Шевчук Олег Антонович

Опубліковано: 05 квітня 2013

shevchuk o a

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Антонович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 197 с.
 2. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Антонович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

  СТАТТІ:
 1. Шевчук, О. Особливості методики аудиту витрат на збут / Олег Шевчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 526-529.
 2. Шевчук, О. А. Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // БізнесІнформ. – 2013. –№ 11. – С.124-127.
 3. Шевчук, О. А. Удосконалення обліку фінансової діяльності на основі міжнародного досвіду / О. А. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 306-311.
 4. Шевчук, О. Розвиток обліково-аналітичного відображення фінансової діяльності аграрних підприємств/ О. Шевчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 202-211.
 5. Шевчук, О. А. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах / О. А. Шевчук // Управління розвитком : зб. наук. робіт Харківськ. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 89-91.
 6. Шевчук, О. А. Витрати на збут: класифікація та визнання у процесах оптимізації та оновлення інформаційних систем / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. ІІ. – С. 173-176.
 7. Шевчук, О. А. Особливості обліку витрат на підприємствах / О. А. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 1 (13). – С. 236-241.
 8. Шевчук, О. А. Розвиток світових поглядів на керування витратами / О. А. Шевчук // Вісник Київського національного торгoвельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2009. – № 3. – С. 77-84.
 9. Шевчук, О. А. Окремі аспекти логістизації процесу збуту на підприємствах з виготовлення цукру / О. А. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка. – Ужгород, 2009. – Вип. 28, ч. ІІІ. – С. 233-236.
 10. Шевчук, О. А. Проблеми та поняття облікової політики на підприємствах цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Ч. ІІІ. – С. 1006-1008.
 11. Шевчук, О. А. Особливості узагальнення даних за результатами аудиторської перевірки витрат на збут / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. ІІІ, т. 1. – С. 227-231.
 12. Шевчук, О. А. Процес автоматизації обліку збутового процесу підприємств цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 270-272.
 13. Шевчук, О. А. Аспекти автоматизації аудиту витрат на збут у підприємствах цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Управління розвитком : зб. наук. робіт Харківськ. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 5 (102). – С. 189-191.
 14. Шевчук, О. А. Проблемы реализации принципов бухгалтерского учета в Украине при переходе к международным стандартам / О. А. Шевчук // Бухгалтерский учет и анализ : науч.-практ. журнал. – Минск : ОАО «Оргстрой», 2012. – № 4 (184). – С. 18-21.
 15. Шевчук, О. А. Особливості автоматизації обліку доходів та витрат на промислових підприємствах / О. А. Шевчук // Комунальне господарство міст. Економічні науки. – Харків : ХНУМГ, 2013. – № 108. – С. 345-350.
 16. Шевчук, О. А. Проблемні аспекти облікової політики на промислових підприємствах / О. А. Шевчук // Бухгалтерський облік , аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – Київ : ПП «Рута», 2013. – № 2(12). – С. 368-373.
 17. Шевчук, О. А. Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економчні науки. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 269-274.
 18. Шевчук, О. А. До питання оцінки та обліку нематеріальних активів в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Вип. 3 (33). – С. 386-398.
 19. Шевчук, О. А. Проблемні аспекти класифікації витрат в управлінському обліку [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків : Інжек, 2013. – № 11. – С. 124-127.
 20. Задорожний, З. В. Управлінський облік як елемент налагодження відносин з контрагентами в інноваційному середовищі ділових комунікацій / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук, Ю. А. Судин // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2018. – № 2. – С. 103-112.
 21. Zadorognyi, Z. V. Management accounting of the transportation services self-cost using a global positioning system / Z. V. Zadorognyi, V. V. Muravskyi, О. А. Shevchuk // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2018. – № 2. – С. 25-30.
 22. Задорожний, З. В. Управлінський облік електронних трансакцій з використанням криптовалют / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків, 2018. – № 3. – С. 169-177.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шевчук, О. А. Автоматизація фінансового обліку доходів, витрат і фінансових результатів [Текст] / О. А. Шевчук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 186-196.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.