Шашкевич Олександр Любомирович

Опубліковано: 05 вересня 2011

Shashkevych

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 248 с.
 2. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 112-119.
 2. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності / Олександр Шашкевич // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 118-125.
 3. Шашкевич О. Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546.
 4. Шашкевич, О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 101-114.
 5. Бескид, Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Йосип Бескид, Олександр Шашкевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31.
 6. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 7. Шашкевич, О. Л. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в умовах трансформаційних процесів в економіці / О. Л. Шашкевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 66-70.
 8. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів / О. Л. Шашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 3, т. 2. – С. 104-106.
 9. Шашкевич, О. Л. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державної форми власності / О. Л. Шашкевич // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 112-122.
 10. Шашкевич, О. Л. Економічна сутність та причини дефіциту державного бюджету / О. Л. Шашкевич // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 495 : Економіка. – С. 118-121.
 11. Шашкевич, О. Л. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 16/1. – С. 437-442.
 12. Шашкевич, О. Л. Методологія оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/2. – С. 216-220.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Шашкевич, О. Л. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу [Текст] / О. Л. Шашкевич // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 561-580.
 

Шупа Леся Зіновіївна

Опубліковано: 19 вересня 2018

1517482320 267b4417Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шупа, Леся Зіновіївна Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 245 с.
 2. Шупа, Леся Зіновіївна Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Шупа, Л. З. Менеджмент у страховій медицині / Л. З. Шупа // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 34-36.
 2. Спільник, Ірина Аналіз інвестиційної діяльності підприємства [Текст] / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 374-378.
 3. Шупа, Леся Інституціонально-еволюційна трансформація медичного страхування в Україні [Текст] / Леся Шупа // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 32-42.
 4. Шупа, Леся Медичне страхування в Україні [Текст] / Леся Шупа // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 229-230.
 5. Кнейслер, О. В. Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації [Текст] / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 202-208.
 6. Кнейслер, Ольга Оптимізація ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування [Текст] / Ольга Кнейслер, Леся Шупа // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-18.
 7. Шупа, Л. З. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні [Текст] / Л. З. Шупа, О. В. Кнейслер // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф.студ., аспірантів, молод. вчених [м. Тернопіль, 12 квіт. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 195-197.
 8. Спільник, Ірина Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу [Текст] / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 55-59.
 9. Кнейслер, О. В. Фінансування національної системи охорони здоров'я [Текст] / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки : зб. тез доп. Всеукр.наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 25 трав. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 20-23.
 10. Шупа, Леся Функціонування українського ринку добровільного медичного страхування [Текст] / Леся Шупа // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 178-179.
 11. Шупа, Л. З. Медичне страхування в Україні: шляхи запровадження загальнообов’язкової форми [Текст] / Л. З. Шупа // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 193-196.
 12. Кнейслер О. В. Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 28. - С. 113-118.
 13. Шупа, Л. З. Світовий досвід обов’язкового медичного страхування та імплементація його в Україні [Текст] / Леся Зіновіївна Шупа // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – 2016. – № 25. – С. 101-108.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.

 

 

Шевчук Антон Михайлович

Опубліковано: 21 травня 2015

1454061518 shevchukКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 222 с.
 2. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, А. М. Теоретична суть економічного капіталу банку / А. М. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 293-298.
 2. Шевчук, А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України / Антон Шевчук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 126-136.
 

Шост Іван Михайлович

Опубліковано: 16 вересня 2011

шост іван михайлович

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Матійчук Л. Порівняльний статистичний аналіз динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект) / Любомир Матійчук, Іван Шост // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 152-154.
 2. Ткач Є. Роль бюджетної класифікації в бюджетному обліку / Євген Ткач, Іван Шост, Оксана Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 89-92.
 3. Шост І. Економіко-статистичний аналіз стану та потенціалу енергетичного комплексу України / Іван Шост, Констянтин Радковський // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2.– С. 68-71.
 4. Шост І. М. Економічні аспекти формування ринку праці в Україні / І. М. Шост, М. М. Жибак, Ю. І. Бойко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 33-34.
 5. Шост І. Порівняльний аналіз інвестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів Подільського регіону / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 235-238.
 6. Шост І. Статистичний аналіз депозитів фізичних осіб як джерела ресурсів банківського іпотечного житлового кредитування (ІЖК) / Іван Шост, Юлія Бойко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 158-160.
 7. Шост, І. Інформаційне забезпечення видатків Державного бюджету в органах Державного казначейств / І. Шост, Є. Ткач // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 232-240.
 8. Шост, І. М. Деякі аспекти економіко-статистичного дослідження управління трудовими ресурсами / І. М. Шост, Т. Г. Альошина, Є. І. Ткач // Управління трудовими ресурсами : проблеми і перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. І. – С. 51-52.
 9. Шост, І. М. Деякі проблеми вираховування найбільш важливих статистичних показників роботи ощадних банків / І. М. Шост, Є. І. Ткач, Т. Г. Альошина // Збірник тез доповідей ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернівці : ЕПІ, 1996. – С. 52-53.
 10. Шост, І. М. Деякі проблеми забезпечення конкурентоспроможності товарів народного споживання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. прац. – Тернопіль : ТІНГ, 1993 – С. 12-14.
 11. Шост, І. М. Деякі проблеми та напрямки інтеграції виробництва на підприємствах лісопромислового комплексу / І. М. Шост, М. М. Жибак, Є. І. Ткач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія, економіка, соціологія. – Тернопіль, 1999. – № 3. – С. 137-141.
 12. Шост, І. М. Концептуальні позиції гнучких технологій навчання / І. М. Шост, Б. І. Коротяєв, О. С. Гохберг // Концептуальні положення і методичні рекомендації навчального процесу у вузі. – Тернопіль : ТКІ, 1995. – С. 3-14.
 13. Шост, И. М. Некоторые проблемы экономико-организационного обеспечения конкурентоспособности товаров / И. М. Шост, Е. И. Ткач, Е. В. Кустовская // Проблемы экономики труда : сб. докл. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИ, 1993. – Ч. 1. – С. 121-123.
 14. Шост, И. М. Повышение вооруженности экономистов статистико-математическими методами исследования / И. М. Шост, В. А. Панченко, Ф. С. Кищак // Методология преподавания статистики, эконометрики и экономико-математических дисциплин в экономических вузах : материалы Междунар. науч.-метод. конф. – М. : МЭСИ, 1999.
 15. Шост, И. М. Проблемы обеспечения конкурентоспособности товаров / И. М. Шост, Е. И. Ткач, О. В. Кустовская // Актуальні проблеми розвитку торгівлі, готельного господарства та туризму в умовах ринкових відносин : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Київ, 21-23 квіт. 1993 р.]. – К. : КТЕУ, 1993.
 16. Шост, І. М. Стан та способи удосконалення статистичної звітності в АПК / І. М. Шост, Ю. І. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. – Х., 2008. – № 2, т. 1. – С. 223-225.
 17. Шост, І. М. Статистичне вивчення попиту населення на товари культурно-побутового призначення / І. М. Шост, Є. І. Ткач, О. П. Хавдій // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Меркурій, 1995. – Вип. 4. – С. 54-56.
 18. Шост, І. М. Суть і форми підприємницької діяльності в будівельному комплексі / І. М. Шост, П. І. Амбрик // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України : матеріали наук.-практ. конф. Терноп. акад. нар. госп-ва. [м. Тернопіль, 10-11 груд. 1998 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 72-74.
 19. Шост, І. М. Теоретичні аспекти проведення статистичного моніторингу в процесі формування інвестиційної стратегії на регіональному рівні / І. М. Шост, В. В. Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004.– Вип. 13, ч 1 . – С. 91-93.
 20. Шост, І. Основні принципи збору даних, необхідних для проведення статистичного аналізу податкових надходжень / Іван Шост, Юля Бойко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 282-285.
 21. Шост, І. Статистичний аналіз формування ресурсів банківського іпотечного житлового кредитування в Україні / І. Шост, Ю. Чорненька // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль : Економічна думка, 2007.- Вип. 1(17). – С. 136-139.
 22. Шост, І. Статистична характеристика демографічних чинників формування ринку праці / Іван Шост, Юлія Бойко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 72-75.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шост, І. М. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач. – Тернопіль : Лідер, 2004. – 47 с.
 2. Шост, І. М. Основи бізнес планування : підруч. / І. М. Шост, Д. А. Штефанич, В. Я. Костецький. – Тернопіль : Астон, 1995. – 67 с.
 3. Шост, І. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 112 с.
 4. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 5. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, Ф. С. Кіщак, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 164 с
 6. Міжнародна статистика : навч. посіб. / З. О. Насінник, В. П. Сторожук, П. Г. Вашків, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, І. М. Шост [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 195 с.
 7. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 8. Навчальний посібник по виконанню контрольних завдань зі статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2003. – 47 с.
 9. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 10. Єрмаков, О. Ю. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, І. М. Шост. – Тернопіль : Астон, 2013. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шост, І. М. Збірник задач з статистики : для практичних занять та самостійної роботи студентів / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач, В. О. Панченко. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 72 с.
 2. Збірник задач з соціально-економічної статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, Є. І. Ткач, З. О. Насінник, В. О. Панченко, О. П. Хавдій. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 76 с.
 3. Збірник задач з статистики для практичних занять : ч. ІІ / І. М. Шост, Є. І. Ткач, В. С. Король, В. О. Панченко [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 30 с.
 4. Збірник задач зі статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, Є. І. Ткач, О. В. Кустовська, В. П. Сторожук [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2010. – 99 с.
 5. Збірник задач з фінансово-банківської статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 107 с.
 6. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 

Штохман Лілія Миколаївна

Опубліковано: 21 січня 2013

shtohman l mКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штохман, Лілія Миколаївна Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Штохман Лілія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. І. В. Папуша. – Тернопіль, 2011. – 188 с.
 2. Штохман, Л.М. Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Лілія Миколаївна Штохман ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Штохман, Л. Антропологія нарації: стать, гендер і сексуальність в романі Дженет Вінтерсон " Технополіс плоті" [Електронний ресурс] / Л. Штохман // Studia Methodologica: [альманах]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 25. – С. 319-322.
 2. Штохман, Л. Концепції точки зору у перспективі феміністичної наратології [Електронний ресурс] / Л. Штохман // Питання літературознавства. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. № 78. – С. 335-344.
 3. Штохман, Л. Феміністична наратологія: західний досвід і українські зразки [Електронний ресурс] / Л. Штохман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль,2012. – № 34. – С. 372-379.
 4. Штохман, Л. М. Креативність на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 83-85.
 5. Штохман, Л. М. До питання комунікативного підходу у вивченні ділової іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2014. – Вип. 46. – С. 237-239.
 6. Штохман, Л. М. Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. – Вип. 4. – С. 84-88.
 7. Штохман, Л. М. Активізація мотиваційної сфери студентів при вивченні іноземної мови у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, т. IV (172). – C. 335-340.
 8. Штохман, Л. М. Робота в групах на заняттях англійської мови як іноземної [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 33. – С. 242-244.
 9. Штохман, Л. М. Феміністична наратологія: оповідний текст як об'єкт контекстуального аналізу [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 325-328.
 10. Штохман, Л. М. Містичні топоси в романі Дженет Вінтерсон „Oranges are not the only Fruit” [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Питання літературознавства. – 2011. – Вип. № 82. – С. 116-124.
 11. Штохман, Л. М. Наратологічні підходи до жіночого письма у дослідженнях Кімберлі Рейнолдс [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Studia methodologicа. – 2011. – № 31. – С. 119-124.
 12. Штохман, Л. М. Біблійна інтертекстуальність повісті Дженет Вінтерсон „Oranges are not the only fruit” [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Волинь філологічна. – 2009. – Вип. 7. – С. 371-379.
 13. Штохман, Л. М. Організація занять з іноземної мови у вузі [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 301-304.
 14. Штохман, Л. М. До питання організації занять з англійської ділової мови для ділових людей [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 493-496.
 15. Штохман, Л. М. Питання статевих відмінностей у феміністичному наративі / Л. М. Штохман // Studia Methodologicа. – 2010. – № 30. – С. 284-287.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Штефан Людмила Борисівна

Опубліковано: 20 грудня 2012

shtefan l b

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штефан, Людмила Борисівна Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Штефан Людмила Борисівна ; Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця, 2003. - 219 с.
 2. Штефан, Людмила Борисівна Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Людмила Борисівна Штефан. – К. : НАНУ, 2003. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Штефан, Л. Б. Якість молока як один з основних аспектів покращення ділової активності молокопереробних підприємств / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Інноваційна економіка.– 2012.– № 7.– С. 193-196.
 2. Штефан, Л. Б. Інвестиційна складова забезпечення ділової активності молокопереробних підприємств України [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Ефективна економіка.– 2012.
 3. Штефан, Л. Б. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційних банків [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська, О. М. Романенко // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19), ч. 2. – С. 87-91.
 4. Штефан, Л. Б. Регулююча роль податкових пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Д. О. Ткач // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 638-641.
 5. Штефан, Л. Б. Валютні кризи в Україні в контексті теорії циклів [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан // Ефективна економіка. - 2016. - № 4. 
 6. Штефан, Л. Б. Сучасний стан реалізації державної бюджетної політики України в соціальній сфері [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Я. С. Когут // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 892-895.
 7. Штефан, Л. Б. Фінансові важелі держави щодо підвищення ділової активності та конкурентоспроможності продукції підприємств молокопереробної промисловості України [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 7. – С. 57-62.
 8. Штефан, Л. Б. Проблеми управління кредитним ризиком в комерційних банках України [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан // Ефективна економіка. – 2015. – № 3.
 9. Штефан, Л. Б. Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан // Економіка та держава : міжнар. науко.-практичн. журнал. – 2015. – № 4. – С. 87-89.
 10. Штефан, Л. Б. Оцінка забезпеченості молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014. – № 1( 23). – С. 235-241.
 11. Штефан. Л. Б. Закономірності динаміки енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва Вінницької області / Л. Б. Штефан // Статистика України. – 2002. – № 2. – С. 64-69.
 12. Штефан, Л. Б. Деякі підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 133. – С. 117-123.
 13. Штефан, Л. Б. Багатофакторна модель ефективності сільського виробництва в залежності від техногенних чинників його енергетичного забезпечення / Л. Б. Штефан, О. В. Мороз // Енергетика: економіка, технології, екологія. – Київ : Національний університет „Київська політехніка”, – 2002. – № 2. – С. 146-150.
 14. Штефан, Л. Б. Економетрична модель продуктивності аграрного виробництва Вінницького регіону / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 134. – С. 138-145.
 15. Штефан, Л. Б. Методологічні підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва / Л. Б. Штефан // Вісник Вінницького державного технічного університету, 2003. – № 1. – С. 156-159.
 16. Штефан, Л. Б. Підвищення ефективності енергоспоживання в аграрному виробництві Вінницької області / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 135. – С. 106-112.
 17. Штефан, Л. Б. Проблематика та теоретико-методологічні аспекти ділової активності / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. 3. – С. 721-725.
 18. Штефан, Л. Б. Проблеми банківського фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. 2. – С. 414-422.
 19. Штефан, Л. Б. Проектне фінансування як альтернативна форма довготермінового кредитування в Україні / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 226, т. 2. – С. 412-419.
 20. Штефан, Л. Б. Дослідження ділової активності підприємств: історія та перспективи / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Культура народов Причерноморья. – Крымский экономический институт КНЕУ, 2007. – Вип. 103. – С. 119-124.
 21. Штефан, Л. Б. Оцінка ділової активності як складової ефективності господарської діяльності підприємства / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Збірник наукових праць Уманського державного сільськогосподарського університету. – 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 188-194.
 22. Штефан, Л. Б. Особливості впливу інструментів грошово-кредитної політики НБУ на забезпечення фінансової стійкості комерційних банків / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 233, т. 2. – С. 344-354.
 23. Штефан, Л. Б. Деякі аспекти формування ресурсної бази комерційних банків України / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 234, т. 1. – С. 48-55.
 24. Штефан, Л. Б. Спеціальні моніторингові обстеження ділової активності підприємств / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2008. – № 2 (18). – С. 98-103.
 25. Штефан, Л. Б. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на темпи інфляції / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 252, т. 3. – С. 139-145.
 26. Штефан, Л. Б. Перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації / Л. Б. Штефан // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – 2010. – № 2, т. 1, С. 266-271.
 27. Штефан, Л. Б. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України / Л. Б. Штефан // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – Вип. 6. – С. 116-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Штефан, Л. Б. Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку молокопереробних підприємств України / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография (международная); под общей ред. проф. О. И. Кирикова. – Москва : Наука информ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – Кн. 38. – С. 241-249.