Шестерняк Марія Михайлівна

Опубліковано: 10 квітня 2013

shesternyak m m

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 321 с.
 2. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шестерняк, М. М. Окремі аспекти обліку фінансово-господарських фактів сіб’єктів спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 2. Шестерняк, М. М. Проблемні аспекти класифікації доходів від спільної діяльності у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (14). – С. 245-252.
 3. Шестерняк, М. М. Теоретичні засади спільної діяльності в правовому полі України [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. – 2009. – № 4(16). – С. 222-230.
 4. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2(60). – С. 278-282.
 5. Шестерняк, М. М. До питання сутності спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 125-130.
 6. Шестерняк, Марія Інституційна спільна діяльність як особлива форма організації бізнесу / Марія Шестерняк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 148-153.
 7. Шестерняк, Марія Окремі питання організації та ведення спільної діяльності / Марія Шестерняк // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 220-223.
 8. Шестерняк, М. Особливості організації та здійснення спільної діяльності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М. Шестерняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.189-192.
 9. Романів, Світлана Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 10. Шестерняк, М. М. Сучасні види та методи навчання обліковим, аналітичним та контрольним дисциплінам / М. М. Шестерняк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 113-119.
 11. Шестерняк, Марія Функції облікового моделювання у спільній діяльності / Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 228-233.
 12. Шестерняк, М. М. Контроль господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 13. Шестерняк, М. М. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видання Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 273-276.
 14. Шестерняк, М. М. Правові аспекти здійснення спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 259. – т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 706-714.
 15. Шестерняк, М. М. Особливості організації обліку спільної діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наук. вісник Ужгородського університету: Серія «Економіка».– 2009. – Вип. 27. – С. 244–251.
 16. Шестерняк, М. М. Контролінг як інформаційна функція стратегічного управління [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 17. Лучко, М. Р. До питання обліку спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк.
 18. Шестерняк, М. М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3 (65). – С. 68-74.
 19. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЧТЕІ. – 2013. – Вип. IV (52). – С. 39-48.
 20. Шестерняк, М. Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві / Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 192-200.
 21. Шестерняк М. М. Облік спільної діяльності в Україні / М. М. Шестерняк, М. Р. Лучко // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2009. – Вип. 2 (14). – C. 85-90.
 22. Шестерняк М. М. Взаємовідносини найманих працівників з оплати праці у спільній діяльності / М. М. Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. - № 2 (56). – ч. 2. – С. 169-171.
 23. Шестерняк М. М. Особливості контролю спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 4 (36). – С. 65-71.
 24. Шестерняк М. М. Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 2 (84) квітень-червень. – C. 98-108.
 25. Шестерняк, М. М. Проблеми обліку та оцінки основних засобів за національними стандартами / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ, Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 17. – C. 113-116.
 26. Шестерняк, М. М. Деякі аспекти обліку переоцінки основних засобів / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. Ужгород, 2002. – Вип. 11. – C. 194-197.
 27. Шестерняк, М. М. Удосконалення аналітичних процедур в організації контролю основних засобів бюджетних установ / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – C. 135-138.
 28. Шестерняк, М. М. Вплив інформаційного забезпечення на ефективність функціонування системи менеджменту підприємств та організацій / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. В 4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 188. – C. 696-704.
 29. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність як форма господарювання  / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль: Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 113-116.
 30. Шестерняк, М. М. Регламентація організації спільної діяльності: світ та Україна, пошук шляхів поєднання / М. М. Шестерняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна  думка, 2004. – Вип. 9. – C. 243-254.
 31. Шестерняк, М. М. Методи і форми контролю: проблеми визначеня / М. М. Шестерняк // Вісник ХДУ Сер. Економічні науки. – 2017. – № 26, ч. 2. – С. 154-156.
 32. Шестерняк, М. М. Невиробничі основні засоби згідно з національними стандартами / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – C. 329-334.
 33. Шестерняк, М. М. До питання організації обліку основного капіталу / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – C. 262-266.
 34. Шестерняк, М. М. Особливості організації спільної діяльності в умовах ринкової економіки / М. М. Шестерняк // Наукові студії. – Тернопіль : Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», 2008. – Вип. 4. – C. 21-23.
 35. Шестерняк, М. М. Сучасний економічний аналіз та його основні види / М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20. – ч. 3. – С. 158-162.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність: правове забезпечення, облік та оподаткування : навч. посіб. / М. Р. 2. Лучко, М. М. Шестерняк . – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 126 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичний посібник для проведення практичних (семінарських) занять з курсу «Внутрішній аудит» / уклад.: С. Р. Романів, Р. В. Романів, С. І. Саченко [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 58с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Організація і методика аудиту» / уклад.: Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 113 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів всіх форм навчання / Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», професійна орієнтація – «Ревізія і контроль» / Укладачі: В. З. Семанюк, М. М. Шестерняк // Тернопіль, ТНЕУ, 2015. – 172 с.
 

Шмигель Ольга Євстахіївна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Шмигель

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шмигель, Ольга Євстахіївна Економічна ефективність застосування хімізації у сільськогосподарських підприємствах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Євстахіївна Шмигель. – Житомир : МАПУ, 2008. – 20 с.
 2. Шмигель, Ольга Євстахіївна Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шмигель Ольга Євстахіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2008. - 202 c.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шмигель, О. Є. Місце бухгалтерської фінансової звітності в системі обґрунтування і прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 116-119.
 2. Шмигель, О. Є. Напрямки забезпечення фінансової стійкості підприємств / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 211-219.
 3. Шмигель, О. Є. Організаційно-економічні засади підвищення хімічного сервісу в сільському господарстві / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 197-203.
 4. Шмигель, О. Є. Особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 114-118.
 5. Шмигель, О. Є. Розвиток ефективної системи хімічного сервісу в аграрному виробництві / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 110-116.
 6. Шмигель, О. Є. Удосконалення фінансового обліку в умовах сталого розвитку економіки / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 250-257.
 7. Шмигель, О. Є. Фінансовий облік як визначальна складова облікової політики [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип.­ 28, ч. 1. – С. 25-29.
 8. Шмигель, О. Є. Формування облікової політики на базікреативного фінансового обліку [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. – С. 193-198.
 9. Шмигель, О. Програми фінансової стабілізації підприємства / Ольга Шмигель // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 161-164.
 10. Костишин, Н. С. Особливості обліку пайового капіталу в сільськогоподарських кооперативах та фермерських господарствах [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин, Н. В. Железняк, О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. випуск. – С. 174-179.
 11. Костишин, Н. С. Облікова політика як елемент системи управління бюджетними установами [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин, О. Є. Шмигель // Наукові праці Полтавської аграрної академії. – Полтава : ПДАА, 2012. – Вип. 2 (5), т. 2. – С. 150-157.
 12. Шмигель, О. Є.  Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 1. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 331-338.
 13. Шмигель, О. Є. Забезпеченість засобами хімізації кормової бази тваринництва / О. Є. Шмигель // Агропромисловий комплекс України, стан, тенденції, перспективи розвитку. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 205-207.
 14. Шмигель, О. Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумови підвищення ефективності тваринництва / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К, 2003. – № 9-10. – С. 42-45.
 15. Шмигель, О. Є. До проблеми вдосконалення методики оцінки ефективності хімізації кормів / О. Є. Шмигель // Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004. – С. 295-303.
 16. Шмигель, О. Е. Экологоэкономические аспекты эффективности и перспективы использования новых агрохимикатов в агроэкосистемах Украины / О. Е. Шмигель // Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах. – К. : Наукова думка, 2004. –   С. 267-320.
 17. Шмигель, О. Є. Методика економічного обгрунтування господарських потреб тваринництва України в засобах хімізації / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К., 2006. – № 5-6 – С. 41-46.
 18. Шмигель, О. Є. Організаційно-методичні прийоми фінансового обліку / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 182-186.     
 19. Шмигель, О. Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159.
 20. Шмигель, О. Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / О. Є. Шмигель // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015.  – С. 702-710.
 21. Шмигель, О. Є. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель, Т. А. Яковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 151-154.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шмигель, О. Є. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 2. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 33-39.

Шмигель, О. Є.  Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 1. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 331-338.

Шмигель, О. Є. Забезпеченість засобами хімізації кормової бази тваринництва / О. Є. Шмигель // Агропромисловий комплекс України, стан, тенденції, перспективи розвитку. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 205-207.

Шмигель, О. Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумови підвищення ефективності тваринництва / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К, 2003. – № 9-10. – С. 42-45.

Шмигель, О. Є. До проблеми вдосконалення методики оцінки ефективності хімізації кормів / О. Є. Шмигель // Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004. – С. 295-303.

Шмигель, О. Е. Экологоэкономические аспекты эффективности и перспективы использования новых агрохимикатов в агроэкосистемах Украины / О. Е. Шмигель // Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах. – К. : Наукова думка, 2004. –   С. 267-320.

Шмигель, О. Є. Методика економічного обгрунтування господарських потреб тваринництва України в засобах хімізації / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К., 2006. – № 5-6 – С. 41-46.

Шмигель, О. Є. Організаційно-методичні прийоми фінансового обліку / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 182-186.     

Шмигель, О. Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159.

Шмигель, О. Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / О. Є. Шмигель // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015.  – С. 702-710.

 

 

Штельма Наталія Олегівна

Опубліковано: 17 травня 2016

1526561875 1516785422 shtelmaКафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штельма, Наталія Олегівна Формування маркетингової комунікаційної політики на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Штельма Наталія Олегівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 193 с.
 2. Штельма, Наталія Олегівна Формування маркетингової комунікаційної політики машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Олегівна Штельма, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя.– Тернопіль : Б.в., 2013.– 21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Штельма, Н. Основні помилки та правила створення ефективної реклами [Електронний ресурс] / Наталія Штельма // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 2. - С. 68-72.
 2. Штельма, Н.О. Комунікативне активізування машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Штельма Н.О. // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 2010. – Т.2. - № 1(3). – С. 378-383.
 3. Штельма, Н. О. Значення PR-технологій для успішної діяльності українських компаній / Н. О. Штельма, О. О. Комяков // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 238, т. IV. – С. 817-822.      
 4. Штельма, Н. О. Маркетингові комунікації XXI століття / Н. О. Штельма // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2010. – № 1 (26). – С. 71-75.  
 5. Штельма, Н. О. Різноманітність засобів маркетингової комунікаційної політики / Н. О. Штельма // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – Хмельницький : ХЕУ, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 146-150.
 

Шпінталь Михайло Ярославович

Опубліковано: 16 серпня 2013

шпінталь михайло ярославовичКафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шпінталь, Михайло Ярославович. Напружено-деформований стан і розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів, що згинаються, з урахуванням передісторії навантаження [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Шпінталь Михайло Ярославович ; Полтавський держ. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2000. - 164 с.
 2. Шпінталь, Михайло Ярославович. Напружено-деформований стан і розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів, що згинаються, з урахуванням передісторії навантаження [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Шпінталь Михайло Ярославович ; Полтавський держ. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2000. - 20 с.

Публікації

 1. Клименко,Є. В. Урахування впливу нерівномірності деформацій попередньо напруженої розтягнутої арматури при режимних навантаженнях та роботі перерізу з тріщинами [Електронний ресурс] / Є. В. Клименко, М. Я. Шпінталь // Коммунальное хозяйство городов. – 2000. – № 23. – С. 46-49.
 2. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 3. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.
 

Шевчук Руслан Петрович

Опубліковано: 23 вересня 2011

шевчук

Кафедра: комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Руслан ПетровичБагатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Петрович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.
 2. Шевчук, Руслан ПетровичБагатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Петрович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.

СТАТТІ:

 1. Співак І. Я. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / І. Я. Співак, Р. П. Шевчук, Т. В. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 182-185.
 2. Шевчук Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 3. Шевчук Р. Підвищення ефективності клієнт-серверних систем середньої складності / Р. Шевчук, А. Яцинич // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 182-186.
 4. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 5. Комар, М. Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы [Електронний ресурс] / М.П. Комар, И.О. Палий, Р.П. Шевчук, Т.Б. Федысив // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - № 2. – С. 156-163.
 6. Шевчук, Р. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / Р.П. Шевчук, І.Я. Співак, Т.В. Гончар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 85-91.
 7. Коркішко, Т. Базові структури операційних пристроїв хешування для процесорів підтримки протоколу IPSec / Т. Коркішко, Л. Коркішко, Р. Шевчук // Комп’ютинг. – 2003. – Т. 2, № 1. – С. 41-47.
 8. Коркішко, Т. Часові характеристики паралельних багатоабонентських мультимедіа конференцій рекурсивної архітектури / Т. Коркішко, Р. Шевчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – № 2. – С. 109-116.
 9. Коркішко, Т. Синтез структур операційних пристроїв виконання криптографічних алгоритмів IPSEC оптимізованих для обробки медіа пакетів / Т. Коркішко, Р. Шевчук // Комп’ютинг. – 2004. – Т. 3, № 3. – С. 100-109.
 10. Мельник, А. Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів / А. Мельник, Р. Шевчук // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи і мережі. – 2004. – № 523. – С. 109-117.
 11. Мельник, А. Особливості багатоканального транскодування форматів стиснених мовних сигналів / А. Мельник, Р. Шевчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 2. – С. 122-128.
 12. Мельник, А. О. Мікшування мовних сигналів у мультимедійних системах реального часу / А. О. Мельник, Р. П. Шевчук, Т. А. Коркішко // Комп’ютинг. – 2006. – Т. 5, № 1. – C. 57-65.
 13. Шевчук, Р. П. Транскодування стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729 / Р. П. Шевчук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2007. – № 3. – C. 172-179.
 14. Шевчук, Р. П. Проектування багатоканального транскодера між G.723.1 та G.729A / Р. П. Шевчук, Л. І. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – № 2. – С. 124-129.
 15. Шевчук, Р. П. Проектування багатоканального транскодера стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729А / Р. П. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Т. 1, № 2. – С. 108-114.
 16. Шевчук, Р. П. Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільним помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань / Р. П. Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 182-191.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування для мобільних платформ [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. Р. П. Шевчук, М. В. Сусла. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 110 с.
 2. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Шевчук Оксана Романівна

Опубліковано: 15 жовтня 2012

shevthuk o r

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 247 с.
 2. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шевчук, О. Поняття та правова природа фінансових послуг / Оксана Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 29-32.
 2. Шевчук, О. Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 27-30.
 3. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об'єкт наукового дослідження фінансово-правової науки / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 29-32.
 4. Ящищак, О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Ящищак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 22-25.
 5. Ящищак, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
 6. Ящищак, О. Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 7. Ящищак, О. Р. Місце медичного страхування в системі фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. Р. Ящищак.
 8. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 9. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 10. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 11. Шевчук, О. Р. Правове регулювання діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – № 1. – С. 453-463.
 12. Шевчук, О. Р. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України / О. Р. Шевчук // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 13. Шевчук, О. Р. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / О. Р. Шевчук // Карпатський правничий часопис. – 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 14. Шевчук, О. Р. Зміст поняття фінансових послуг у законодавстві України / О. Р. Шевчук // Правова держава. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 18. – С. 565-571.
 15. Шевчук, О. Р. Законодавство України в сфері надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2007. – Вип. 2007/1. – С. 97-103.
 16. Шевчук, О. Р. Правові аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 2 (26). – С. – 159-164.
 17. Шевчук, О. Р. Методологічні засади систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10 (154). – С. 22-26.
 18. Шевчук, О. Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами СОТ / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 3 (27). – С. 226-230.
 19. Шевчук, О. Р. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 4 (28). – С. 229-234.
 20. Шевчук, О. Р. Правове регулювання створення та діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : Видавництво Національного авіаційного університету, 2011. – № 2 (19). – С. 85-89.
 21. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2012. – Вип. 1. – С. 148-153.
 22. Шевчук, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2013. – № 12 (159) – С. 27-31.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Антикорупційна політика в Україні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. І. Возьний, О. Т. Іващук, Р. П. Олійничук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 241 с.