Шевченко Андрій Анатолійович

Опубліковано: 23 грудня 2011

shevtchenko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами /Андрій Анатолійович Шевченко.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 214 с.
 2. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Андрій Анатолійович Шевченко.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 23 с.

СТАТТІ:

 1. Шевченко, А. Єдність та боротьба диференціації та інтеграції в аграрному секторі / А. Шевченко // Наукові записки.– Чортків, 2002.– Вип. 2.– С. 107-110.
 2. Шевченко, А. Моніторинг економічного потенціалу підприємств харчової та переробної галузей Тернопільської області / А. Шевченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– Вип. 7.– С. 60-62.
 3. Шевченко, А. Розвиток виробничо-економічних зв’язків між сільськогосподарськими і переробними підприємствами продовольчого підкомплексу / А. Шевченко // Наукові записки.– Чортків, 2001.– Вип. 1.– С. 114-115.
 4. Шевченко, А. Теоретичні підходи до визначення потенціалу підприємства / А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 266-268.
 5. Михайлишин, Л. І. Управління процесами антикризової діяльності на підприємствах / Л. І. Михайлишин, А. А. Шевченко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 41-46.
 6. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 7. Тибінь, А. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / Анатолій Тибінь, Андрій Шевченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– Тернопіль, 2010.– № 2.– С. 140-144.
 8. Шевченко, А. А. Сучасні підходи до оцінки економічної ефективності корпоративного управління [Електронний ресурс] / А. А. Шевченко // Сталий розвиток економіки. – 2011.– № 3.– С. 17-24.
 9. Шевченко, А. Корпоративний стиль як форма креативного менеджменту /Андрій Шевченко //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 301-302.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.