Шушпанов Дмитро Георгійович

Опубліковано: 01 грудня 2011

shushpanov d g

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шушпанов, Дмитро Георгійович Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Шушпанов Дмитро Георгійович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1998. - 238 с.
 2. Шушпанов, Дмитро Георгійович Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Шушпанов Дмитро Георгійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації

Статті:

 1. Островерхов, В. Особливості становлення соціального партнерства в Україні / В. Островерхов, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 94-97.
 2. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону: соціально-демографічний аспект / Д. Шушпанов, О. Кузів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 92-97.
 3. Шушпанов, Д. Зміни в структурі споживання в умовах старіння населення / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 215-218.
 4. Шушпанов, Д. Людський розвиток: підходи до визначення та аналізу / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 105-110.
 5. Шушпанов, Д. Соціальна стратифікація українського суспільства / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 91-93.
 6. Шушпанов, Д. Суть та причини економічної стратифікації: світовий досвід / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 192-195.
 7. Шушпанов, Д. Управління трудовими ресурсами в контексті міжнародної економічної інтеграції [Електронний ресурс] / Д. Шушпанов, П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 154-157.
 8. Шушпанов, Д. Сучасна демографічна ситуація на Поділлі та її прогноз на перспективу / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 163-169.
 9. Шушпанов, Д. Оплата праці та мотивація працівників в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення / Дмитро Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 347-350.
 10. Шушпанов, Д. Значення соціального середовища для здоров'я населення / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 92-96.
 11. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 12. Шушпанов, Д. Г. Здоров’я населення як складова компонента розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 17. – С. 202-206.
 13. Шушпанов, Д. Г. Народжуваність та чинники формування репродуктивних установок населення України [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 430-435.
 14. Шушпанов, Д. Г. Особливості атестації державних службовців в Україні та шляхи її вдосконалення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 31-34.
 15. Шушпанов, Д. Г. Деякі економічні і соціальні наслідки змін у віковій структурі населення України / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 48-54.
 16. Шушпанов, Д. Г. Демоекономічне обгрунтування розвитку і розміщення промислових підприємств / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 55-58.
 17. Шушпанов, Д. Синкретичність трактування здоров'я в контексті його соціально-економічного /Дмитро Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 14-21.
 18. Шушпанов, Д. Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст / Д. Шушпанов // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.189-197.
 19. Шушпанов, Д. Здоров'я населення Тернопільської області : детермінанти та чинники ризику / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.141-151.
 20. Шушпанов, Д. Г. Гендерна складова соціально-економічних детермінантів здоров’я населення [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 2(58). – С. 131-135.
 21. Шушпанов, Д. Г. Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2012. – С.653-661.
 22. Шушпанов, Д. Г. Детермінанти здоров`я населення: суть та особливості систематизації / Д. Г. Шушпанов // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С.141-152.
 23. Шушпанов, Д. Г. Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров'я населення / Дмитро Георгійович Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 171-178.
 24. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону в умовах реформування системи охорони здоров'я / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 146-154.
 25. Шушпанов, Д. Г. Регіональний профіль здоров'я населення України: стан, тенденції, детермінанти / Д. Г. Шушпанов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 5. – С. 77-82.
 26. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їхвплив на стан здоров’я населення України /Дмитро Г. Шушпанов // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 344-356.
 27. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення: концептуальні основи дослідження / Д. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 28-37.
 28. Шушпанов, Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 137-145.
 29. Шушпанов, Д. Детермінанти здоров’я населення України: екологічний вимір / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 132-142.
 30. Шушпанов, Д. Г. Передумови збалансованого розвитку і розміщення підприємств АПК України в умовах переходу до ринкової економіки / Д. Г. Шушпанов // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – С. 214-215.
 31. Шушпанов, Д. Г. Про деякі показники відтворення трудового потенціалу / Д. Г. Шушпанов // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1997. – С. 41-42.
 32. Шушпанов, Д. Г. Розвиток швейної промисловості України – одна з передумов поліпшення соціально-економічного рівня життя населення / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во Технологічного ун-ту Поділля, 1998. – Ч. 1. – С. 238-239.
 33. Баб’як, Г. П. Проблема регулювання ринку праці в Україні: погляд крізь призму зарубіжного досвіду / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во Технологічного ун-ту Поділля, 1998. – Ч. 1. – С. 5-7.
 34. Дяків, О. П. Аналіз міграційного руху населення та його вплив на формування ринку праці Тернопільської області / О. П. Дяків, Д. Г. Шушпанов // Регіональна політика: наукові основи, методи, механізми : зб. наук. праць. – Львів : ІРД, 1998. – С. 246-251.
 35. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області)   / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 107-108.
 36. Шушпанов, Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області/ Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. –Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 85-87.
 37. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Історія української географії. географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 94-95.
 38. Шушпанов, Д. Г. Португалія / Д. Г. Шушпанов, М. Артем’єв // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. 1 : Економіка країн-членів Європейського Союзу. – С. 121-128.
 39. Баб’як, Г. П. До історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття “трудовий потенціал” / Г. П. Баб’як, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – С. 44-47.
 40. Шушпанов, Д. Г. Мотивація праці в умовах інновацій / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Збірник наукових праць УМДТУ. – Миколаїв : УМДТУ, 2003. – № 1 (394). – С. 93-99.
 41. Шушпанов, Д. Г. Європейська еміграція в контексті демографічного розвитку України / Д. Г. Шушпанов // UNIA EUROPEJSKA: faktyczne i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy. – Польща : Jelenia Gora, 2006. – C. 58-63.
 42. Шушпанов, Д. Г. Моделі організації охорони здоров’я в світі: пріоритети для України / Д. Г. Шушпанов // Таврійський економічний журнал. – Сімферополь, 2012. – № 7. – С. 146-149.
 43. Шушпанов, Д. Г. Доход как фундаментальная детерминанта здоровья населения Украины / Д. Г. Шушпанов // Human health as a problem of medical sciences and humanities. – Prague : Vědecko vydava telské centrum «Sociosféra - CZ», 2015. – С. 15-21.
 44. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічний градієнт здоров’я населення України / Д. Г. Шушпанов // Scientific letters of international academic society of Michail Baludansky. – Košice, 2015. – № 4. – S. 111-117.
 45. Шушпанов, Д. Г. Деякі аспекти розвитку і розміщення підприємств легкої промисловості регіону / Д. Г. Шушпанов // Регіональна економіка. – 1998. – № 1. – С. 85-89.
 46. Шушпанов, Д. Г. Демоекономічні аспекти вдосконалення розміщення галузей виробництва товарів народного споживання. / Д. Г. Шушпанов // Зайнятість та ринок праці. – К., 1998. – Вип. 6.
 47. Шушпанов, Д. Г. Природний рух населення та економічні наслідки його змін в Тернопільській області / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 193-203.
 48. Шушпанов, Д. Г. Вплив демографічних процесів на зайнятість населення / Д. Г. Шушпанов // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 2. – С. 110-112.
 49. Шушпанов, Д. Г. Народжуваність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 194-200.
 50. Шушпанов, Д. Г. Проблеми забезпечення продуктивної зайнятості в закладах “демографічної інфраструктури” / Д. Г. Шушпанов // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – Київ, 2000.
 51. Дяків, О. П. Матеріальне стимулювання персоналу в зарубіжних країнах / О. П. Дяків, Д. Г. Шушпанов // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2001. – № 2, ч. 3 (32).
 52. Шушпанов, Д. Г. Управління людськими ресурсами: демографічний аспект / Д. Г. Шушпанов // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2001. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – С. 144-151.
 53. Шушпанов, Д. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні на державному та регіональному рівні / Д. Шушпанов, А. Вороніна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 88-93.
 54. Шушпанов, Д. Г. Світовий досвід планування та прогнозування робочої сили / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – 169-172.
 55. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу в контексті рівня життя населення України / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 4. – С. 206-212.
 56. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-222.
 57. Шушпанов, Д. Г. Пенсіонери в системі соціально-демографічної стратифікації / Д. Г. Шушпанов, Н. М. Слівінська // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Харків : ХНЕУ, 2006. – С. 107-110.
 58. Шушпанов, Д. Г. Підготовка фахівців із спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 991-995.
 59. Шушпанов, Д. Г. Суспільне здоров’я як чинник реалізації людського потенціалу України [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Хмельницького національного економічного університету : наук. журнал. – Хмельницький, 2013. – № 5, т. 1. – С. 25-30.
 60. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення через призму соціального маркетингу [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. праць. – Київ : Інститут соціально-трудових відносин КНЕУ, 2014. – № 2 (8). – С. 325-332.
 61. Шушпанов, Д. Г. Освіта як соціально-економічна детермінанта здоров’я населення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь, 2015. – № 30.
 62. Баб’як, Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Г. Баб’як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – C. 26-32.
 63. Шушпанов, Д. Г. Нерівність у стані здоров’я населення України: гендерні особливості [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2016. - Вип. 3(1). - С. 76-85.
 64. Шушпанов, Д. Г. Особиста відповідальність населення за стан власного здоров'я: соціально-економічні та демографічні особливості [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов, Н. В. Шушпанова // Україна. Здоров'я нації. - 2017. - № 3. - С. 298-301.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шушпанов, Д. Г. Соціальний маркетинг як ефективний інструмент регулювання здоров'я населення [Текст] / Д. Г. Шушпанов // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 401-415.
 2. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 877 с.
 3. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Баб'як, Г. П. Стратегічні орієнтири соціально-демографічного розвитку Тернопільщини [Текст] / Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 367-373.
 5. Шушпанов, Д. Г. Здоров'я населення регіону : тенденції та ризики [Текст] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 311-329.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.
 2. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.
 3. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті:національна індентичність та тенденції глобалізації [Текст] : Збірник тез доповідей п`ятої міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених. Ч.1. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 387 с.
 4. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 5. Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : зб. тез допов. студ. на наук. конференції / відп. за вип. Ярощук О. В. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 339 с.
 6. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 7. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.
 9. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.