Чекаловська Галина Збиславівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

chekalovska g z

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чекаловська, Галина Збиславівна Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку "нової економіки" [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Чекаловська Галина Збиславівна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2016. - 249 с.
 2. Чекаловська, Галина Збиславівна Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку "нової економіки" [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Чекаловська Галина Збиславівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Чекаловська, Г. З. Ефективність функціонування ринку освітніх послуг в Україні : проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Г. З. Чекаловська // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 3. – С. 59-64.
 2. Длугопольський, О. Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення [Текст] / О. Длугопольський, Г. Чекаловська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 89-96.
 3. Чекаловська, Г. Формування зорового способу психічного життя особистості [Текст] / Г. Чекаловська // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – С.137-138.
 4. Чекаловська, Г. Аспекти реформування вищої освіти в Україні / Галина Чекаловська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 220-228.
 5. Чекаловська, Г. З. Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти / Г. З. Чекаловська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип.1. – С. 441-447.
 6. Чекаловська, Г. З. Ранжирування у вищій освіті як механізм оцінювання якості освітніх послуг / Г. З. Чекаловська // Економічний простір. – 2013. – № 73. – С. 298-310.
 7. Чекаловська, Г. З. Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях / Г. З. Чекаловська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 66-79.
 8. Чекаловська, Г. З. Теоретико-методологічні аспекти освітніх послуг / Г. З. Чекаловська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 202-207.
 9. Длугопольський, О. В. Актуальність інвестування освітніх послуг у системі інноваційного розвитку національної економіки / О. В. Длугопольський, Г. З. Чекаловська // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 21/2. – С. 7-11.
 10. Длугопольский, О. В. Образование как фактор формирования человеческого капитала и экономического роста (на примере Украины) / О. В. Длугопольский, Г. З. Чекаловская // Теоретическая экономика. – 2013. – № 3. – С. 32-39.
 11. Чекаловская, Г. З. Оценка качества высшего образования: международный опыт / Г. З. Чекаловская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – 2013. – № 2. – С. 396-399.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 

Чопляк Ірина Анатоліївна

Опубліковано: 21 липня 2017

ЧоплякКафедра фінанси і кредит ВННІЕ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1.  Даценко, Г. В. Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / І. А. Левченко, Г. В. Даценко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2013. – Т. 21, вип. 7 (4). – С. 210-216.
 2. Даценко, Г. Стан та проблемні аспекти державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток в Україні [Електронний ресурс] / Ганна Даценко, Ірина Левченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 36, ч. 2, т. 2. – С. 83-90.
 3. Чопляк, І. А. Забезпечення фінансової безпеки на підприємствах м’ясопереробної галузі України [Електронний ресурс] / І. А. Чопляк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 887-891.
 4. Чопляк, І. А. Забезпечення фінансової безпеки в системі фінансового менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Чопляк // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 1. – С. 30-32.
 5. Левченко, И. А. Аудит денежных средств в системе управления экономической безопасностью предприятия / И. А. Левченко, О. О. Разборская // Scientie Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – № 2, vol.1. – С. 13-15.
 6. Свинарик, Б. Актуальні питання організації діяльності фінансових органів : закордонний досвід державного управління / Б. Свинарик, І. А. Чопляк // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 1. – С. 60-61.
 7. Сологуб, О. Концептуальні засади організації діяльності фінансових органів / О. Сологуб, І. А. Чопляк // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 1. – С. 116-117.
 8. Чопляк І. А. Механізм забезпечення менеджменту якості страхових послуг [Електронний ресурс] / І. А. Чопляк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 126-128.
 9. Чопляк І. А. Внутрішній контроль підприємства: управлінські ролі [Електронний ресурс] / І. А. Чопляк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2016. - Вип. 249. - С. 441-449.
 10. Разборська О. О. Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Разборська, І. А. Чопляк // Финансы, учет, банки. - 2016. - Вып. 1. - С. 162-171.
 

Чорний Руслан Володимирович

Опубліковано: 15 листопада 2011

chornyy

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандитат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чорний, Руслан Володимирович Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Руслан Володимирович Чорний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 267 с.
 2. Чорний, Руслан Володимирович Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Руслан Володимирович Чорний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Чорний, Р. В. Суть інвестування та роль інвестицій у процесі сільськогосподарського виробництва / Р. В. Чорний, Р.В. Волошин // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 161-163.
 2. Волошин, Р. В. Особливості процесу інвестування в основний капітал сільськогосподарського виробництва / Р. В. Волошин, Р. В. Чорний // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 134-137.
 3. Чорний, Р. До питання залучення інвестиційних ресурсів в апк україни [Електронний ресурс] / Руслан Чорний // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — С. 177-180.
 4. Чорний, Р. В. Процеси інвестиційного забезпечення сільського господарства в умовах становлення ринкової економіки [Електронний ресурс] / Р. В. Чорний // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 143-146.
 5. Чорний, Р. В. Інвестиційна політика в аграрному секторі економіки - формування і реалізація / Р. В. Чорний // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 119-123.
 6. Чорний Р. В. Формування інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / Р. В. Чорний.
 7. Дудар, Т. Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційних процесів у сільському господарстві [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, Р. В. Чорний // Агросвіт. – К., 2012. – № 12. – С. 6-11.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ : 

 1. Чорний, М. П. Фіскальне адміністрування [Текст] / М. П. Чорний. – Тернопіль : Кентавр, 2002. – 172 с.
 

Чикало Інна Василівна

Опубліковано: 20 грудня 2012

chykalo-inna-vasilivna

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чикало, Інна Василівна Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Василівна Чикало. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 278 с.
 2. Чикало, Інна Василівна Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Василівна Чикало. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Чикало, І. Формування сучасної парадигми управління ресурсоємністю національної економіки: концептуальні та аналітичні аспекти /Інна Чикало //Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012.– Вип. 10, ч. 2.– С. 118-123.
 2. Чикало, І. Планування ресурсоємності національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: проблемні аспекти та напрямки удосконалення / Інна Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 1. – С. 20-32.
 3. Чикало, І. До питання методики оцінки ресурсоємності національної економіки з позицій забезпечення її конкурентоспроможності / Інна Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 53-66.
 4. Мельник, А. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: теоретико-методологічний аспект / Алла Мельник, Інна Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 2. – С. 7-22.
 5. Чикало, І. Концептуальні основи дослідження ресурсоємності національної економіки / Інна Чикало // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008.– Вип. 10. – С. 172-177.
 6. Чикало, І. В. Моніторинг ринку енергозбереження в Україні / І. В. Чикало // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 226-230.
 7. Чикало, І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні / Інна Чикало // Економіст. – 2013. – № 3. – С. 29-31.
 8. Чикало, І. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільова функція економічної безпеки підприємництва / Інна Чикало // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 1, т. 15,.– С. 179-188.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Дієвість важелів державного впливу на структуру національної економіки в контексті зниження її ресурсоємності [Текст] / А. Ф. Мельник, І. В. Чикало // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 297-308.
 2. Мельник, А. Ф. Прогнозування ресурсоємності національної економіки як основа прийняття рішень щодо її структурної корекції (структурної перебудови) [Текст] / А. Ф. Мельник, І. В. Чикало // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 390-396.
 3. Мельник, А. Ф. Критерії раціоналізації структури національної економіки з організацією на зниження її ресурсоємності [Текст] / А. Ф. Мельник, І. В. Чикало // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 231-240.
 4. Мельник, А. Ф. Окреслення пріоритетів та структурна корекція національної економіки в контексті управління ресурсоємністю [Текст] / А. Ф. Мельник, І. В. Чикало // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 435-457.

 

 

Чорнявська Тетяна Михайлівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Чорнявська, Т. М. Формування фінансових результатів діяльності підприємства під впливом особливостей сільськогосподарського виробництва / Т. М. Чорнявська // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 165-168.
 2. Чорнявська, Т. М. Облік формування фінансових результатів за видами діяльності / Т. М. Чорнявська // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 85-89.
 3. Чорнявська, Т. Особливості аудиту фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / Т. Чорнявська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2.– С. 65-67.
 

Черничинець Світлана Пертрівна

Опубліковано: 21 листопада 2011

ЧЕРНИЧИНЕЦЬ

Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Черничинець, Світлана Петрівна Управління портфелем цінних паперів підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Світлана Петрівна Черничинець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 221 с.
 2. Черничинець, Світлана Петрівна Управління портфелем цінних паперів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Світлана Петрівна Черничинець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Черничинець, С. Функціональне наповнення етапів управління портфелем цінних паперів / С. Черничинець // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 5. – С. 31-34.
 2. Черничинець, С. П. Державне регулювання ринку цінних паперів України / С. П. Черничинець // Економіка промисловості. – 2009. – № 5. – С. 28-31.
 3. Черничинець, С. Дуалістична природа системи корпоративного управління / Світлана Черничинець // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 151-155.
 4. Черничинець, С. П. Інституціональне проектування системи корпоративного управління в акціонерних товариствах [Електронний ресурс] / С. П. Черничинець // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 3. – С. 17-24.
 5. Черничинець, С. П. Формування інвестиційного клімату регіону [Електронний ресурс] / С. П. Черничинець.
 6. Скочиляс, С. М. Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 34. – С.96-102.
 7. Черничинець, С. Розвиток венчурного бізнесу як складової інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Світлана Черничинець // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2009. – Вип. 1(2). – С.192-202.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Черничинець, С. П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Корпоративне управління" [Текст] / С. П. Черничинець. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 236 с.