Розум Руслан Іванович

Опубліковано: 24 травня 2012

розум руслан іванович

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Розум Руслан Іванович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004. - 157 с.
 2. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Р.І.Розум ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Розум, Р. І. Особливості методики викладання курсу "інженерна графіка та основи взаємозамінності" для студентів економічних спеціальностей / Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2008.– № 1.– С. 176-178.
 2. Дзядикевич, Ю. В.Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 3. Дзядикевич, Ю. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р.І Розум [та ін] // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 151-154.
 4. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 5. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 6. Дзядикевич, Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 14. – С. 149-152.
 7. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 12. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.
 13. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 295 с.
 2. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 

Румянцева Галина Іванівна

Опубліковано: 19 березня 2012

rumjanceva

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Румянцева, Галина Іванівна Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : дис ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина Іванівна Румянцева; НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2010.– 178 с.
 2. Румянцева, Галина Іванівна Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина Іванівна Румянцева; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2010.– 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Чорний, Р. С. Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства / Р. С. Чорний, Г. І. Румянцева // Економічний часопис- ХХI. – 2011. – № 3-4. – С. 66-68.
 2. Румянцева, Г. І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку / Г. І. Румянцева // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 240-247.
 3. Румянцева, Г. І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності Г. І. Румянцева // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 15-22.
 4. Румянцева, Г. І. Механізм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів територіальних господарських утворень в умовах пільгового режиму оподаткування [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6., т.2.
 5. Румянцева, Г. І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання територіальних господарських утворень [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 24. – С. 258-261.
 6. Румянцева, Г. Фінансовий механізм як складова управління ризиковістю інвестиційного проекту / Галина. Румянцева // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Теонопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 203-211.
 7. Румянцева, Г. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності / Галина Румянцева // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 191-196.
 8. Румянцева, Г. І. Ефективність спеціального режиму інвестиційної діяльності ( на прикладі Волинської області) [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 9. Румянцева, Г. І. Інститут території із спеціальним режимом як фактор розвитку регіональної економіки [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 10. Румянцева, Г. І. Фінансове забеспечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання територіальних утворень [Електроннй ресурс] / Г. І. Румянцева.
 11. Румянцева, Г. І. Роль інвестицій як складової фінансових ресурсів у розв’язанні проблем безробіття [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 12. Румянцева, Г. І. Особливості диверсифікації доходів місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 13. Румянцева, Г. І. Особливості оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні [Електроннй ресурс] / Г. І. Румянцева.
 14. Чорний, Р. С. Фінансові та трудові чинники формування економіки регіону [Електроннй ресурс] / Р. С. Чорний, Г. І. Румянцева, М. Л. Потинський.
 15. Жук, П. В. Інтеграція питань довкілля в інвестиційну діяльність суб’єктів ТПР [Електронний ресурс] / П. В. Жук, Г. І. Румянцева.
 16. Румянцева, Г. І. Аналіз зарубіжної та вітчизняної практики податкових реформ [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 17. Румянцева, Г. І. Ефективність регіональних інвестицій в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 18. Румянцева, Г. І. До питання оцінки фінансово-економічної ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 19. Румянцева, Г. Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності / Галина Румянцева // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 14-23.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки та практ. завдання для виконання КПІЗ / уклад. Г. І. Румянцева. - Нововолинськ : НННІЕМ, 2017. - 47 с.
 2. Фінанси [Електронний ресурс] : метод. вказівки та практ. завдання для виконання КПІЗ / уклад. Г. І. Румянцева. - Нововолинськ : НННІЕМ, 2017. - 24 с.
 

Родіонова Лариса Андріївна

Опубліковано: 29 серпня 2011

Лариса Андріївна РодіоноваКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

 2. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Родіонова, Л. Господарська система суспільств ранніх цивілізації: теоретико-методологічні аспекти / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 105-112.
 2. Родіонова, Л. До питання ролі та значення української сільськогоподарської кооперації в ринковій трансформації галицького села / Л. Родіонова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 12. – С. 94-95.
 3. Родіонова, Л. До проблеми реформування управління розвитком аграрної економіки України на регіональному рівні / Л. Родіонова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 91-94.
 4. Родіонова, Л. Розвиток економіки та економічної науки наприкінці 1940-х - 1960-х роках / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - Вип. 14-15. - С. 211-223.
 5. Родіонова, Л. Теоретико-методологічні основи осмислення господарської діяльності людини первісного сусупільства / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 51-55.
 6. Родіонова, Л. Українське духовенство в історії громадсько-економічної діяльності східногалицького села (друга половина ХІХ-1939 р.) / Лариса Родіонова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 31-35.
 7. Родіонова, Л. А. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: історико-економічний дискурс / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2011. − № 7. − С. 280−286.
 8. Родіонова, Л. А. Цивілізаційні основи економічного розвитку / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. − С. 51-58.
 9. Родіонова, Л. До питання логіки та структури навчальної дисципліни “Економічна історія” [Електронний ресурс] / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − 2003. − № 15. – С. 214−218.
 10. Родіонова, Л. Цивілізаційні виміри економічних систем / Л. Родіонова, А. // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 113-119.
 11. Родіонова, Л. З історії фінансування аграрного сектора економіки в Україні у кінці ХІХ -30-их рр. ХХ ст. / Л. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 189-194.
 12. Родіонова, Лариса Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки / Лариса Родіонова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 87-93.
 13. Родіонова, Л. А. Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2013.– № 6. – С. 27-31.
 14. Родіонова, Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (Теоретичні основи розуміння всесвітньої історії) / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3.– С. 86-96.
 15. Родіонова, Л. Інституційна економічна теорія : базові концепції та сучасний стан інституційного знання / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 161-176.
 16. Родіонова, Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 159-170.
 17. Родіонова, Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 111-125.
 18. Родіонова, Л. А. Співпраця товариства «Сільський господар» з українською кооперацією у економічному відродженні села (20–30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – Т. II. – С. 143-159.
 19. Родіонова, Л. А. Взаємовідносини українського товариства «Сільський господар» з польською владою (1920‑1930 рр.) / Л. А. Родіонова // Збірник праць Тернопільського осередку НТШ. – Тернопіль : Рада, 2007. – Т. 3 : Україно-польські відносини вчора і сьогодні. – С. 70-80.
 20. Родіонова, Л. А. Використання творчості українських письменників національного відродження XIX−XX ст. при вивченні історії Великої Руїни та Гетьманщини / Л. А. Родіонова // Викладання українознавчих дисциплін в економічних і технічних вузах. – Тернопіль : ТДПУ, 1991. – С. 17-23.
 21. Родіонова, Л. А. «Сільський господар» − перше українське хліборобське товариство Східної Галичини, організатор громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільського технічного університету. − 1998. − № 1. − С. 139-148.
 22. Родіонова, Л. А. Вплив революції 1848 р. на формування громадсько-економічної праці галицьких українців / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. наук. праць. Сер. Історія. − Тернопіль, 1998. − Вип. VII. – С. 35-39.
 23. Родіонова, Л. А. Вклад Крайового господарського товариства «Сільський господар» у Львові (1889−1939 рр.) у світову теорію і практику громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 71-78.
 24. Родіонова, Л. А. Заслуги українського вченого Віктора Доманицького у господарському і культурному поступі галицького села / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1999. – Спецвип. – С. 201-206.
 25. Родіонова, Л. А. Роль крайового господарського товариства «Сільський господар» у розвитку українського сільськогосподарського шкільництва на західно-українських землях (20–30 рр. ХХ ст.) / Л. А. Родіонова // Мандрівець. − 1999. − № 2. − С. 42-48.
 26. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар» (1899-1944). Історія / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 8-9. − С. 7-8.
 27. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899-1944. Історія. Досвід / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 10-11. − С. 10-13.
 28. Родіонова, Л. А. З історії розвитку агрономічної діяльності в Україні / Л. А. Родіонова // Економіка АПК. − 2001. − № 2. − С. 26-31.
 29. Родіонова, Л. А. Деякі аспекти реформування державного регулювання та управління сільським господарством України у контексті світового досвіду економічної діяльності держави / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2001. − № 16. − С. 93-95.
 30. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкових відносин у західноукраїнському селі в 20-30-х рр. XX ст. / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 3. – С. 214-218.
 31. Родіонова, Л. А. Роль товариства «Сільський господар» в організації аграрної реформи на західно-українських землях (20−30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. − К., 2003. − Вип. 35-36. – С. 66-75.
 32. Родіонова, Л. А. Організація сільського господарства: історія теорії та практики в ринкових умовах (кінець XVIII – початок XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. − Вип. 11. – С. 161-176.
 33. Родіонова, Л. А. Особливості первісного нагромадження капіталу в сільському господарстві України (XVI−XVIII ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. − Вип. 9. – С. 168-177.
 34. Родіонова, Л. А. Земельна реформа як інституціональна основа інноваційно-інвестиційного розвитку / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2008. – С. 37-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рева-Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899–1944. Історія. Досвід : монографія / Л. А. Рева-Родіонова. − Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. − 368 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 2. Родіонова, Л. А. Економічна історія зарубіжних країн / В. І. Гричуцький, Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2004. − 288 с.
 3. Родіонова, Л. А. Економічна історія: навч. посіб / Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2007. − 592 с.
 4. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. − Тернопіль, 2010. – 624 с.
 5. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 566с.
 6. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: ХХ ст. – початок ХХІ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 582с.
 7. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 8. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств Середньовічної Європи (кінець V - XV ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 101-146.
 10. Родіонова, Л. А. Нова кейнсіанська економічна теорія. Новий неокласичний синтез [Текст] / Л. А. Родіонова, М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 733-738.
 11. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. - середина XVIII ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 149-192.
 12. Родіонова, Л. А. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець XVIII ст. - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 193-250.
 13. Родіонова, Л. А. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI ст. - середині XIX ст. [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 251-306.
 14. Родіонова, Л. А. господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 307-368.
 15. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX ст. - початок ХХ ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 369-404.
 16. Родіонова, Л. А. Ринкові економічні системи країн європейської цивілізації у першій половині ХХ ст. (1914-1940 рр.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 405-468.
 17. Родіонова, Л. А. Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 469-506.
 18. Родіонова, Л. А. Економічна політика зростання. Теорія економічного зростання [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 506-535.
 19. Родіонова, Л. А. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорія трансформації ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 535-555.
 20. Родіонова, Л. А. Нові напрями в розвитку економічної теорії [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 669-676.
 21. Родіонова, Л. А. Характеристика сучасного інституціоналізму : структура та методологічні особливості [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 676- 683.
 22. Родіонова, Л. А. Основні теорії неоінституціоналізму [Текст] / Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 683-710.
 23. Родіонова, Л. А. Предмет і метод історії економіки та економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 13-40.
 24. Родіонова, Л. А. Природа та еволюція господарства общинного суспільства [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 41-52.
 25. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 53-68.
 26. Родіонова, Л. А. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізації у VIII ст. до н. е. - V ст. н. е. Становлення суспільств Східної та Західної цивілізації [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 69-100.
 

Рудан Віталій Ярославович

Опубліковано: 15 січня 2013

rudan

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудан, Віталій Ярославович. Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталій Ярославович Рудан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 304 с.
 2. Рудан, Віталій Ярославович. Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Ярославович Рудан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 24 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Рудан, В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України / В. Рудан // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 69-84.
 2. Рудан, В. Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи України в умовах нестабільності фінансових ринків / Віталій Рудан // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 409-413.
 3. Рудан, В.Я. Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи / В. Я. Рудан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 264-270.
 4. Рудан, В. Теоретичне обґрунтування сутності ліквідності банківської системи / В. Рудан // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 41-48.
 5. Рудан, В. Якість управління ліквідністю банків як умова ефективного розвитку банківської системи України / В. Рудан // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 108-119.
 6. Рудан, В. Осоливості формування депозитної бази вітчизняних банків та її вплив на ліквідність банківської системи [Електронний ресурс] / В. Рудан // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 218-228.
 7. Малахова, О. Л. Передумови розгортання кризи ліквідності банківської системи України та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / О. Л. Малахова, В. Я. Рудан // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 112-118.
 8. Михайлюк, Р. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк, В. Рудан // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – 149-165.
 9. Малахова, О. Л. Теоретичні засади банківської ліквідності та фактори, що її визначають [Електронний ресурс] / О. Л. Малахова, В. Я. Рудан.
 10. Інтерв'ю з викладачем кафедри банківської справи ТНЕУ Руданом Віталієм Ярославовичем // Банківський аналітик. – 2012. – лют. (№ 2). – С. 4.
 11. Рудан, В. Управління ризиком ліквідності / В. Рудан // Бюлетень Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи .– 2010.– Вип. 2.– С. 62-69.
 12. Рудан, В. Я. Теоретичне обгрунтування сутності банку / В. Я. Рудан // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 206-220.
 13. Дзюблюк, О. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. - 2015. - № 4-5. - С. 3-20.
 14. Рудан, В. Я. Розвиток тіньового банкінгу та його вплив на управління ліквідністю банківських систем / Віталій Ярославович Рудан // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 1. – С. 193-204.
 15. Рудан, В. Я. Удосконалення валютного регулювання та контролю в частині реалізації стратегії розвитку банківської системи України / Віталій Ярославович Рудан // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 102-110.
 16. Рудан, В. Я. Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи в умовах стагнації вітчизняної економіки [Електронний ресурс] / В. Я. Рудан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – Острог : Видавництво "Національний університет "Острозька академія", 2013. – Вип. 22. – С. 79-84.
 17. Рудан, В. Я. Оптимізаційна модель грошово-кредитної політики України [Електронний ресурс] / В. Я. Рудан // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 717. – С. 158-163.
 18. Рудан, В. Я. Научно-методический подход к анализу факторов влияния на ликвидность банковской системы [Електронний ресурс] / В. Я. Рудан // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 8 (79). – C. 181-187.
 19. Дзюблюк, О. В. Окремі критичні аспекти оцінювання Основних засад  грошово-кредитної політики Національного банку України / О. В. Дзюблюк, В. Я. Рудан // Економічний аналіз. – 2007. – Том 27, № 3. – с.120-133.
 20. Dzyublyuk, O. V. Insider Lending in Ukraine as National Feature of Domestic Commercial Banks’ Business Models / O. V. Dzyublyuk, V. Y. Rudan // Economic and social develop-ment of Ukraine in XXI centu-ry: national vision and globali-zation challenges: Collection of scientific articles. – Drad2Digital Publishing House, 2017. –P.79-81.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Дзюблюк, О. В. Управління ліквідністю банківської системи України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, В. Я. Рудан. - Тернопіль : Вектор, 2016. - 290 с.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чайковський, Я. І. Організація тренінгу : задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, ситуаційні завдання (кейси), ділові ігри [Текст] : метод. вказівки / Я. І. Чайковський, Л. М. Ониськів, В. Я. Рудан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 112 с.
 

Романів Ростислав Володимирович

Опубліковано: 12 грудня 2011

romaniv

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Романів, Ростислав Володимирович Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ростислав Володимирович Романів. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 20 с.
 2. Романів, Ростислав Володимирович Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ростислав Володимирович Романів. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 224 с.

Публікації

Статті:

 1. Романів, Р. Використання дискримінантного аналізу у методиці проведення внутрішнього аудиту / Р. Романів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 115-117.
 2. Романів, Р. Застосування однофакторних моделей прогнозування імовірності банкрутства в системі внутрішнього аудиту / Ростислав Романів // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 303-305.
 3. Муравський, В. Перспективи застосування безпровідних технологій при здійсненні облікових процедур на торговельному підприємстві / В. Муравський, Р. Романів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 195-199.
 4. Романів, Р. В. До питання необхідності врахування чинника інфляції при аналізі звітності підприємства / Р. В. Романів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 114-116.
 5. Романів, Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки / Ростислав Романів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392.
 6. Романів, Р. Проблеми застосування у бухгалтерському обліку оцінки за справедливою вартістю та її вплив на світові економічні процеси / Ростислав Романів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 314-316.
 7. Романів, С. Р.Метод Case-study в процесі викладання економічних дисциплін / С. Р. Романів, Р. В. Романів // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-82.
 8. Романів, Р. В. Облік торгових марок: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / Р. В. Романів.
 9. Романів, Р. Принципи формування внутрішньогосподарської звітності в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ростислав Романів, Надія Михайлишин.
 10. Романів, Р. Вплив екологічного аспекту на світовий розвиток виробництва і застосування лакофарбових матеріалів (ЛФМ) / Ростислав Романів // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 247-250.
 11. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 12. Романів, Р. В. Специфіка завдань проведення внутрішнього аудиту при антикризовому управлінні / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 1. – С. 154-160.
 13. Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності й оцінки в бухгалтер-ському обліку / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115-119.
 14. Романів, Р. В. Дискусійні питання відображення витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки в обліковій системі підприємства / Р. В. Романів // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 182-186.
 15. Романів, Р. В. Облікові та юридичні аспекти операцій з правами на нерухомість: вітчизняний та зарубіжний досвід / Р. В. Романів  // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир, 2013. – Вип. 3 (27). – С. 272-279.
 16. Романів, Р. В. Оцінка компонентів бізнесу: бухгалтерський підхід / Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – № 7. – С. 876-879.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.]; за ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 267 с.– До 50-річчя ТНЕУ– Із змісту : Романів, Р. В. – С. 83–102.
 2. Романів, Р. В. Підходи до бухгалтерської оцінки деяких компонентів необоротних активів [Текст] / Р. В. Романів // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 44-54.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 4. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 2. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 3. Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c. 
 4. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 231-262.
 5. Романів, Р. В. Облік готової продукції та її реалізації [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 303-313.
 6. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 7. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 8. Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві [Текст] : матер. Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених ТНЕУ [Текст] : наук. вид. вип.14 / голов. ред. Б.П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 236 c. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 10. Романів, Р. В. Рахунки і подвійний запис [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 22-33.
 11. Романів, Р. В. Бухгалтерський баланс [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 34-38.
 12. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 153-200.
 13. Романів, Р. В. Облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 241-267.
 14. Романів, Р. В. Облік готової продукції [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 296-303.
 15. Романів, Р. В. Технологія складання фінансової звітності [Текст] / Р. В. Романів // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 329-353.
 16. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 300-348.
 17. Романів, Р. В. Облік зобов'язань [Текст] / Р. В. Романів // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 216-247.
 

Римар Галина Адамівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

rymar

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Римар, Галина Адамівна Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Адамівна Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 214 с.
 2. Римар, Галина Адамівна Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Галина Адамівна Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Бабій, В. Основні засоби, їх класифікація та оцінка / В. Бабій, Г. Римар // Економіка і ринок. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 5-11.
 2. Римар, Г. Економічна сутність і класифікація витрат / Г. Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 215-218.
 3. Римар, Г. Проблеми методики обліку за калькуляційними статтями витрат / Г. Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 162-166.
 4. Римар, Г. А. Особливості організації бухгалтерського обліку в будівельних організаціях / Г. А. Римар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 187-188.
 5. Римар, Г. Специфіка формування витрат у будівництві / Г. Римар // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 309-313.
 6. Римар, Г. Облік витрат діяльності в системі контролінгу / Г. Римар, В. Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 139-141.
 7. Римар, Г. Суть витрат виробництва та особливості їх формування у будівництві / Г. Римар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 94-95.
 8. Римар, Г. Амортизація як об’єкт бухгалтерського та податкового обліку [Електронний ресурс] / Галина Римар.
 9. Римар, Г. Доходи, їх суть та значення для підприємства [Електронний ресурс] / Галина Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 11. – С. 142-144.
 10. Римар, Г. А. Інформаційні джерела контролю та аналізу витрат підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Римар // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4. – С. 91-97.
 11. Римар, Г. А. Праця і зарплати в ринкових умовах / Г. А. Римар // Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 7. – С. 16-19.
 12. Римар, Г. А. Мінімізація витрат підприємства в умовах функціонування  системи контролінгу / Г. А. Римар, В. А. Дерій  // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 42-50.
 13. Римар, Г. А. Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції / Г. А. Римар // Наукові записки : зб. наук. праць ф-ту екон. і менедж. інвестицій. – 2007. – Вип. 2. – С. 172-189.
 14. Римар, Г. А. Аналіз наслідків інфляції, її вплив на перерозподіл доходів та на об’єм національного продукту / Г. А. Римар // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – С. 107-111.
 15. Римар, Г. А. Актуальні питання обліку витрат в будівництві / Г. А. Римар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 18. – С. 114-115.
 16. Римар, Г. А. Амортизація як  об’єкт бухгалтерського обліку / Г. А. Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 204-206.
 17. Римар, Г. А. Деякі питання обліку доходів за будівельними контрактами / Г. А. Римар // Збірник праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 41-43.
 18. Римар, Г. А. Класифікація виробничих витрат та шляхи її вдосконалення / Г. А. Римар // Вісник  Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2005. – № 4. – С. 88-92.
 19. Римар, Г. А. Деякі аспекти історичного розвитку  управлінського обліку  / Г. А. Римар //  Галицький  економічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 127-134.
 20. Rymar, G. А. The essence of the consruction costs: accounting – economic aspect (Сущность  расходов в  строительстве: учетно-экономический аспект) / G. А. Rymar // Europäische Fachhochschule European Applied Sciences. – 2013. – № 8. – С. 202-204.
 21. Римар, Г. А. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві / Г. А. Римар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 304-311.
 22. Римар, Г. А. Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку / Г. А. Римар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. 1 (22). – С. 302-307.
 23. Римар, Г. А. Особливості документування операцій на будівельному підприємстві / Г. А. Римар // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, вип. 2/1. – С. 113-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Римар, Г. А. Окремі аспекти контролю витрат у житловому будівництві [Текст] / Г. А. Римар // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 197-212.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ: 

 1. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : метод. вказ. / укл. В. А. Дерій, О. П. Завитій, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 32 с.
 2. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. В. А. Дерій, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 127 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 

Сторінка 1 із 7