Шмигель Ольга Євстахіївна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Шмигель

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шмигель, Ольга Євстахіївна Економічна ефективність застосування хімізації у сільськогосподарських підприємствах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Євстахіївна Шмигель. – Житомир : МАПУ, 2008. – 20 с.
 2. Шмигель, Ольга Євстахіївна Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шмигель Ольга Євстахіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2008. - 202 c.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шмигель, О. Є. Місце бухгалтерської фінансової звітності в системі обґрунтування і прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 116-119.
 2. Шмигель, О. Є. Напрямки забезпечення фінансової стійкості підприємств / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 211-219.
 3. Шмигель, О. Є. Організаційно-економічні засади підвищення хімічного сервісу в сільському господарстві / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 197-203.
 4. Шмигель, О. Є. Особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 114-118.
 5. Шмигель, О. Є. Розвиток ефективної системи хімічного сервісу в аграрному виробництві / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 110-116.
 6. Шмигель, О. Є. Удосконалення фінансового обліку в умовах сталого розвитку економіки / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 250-257.
 7. Шмигель, О. Є. Фінансовий облік як визначальна складова облікової політики [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип.­ 28, ч. 1. – С. 25-29.
 8. Шмигель, О. Є. Формування облікової політики на базікреативного фінансового обліку [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. – С. 193-198.
 9. Шмигель, О. Програми фінансової стабілізації підприємства / Ольга Шмигель // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 161-164.
 10. Костишин, Н. С. Особливості обліку пайового капіталу в сільськогоподарських кооперативах та фермерських господарствах [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин, Н. В. Железняк, О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. випуск. – С. 174-179.
 11. Костишин, Н. С. Облікова політика як елемент системи управління бюджетними установами [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин, О. Є. Шмигель // Наукові праці Полтавської аграрної академії. – Полтава : ПДАА, 2012. – Вип. 2 (5), т. 2. – С. 150-157.
 12. Шмигель, О. Є.  Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 1. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 331-338.
 13. Шмигель, О. Є. Забезпеченість засобами хімізації кормової бази тваринництва / О. Є. Шмигель // Агропромисловий комплекс України, стан, тенденції, перспективи розвитку. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 205-207.
 14. Шмигель, О. Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумови підвищення ефективності тваринництва / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К, 2003. – № 9-10. – С. 42-45.
 15. Шмигель, О. Є. До проблеми вдосконалення методики оцінки ефективності хімізації кормів / О. Є. Шмигель // Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004. – С. 295-303.
 16. Шмигель, О. Е. Экологоэкономические аспекты эффективности и перспективы использования новых агрохимикатов в агроэкосистемах Украины / О. Е. Шмигель // Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах. – К. : Наукова думка, 2004. –   С. 267-320.
 17. Шмигель, О. Є. Методика економічного обгрунтування господарських потреб тваринництва України в засобах хімізації / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К., 2006. – № 5-6 – С. 41-46.
 18. Шмигель, О. Є. Організаційно-методичні прийоми фінансового обліку / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 182-186.     
 19. Шмигель, О. Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159.
 20. Шмигель, О. Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / О. Є. Шмигель // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015.  – С. 702-710.
 21. Шмигель, О. Є. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель, Т. А. Яковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 151-154.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шмигель, О. Є. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 2. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 33-39.

Шмигель, О. Є.  Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 1. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 331-338.

Шмигель, О. Є. Забезпеченість засобами хімізації кормової бази тваринництва / О. Є. Шмигель // Агропромисловий комплекс України, стан, тенденції, перспективи розвитку. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 205-207.

Шмигель, О. Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумови підвищення ефективності тваринництва / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К, 2003. – № 9-10. – С. 42-45.

Шмигель, О. Є. До проблеми вдосконалення методики оцінки ефективності хімізації кормів / О. Є. Шмигель // Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004. – С. 295-303.

Шмигель, О. Е. Экологоэкономические аспекты эффективности и перспективы использования новых агрохимикатов в агроэкосистемах Украины / О. Е. Шмигель // Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах. – К. : Наукова думка, 2004. –   С. 267-320.

Шмигель, О. Є. Методика економічного обгрунтування господарських потреб тваринництва України в засобах хімізації / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К., 2006. – № 5-6 – С. 41-46.

Шмигель, О. Є. Організаційно-методичні прийоми фінансового обліку / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 182-186.     

Шмигель, О. Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159.

Шмигель, О. Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / О. Є. Шмигель // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015.  – С. 702-710.