Черешнюк Оксана Михайлівна

Опубліковано: 04 жовтня 2013

1449052155 1442988311 chereshnyuk-oКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЯ:

  1. Черешнюк, Оксана Михайлівна  Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Михайлівна Черешнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 251 с.
  2. Черешнюк, Оксана Михайлівна  Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Михайлівна Черешнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

СТАТТІ:

  1. Черешнюк, О. Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства / Оксана Черешнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 263-267.
  2. Черешнюк, О. М. Особливості витрат інноваційної діяльності в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / О. М.Черешнюк //Бізнесінформ. – 2013. – № 5. – С.188-193.
  3. Черешнюк, О. Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств / Оксана Черешнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т.15. – С. 218-224.
  4. Черешнюк, О. М. Економічна сутність інноваційного лага в цукровій промисловості й концептуальні основи його обліку / О. М. Черешнюк // Вісник асоціації докторів філософії України : електрон. наук. видання. – 2015. – Вип. 1.
  5. Chereshnyuk, O. Analysis distribution of costs for innovation formation / Oksana Chereshnyuk / European Applied Sciences. – 2014. – № 2. – Р. 172-173.
  6. Черешнюк, О. М. Концепція обліку технологічних інновацій у сфері відтворення основних засобів в цукровій промисловості / О. М. Черешнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 211-213.
  7. Дубчак, Л. О. Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід / О. М. Черешнюк, Л. О. Дубчак // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2 (34). – С. 207-215.
  8. Черешнюк, О. М. Звітність підприємств цукрової промисловості про інноваційну діяльність / О. М. Черешнюк // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. 4.