Шевчук Антон Михайлович

Опубліковано: 21 травня 2015

1454061518 shevchukКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 222 с.
 2. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, А. М. Теоретична суть економічного капіталу банку / А. М. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 293-298.
 2. Шевчук, А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України / Антон Шевчук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 126-136.
 

Шост Іван Михайлович

Опубліковано: 16 вересня 2011

шост іван михайлович

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Матійчук Л. Порівняльний статистичний аналіз динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект) / Любомир Матійчук, Іван Шост // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 152-154.
 2. Ткач Є. Роль бюджетної класифікації в бюджетному обліку / Євген Ткач, Іван Шост, Оксана Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 89-92.
 3. Шост І. Економіко-статистичний аналіз стану та потенціалу енергетичного комплексу України / Іван Шост, Констянтин Радковський // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2.– С. 68-71.
 4. Шост І. М. Економічні аспекти формування ринку праці в Україні / І. М. Шост, М. М. Жибак, Ю. І. Бойко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 33-34.
 5. Шост І. Порівняльний аналіз інвестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів Подільського регіону / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 235-238.
 6. Шост І. Статистичний аналіз депозитів фізичних осіб як джерела ресурсів банківського іпотечного житлового кредитування (ІЖК) / Іван Шост, Юлія Бойко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 158-160.
 7. Шост, І. Інформаційне забезпечення видатків Державного бюджету в органах Державного казначейств / І. Шост, Є. Ткач // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 232-240.
 8. Шост, І. М. Деякі аспекти економіко-статистичного дослідження управління трудовими ресурсами / І. М. Шост, Т. Г. Альошина, Є. І. Ткач // Управління трудовими ресурсами : проблеми і перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. І. – С. 51-52.
 9. Шост, І. М. Деякі проблеми вираховування найбільш важливих статистичних показників роботи ощадних банків / І. М. Шост, Є. І. Ткач, Т. Г. Альошина // Збірник тез доповідей ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернівці : ЕПІ, 1996. – С. 52-53.
 10. Шост, І. М. Деякі проблеми забезпечення конкурентоспроможності товарів народного споживання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. прац. – Тернопіль : ТІНГ, 1993 – С. 12-14.
 11. Шост, І. М. Деякі проблеми та напрямки інтеграції виробництва на підприємствах лісопромислового комплексу / І. М. Шост, М. М. Жибак, Є. І. Ткач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія, економіка, соціологія. – Тернопіль, 1999. – № 3. – С. 137-141.
 12. Шост, І. М. Концептуальні позиції гнучких технологій навчання / І. М. Шост, Б. І. Коротяєв, О. С. Гохберг // Концептуальні положення і методичні рекомендації навчального процесу у вузі. – Тернопіль : ТКІ, 1995. – С. 3-14.
 13. Шост, И. М. Некоторые проблемы экономико-организационного обеспечения конкурентоспособности товаров / И. М. Шост, Е. И. Ткач, Е. В. Кустовская // Проблемы экономики труда : сб. докл. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИ, 1993. – Ч. 1. – С. 121-123.
 14. Шост, И. М. Повышение вооруженности экономистов статистико-математическими методами исследования / И. М. Шост, В. А. Панченко, Ф. С. Кищак // Методология преподавания статистики, эконометрики и экономико-математических дисциплин в экономических вузах : материалы Междунар. науч.-метод. конф. – М. : МЭСИ, 1999.
 15. Шост, И. М. Проблемы обеспечения конкурентоспособности товаров / И. М. Шост, Е. И. Ткач, О. В. Кустовская // Актуальні проблеми розвитку торгівлі, готельного господарства та туризму в умовах ринкових відносин : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Київ, 21-23 квіт. 1993 р.]. – К. : КТЕУ, 1993.
 16. Шост, І. М. Стан та способи удосконалення статистичної звітності в АПК / І. М. Шост, Ю. І. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. – Х., 2008. – № 2, т. 1. – С. 223-225.
 17. Шост, І. М. Статистичне вивчення попиту населення на товари культурно-побутового призначення / І. М. Шост, Є. І. Ткач, О. П. Хавдій // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Меркурій, 1995. – Вип. 4. – С. 54-56.
 18. Шост, І. М. Суть і форми підприємницької діяльності в будівельному комплексі / І. М. Шост, П. І. Амбрик // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України : матеріали наук.-практ. конф. Терноп. акад. нар. госп-ва. [м. Тернопіль, 10-11 груд. 1998 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 72-74.
 19. Шост, І. М. Теоретичні аспекти проведення статистичного моніторингу в процесі формування інвестиційної стратегії на регіональному рівні / І. М. Шост, В. В. Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004.– Вип. 13, ч 1 . – С. 91-93.
 20. Шост, І. Основні принципи збору даних, необхідних для проведення статистичного аналізу податкових надходжень / Іван Шост, Юля Бойко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 282-285.
 21. Шост, І. Статистичний аналіз формування ресурсів банківського іпотечного житлового кредитування в Україні / І. Шост, Ю. Чорненька // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль : Економічна думка, 2007.- Вип. 1(17). – С. 136-139.
 22. Шост, І. Статистична характеристика демографічних чинників формування ринку праці / Іван Шост, Юлія Бойко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 72-75.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шост, І. М. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач. – Тернопіль : Лідер, 2004. – 47 с.
 2. Шост, І. М. Основи бізнес планування : підруч. / І. М. Шост, Д. А. Штефанич, В. Я. Костецький. – Тернопіль : Астон, 1995. – 67 с.
 3. Шост, І. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 112 с.
 4. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 5. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, Ф. С. Кіщак, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 164 с
 6. Міжнародна статистика : навч. посіб. / З. О. Насінник, В. П. Сторожук, П. Г. Вашків, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, І. М. Шост [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 195 с.
 7. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 8. Навчальний посібник по виконанню контрольних завдань зі статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2003. – 47 с.
 9. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 10. Єрмаков, О. Ю. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, І. М. Шост. – Тернопіль : Астон, 2013. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шост, І. М. Збірник задач з статистики : для практичних занять та самостійної роботи студентів / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач, В. О. Панченко. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 72 с.
 2. Збірник задач з соціально-економічної статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, Є. І. Ткач, З. О. Насінник, В. О. Панченко, О. П. Хавдій. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 76 с.
 3. Збірник задач з статистики для практичних занять : ч. ІІ / І. М. Шост, Є. І. Ткач, В. С. Король, В. О. Панченко [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 30 с.
 4. Збірник задач зі статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, Є. І. Ткач, О. В. Кустовська, В. П. Сторожук [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2010. – 99 с.
 5. Збірник задач з фінансово-банківської статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, З. О. Насінник, Є. І. Ткач [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 107 с.
 6. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 

Шандрук Сергій Костянтинович

Опубліковано: 21 січня 2013

shandruk s k

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шандрук, С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2016 . ─ 458 с.
 2. Шандрук, C. R. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 38 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шандрук, С. К. Професійне самовизначення майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук, Я. В. Чаплак, М. В. Чаплак.
 2. Шандрук, С. К. Соціальні технології як методологічна основа консультативного процесу [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук.
 3. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 4. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 5. Фурман, А. В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 6. Фурман, А. В. Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, С. К. Шандрук.
 7. Шандрук, С. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 8. Шандрук, С. Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 107-121.
 9.  Шандрук, С. К. Любов до України чк сутнісна риса особистості Тараса Шевченка / С. К. Шандрук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 150.
 10. Шандрук, С. Становлення креативної особистості: від творчого потенціалу до професіоналізму (текст на англ. мові) / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 139-144.
 11. Шандрук, С. К. Соціальна компетентність як інтегрована характеристика розвитку особистості студентів / С. К. Шандрук // Психологічні науки, проблеми і здобутки. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2011. – Дод. 1 до № 2, т. V (30). – С. 618-623.
 12. Шандрук, С. К. Теоретико-методологічні основи професійної креативності / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. –Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тамат. вип. – К., 2012. – Дод. 1 до Вип. 27, т. V (38). – С. 508-515.
 13. Шандрук, С. Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості підлітків / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 161-166.
 14. Шандрук, С. К. Ігрова форма розвитку професійної миследіяльності як культурний феномен / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2013. – Дод. 1 до Вип. 31, т. VІІІ (50). – С. 424-439.
 15. Шандрук, С. К. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – С. 247-256.
 16. Шандрук, С. Креативність та оргдіяльнісна ігрова форма розвитку професійної миследіяльності студентів-психологів / С. Шандрук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 742. – С. 192-200.
 17. Шандрук, С. К. Організаційно-діяльнісна гра як засаднича умова і чинник розвитку професійних творчих здібностей і креативності майбутніх психологів / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 2 (45). – С. 291-300.
 18. Шандрук, С. К. Проблема формування професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Міжнародні Челпанівські читання : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. ІІІ (15), дод. 2 до вип. 35. – С. 230-236.
 19. Шандрук, С. К. Підготовка фахівців соціогуманітарного профілю на засадах компетентнісного підходу / М. І. Шинкарик, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. V (65), дод. 1 до вип. 36. – С. 568-577.
 20. Шандрук, С. Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 83-89.
 21. Шандрук, С. К. Професійні творчі здібності як інтегральна психосоціальна спроможність особистості психолога-професіонала / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46). – С. 344-347.
 22. Шандрук, С. К. Использование организационно-деятельностных игр для развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 7.
 23. Shandruk, S. K. Theoretical-methodological foundtions of organization of training-productive activity of students-psychologists / S. K. Shandruk // Науковий огляд. – 2015. – № 7 (17). – С. 134-144.
 24. Шандрук, С. К. Профессиональные творческие способности студентов-психологов как фактор эффективности будущей психологической деятельности / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 8.
 25. Шандрук, С. К. Психодидактические условия развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 8.
 26. Шандрук, С. К. Креативность и творческие способности как компоненты будущей профессиональной деятельности / С. К. Шандрук // Проблемы педагогики и психологии : науч. период. изд. межвуз. Консорциума. – Ереван : Армянский ГПУ им. Х. Абовяна, 2015. – № 2. – С. 39-42.
 27. Шандрук, С. К. Методологічний підхід у становленні творчої особистості майбутнього психолога [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук //Науковий огляд. – 2017. – № 2 (34). – С. 1-16.
 28. Шандрук, С. К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 9.
 29. Шандрук, С. К. Структурно-функціональна модель професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 11.
 30. Шандрук, С. К. Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – 2015. – Вип. 51. – С. 89-94.
 31. Шандрук, С. К. Обґрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 8/1 (13). – С. 101-104.
 32. Шандрук, С. К. Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога[Електронний ресурс]  / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Главник, 2015. – Т. 1, вип. 42. – С. 92-97.
 33. Шандрук, С. К. Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т. VІІІ, вип. 39. – С. 460-466.
 34. Шандрук, С. К. Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 6/1 (11). – С. 101-104.
 35. Шандрук, С. К. Теоретичне обґрунтування та феноменологія професійної творчості майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 130-135.
 36. Шандрук, С. К. Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективної творчої діяльності [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 7/1 (12). – С. 66-70.
 37. Шандрук, С. К. Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 6 (16). – С. 134-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 2. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 3. Шандрук, С. К. Психологія професійних творчих здібностей [Текст] : монографія / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 358 с.
 

Штохман Лілія Миколаївна

Опубліковано: 21 січня 2013

shtohman l mКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штохман, Лілія Миколаївна Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Штохман Лілія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. І. В. Папуша. – Тернопіль, 2011. – 188 с.
 2. Штохман, Л.М. Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Лілія Миколаївна Штохман ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Штохман, Л. Антропологія нарації: стать, гендер і сексуальність в романі Дженет Вінтерсон " Технополіс плоті" [Електронний ресурс] / Л. Штохман // Studia Methodologica: [альманах]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 25. – С. 319-322.
 2. Штохман, Л. Концепції точки зору у перспективі феміністичної наратології [Електронний ресурс] / Л. Штохман // Питання літературознавства. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. № 78. – С. 335-344.
 3. Штохман, Л. Феміністична наратологія: західний досвід і українські зразки [Електронний ресурс] / Л. Штохман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль,2012. – № 34. – С. 372-379.
 4. Штохман, Л. М. Креативність на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 83-85.
 5. Штохман, Л. М. До питання комунікативного підходу у вивченні ділової іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2014. – Вип. 46. – С. 237-239.
 6. Штохман, Л. М. Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. – Вип. 4. – С. 84-88.
 7. Штохман, Л. М. Активізація мотиваційної сфери студентів при вивченні іноземної мови у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, т. IV (172). – C. 335-340.
 8. Штохман, Л. М. Робота в групах на заняттях англійської мови як іноземної [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 33. – С. 242-244.
 9. Штохман, Л. М. Феміністична наратологія: оповідний текст як об'єкт контекстуального аналізу [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 325-328.
 10. Штохман, Л. М. Містичні топоси в романі Дженет Вінтерсон „Oranges are not the only Fruit” [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Питання літературознавства. – 2011. – Вип. № 82. – С. 116-124.
 11. Штохман, Л. М. Наратологічні підходи до жіночого письма у дослідженнях Кімберлі Рейнолдс [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Studia methodologicа. – 2011. – № 31. – С. 119-124.
 12. Штохман, Л. М. Біблійна інтертекстуальність повісті Дженет Вінтерсон „Oranges are not the only fruit” [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Волинь філологічна. – 2009. – Вип. 7. – С. 371-379.
 13. Штохман, Л. М. Організація занять з іноземної мови у вузі [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 301-304.
 14. Штохман, Л. М. До питання організації занять з англійської ділової мови для ділових людей [Електронний ресурс] / Л. М. Штохман // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 493-496.
 15. Штохман, Л. М. Питання статевих відмінностей у феміністичному наративі / Л. М. Штохман // Studia Methodologicа. – 2010. – № 30. – С. 284-287.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Штефан Людмила Борисівна

Опубліковано: 20 грудня 2012

shtefan l b

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штефан, Людмила Борисівна Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Штефан Людмила Борисівна ; Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця, 2003. - 219 с.
 2. Штефан, Людмила Борисівна Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Людмила Борисівна Штефан. – К. : НАНУ, 2003. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Штефан, Л. Б. Якість молока як один з основних аспектів покращення ділової активності молокопереробних підприємств / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Інноваційна економіка.– 2012.– № 7.– С. 193-196.
 2. Штефан, Л. Б. Інвестиційна складова забезпечення ділової активності молокопереробних підприємств України [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Ефективна економіка.– 2012.
 3. Штефан, Л. Б. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційних банків [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська, О. М. Романенко // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19), ч. 2. – С. 87-91.
 4. Штефан, Л. Б. Регулююча роль податкових пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Д. О. Ткач // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 638-641.
 5. Штефан, Л. Б. Валютні кризи в Україні в контексті теорії циклів [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан // Ефективна економіка. - 2016. - № 4. 
 6. Штефан, Л. Б. Сучасний стан реалізації державної бюджетної політики України в соціальній сфері [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Я. С. Когут // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 892-895.
 7. Штефан, Л. Б. Фінансові важелі держави щодо підвищення ділової активності та конкурентоспроможності продукції підприємств молокопереробної промисловості України [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 7. – С. 57-62.
 8. Штефан, Л. Б. Проблеми управління кредитним ризиком в комерційних банках України [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан // Ефективна економіка. – 2015. – № 3.
 9. Штефан, Л. Б. Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан // Економіка та держава : міжнар. науко.-практичн. журнал. – 2015. – № 4. – С. 87-89.
 10. Штефан, Л. Б. Оцінка забезпеченості молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014. – № 1( 23). – С. 235-241.
 11. Штефан. Л. Б. Закономірності динаміки енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва Вінницької області / Л. Б. Штефан // Статистика України. – 2002. – № 2. – С. 64-69.
 12. Штефан, Л. Б. Деякі підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 133. – С. 117-123.
 13. Штефан, Л. Б. Багатофакторна модель ефективності сільського виробництва в залежності від техногенних чинників його енергетичного забезпечення / Л. Б. Штефан, О. В. Мороз // Енергетика: економіка, технології, екологія. – Київ : Національний університет „Київська політехніка”, – 2002. – № 2. – С. 146-150.
 14. Штефан, Л. Б. Економетрична модель продуктивності аграрного виробництва Вінницького регіону / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 134. – С. 138-145.
 15. Штефан, Л. Б. Методологічні підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва / Л. Б. Штефан // Вісник Вінницького державного технічного університету, 2003. – № 1. – С. 156-159.
 16. Штефан, Л. Б. Підвищення ефективності енергоспоживання в аграрному виробництві Вінницької області / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 135. – С. 106-112.
 17. Штефан, Л. Б. Проблематика та теоретико-методологічні аспекти ділової активності / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. 3. – С. 721-725.
 18. Штефан, Л. Б. Проблеми банківського фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. 2. – С. 414-422.
 19. Штефан, Л. Б. Проектне фінансування як альтернативна форма довготермінового кредитування в Україні / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 226, т. 2. – С. 412-419.
 20. Штефан, Л. Б. Дослідження ділової активності підприємств: історія та перспективи / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Культура народов Причерноморья. – Крымский экономический институт КНЕУ, 2007. – Вип. 103. – С. 119-124.
 21. Штефан, Л. Б. Оцінка ділової активності як складової ефективності господарської діяльності підприємства / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Збірник наукових праць Уманського державного сільськогосподарського університету. – 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 188-194.
 22. Штефан, Л. Б. Особливості впливу інструментів грошово-кредитної політики НБУ на забезпечення фінансової стійкості комерційних банків / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 233, т. 2. – С. 344-354.
 23. Штефан, Л. Б. Деякі аспекти формування ресурсної бази комерційних банків України / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 234, т. 1. – С. 48-55.
 24. Штефан, Л. Б. Спеціальні моніторингові обстеження ділової активності підприємств / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2008. – № 2 (18). – С. 98-103.
 25. Штефан, Л. Б. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на темпи інфляції / Л. Б. Штефан // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 252, т. 3. – С. 139-145.
 26. Штефан, Л. Б. Перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації / Л. Б. Штефан // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – 2010. – № 2, т. 1, С. 266-271.
 27. Штефан, Л. Б. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України / Л. Б. Штефан // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – Вип. 6. – С. 116-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Штефан, Л. Б. Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку молокопереробних підприємств України / Л. Б. Штефан, В. Л. Сачок // Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография (международная); под общей ред. проф. О. И. Кирикова. – Москва : Наука информ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – Кн. 38. – С. 241-249.
 

Штефан Богдан Миколайович

Опубліковано: 04 жовтня 2013

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штефан, Богдан Миколайович Моделі та інформаційні технології бізнес-аналітики в маркетинговій діяльності: дис. … канд. економ. наук: 08.00.11 / Штефан Богдан Миколайович. – Тернопіль, 2015. – 182 с.
 2. Штефан, Богдан Миколайович Моделі та інформаційні технології бізнес-аналітики в маркетинговій діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Штефан Богдан Миколайович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Литвин, Зоряна Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць : зб. наук. праць каф. економічного аналізу ТНЕУ / гол. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – вип. 4. – С. 268-272.
 2. Литвин, Зоряна Деякі аспекти аналізу залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред Шкарабан С.І. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – вип. 2 (18). – С. 105-107.
 3. Шкарабан, Степан Маркетинговий аналіз та інтернет-маркетинг / Степан Шкарабан, Богдан Штефан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць : зб. наук. праць каф. економічного аналізу ТНЕУ / гол. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – вип. 4. – С. 336-340.
 4. Штефан, Богдан Ринок бізнес-аналітики: тенденції та перспективи розвитку / Богдан Штефан // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 301-303.
 5. Литвин, З. Програмне забезпечення технічного аналізу [Електронний ресурс] / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. - Вип. 3. - С. 297-298.
 6. Литвин, З. Інформаційна прозорість фондового ринку / З. Литвин, Б. М. Штефан // Наукові записки : зб. наук. праць ФЕМІ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 2.
 7. Штефан, Б. М. Модель інформаційної технології аналітичного забезпечення процесу виробництва нової продукції / Богдан Миколайович Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 229-237.
 8. Штефан, Б. М. Інформаційна технологія аналізу обсягів продаж за сегментами ринку та споживацьких вподобань [Електронний ресурс] / Б. М. Штефан // Молодий вчений. - 2015. - № 11(2). - С. 161-165.
 9. Штефан, Б. Н. Роль бизнес-аналитики в контексте маркетинговой деятельности предприятия [Электронный ресурс] / Б. Н. Штефан // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). - 2014. - № VII. - С. 164-166.