Царик Ольга Михайлівна

Опубліковано: 14 березня 2013

carik-olga-mihaylvna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Царик, Ольга Михайлівна Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899-1941 рр. [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Царик Ольга Михайлівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2000. - 185 с.
 2. Царик, Ольга Михайлівна Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899-1941 рр. [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. М. Царик ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка . – Тернопіль, 2001. – 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Царик, О. М. Елементи порівняльного вивчення літератури у творчій спадщині Богдана Лепкого / О. М. Царик // Освітянин. – Тернопіль, 2003. – 1 (61). – С. 18-20.
 2. Царик, О. М. Сюжетно-композиційні особливості роману Германа Кестена «Шарлатан» / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 39. – С. 112-123.
 3. Царик, О. М. Наративні особливості малої прози Германа Кестена / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 253-263.
 4. Царик, О. М. Герман Кестен як митець і особистість: рецепція та трансформація / О. М. Царик // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 245-255.
 5. Царик, О. М. Елементи компаративістики в рефлексіях Богдана Лепкого з приводу художньої літератури / О. М. Царик // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 214-228.
 6. Царик, О. М. Структура літературного життя в Галичині і творча активність Богдана Лепкого          / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. прац. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. VІІІ. – С. 245-252.
 7. Царик, О. М. Деякі генетико-типологічні аспекти інтерпретації малої прози Б. Лепкого та В. Оркана / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. V. – С. 292-299.
 8. Царик, О. М. Богдан Лепкий про візію Петра Першого і Петербурга у творах Пушкіна, Міцкевича і Шевченка / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. IV. – С. 36-41.
 9. Царик, О. М. Виступ Богдана Лепкого у сенаті Речі Постолитої / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 276-284.
 10. Царик, О. М. Про потребу нового дослідження ролі Богдана Лепкого в українсько-польських літературних стосунках / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. ІІ. – С. 228-233.
 11. Tsaryk, O. M. Teoria i praktyka rozwoju kultury języka uczniów w szkołach polskich w okresie międzywojennym XX wieku artykuł / О. М. Tsaryk. – Польща : Лодзь.
 12. Tsaryk, O. Culture of speech as a way of integration into the European multicultural space / Olga Tsaryk // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeeing of all Inhabitants. Studia i Monografie / Editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Łodź – Warszawa : Spoleczna Akademia Nauk, 2017. – P. 159-172.
 13. Царик, О. М. Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Історико-педагогічноий альманах. – Умань, 2016. – № 1. – С. 54-65.
 14. Царик, О. М. Культура мовлення як елемент духовної культури суспільства [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Історико-педагогічноий альманах. – Умань, 2015. – № 4. – С. 84-96.
 15. Царик, О. М. Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс]  / О. М. Царик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – № 37. – С. 189-193.
 16. Царик, О. М. Особливості розвитку культури мовлення учнів у вітчизняних середніх закладах міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2015. – Додат. 1, вип. 35, т. ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 511-521.
 17. Царик, О. М. Стан писемного мовлення у системі мовної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Педагогіка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – № 2. – С. 132-136.
 18. Царик, О. М. Теоретичні засади формування культури мовлення у зарубіжній лінгводидактиці [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Педагогіка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 32, ч. 3. – С. 74-87.
 19. Царик, О. М. Наукові засади формування культури мовлення [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10. – С. 72-78.
 20. Царик, О. М. Типологічні відповідності у соціально-психологічних повістях Богдана Лепкого та Владислава Оркана [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури і гуманітарні студії / Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 140-142.
 21. Царик, О. Оповідні відповідності в новелах Б. Лепкого та Вл. Оркана [Електронний ресурс] / Ольга Царик // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Т. Волкова, Р. Гром’як [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 16. – C. 135-140.
 22. Царик, О. М. Відгомін емоційно-естетичної тональності новел Стефаника у малій прозі Богдана Лепкого та Владислава Оркана [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури і гуманітарні студії / Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 212-217.
 23. Царик, О. М. Герман Кестен – німецький письменник і літератор у екзилі [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 333-342.
 24. Царик, О. М. Мотиви польської літератури в творчій спадщині Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. пр. з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Studia methodologica. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 359-365.
 25. Tsaryk, O. The Culture of Individual Speech as a Pedagogical and Philosophical Problem [Електронний ресурс] / Olga Tsaryk // Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – № 2. – S. 121-135.
 26. Tsaryk, O. Rolle der Sprachkultur im geistigen Leben der Gesellschaft [Електронний ресурс] / Olga Tsaryk // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen: Sammelband/ redigiert von D.Blochyn. – München, 2016. – B. 9. – S. 91-97.
 27. Царик, О. М. Культура мовлення учнів у навчальних закладах західних областей України початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 291-298.
 28. Царик, О. М. Формування культури писемного мовлення учнів у загальноосвітніх закладах Галичини початку XX століття [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 69(1). - С. 89-94.
 29. Царик, О. Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Царик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2016. - Вип. 1. - С. 312-315.
 30. Царик, О. Культура писемного мовлення у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Царик // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 15. - С. 176-179.
 31. Царик, О. М. Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 73(1). - С. 36-39.
 32. Царик, О. М. Основні аспекти розвитку культури писемного мовлення учнів у школах України: 1991 – 2000 рр. [Електронний ресурс] / О. М. Царик. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. - 2017. - Вип. 3.
 33. Царик, О. М. Особливості розвитку культури писемного мовлення учнів другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 333-336.
 34. Царик, О. М. Основні аспекти формування культури писемного мовлення у східній Україні початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 150. - С. 119-122.
 35. Царик, О. М. Роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Педагогіка та психологія. - 2017. - Вип. 56. - С. 362-372.

МОНОГРАФІЇ: 

 1. Царик, О. М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / О. М. Царик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 426 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Маєвська, Л. І. Навчально-методичний посібник з німецької мови для аспірантів [Електронний ресурс] / Л. І. Маєвська, О. М. Царик. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 96 c.
 

Ціхановська Олена Михайлівна

Опубліковано: 20 лютого 2012

cihanovska o m

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ціхановська, Олена Михайлівна Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ціхановська Олена Михайлівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 197 с.
 2. Ціхановська, Олена Михайлівна Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ціхановська Олена Михайлівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ціхановська, О. М. Соціально-економічні проблеми використання ресурсного потенціалу села / О. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2007.– № 8.– С. 131-133.
 2. Ціхановська, О. М. Кластеризація як новий методичний механізм розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2007.– № 5.– С. 153-155.
 3. Ціхановська, В. М. Cтан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області [Електронний ресурс] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська.
 4. Ціхановська, О. М. Використання консолідованої фінансової звітності в управлінні об'єднаннями підприємств / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 137-141.
 5. Ціхановська, О. М. Сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої безпеки України / О. М. Ціхановська // Інноваційна економіка . - 2012. – № 2. - С. 25-29.
 6. Ціхановська, О. М. Розвиток інвестиційної діяльності регіону [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська, В. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2010.– № 5.– С.58-61.
 7. Ціхановська, В. М. Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури [Текст] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 40-43.
 8. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 9. Ціхановська, О. М. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С.49-52.
 10. Ціхановська, О. М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості Вінницької області / О. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 132-138.
 11. Ціхановська, О. М. Використання інформаційних комп`ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 12. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 13. Ціхановська, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Ціхановська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. II. – С. 372-377.
 14. Ціхановська, О. М. Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська // Агросвіт. – 2010. – № 7. – С. 18-22.
 15. Ціхановська, О. М. Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук. виробн.-практ. журнал. – Вінниця, 2010. – Вип. 1 (25). – С. 40-45.
 16. Ціхановська, О. М. Теоретичні засади формування кластерного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1 (56), т. 3. – С. 166-170.
 17. Ціхановська, В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку мяса та мясної продукції в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 18-28.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг [Текст]: навч. посіб. /Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська.– К.: Хай-Тек Прес, 2011.– 580 с.
 

Цетнар Лариса Йосипівна

Опубліковано: 25 березня 2013

cetnar l yo

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Секція безпеки життєдіяльності людини

Посада: викладач

СТАТТІ:

 1. Кузів, О. Є. Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням [Електронний ресурс] / О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, Л. Й. Цетнар, О. І. Кузів // Український морфологічний альманах. – 2011. – № 3, т. 9. – С. 155-157.
 2. Мельник, Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Цетнар // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 58-63.
 3. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 4. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.
 5. Цетнар, Л. Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів / Лариса Цетнар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 113-121.
 

Цмоць Іван Григорович

Опубліковано: 30 березня 2017

KI Tsmots2Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Цмоць, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 2. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 3. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація обчислення максимального і мінімального чисел в масиві даних [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, П. О. Данілов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Цмоць, І. Г. Пороговий нейроелемент паралельно-вертикального типу на основі використання мультиплексування шин [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, О. В. Заверуха // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 89-91.
 5. Дивак, М. П. Апаратна реалізація алгоритму сортування чисел в задачі ідентифікації поля електропровідності грунтів / М. П. Дивак, І. А. Мадюдя, І. Г. Цмоць // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 20-22.
 6. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація нейроелемента / І. Г. Цмоць, Я. Я. Кураш // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 59-60.
 7. Медиковський, М. О. Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки регіону / М. О. Медиковський, І. Г. Цмоць, Ю. В. Цимбал // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 271-277.
 8. Медиковський, М. О. Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м.Львові / М. О. Медиковський, І. Г. Цмоць, Ю. В. Цимбал // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 379-384.
 9. Цмоць, І. Г. Реконфігурований процесор медіанної фільтрації зображень в реальному часі / І. Г. Цмоць, Р. П. Звонар // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С 78-80.
 10. Цмоць, І. Г. Розробка структурної схеми засобів введення та обробки зображень в системах технічного зору / І. Г. Цмоць, А. Я. Зарічний // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75-78.
 11. Цмоць, І. Г. Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів / І. Г. Цмоць, Ю. В. Цимбал, O. I. Цмоць // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 283-291.
 12. Цмоць, І. Г. Формування вимог і вибір принципів побудови апаратних засобів сортування масивів даних / І. Г. Цмоць, Ю. М. Кантелюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-58.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Березький, О. М. Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с. 
 

Циквас Роман Станіславович

Опубліковано: 16 серпня 2013

циквас роман станіславович

Кафедра фізичної культури і спорту 

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Циквас, Р. З думкою про універсіаду : [студенти ТНЕУ прийматимуть участь у всеукраїнській та всесвітній універсіаді, яка відбудеться у липні 2009 р. у м. Белграді (Сербія)] / Р. Циквас // Вільне життя.– 2009.– 6 березня (№18).– С. 6.– (Легка атлетика).
 2. Огнистий Андрій Студентський спорт – проблеми та перспективи болонської декларації [Електронний ресурс] / Андрій Огнистий, Валерій Єднак, Олександр Бірюков, Роман Циквас // Молода спортивна наука України. – 2007. –т. 5. – С.265-270.
 3. Лукащук-Федик С. В. До питання взаємозв`язку рівняння фізичного здоров`я та способу життя [Електронний ресурс] / С. В. Лукащук-Федик, А. Г. Заячківський, М. В. Якобчук [ та ін. ] // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2006. – № 10. – С. 134 -136.
 

Цебрій Олексій Романович

Опубліковано: 23 травня 2012

cebriy-o.r

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цебрій, Олексій Романович Малі коливання фізичного маятника з порожниною частково заповненою рідиною : дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 - теоретична механіка / Цебрій Олексій Романович ; – К. : [б.в], 2011. – 143 с.
 2. Цебрій, Олексій Романович. Малі коливання фізичного маятника з порожниною частково заповненою рідиною [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Цебрій Олексій Романович ; НАН України, Ін-т математики. - К., 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Барняк, М. Я. Варiацiйний метод побудови розв’язкiв задачi про власнi коливання фiзичного маятника з порожниною, частково заповненою iдеальною рiдиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2005. - № 2. – С. 100-110.
 2. Барняк, М. Я. Власнi коливання фiзичного маятника з осесиметричною порожниною, частково заповненою рiдиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2006. - № 4. – С. 1-11.
 3. Барняк, М. Я. Власні коливання фізичного маятника з порожниною, частково заповненою двошаровою ідеальною рідиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2008. - № 4. – С. 1-15.
 4. Барняк, М. Я. Малі коливання маятника з порожниною, частково заповненою рідиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2009. - № 1. – С. 1-11
 5. Цебрій, О. Дослідження малих коливань фізичного маятника з порожниною, частково заповненою ідеальною рідиною [Електронний ресурс] / О. Цебрій.