р., м. Львів).
 3. Рудакевич І. Р. Геопросторові проблеми функціонування транспортних систем великих міст Західного регіону України / І. Р. Рудакевич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (14–15 квітня 2005 р., м. Львів).
 4. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку електротранспорту великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 2. – 2007. – С. 122-126.
 5. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку пасажирського автотранспорту міста Львова / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники. – Вип. 17. – 2008. – С. 114-118.
 6. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні аспекти використання супутникових навігаційних систем у транспортному комплексі великих міст / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2008 : стратегія оптимального розвитку» (16 – 17 жовтня 2008 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2008. – С. 158-161.
 7. Рудакевич І. Р. Інтеграція транспортної інфраструктури великих міст Заходу України у систему міжнародних транспортних коридорів / І. Р. Рудакевич // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 21. – 2009. – С. 156-161. 
 8. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку авіаційного транспорту великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 22. – 2009. – С. 196-202.
 9. Рудакевич І. Р. Вплив рельєфу на розвиток транспортної інфраструктури великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255–річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва (28 –30 квітня 2009 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2009. – Вип. 6. – С. 370-372.
 10. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні аспекти формування мережі логістичних терміналів у великих містах Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2009 : стратегія оптимального розвитку» (5 – 6 листопада 2009 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2009. – С. 330-332.
 11. Рудакевич І. Р. Проблеми суспільно-географічної класифікації транспортної інфраструктури великого міста / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 20. – 2009. – С. 102-108.
 12. Рудакевич І. Р. Обґрунтування географічної ідеї міжнародних транспортних коридорів у працях С. Рудницького / І. Р. Рудакевич // Історія української географії та картографії: Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Ч. 1. – 2010. – С. 139-141. 
 13. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти підготовки туристичної інфраструктури міста Тернополя до «Євро-2012» [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 1. – 2011. – С. 113-118. 
 14. Рудакевич І. Р. Проблеми і перспективи розвитку інфраструктури велосипедного туризму у м. Тернополі/ І. Р. Рудакевич // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2011 року, м. Тернопіль) / За ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль, ТНТУ, 2011. – С. 85-89.
 15. Рудакевич І. Р. Сучасні наукові підходи до визначення поняття туристичної інфраструктури міста/ І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–14 травня 2011 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – Вип. 8. – С. 355-356.
 16. Рудакевич І. Р. Перспективи розвитку індустріального туризму в Західному реґіоні України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2011 : стратегія оптимального розвитку» (10–11 листопада 2011 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2011. – С. 242-244.
 17. Рудакевич І. Р. Транспортна інфраструктура як фактор розвитку туризму у Придністер’ї / І. Р. Рудакевич / Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару (9–10 грудня 2011 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 258-260.
 18. Рудакевич І. Тернопільський замок як туристичний об’єкт / І. Р. Рудакевич, А. В. Бас, Г. М. Манорик, Х. Р. Теремчук / Замковий туризм у Тернопільській області: проблеми та перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 травня 2012 року, м. Збараж). – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 100-104.
 19. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської області / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 2. – 2012. – С. 107-112.
 20. Рудакевич І. Р. Перспективні велосипедні туристичні маршрути на Тернопільщині / І. Р. Рудакевич, А. А. Одобецький / Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 квітня 2013 року, м. Тернопіль – м. Форос). – Тернопіль, 2013. – С. 239-241.
 21. Рудакевич І. Р. Проблеми розвитку індустрії спелеотуризму в Тернопільській області / І. Р. Рудакевич, Н. І. Пида / Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 квітня 2013 року, м. Тернопіль – м. Форос). – Тернопіль, 2013. С. 241-242.
 22. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2013 : стратегія оптимального розвитку» (7–8 листопада 2013 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2013. – С. 346-348.
 23. Рудакевич І. Р. Історико-географічні аспекти розвитку електричного транспорту міста Львова / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 27. – 2013. – С. 122-126.
 24. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міста Тернополя [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 1 (36). – 2014. – С. 162-167.
 25. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку транспортної інфраструктури м. Чернівці / І. Р. Рудакевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (9–11 жовтня 2014 року, м. Чернівці) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 180-181.
 26. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 2(37). – 2014. – С. 111-117.
 27. Rudakevych Ivan. Natural and geographical factors of development of the transport infrastructure of big cities of the Western region of Ukraine / І. Rudakevych // British Journal of Science and Education and Culture. –London : «London University Press». – No. 1(7). – 2015. – S. 262-269.
 28. Рудакевич І. Р. Ресурсне забезпечення перспективних туристичних маршрутів у місті Тернопіль / І. Р. Рудакевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (21–23 травня 2015 року, м. Тернопіль) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 385-387.
 29. Рудакевич І. Р. Сучасний стан і проблеми розвитку туристичної інфраструктури Тернопільської області / І. Р. Рудакевич // «Регіон-2015 : стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 216-219.
 30. Рудакевич І. Р. Сучасні геопросторові тенденції розвитку транспортної інфраструктури великих міст Західного регіону України / І. Р. Рудакевич //Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних вчених (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 285-289. 
 31. Рудакевич И. Р. Использование средств Google Maps в преподованиитуризмоведческих дисциплин / И. Р. Рудакевич // The formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes – 2016: materials of international scientific and practical seminar (Košice , 8-11 February 2016). – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 51–52.
 32. Rudakevych I. Modern trends in the use of tourism resources of the city of Ternopil / Ivan Rudakevych  // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. –Košice : «UK TU Košice». – Volume 4, No. 2. – 2016. – P. 117-120. 
 33. Рудакевич І. Р. Демографічні втрати внаслідок військових дій на Донбасі: територіальний аспект / І. Р. Рудакевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 278-280.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Рудакевич, І. Р. Організація діяльності з обслуговування туристів [Текст] / І. Р. Рудакевич // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 165-192.
 2. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для підготовки фахівців спеціальності 7.14010301/8.14010301 «Туризмознавство» – Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 42 с.
 3. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Географія туризму». – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2014. – 64 с.
 4. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Історія туризму» – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2012 р. – 31 с.
 5. Виробничо-транспортна інфраструктура [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 135.
 6. Зовнішній пасажирський транспорт [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 141.
 7. Інтенсивність руху електротранспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 140.
 8. Інтенсивність руху міського автотранспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 138.
 9. Інфраструктура автомобільного транспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 136.
 10. Інфраструктура пасажирських та вантажних перевезень автотранспортом [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 137.
 11. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Географія туризму» – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2015. – 17 с.
 12. Рудакевич І. Р. Основи географічного моделювання / І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький, М. Р. Питуляк [та ін.] // Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040104 «Географія» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль, 2014. – С. 68 - 69.
 13. Рудакевич І. Р. Географічне прогнозування / І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький, М. Р. Питуляк [та ін.] // Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040104 «Географія» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль, 2014. – С. 81 - 82.
 14. Рудакевич І. Р. Географічне прогнозування. Навчальний посібник. – І. Р. Рудакевич – Тернопіль, Вектор, 2013. –100 с.
 

Ревасевич Ірина Степанівна

Опубліковано: 02 липня 2015

citationsКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Ревасевич, Ірина Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105-115.
 1. Ревасевич, Ірина Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 57-68.
 2. Ревасевич, І. Особливості взаємодії людини та економіки у представників різних культур / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 39-52.
 3. Ревасевич, І. Паритетна освітня взаємодія у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 112-115.
 4. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 5. Ревасевич, Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 56-62.
 6. Ревасевич, І. Шосте щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана: [28-29 жовтня 2004 р. в стінах ТАНГ відбулося засідання наукової школи професора А.Фурмана] / І. Ревасевич // Академія. – 2004. – 23листопада(№№37-43). – С. 18-19.
 7. Ревасевич, І. Обгрунтування психологічної концепції особистісної адаптованості за модульно-розвивальної оргсистеми / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 96-109.
 8. Лучко, М. Р. Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. С. Ревасевич // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. – № 1(ІІІ). – С. 10-19.
 9. Ревасевич, І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 105-114.
 10. Ревасевич, І. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 66-72.
 11. Ревасевич, І. С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літературній спадщині Тараса Шевченка / І. С. Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 142-143.
 12. Ревасевич, І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – № 1. – С. 109-127.
 13. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 14. Ревасевич, І. Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 50-61.
 15. Ревасевич, І. Теорія як об'єкт філософського методологування : (звіт про всеукраїнський. методологічний семінар) / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 165-168.
 

Сторінка 1 із 7