Чорний Володимир Степанович

Опубліковано: 14 вересня 2011

chornyy v s

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чорний, Володимир Степанович Статистичний аналіз ринку праці регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Чорний Володимир Степанович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - Київ, 2010. - 198 с.
 2. Чорний, Володимир Степанович Статистичний аналіз ринку праці регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Чорний Володимир Степанович ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2011. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Чорний В. Рейтингове оцінювання соціально-економічних і демографічних умов функціонування ринку праці Тернопільської області [Електронний ресурс] / В. С. Чорний.
 2. Чорний В. Виокремлення якісно однорідних територій Тернопільсього регіону за рівнем функціонування ринку праці / Володимир Чорний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 414-416.
 3. Чорний В. Шляхи оптимізації ринку праці та відтворення трудових ресурсів / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. акад. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 11. – С. 94-96.
 4. Чорний В. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення місцевих органів виконавчої влади / В. Чорний, Л. Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. –№ 19. – С. 247 – 250.
 5. Чорний, В. Аналіз інтенсивності динаміки та динамічної варіації рівня економічної активності населення регіону / В. Чорний // Збірник наукових праць кафедри статистики НАОСУ. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 85-89.
 6. Чорний, В. Аналіз стану ринку праці та структури трудових ресурсів Тернопільського регіону / В. Чорний // Збірник наукових праць з нагоди 25-річчя каф. інформаційних технологій інституту бізнесу та фінансів. – 2008. – Вип. 16, т. 2.
 7. Чорний, В. Реформа ринку землі в Україні / В. Чорний, І. Б. Колодій // Аграрна реформа : зб. наук. праць студ. ін.-ту прод. бізнесу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 44-50.
 8. Чорний, В. Теоретичні аспекти функцій зайнятості та вплив їх на соціально економічний розвиток / В. Чорний // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2009. – С. 33-34.
 9. Чорний, В. Кадрове планування застосування у виробничих процесах кадрової політики / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 147-149.
 10. Матійчук, Л. Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності / Любомир Матійчук, Володимир Чорний // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 401-403.
 11. Теорія і практика економічного аналізу : сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : Зб. тез V-ої Міжнар. наук.-практ. конф. 29 вересня - 1 жовтня 2011 р. / відп. за вип. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 407 с. – До 45-річчя ТНЕУ.
 12. Чорний В. С. Статистичний аналіз зовнішньоторгівельних відносин України [Електронний ресурс] / В. С. Чорний // Сталий розвиток економіки. – 2013. –№ 3(20). – С. 288 – 291.
 13. Чорний, В. С. Особливості вимірювання взаємозв'язків між явищами та їх ознаками в митній статистиці / В. С. Чорний // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 235-238.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 2. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 2. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.