Сороківська Зоряна Казимирівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Зоряна Казимирівна СороківськаКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 224 с.
 2. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сороківська, З. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг / Зоряна Сороківська // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 137-143.
 2. Сороківська, З. Зарубіжний досвід забезпечення ефективності системи страхування депозитів в умовах кризи / З. Сороківська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 143-148.
 3. Сороківська, З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів / З. Сороківська // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 2.– С. 33-39.
 4. Сороківська, З. Практичні аспекти впровадження нових роздрібних банківських послуг у практику вітчизняних банків / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2.– С. 7-14.
 5. Сороківська, З. Структурні засади формування ринку роздрібних банківських послуг в Україні / З. Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 2.– С. 17-21.
 6. Сороківська, З. Теоретичні аспекти визначення суті банківських послуг [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 7. Сороківська, З. До питання фінансової безпеки банку в умовах світової економічної кризи / Зоряна Сороківська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 404-408.
 8. Сороківська, З. К. Особливості грошово-кредитної політики національного банку України в контексті досягнення макроекономічної стабільності / З. К. Сороківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 231-237.
 9. Сороківська, З. Особливості управління кредитним ризиком при кредитуванні населення комерційними банками / З. Сороківська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 175-177.
 10. Сороківська, З. Банківське обслуговування населення в світлі новітніх технологій [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 11. Сороківська, З. З історії розвитку кредитування населення комерційними банками в Україні [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 12. Сороківська, З. Особливості діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / З. Сороківська // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 261-268.
 13. Сороківська, З. Споживчий кредит: суть, реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 14. Сороківська, З. К. Суть макроекономічної стабільності в перехідний період [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 26-30.
 15. Сороківська, З. Деякі аспекти розвитку іпотечного кредитування в Україні / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 61-63.
 16. Сороківська, З. Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні / З. Сороківська // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.138-145.
 17. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 18. Сороківська, З. К. Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Вісник Острозької академії. – 2013. – № 20. – С. 35-43.
 19. Сороківська, З. К. Зарубіжний досвід реалізації валютної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності [Електронний ресурс ] / З. К. Сороківська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 144-154.
 20. Сороківська, З. К. Сучасні тенденції процесів злиття і поглинання у банківському секторі України [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // European journal of economics and management. – 2015. – № 2. – С.122-127. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Сороківська, З. К. Оптимізація діяльності банківських установ на роздрібному сегменті ринку банківських послуг. – С. 165–185.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 5. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Сороківська, З. К. Банківський роздрібний бізнес [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська. - Тернопіль : Астон, 2013. - 246 с.
 4. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 6. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 7. Сороківська, З. К. Операції з надання банківських послуг [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 525-550.
 8. Сороківська, З. К. Особливості банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 315-353.
 9. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 10. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.
 

Сегеда Людмила Миронівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Людмила Миронівна Сегеда

 Кафедра банківської справи 

 Посада: викладач 

 Публікації:

 Статті:

 1. Сегеда Л. Грошово-кредитна політика та економічний розвиток держави / Л. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 58-59.
 2. Сегеда Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструмент як важливий чинник розвитку ринкових відносин / Л. Сегеда // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 101-108.
 3. Сегеда Л. М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування [Електронний ресурс] Л. М. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2011. – Вип. 16. – С. 402-409.
 4. Сегеда, Л. М. Досвід грошово-кредитного регулювання Європейського центрального банку і перспективи його використання в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Миронівна Сегеда // The scientific heritage (Budapest, Hungary). Economic sciences. – 2016. – V. 1, № 3 (3). – P. 16-19.
 5. Сегеда, Л. Національний банк в системі заходів стабілізації грошово-кредитного ринку [Електронний ресурс] / Роксолана Михайлюк, Людмила Сегеда // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 13. – С. 173-178.
 6. Сегеда, Л. Національний банк України як базовий інститут антикризового регулювання економіки [Електронний ресурс] / Людмила Сегеда // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14-15. – С. 233-242.
 7. Сегеда, Л. Пріоритетні цілі грошово-кредитної політики в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Сегеда // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 44-47.
 8. Сегеда, Л. М. Вплив монетарної політики НБУ на формування депозитів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л. М. Сегеда // Фінанси, облік і аудит : наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. 2. – С. 133-138.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с.
 2. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 

Стечишин Тетяна Богданівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Тетяна Богданівна Стечишин

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Богданівна Стечишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 234 с.
 2. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Тетяна Богданівна Стечишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Білоросюк, Н. Особливості фінансування та кредитування венчурних підприємств / Білоросюк Н., А. Тимків, Т. Стечишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1(17). – С. 140-145.
 2. Луців, Б. Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин // Фінанси України.– 2009.– № 9.– С. 67-77.
 3. Стечишин, Т. Банки як інституційні учасники фондового ринку / Т. Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка,2007.– № 7.– С. 60-65.
 4. Стечишин, Т. Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи / Тетяна Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 72-80.
 5. Стечишин, Т. Роль банківських установ України в інвестиційній діяльності держави / Тетяна Стечишин // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 51-60.
 6. Стечишин, Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Інвестиції: практика та досвід.– 2010.– № 3.– С. 17-21.
 7. Луців, Б. Фондовий ринок України: правові засади функціонування / Б. Луців, Т. Стечишин // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 137-143.
 8. Стечишин, Т. Методичні підходи до аналізу інвестиційного портфеля фінансових інструментів банку [Електронний ресурс] / Т. Стечишин // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 266-276.
 9. Стечишин, Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Фондовый рынок. – 2010. – 23 апреля (№ 15). – С. 8 – 13.
 10. Дзюблюк, О. Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект / Олександр Дзюблюк, Тетяна Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 101-112.
 11. Стечишин, Т. Б. Сучасні банківські методики визначення кредитоспроможності позичальника - фізичної особи / Тетяна Богданівна Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 82-93.
 12. Стечишин, Т. Б. Соціальна відповідальність як інструмент антикризового управління банківською системою України / Тетяна Богданівна Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 111-120.
 13. Стечишин, Т. Теоретичні основи використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків [Електронний ресурс] / Т. Стечишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. ІІ. – С. 394-404.
 14. Стечишин, Т. Б. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської системи України [Електронний ресурс] / Т. Б. Стечишин // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ «Простір-М», 2007. – Вип. 2. – С. 301-309.
 15. Стечишин, Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України [Електронний ресурс] / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 8. – С. 183-187.
 16. Stechyshyn, T. Financial Ombudsman’s Activity in Ukraine by Experience of Western Europe [Electronic resource] / Tetiana Stechyshyn // International Journal of Economics and Society (ISSN 2376-3973). – USA, Memphis : ICES Foundation, 2015. – Issue 1, vol. 1. – Pp. 195-201. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Ефективна монетарна політика як необхідна умова стабільного розвитку банківської системи [Текст] : зб. тез допов. міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен. 29 берез. 2011 р. / редкол. Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, Р. В. Михайлюк, Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 191 с.
 2. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 3. Стечишин, Т. Б. Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 403 с.
 

Смачило Ірина Ігорівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

smathylo

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 235 с.
 2. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Смачило, І. Вдосконалення управління підприємством на основі визначення статистичної динаміки ресурсу підприємства / Ірина Смачило // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2009.– № 11.– С. 39-43.
 2. Смачило, І. Модельне обчислення показників інтенсивності оновлення виробничих фондів як засіб удосконалення управління виробничим підприємством [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Формування ринкової економіки. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 685-692.
 3. Смачило, І. Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого підприємства [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : На- ціональний університет “Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 208-212.
 4. Тибінь, А. М. Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України /А. М. Тибінь, І. І. Смачило // Вісник економічної науки України.– 2010.– № 1.– С. 118-125.
 5. Тибінь, А. Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку / Анатолій Тибінь, Ірина Смачило // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип.1. – С. 45-52.
 6. Смачило, І. І. Прогнозування сталого розвитку підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 109-113.
 7. Смачило, І. Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 191-197.
 8. Смачило, І. І. Методи управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку.– 2012.– № 2.– С. 115-120.
 9. Смачило, І. Сталий розвиток як стратегія управління підприємствами харчової промисловості /Ірина Смачило // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 170-172.
 10. Смачило, І. І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 79-82.
 11. Смачило, І. І. Методика аналізу туристичних потоків та прибутку від туристичного бізнесу / І. І. Смачило, В. С. Мазур // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. ІV. – С. 987-993.
 12. Смачило, І. І. Застосування функціонально-вартісного аналізу в системі підтримки прийняття рішень / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 226, т. І. – С. 236-241.
 13. Смачило, І. І. Основні положення формування механізму управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць.  – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. V. – С. 1161-1165.
 14. Смачило, І. І. Формування концепції сталого розвитку в сучасній економічній думці / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2008. – № 2 (46). – С. 102-103.
 15. Смачило, І. І. Сталий розвиток в умовах економічної нестабільності / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2008. – № 3 (47). – С. 42-43.
 16. Смачило, І. І. Екологічні аспекти сталого розвитку / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248, т. ІІІ. – С. 522-527.
 17. Смачило, І. І. Кластерний аналіз показників сталого розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 36-40.
 18. Смачило, І. І. Обгрунтування вибору методу оцінки діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 40-42.
 19. Смачило, І. І. Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 3/3 (17). – С. 17-19.
 20. Смачило, І. І. Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Економічний аналіз Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – № 2, т. 16. – С. 105-109.      
 21. Смачило, І. І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, В. Я. Брич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 5/2 (19). – С. 36-39.       
 22. Смачило, І. І. Інформаційна підтримка механізму управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2015. ‒ № 3/5 (23). – С. 15-19. 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2007 р.]. Ч. 1 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут, Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 396 с.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. І. І. Смачило. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 63 с.
 

Савельєв Євген Васильович

Опубліковано: 23 грудня 2011

saveljevКафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савельев, Евгений Васильевич Методологические проблемы организации социалистического соревнования в промышленности [Текст] : дис. ... докт. экономич. наук : 08.00.05 - экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность) / Евгений Васильевич Савельев.– Тернополь : ТФЭИ, 1984.– 521 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора [Текст] / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 1. – С. 3-5.
 2. Савельєв, Є. Вибір національної економічної моделі України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 369-371.
 3. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 4. Савельєв, Є. Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 255-266.
 5. Савельєв, Є. Європа, Україна і Росія у системі глобальних тенденцій новітньої історії: фрагменти порівняльних досліджень / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 1. – С. 13-21.
 6. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 473-485.
 7. Савельєв, Є. Масова приватизація і реструктуризація в Україні: нескінченний процес? / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 454-466.
 8. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу в Україну та через неї / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2005.– № 1.– С. 31-56.
 9. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу та Україна / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-1.– С. 26-39.
 10. Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки.– 2004.– № 1.– С. 45-78.
 11. Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) /Є. Савельєв, В. Куриляк //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 121-137.
 12. Савельєв, Є. Новітній маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 113-133.
 13. Савельєв, Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 111-118.
 14. Савельєв Є. Теорія інвестицій перехідних економік та інтеграційні процеси: пошук моделі для України / Є. Савельєв, О. Шило // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 79-80.
 15. Савельєв, Є. Україно-Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь! Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С. 3-6.
 16. Савельєв, Є. Українсько-грецькі економічні стосунки: формування нових напрямків / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 2.– С. 176-182.
 17. Савельєв, Є. Університети, час брати владу у новій економіці!: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 3.– С. 267-268.
 18. Савельєв, Є. Чотирнадцять складових новітньої парадигми економічного розвитку України / Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 20-25.
 19. Савельєв, Є. В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2007.– № 1.– С. 133-146.
 20. Савельєв, Є. В. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України ХХІ століття / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2005.– № 2.– С. 149-159.
 21. Савельєв, Є. В. Регулювання розвитку економічних систем / Є. В. Савельєв, О. В. Длугопольський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 179-180.– Рец. на кн. : В. И. Ляшенко Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты : монография. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 22. Савельєв, Є. Європейська інтеграція чи європеїзація? / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 3-5.
 23. Савельєв, Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 17-22.
 24. Савельєв, Є. Примусова ззовні шокова терапія / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 1.– С. 3-4. – (Слово головного редактора).
 25. Савельєв, Є. Розвиток українського ринку цінних паперів як інтегрованого до світового / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 19-25.
 26. Савельєв, Є. Соціальна революція мас в Україні (не хлібом єдиним) / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 2.– С. 149-152.– (Слово головного редактора).
 27. Савельєв, Є. Україна як велика держава з економікою міжнародних послуг (сценарій розвитку для ХХІ століття) / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 15-24.
 28. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф., Анталія, 29 верес.-6 жовт. 2009 р.] [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 107-120.
 29. Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С. 353-370.
 30. Юрій, С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 13-26.
 31. Юрій, С. Час "Ч" - H-HOUR: радикальні економічні реформи в Україні на виході з кризи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 4.– С. 387-402.
 32. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
 33. Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 27-38.
 34. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р. / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2010.– жовтень-грудень (№4).– С. 160-179.
 35. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– березень (№1).– С. 3-5.
 36. Савельєв, Є. Інтернаціоналізація – основа реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / Євген Савельєв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 26-32.
 37. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 38. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 39. Юрій, С. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. Юрій, Є. Савельєв // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1023-1028.
 40. Савельєв, Є. Дослідження методичних проблем менеджменту підприємства / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 138-139. – (Рец. на кн. : Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія. - Львів : Коопосвіта, 2000. - 418 с.).
 41. Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
 42. Савельєв, Євген Реформування української економіки : невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 387-400.
 43. Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
 44. Савельєв, Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Євген Савельєв, Максим Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 92-120.
 45. Юрій, С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 13-31.
 46. Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
 47. Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 48. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 49. Сіску, Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Томас Сіску, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 2.– С. 143-171.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. - Sofia : UNWE, 2014. - 409 p.
 4. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Савельєв, Є. В. Фінансові інструменти в системі нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 30-33.
 6. Савельев, Є. В. Новий економічний порядок : гносеологічний зміст та функціональна спрямованість [Текст] / Є. В. Савельев, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 26-30.
 7. Савельєв, Є. В. Novus Ordo Mundi чи Novus Ordo Seclorum [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – C. 13-26.
 8. Савельєв, Є. В. Інтеграція зон вільної торгівлі - основа глобального прийняття нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-39.
 9. Савельєв, Є. В. Валютна дилема у світовому економічному порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 33-37.
 10. Савельєв, Є. В. Перспективи України на світовому аграрному ринку [Текст] / Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 410-425.
 11. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
 12. Козак, Ю. Г. Використання конкурентних переваг третинного сектору економіки [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 426-443.
 13. Козак, Ю. Г. Геоекономічні і геостратегічні передумови структурних зрушень економіки України [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 405-410.
 14. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 15. Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія /  [В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачеєва та ін.] ; під заг. ред. В. І. Ляшенка. — Донецьк : ЮгоВосток, 2010. — 414 c.
 16. Структурні  реформи  економіки:  світовий  досвід,  інститути,  стратегії  для  України:  монографія  /  О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 
 17. Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic  Development  /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov.  –  Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p. 
 18. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 19. Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
 20. Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
 21. Куриляк, М. Ю. Реформування на першому рівні регіональних відносин в Україні [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 41-44.
 22. Куриляк, М. Ю. Принцип субсидіарності в системі регіонального управління [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-41.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 450с.
 2. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.
 3. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.
 4. Савельєв, Є. В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. Ч.1. / Є. В. Савельєв. – К. : ІСДО, 1995. – 94 с.
 5. Савельєв, Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг. Наукові нариси [Текст] / Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 482 с.
 6. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] / Є. В. Савельєв. – Підручник для магістрантів з міжнародної економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.
 7. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 8. Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 9. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 10. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 622 с.
 11. Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наукових праць [Текст]. вип.1 : січень-березень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 223 с.
 12. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип. 2 : квітень-червень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 158 с.
 13. Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с . – (Вища освіта ХХІ століття).
 14. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.4 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 135 с.
 15. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.5 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 423 с.
 16. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 17. Savelyev, Yavhen Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Семчишин Ліда Михайлівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

semchishin l m

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2011. - 177 с.
 2. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2011. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Семчишин, Л. Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з λ-матрицями в моделях В. Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. - 2009. – Вип. 2. – С. 121-133.
 2. Семчишин, Л. Розв'язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. Семчишин // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2009. — № 4. — С. 168-175.
 3. Семчишин, Л. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2009. - Вип. 10. С. 123-131.
 4. Недашковський, М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі [Електронний ресурс] / Микола Недашковський, Лідія Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. – С. 169-187.
 5. Семчишин, Л. Розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2007. - Вип. 6. - С. 128-135.
 6. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 7. Семчишин, Л. М. Динаміка замкнутої виробничої системи [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин.
 8. Семчишин, Л. М. Динамічні математичні моделі в економіці / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 123-129.
 9. Семчишин, Л. М. Клетковые алгоритмы для систем линейных алгебраических уравнений с блочными элементами в моделях В. Леонтьева / Л. М. Семчишин // Компьютерная математика. – Киев, 2009. – Вып. 2. – С. 24-35.
 10. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. –  Вип. 5. – С. 213-225.
 11. Поселюжна, В. Б. Застосування методу відсічених систем у середовищі MАTLAB / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя,  2011. –  Вип. 2. – С. 86-96.
 12. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з l-матрицями на паралельних обчислювальних системах / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – С. 94-101.
 13. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 8. – С. 207-215.
 14. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 1 (69). – С. 213-222.
 15. Семчишин, Л. М. Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 9. – С. 92-99.
 16. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем  лінійних алгебричних рівнянь в середовищі МatLab / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 4 (72). – С. 273-285.
 17. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація розв'язання розріджених систем  лінійних алгебраїчних рівнянь / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2013. –  № 2. – С. 91-99.
 18. Семчишин, Л. М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2016. - Вип. 14. - С. 123-132.
 19. Поселюжна, В. Б. Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 195-204.
 20. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.
 

Сторінка 1 із 20