Шестерняк Марія Михайлівна

Опубліковано: 10 квітня 2013

shesternyak m m

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 321 с.
 2. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шестерняк, М. М. Окремі аспекти обліку фінансово-господарських фактів сіб’єктів спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 2. Шестерняк, М. М. Проблемні аспекти класифікації доходів від спільної діяльності у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (14). – С. 245-252.
 3. Шестерняк, М. М. Теоретичні засади спільної діяльності в правовому полі України [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. – 2009. – № 4(16). – С. 222-230.
 4. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2(60). – С. 278-282.
 5. Шестерняк, М. М. До питання сутності спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 125-130.
 6. Шестерняк, Марія Інституційна спільна діяльність як особлива форма організації бізнесу / Марія Шестерняк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 148-153.
 7. Шестерняк, Марія Окремі питання організації та ведення спільної діяльності / Марія Шестерняк // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 220-223.
 8. Шестерняк, М. Особливості організації та здійснення спільної діяльності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М. Шестерняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.189-192.
 9. Романів, Світлана Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 10. Шестерняк, М. М. Сучасні види та методи навчання обліковим, аналітичним та контрольним дисциплінам / М. М. Шестерняк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 113-119.
 11. Шестерняк, Марія Функції облікового моделювання у спільній діяльності / Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 228-233.
 12. Шестерняк, М. М. Контроль господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 13. Шестерняк, М. М. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видання Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 273-276.
 14. Шестерняк, М. М. Правові аспекти здійснення спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 259. – т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 706-714.
 15. Шестерняк, М. М. Особливості організації обліку спільної діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наук. вісник Ужгородського університету: Серія «Економіка».– 2009. – Вип. 27. – С. 244–251.
 16. Шестерняк, М. М. Контролінг як інформаційна функція стратегічного управління [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 17. Лучко, М. Р. До питання обліку спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк.
 18. Шестерняк, М. М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3 (65). – С. 68-74.
 19. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЧТЕІ. – 2013. – Вип. IV (52). – С. 39-48.
 20. Шестерняк, М. Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві / Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 192-200.
 21. Шестерняк М. М. Облік спільної діяльності в Україні / М. М. Шестерняк, М. Р. Лучко // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2009. – Вип. 2 (14). – C. 85-90.
 22. Шестерняк М. М. Взаємовідносини найманих працівників з оплати праці у спільній діяльності / М. М. Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. - № 2 (56). – ч. 2. – С. 169-171.
 23. Шестерняк М. М. Особливості контролю спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 4 (36). – С. 65-71.
 24. Шестерняк М. М. Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 2 (84) квітень-червень. – C. 98-108.
 25. Шестерняк, М. М. Проблеми обліку та оцінки основних засобів за національними стандартами / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ, Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 17. – C. 113-116.
 26. Шестерняк, М. М. Деякі аспекти обліку переоцінки основних засобів / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. Ужгород, 2002. – Вип. 11. – C. 194-197.
 27. Шестерняк, М. М. Удосконалення аналітичних процедур в організації контролю основних засобів бюджетних установ / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – C. 135-138.
 28. Шестерняк, М. М. Вплив інформаційного забезпечення на ефективність функціонування системи менеджменту підприємств та організацій / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. В 4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 188. – C. 696-704.
 29. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність як форма господарювання  / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль: Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 113-116.
 30. Шестерняк, М. М. Регламентація організації спільної діяльності: світ та Україна, пошук шляхів поєднання / М. М. Шестерняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна  думка, 2004. – Вип. 9. – C. 243-254.
 31. Шестерняк, М. М. Методи і форми контролю: проблеми визначеня / М. М. Шестерняк // Вісник ХДУ Сер. Економічні науки. – 2017. – № 26, ч. 2. – С. 154-156.
 32. Шестерняк, М. М. Невиробничі основні засоби згідно з національними стандартами / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – C. 329-334.
 33. Шестерняк, М. М. До питання організації обліку основного капіталу / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – C. 262-266.
 34. Шестерняк, М. М. Особливості організації спільної діяльності в умовах ринкової економіки / М. М. Шестерняк // Наукові студії. – Тернопіль : Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», 2008. – Вип. 4. – C. 21-23.
 35. Шестерняк, М. М. Сучасний економічний аналіз та його основні види / М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20. – ч. 3. – С. 158-162.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність: правове забезпечення, облік та оподаткування : навч. посіб. / М. Р. 2. Лучко, М. М. Шестерняк . – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 126 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичний посібник для проведення практичних (семінарських) занять з курсу «Внутрішній аудит» / уклад.: С. Р. Романів, Р. В. Романів, С. І. Саченко [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 58с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Організація і методика аудиту» / уклад.: Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 113 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів всіх форм навчання / Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», професійна орієнтація – «Ревізія і контроль» / Укладачі: В. З. Семанюк, М. М. Шестерняк // Тернопіль, ТНЕУ, 2015. – 172 с.