Штефан Богдан Миколайович

Опубліковано: 04 жовтня 2013

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штефан, Богдан Миколайович Моделі та інформаційні технології бізнес-аналітики в маркетинговій діяльності: дис. … канд. економ. наук: 08.00.11 / Штефан Богдан Миколайович. – Тернопіль, 2015. – 182 с.
 2. Штефан, Богдан Миколайович Моделі та інформаційні технології бізнес-аналітики в маркетинговій діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Штефан Богдан Миколайович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Литвин, Зоряна Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць : зб. наук. праць каф. економічного аналізу ТНЕУ / гол. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – вип. 4. – С. 268-272.
 2. Литвин, Зоряна Деякі аспекти аналізу залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред Шкарабан С.І. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – вип. 2 (18). – С. 105-107.
 3. Шкарабан, Степан Маркетинговий аналіз та інтернет-маркетинг / Степан Шкарабан, Богдан Штефан // Економічний аналіз : Збірник наукових праць : зб. наук. праць каф. економічного аналізу ТНЕУ / гол. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – вип. 4. – С. 336-340.
 4. Штефан, Богдан Ринок бізнес-аналітики: тенденції та перспективи розвитку / Богдан Штефан // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 301-303.
 5. Литвин, З. Програмне забезпечення технічного аналізу [Електронний ресурс] / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. - Вип. 3. - С. 297-298.
 6. Литвин, З. Інформаційна прозорість фондового ринку / З. Литвин, Б. М. Штефан // Наукові записки : зб. наук. праць ФЕМІ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 2.
 7. Штефан, Б. М. Модель інформаційної технології аналітичного забезпечення процесу виробництва нової продукції / Богдан Миколайович Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 229-237.
 8. Штефан, Б. М. Інформаційна технологія аналізу обсягів продаж за сегментами ринку та споживацьких вподобань [Електронний ресурс] / Б. М. Штефан // Молодий вчений. - 2015. - № 11(2). - С. 161-165.
 9. Штефан, Б. Н. Роль бизнес-аналитики в контексте маркетинговой деятельности предприятия [Электронный ресурс] / Б. Н. Штефан // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). - 2014. - № VII. - С. 164-166.
 

Шафранська (Штимер) Леся Тарасівна

Опубліковано: 09 жовтня 2013

rsz shtimer -2Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Леся Тарасівна Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 207 с.
 2. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Леся Тарасівна Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Штимер, Леся Система стратегічного управління потенціалом матеріально-сировинних ресурсів підприємства / Леся Штимер // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч.1. – С. 387-389.
 2. Штимер, Л. Т. Економічна сутність запасів матеріальних ресурсів підприємства та необхідність їх створення в умовах формування конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.456-459.
 3. Штимер, Л. Т. Методичний інструментарій стратегічного аналізу потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 3. – С.136-139.
 4. Штимер Л. Т. Сучасна парадигма стратегічного управління потенціалом підприємства в конкурентному середовищі [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Стратегія економічного розвитку України. – 2011. – Вип. 28. – С. 65–70.
 5. Штимер, Л. Т. Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2. – С.152-155.
 6. Штимер, Л. Теоретичні підходи до визначення сутності терміну "потенціал підприємства" [Електронний ресурс] / Л. Штимер // Вісник Львівського університету. – 2010. – Вип.44. – С.332-338.
 7. Штимер, Л. Т. Аудит створення та ефективного використання власного капіталу / Л. Т. Штимер //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 45-47.
 8. Штимер, Л. Т. Аналіз ефективності використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 225. – С. 91-93.
 9. Штимер, Л. Т. Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства" [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2011. –Вип. 8. – С. 512-522.
 10. Штимер, Л. Т. Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Економіка та менеджмент. – 2012. –Вип. 9(2). – С. 580-586.
 11. Штимер, Л. Т. Теореричні основи методичних підходів до оцінки потенціалу матеріальних ресурсів підприємства в ході формування стратегічних переваг [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2010. –Вип. 7(3). – С. 540-547.
 12. Штимер, Л. Т. Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер //Економічний форум. – 2015. –№ 1– С.276-281.
 13. Штимер, Л. Т. Формування стратегії розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2013.  – Вип. 10 (37). – ч. 4.– С. 440-447.
 14. Штимер, Л. Т. Сучасні особливості формування потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 240. – С. 98-101.
 15. Штимер, Л. Т. Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 175-180.
 16. Лучко, М. Р. Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Л. Т. Штимер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 39-42.
 17. Штимер, Л. Т. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С. 329-338.
 18. Шафранська, Л. Т. Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Шафранська // Інноваційна економіка. - 2016. - № 7-8. - С. 152-156.
 19. Шафранська, Л. Т. Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи Електронний ресурс] / Л. Т. Шафранська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 12(2). - С. 161-164.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Управлінський облік (модульні контрольні роботи та тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 476 с.
 2. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз (модульні контрольні роботи та тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 206 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Текст] : опорн. консп. лекцій / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 434 с.
 

Шилінська Інна Феодосіївна

Опубліковано: 21 травня 2013

1455055843 shylinskaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шилінська, Інна Феодосіївна Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Шилінська Інна Феодосіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. А. Кондрацька. – Тернопіль, 2012. – 219 с.
 2. Шилінська, Інна Феодосіївна Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук :13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Інна Феодосіївна Шилінська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шилінська, І. Ф. Культура професійного мовлення як чинник особистісного становлення майбутніх фахівців економічного профілю: теоретико-прикладний аспект [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 134-139.
 2. Шилінська, І. Лексикон як структурний компонент культури професійного мовлення майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Шилінська // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 5. – С. 126-130.
 3. Шилінська, І. Ф. Структура та рівні сформованості культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – № 20. – С. 184-186.
 4. Шилінська, І. Інтерактивні технології вивчення англійської мови студентами-економістами [Електронний ресурс] / Інна Шилінська // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 4. – С. 148-152.
 5. Шилінська, І. Ф. Використання лексичних трансформацій у процесі перекладу  науково-технічного тексту [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська  //  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 400-403.
 6. Шилінська, І. Ф. Лінгвостилістичні аспекти Інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – № 5 (113). – С. 67-70. 
 7. Шилінська, І. Ф. Лексико-граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 692-693 : Германська філологія. – С. 311-314.
 8. Шилінська, І. Ф. Засоби і способи номінації термінів галузі комп’ютерних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2013. – № 5 (107). – С. 70-73. 
 9. Шилінська, І. Ф. Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська  //  Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. ІІІ (165). – С. 478-484.
 10. Шилінська, І. Ф. Лексико-семантичні особливості комп’ютерного дискурсу [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер.   Філологія. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 143-146.
 11. Шилінська, І. Ф. До питання формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2012. – № 25. – С. 231-233.
 12. Шилінська, І. Ф. Проблема сучасного навчально-методичного забезпечення професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю: з досвіду підручникотворення [Електронний ресурс] / І. Ф. Шилінська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 375-381.
 13. Шилінська, І. Ф. Сучасний досвід реалізації педагогічних умов виховання майбутнього фахівця  економічного профілю як мовної особистості / І. Ф. Шилінська  // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 560. – С. 198-205.
 14. Шилінська, І. Ф. Технологія мовного виховання майбутніх фахівців економічного профілю: дискурс моделювання / І. Ф. Шилінська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 523. – С. 199-205.
 15. Шилінська, І. Ф. Особливості використання дидактичної гри як ефективного методу вивчення англійської мови студентами економічного університету / І. Ф. Шилінська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – 2007. – № 20. – С. 183-189. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Штефанич Дмитро Андрійович

Опубліковано: 11 листопада 2011

shtefanich d a

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Sztefanycz, D. Badanie zachowania konsumentow yako podstawa do oceny zdolnosci konkurencyjnej przedsiebiorstw [Електронний ресурс] / Dmytro Sztefanycz.
 2. Sztefanycz, D. Kennzahlen der Marktsgröße: ihre Anwendung und Berechnung [Електронний ресурс] / Dmytro Sztefanycz.
 3. Штефанич, Д. Вдосконалення визначення обсягу вибірки в дослідженні споживчих ринків [Електронний ресурс] / Д. Штефанич, О. Штефанич.
 4. Штефанич, Д. Деякі аспекти управління підприємницьким ризиком [Електронний ресурс] / Д. Штефанич, О. Штефанич.
 5. Штефанич, Д. Експеримент як один із методів маркетингового дослідження [Електронний ресурс] / Дмитро Штефанич.
 6. Штефанич, Д. Концептуальні засади маркетингового аналізу цінової політики підприємства [Електронний ресурс] / Дмитро Штефанич.
 7. Штефанич, Д. Рекламна діяльність вищого навчального закладу та її ефективність / Дмитро Штефанич, Анна Масна // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 3.– С. 130-139.
 8. Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Дмитро Штефанич, Олександра Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 62-70.
 9. Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів / Дмитро Штефанич, Ростислав Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 1.– С. 103-110.
 10. Штефанич, Д. А. Дослідження актуальних проблем механізму ринкового ціноутворення / Д. А. Штефанич // Фінанси України.– 2004.– № 10.– С. 150-153.
 11. Штефанич, Д. Маркетинговий аналіз: сутність та етапи проведення [Електронний ресурс] / Дмитро Штефанич.
 12. Штефанич, Д. Маркетинговое планиронание [Електронний ресурс] / Дмитрий Штефанич.
 13. Штефанич, Д. Маркетинговое планиронание: сущность и состояние [Електронний ресурс] / Дмитрий Штефанич.
 14. Штефанич, Д. Методи розрахунку вибіркової сукупності в опитувальних дослідженнях [Електронний ресурс] / Д. Штефанич, О. Штефанич.
 15. Штефанич, Д. Напрями маркетингових досліджень [Електронний ресурс] / Дмитро Штефанич.
 16. Штефанич, Д. Удосконалення класифікації методів маркетингового дослідження [Електронний ресурс] / Дмитро Штефанич, Ольга Штефанич.
 17. Окрепкий, Р. Методичні аспекти інтеграції АВС- і XYZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми / Ростислав Окрепкий, Дмитро Штефанич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 362-366.
 18. Штефанич, Д. А. Методичні основи маркетингового аналізу клієнтів фірми [Електронний ресурс] / Д. А. Штефанич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2009. – № 7. –С. 60-69
 19. Штефанич, Д. Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства / Дмитро Штефанич, Ольга Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 44-53.
 20. Штефанич, Д. Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства / Дмитро Штефанич, Ольга Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 111-121.
 21. Штефанич, Д. Управління продажем, його функції та об'єктна орієнтація / Дмитро Штефанич, Ольга Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 124-132.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шост, І. М. Основи бізнес планування : підруч. / І. М. Шост, Д. А. Штефанич, В. Я. Костецький. – Тернопіль : Астон, 1995. – 67 с.
 2. Дем'янов, А. Галузевий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / А. Дем'янов, Є. Савельєв, Д. Штефанич ; за заг. ред. Є. В. Савельєва, Д. А. Штефанича. – К. : ІЗМН, 1997. – 176 с.
 3. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
 4. Штефанич, Д. А. Напряженные планы предприятий и их стимулирование [Текст] / Д. А. Штефанич. – М. : Экономика, 1985. – 136 с.
 5. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 6. Бородий, О. А. Объединение на хозрасчете [Текст] / О. А. Бородий, С. Г. Войтина, Д. А. Штефанич. – Львів : Каменяр, 1990. – 133 с.
 7. Штефанич, Д. А. Підприємницький ризик : суть, оцінка та шляхи попередження [Текст] / Д. А. Штефанич, П. Г. Вашків, С. Ю. Попіна. – Тернопіль : Астон, 1995. – 129 с.
 8. Штефанич, Д. Поведінка споживачів [Текст] : навч.посіб. / Д. Штефанич, А. Ліманський, С. Мартова. – Івано - Франківськ : ІМЕ " Галицька академія", 2005. – 232 с.
 9. Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с . – (Вища освіта ХХІ століття).
 

Штокало Ярослав Юрійович

Опубліковано: 01 грудня 2011

stokalo

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штокало, Ярослав Юрійович Рівень життя населення регіону (суспільно-географічні аспекти дослідження на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Штокало Ярослав Юрійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 227 с.
 2. Штокало, Ярослав Юрійович Рівень життя населення регіону (суспільно-географічні аспекти дослідження на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Штокало Ярослав Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Штокало, Я. Людський розвиток та рівень життя населення / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 114-116.
 2. Штокало, Я. Пріоритетні напрямки підвищення рівня життя населення Тернопільської області / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 105-109.
 3. Штокало, Я. Регіональна політика в Україні, її тендеції і проблеми / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. гос-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 93-100.
 4. Штокало, Я. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 82-85.
 5. Штокало, Я. Рівень життя населення як результат соціального і економічного розвитку / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 132-134.
 6. Штокало, Я. Соціальні параметри рівня життя населення / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 124-129.
 7. Штокало, Я. Доходи домогосподарств – показник рівня життя населення [Електронний ресурс] / Ярослав Штокало.
 8. Штокало, Я. Деякі напрямки регіональної політики в розвитку економіки України / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 63-67.
 9. Штокало, Я. Соціальні індикатори якості життя населення Тернопільської області / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 97-103.
 10. Штокало, Я. Ю. Особливості відтворення трудових ресурсів аграрного комплексу Подільського економічного району / Я. Ю. Штокало // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 45-48.
 11. Штокало, Я. Трансформаційні процеси на ринку праці та їх вплив на рівень життя населення / Ярослав Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.133-137.
 12. Штокало, Я. Ю. Чинники формування життєвого рівня населення регіону [Електронний ресурс] / Я. Ю. Штокало // Формування ринкової економіки.– 2011.– Спец. вип., ч. 1.– С.578-585.
 13. Штокало, Я. Дослідження закономірностей формування життєвого рівня населення / Ярослав Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 160-165.
 14. Штокало, Я. Сучасні тенденції розвитку ринку праці та їх вплив на рівень життя населення / Ярослав Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 152-158.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Штокало, Ю. Я. Рівень життя та умови життєдіяльності населення Тернопільскої області [Текст] / Ю. Я. Штокало // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 156-172.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Штокало, Я. Соціальні параменти рівня життя населення [Текст] / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Гол. ред. Качан Є.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 124-129.
 2. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 5. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Шушпанов Павло Георгійович

Опубліковано: 01 грудня 2011

shushpanov p g

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шушпанов, Павло Георгійович Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області) : дис ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Павло Георгійович Шушпанов; В.о. НАН України. Ін-т демографії та соціальних досліджень.– Тернопіль. : ТНЕУ , 2009.– 208 с.
 2. Шушпанов, Павло Георгійович Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Павло Георгійович Шушпанов . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Шушпанов, Д. Управління трудовими ресурсами в контексті міжнародної економічної інтеграції / Д. Шушпанов, П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 154-158.
 2. Шушпанов, П. Характеристика сучасних зовнішніх трудових міграційних потоків Тернопільської області / П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 114-119.
 3. Шушпанов, П. Закордонна трудова міграція в Тернопільській області: причини виїзду та наслідки для мігрантів / П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 80-84.
 4. Шушпанов, П. Сучасні тенденції і напрямки розвитку людського потенціалу в Україні / П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– Вип. 16.– С. 110-113.
 5. Брич, В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці.– 2010.– № 4.– С. 28-30.
 6. Брич, В. Соціально-економічна структура населення Тернопільської області як чинник зовнішньої трудової міграції / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці.– 2009.– № 1.– С. 33-37.
 7. Шушпанов, П. Аналіз і оцінка сучасного стану ринку праці міста Тернополя / П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 174-177.
 8. Шушпанов, П. "Соціальне сирітство" як наслідок трудової міграції населення західних областей України / П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006.– Вип. 11.– С. 116-119.
 9. Брич, В. Зовнішні міграції населення України в кінці ХХ – на початку ХХI ст. [Електронний ресурс] / В. Брич, П. Шушпанов // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвеестиций: региональный аспект сборник научных трудов. – 2007. – С. 1620-1624.
 10. Шушпанов, П. Гендерні диспаритети в розвитку людського петенціалу України / П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 104-107.
 11. Шушпанов, П. Г. Новітні тенденції зовнішньої трудової міграції населення Тернопільської області / П. Г. Шушпанов // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. [Київ, 27 верес. 2011 р.] / упоряд. О. А. Малиновська.– К.: НІСД, 2011.– С. 150-154.
 12. Шушпанов, П. Сучасні тенденції та перспективи розвитку трудової еміграції населення: регіональний вимір / Павло Шушпанов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 154-158.
 13. Шушпанов, П. Г. Демографічні наслідки зовнішньої трудової міграції населення Тернопільської області [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 436-440.
 14. Шушпанов, П. Новітні тенденції зовнішньої трудової міграції населення України / Павло Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.122-127.
 15. Шушпанов, П. Г. Психологічні аспекти ділового спілкування в контексті забезпечення ефективної діяльності персоналу [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 3. – С.471-475.
 16. Шушпанов, П. Трудові міграції населення Тернопільської області / Павло Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 119-124.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Шушпанов, П. Г. Трудові міграції населення Тернопільської області в умовах посилення євроінтеграційних процесів [Текст] / П. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 144-155.