Черешнюк Оксана Михайлівна

Опубліковано: 04 жовтня 2013

1449052155 1442988311 chereshnyuk-oКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Черешнюк, Оксана Михайлівна  Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Михайлівна Черешнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 251 с.
 2. Черешнюк, Оксана Михайлівна  Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Михайлівна Черешнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Черешнюк, О. Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства / Оксана Черешнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 263-267.
 2. Черешнюк, О. М. Особливості витрат інноваційної діяльності в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / О. М.Черешнюк //Бізнесінформ. – 2013. – № 5. – С.188-193.
 3. Черешнюк, О. Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств / Оксана Черешнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т.15. – С. 218-224.
 4. Черешнюк, О. М. Економічна сутність інноваційного лага в цукровій промисловості й концептуальні основи його обліку / О. М. Черешнюк // Вісник асоціації докторів філософії України : електрон. наук. видання. – 2015. – Вип. 1.
 5. Chereshnyuk, O. Analysis distribution of costs for innovation formation / Oksana Chereshnyuk / European Applied Sciences. – 2014. – № 2. – Р. 172-173.
 6. Черешнюк, О. М. Концепція обліку технологічних інновацій у сфері відтворення основних засобів в цукровій промисловості / О. М. Черешнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 211-213.
 7. Дубчак, Л. О. Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід / О. М. Черешнюк, Л. О. Дубчак // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2 (34). – С. 207-215.
 8. Черешнюк, О. М. Звітність підприємств цукрової промисловості про інноваційну діяльність / О. М. Черешнюк // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. 4. 
 

Чорний Михайло Петрович

Опубліковано: 07 вересня 2011

Чорний

Кафедра податків та фіскальної політики

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Чорний М. Аналіз податкових ризиків при відборі платників для проведення документальних перевірок / Михайло Чорний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 142-143.
 2. Чорний М. Еволюція методів примусового стягнення податкової заборгованості / Михайло Чорний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 129-133.
 3. Чорний М. П. Організація планових податкових перевірок / М. П. Чорний // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 11-15.
 4. Чорний М. Режим виїзних податкових перевірок: періодичність та терміни проведення / М. Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 140-141.
 5. Чорний, М. Щоденні нормативи мобілізації податкових платежів для оперативного аналізу виконання нормативної бази оподаткування / Михайло Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 97-98.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Чорний, М. П. Фіскальне адміністрування / М. П. Чорний. – Тернопіль : Кентавр, 2002. – 172 с.
 2. Черный, М. П. Организация последующего документального налогового контроля в Украине [Текст] / М. П. Черный // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 177-182.
 3. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, М. П. Чорний, В. П. Солтис, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с.
 

Чирак Микола Володимирович

Опубліковано: 22 липня 2014

Микола Володимирович ЧиракКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чирак, Николай Владимирович Совершенствование экономического стимулирования рационального использования материальных ресурсов в условиях интенсификации социалистического производства:  дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 - политическая экономия / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1985. - 208 с.
 2. Чирак, Николай Владимирович Совершенствование экономического стимулирования рационального использования материальных ресурсов в условиях интенсификации социалистического производства: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1985. - 24 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Чирак М. Особливості входження у світову економіку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (на прикладі Японії і Республіки Кореї) / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 3. – С. 123-132
 2. Чирак, М. Особливості залучення та роль прямих іноземних інвестицій у країнах з перехідною економікою / М. Чирак, В. Безкоровайна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №5-1. – С. 71-75.
 3. Чирак, М. Пора розставити акценти: [Політико-правовий зріз конфлікту в ТАНГ] / М. Чирак // Вільне життя. – 2005. – 2 квітня (№34-35). – С.5.
 4. Чирак, М. Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики / Микола Чирак, Ірина Чирак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 126-135.
 5. Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 74-88.
 6. Чирак, М. В. Посилення особистої зацікавленості в раціональному використанні матеріальних ресурсів / М. В. Чирак // Проблеми вдосконалення економічного механізму управління соціальною економікою. – Тернопіль, 1985. – Рук. деп. в ІНІСН АН СРСР 18.09.1985, № 22532.
 7. Чирак, М. В. Радянська економіка: нова якість росту / А. С. Антошенко, М. В. Чирак . – Тернопіль : Збруч, 1989.
 8. Чирак, М. В. Економічна глобалізація та форми її прояву / М. В. Чирак // Збірник наукових праць викладачів комерційного інституту. – Тернопіль, 2003.
 9. Чирак, М. В. Вплив структурних зрушень в промисловості на використання матеріальних ресурсів / М. В. Чирак // Вісник Львівського дуржавного університету. Сер. Суспільні науки. – Львів, 1983. – Вип. 20.
 10. Микитюк, Н. Я. Бригадна форма організації і стимулювання праці. Інформ. листок про передовий виробничо-технічний досвід / Н. Я. Микитюк, М. М. Бабій, М. В. Чирак  // ЛвЦНТІ Держплану УРСР. – Львів, 1984.
 11. Чирак, М. В. Шляхи вдосконалення механізму управління якістю продукції / М. В. Чирак // Соціально-економічні проблеми переходу до нового господарського механізму. – Тернопіль, Деп в ІНІСН АН СРСР № 38976 від 25.07.89.
 12. Чирак, М. В. Особливості формування страхового ринку України / О. М. Теребус, М. В. Чирак // Проблеми розбудови державності України. – Тернопіль, Рук. деп. в ДНТБ України, № 1989-Ук93 від 14.10.1993.
 13. Чирак, М. В. Інтеграційні процеси в умовах глобалізації світової економіки / М. В. Чирак, В. В. Теребус // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Спец. вип., № 15/5.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка : теоретичні основи [Текст] : підручник. Ч. 1 / І. В. Буян, Р. М. Березюк, С. В. Братко [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 1997. – 204 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Основи економічної теорії [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Ковальчук, В. В. Кириленко, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : ТІНГ Кафедра економ. теорії, 1993. – 115 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : курс лекцій / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. В. Чирак [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 233 с.
 3. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 

Чудик Наталія Олегівна

Опубліковано: 01 березня 2013

chudyk n o

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чудик, Наталія Олегівна Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 228 с.
 2. Чудик, Наталія Олегівна Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Чудик, Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції / Н. О. Чудик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 8. – С. 98-106.
 2. Батанов О. В. Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] / О. В. Батанов, Н. О. Чудик // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 80-85.
 3. Чудик, Н. О. Функції статуту територіальних громад та конституційно-правові проблеми їх реалізації / Н. О. Чудик // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 212-220.
 4. Чудик, Н. О. Поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади як джерела конституційного права України / Н. О. Чудик // Держава та регіони. Сер. Право. – 2008. – № 1. – С. 28-35.
 5. Чудик, Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії / Н. О. Чудик // Часопис Київського університету права. – 2008 . – № 3. – С. 131-137.
 6. Чудик, Н. О. Акти суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: правова природа та проблеми класифікації / Н. О. Чудик // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 83-88.
 7. Чудик, Н. О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність / Н. О. Чудик // Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – № 2. – С. 125-131.
 8. Чудик, Н. О. Акти суб’єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик // Держава і право : зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 42. – С. 239-246.
 9. Чудик, Н. О. Історія статутного регулювання місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6 : в 3 т., т. 1. – С. 27-31.
 10. Чудик, Н. О. Історія статутів територіальних громад [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Сер. Право. – 2013. –  Вип. 22 : в 3 т., т. 1. – С. 122-124.
 11. Чудик, Н. О. Імплементація принципів Європейської хартії місцевого самоврядування у вітчизняну систему місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Сер. Право. – 2013. –  Вип. 23 : в 3 т., т. 1. – С. 148-151.
 12. Чудик, Н. О. Норми статуту територіальної громади та їх видова характеристика [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2 : в 2 т. – С. 46-50.
 13. Чудик, Н. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід статутної нормотворчості [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Право і суспільство. – 2014. – № 6-2, ч. 2. – С. 53-57.
 14. Чудик, Н. О. Предмети статутного регулювання місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Порівняльно-аналітичне право. – 2015.
 15. Чудик, Н. О. Правові основи статусу засуджених [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик, М. Б. Бобрик // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 170-174.
 16. Чудик, Н. О. Проблеми відбування покарання у виді арешту в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик, К. А. Мудрик // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 175-179.
 17. Чудик, Н. О. Особливості відбування покарань неповнолітніми особами [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик, А. Є. Немоскальов // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 180-182.
 18. Чудик, Н. Реформування судової влади в Україні [Електронний ресурс] / Н. Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 97-100.
 19. Чудик, Н. О. Децентралізація влади - шлях до народовладдя [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-82.
 20. Чудик, Н. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / Н. Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 77-82.
 

Чижишин Оксана Ігорівна

Опубліковано: 13 грудня 2012

chyzhyshyn o i

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чижишин, Оксана Ігорівна Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Ігорівна Чижишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 213 с.
 2. Чижишин, Оксана Ігорівна Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Ігорівна Чижишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Чижишин, О. Деякі аспекти ефективної організації обліку витрат на виробництво продукції і управління ними / О. Чижишин // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 133-135.
 2. Чижишин, О. Деякі аспекти обліку, звітності та контролю витрат виробництва / О. Чижишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 219-221.
 3. Чижишин, О. Деякі аспекти розподілу загальновиробничих витрат / О. Чижишин // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 88-89.
 4. Чижишин, О. До питань аналізу інноваційної діяльності / О. Чижишин // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 82-83.
 5. Чижишин, О. Проблемні аспекти класифікації витрат підприємств / Оксана Чижишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 349-352.
 6. Чижишин, О. І. Проблеми обліку капіталізації фінансових витрат [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Актуальні проблеми розвитку регіону : наук. збірник. –  Івано-Франківськ : ПНУ, 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 158-161.
 7. Чижишин, О. І. Проблемні питання обліку надзвичайних доходів і витрат [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 77-82.
 8. Чижишин, О. Оптимізація аналітичних показників фінансово-інвестиційної діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. Чижишин.
 9. Чижишин, О. Організаційно-технологічні аспекти обліку неопераційної діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. Чижишин.
 10. Чижишин, О. Проблеми визнання та обліку надзвичайних доходів та витрат [Електронний ресурс] / О. Чижишин // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 206-209.
 11. Чижишин, О. І. Витрати виробництва у фінансовому та податковому обліку: методика та характерні відмінності / О. І. Чижишин // Проблеми становлення та розвитку ринкових відносин в Україні на сучасному етапі . Наукові записки. – Чортків, 2003. – Вип. 3. – С. 67-70.
 12. Чижишин, О. І. Економічна сутність та особливості нематеріальних активів / О. І. Чижишин // Економіка України: сучасні проблеми з огляду економічних та соціальних аспектів. Наукові записки. – Чортків, 2005. – Вип 5. – С. 81-86.
 13. Чижишин, О. І. Проблемні аспекти класифікації витрат підприємств / О. І. Чижишин // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з економіки Донецького економ.-гуманіт. ін-ту. – 2009. – Вип. 2 (29). – С. 200-202.
 14. Чижишин, О. І. Проблеми приведення національної системи обліку інвестицій до МСБО / О. І. Чижишин // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – Кам′янець-Подільський : ФОП, 2011. – Вип. 4. – С. 398-401.
 15. Чижишин, О. І. Вплив організаційно-технологічних особливостей будівельного виробництва на методику та організацію обліку неопераційної діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Збірник наукових  праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 31, ч. 1. – С. 240-244.
 16. Чижишин, О. І. Проблемні аспекти обліку доходів від участі в капіталі [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. КНЕУ. – Київ, 2012. – Спец. вип. – С. 179-183.
 17. Чижишин, О. І. Факторний вплив облікової політики на вибір альтернативного варіанту обліку витрат підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Економічний форум / Луцький національний технічний університет. – 2014. – № 2. – С. 261-266.
 18. Чижишин, О. І. Фінансово-інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств: податковий аспект [Електронний ресурс] / О. І.  Чижишин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – Львів, 2014. – № 21 (1). – С. 19-23.
 19. Чижишин, О. І. Роль фінансово-інвестиційних ресурсів у забезпеченні ефективності виробництва [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. КНЕУ. – Київ, 2015. – С. 694-702.
 20. Чижишин, О. І. Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки [Електронний ресурс] / О. І. Чижишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 127-130.
 

Черниш Світлана Степанівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Фото5

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Черниш, Світлана Степанівна Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Світлана Степанівна Черниш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 20 с.
 2. Черниш, Світлана Степанівна Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу АПК [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Світлана Степанівна Черниш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 247 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Черниш, С. Ефективність зернопродуктового виробництва в Тернопільській області / С. Черниш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 60-62.
 2. Черниш, С. С. Аналіз грошових коштів підприємства / С. С. Черниш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 158-161.
 3. Черниш, С. Аналіз кризового стану підприємства [Електронний ресурс] / Світлана Черниш // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2005. – № 19. – С. 236-239.
 4. Черниш, С. С. Аналіз показників фінансової звітності для прийняття інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2011. – № 3. – С. 165-168.
 5. Черниш, С. С. Діагностика фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 111-114.
 6. Черниш, С. С. Еволюція обліку і аналізу фінансових результатів господарювання [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3 (5). – С. 75-81.
 7. Черниш, С. С. Основні аспекти впровадження фінансового лізингу в Україні [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2 (4). – С. 227-231.
 8. Черниш, С. Особливості приватизації майна і трансформації державних обслуговуючих підприємств АПК / С. Чернеш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2000. – Вип. 4. – 330-332.
 9. Черниш, С. Про рівень розвитку конкуренції на регіональному ринку зерна / Світлана Черниш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 12. – С. 134-140.
 10. Черниш, С. С. Аналіз інформативності фінансової звітності підприємств [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2011. –  № 2. – С. 98-111.
 11. Черниш, С. Сутнісні аспекти розвитку стратегії підприємств [Електронний ресурс] / Світлана Черниш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 142-144.
 12. Черниш, С. Формування повноцінного ринку зерна / Світлана Черниш // Вісник тернопільської академії народного господарства. - 2002 – Вип. 6. – С. 162-164.
 13. Черниш, С. С. Діагностика якості продукції : сучасні виміри та реалії [Електронний ресурс] / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2008 (10). – № 4 – С. 96-99.
 14. Черниш, С. Інвестиційне забезпечення реформування хлібопродуктового підкомплексу Тернопільщини : проблеми, джерела, напрямки та перспективи [Електронний ресурс] / Світлана Черниш // Наукові за­писки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 9. – С. 143-149.
 15. Черниш, С. С. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану на вітчизняних підприємствах / С. С. Черниш //Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 142-146.
 16. Черниш, С. Розвиток конкурентноспроможності та рівень інвестиційної привабливості хлібопродуктового підкомплексу АПК Тернопільської області [Електронний ресурс] / Світлана Черниш.
 17. Черниш, С. Програма фінансової стабілізації підприємств /Світлана Черниш //Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 181-185.
 18. Черниш, С. С. Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 87-92.
 19. Черниш, С. С. Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 305-309.
 20. Черниш, С. С. Методика оцінки динаміки розвитку зернового підкомплексу України / С. С. Черниш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 12. – С. 125-126.
 21. Черниш, С. С. Оцінка стану і тенденцій розвитку зернового ринку України: ме­тодичні аспекти / С. С. Черниш // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств : наук. зап. каф. бух. обліку і аудиту в сільсько­му госп-ві ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 1. – С. 217-219.
 22. Черниш, С. С. Особливості кредитування сільськогосподарських товаровироб­ників / С. С. Черниш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 13. – С. 113-116.
 23. Черниш, С. С. Розвиток конкуренто-спроможності та рівень інвестиційної привабливості хлібопродуктового підкомплексу АПК Тернопільської області / С. С. Черниш // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2005. – № 18. – С. 215-219.
 24. Черниш, С. С. Аналіз стратегічного розвитку підприємства в умовах фінансової нестабільності / С. С. Черниш // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 115-120.
 25. Черниш, С. С. Оцінка економічного потенціалу промислових підприємств / С. С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3 (46). – С. 159-165.
 26. Черниш, С. С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства / С. С. Черниш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка  і управління. – К. : ДЕТУТ, 2015. – Вип. 31. – С. 307-315.
 27. Черниш, С. С. Системний підхід до аналізу інвестиційних проектів / С. С. Черниш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка і управління. – К. : ДЕТУТ, 2015. – Вип. 32. – С. 316-325.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Черниш, С. С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с.
 2. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] / Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400 с.
 3. Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – 220 с.