Шевчук Олег Антонович

Опубліковано: 05 квітня 2013

shevchuk o a

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Антонович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 197 с.
 2. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Антонович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

  СТАТТІ:
 1. Шевчук, О. Особливості методики аудиту витрат на збут / Олег Шевчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 526-529.
 2. Шевчук, О. А. Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // БізнесІнформ. – 2013. –№ 11. – С.124-127.
 3. Шевчук, О. А. Удосконалення обліку фінансової діяльності на основі міжнародного досвіду / О. А. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 306-311.
 4. Шевчук, О. Розвиток обліково-аналітичного відображення фінансової діяльності аграрних підприємств/ О. Шевчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 202-211.
 5. Шевчук, О. А. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах / О. А. Шевчук // Управління розвитком : зб. наук. робіт Харківськ. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 89-91.
 6. Шевчук, О. А. Витрати на збут: класифікація та визнання у процесах оптимізації та оновлення інформаційних систем / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. ІІ. – С. 173-176.
 7. Шевчук, О. А. Особливості обліку витрат на підприємствах / О. А. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 1 (13). – С. 236-241.
 8. Шевчук, О. А. Розвиток світових поглядів на керування витратами / О. А. Шевчук // Вісник Київського національного торгoвельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2009. – № 3. – С. 77-84.
 9. Шевчук, О. А. Окремі аспекти логістизації процесу збуту на підприємствах з виготовлення цукру / О. А. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка. – Ужгород, 2009. – Вип. 28, ч. ІІІ. – С. 233-236.
 10. Шевчук, О. А. Проблеми та поняття облікової політики на підприємствах цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Ч. ІІІ. – С. 1006-1008.
 11. Шевчук, О. А. Особливості узагальнення даних за результатами аудиторської перевірки витрат на збут / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. ІІІ, т. 1. – С. 227-231.
 12. Шевчук, О. А. Процес автоматизації обліку збутового процесу підприємств цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 270-272.
 13. Шевчук, О. А. Аспекти автоматизації аудиту витрат на збут у підприємствах цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Управління розвитком : зб. наук. робіт Харківськ. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 5 (102). – С. 189-191.
 14. Шевчук, О. А. Проблемы реализации принципов бухгалтерского учета в Украине при переходе к международным стандартам / О. А. Шевчук // Бухгалтерский учет и анализ : науч.-практ. журнал. – Минск : ОАО «Оргстрой», 2012. – № 4 (184). – С. 18-21.
 15. Шевчук, О. А. Особливості автоматизації обліку доходів та витрат на промислових підприємствах / О. А. Шевчук // Комунальне господарство міст. Економічні науки. – Харків : ХНУМГ, 2013. – № 108. – С. 345-350.
 16. Шевчук, О. А. Проблемні аспекти облікової політики на промислових підприємствах / О. А. Шевчук // Бухгалтерський облік , аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – Київ : ПП «Рута», 2013. – № 2(12). – С. 368-373.
 17. Шевчук, О. А. Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економчні науки. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 269-274.
 18. Шевчук, О. А. До питання оцінки та обліку нематеріальних активів в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Вип. 3 (33). – С. 386-398.
 19. Шевчук, О. А. Проблемні аспекти класифікації витрат в управлінському обліку [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків : Інжек, 2013. – № 11. – С. 124-127.
 20. Задорожний, З. В. Управлінський облік як елемент налагодження відносин з контрагентами в інноваційному середовищі ділових комунікацій / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук, Ю. А. Судин // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2018. – № 2. – С. 103-112.
 21. Zadorognyi, Z. V. Management accounting of the transportation services self-cost using a global positioning system / Z. V. Zadorognyi, V. V. Muravskyi, О. А. Shevchuk // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2018. – № 2. – С. 25-30.
 22. Задорожний, З. В. Управлінський облік електронних трансакцій з використанням криптовалют / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків, 2018. – № 3. – С. 169-177.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шевчук, О. А. Автоматизація фінансового обліку доходів, витрат і фінансових результатів [Текст] / О. А. Шевчук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 186-196.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Шкіцька Ірина Юріївна

Опубліковано: 28 листопада 2011

shkitska

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 484 с.
 2. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2013. - 35 с.

Публікації:

Статі:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аргументація компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву [Електронний ресурс] І. Ю. Шкіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Х. : Вид‑во Харківського нац. ун−ту ім. В. Н. Каразіна, 2011. − № 963. – С. 84‑88.
 2. Шкіцька, І. Ю. Шляхи інтенсифікації тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика. – 2011. – № 1 (22), ч. 2. – С. 191-199.
 3. Шкіцька, І. Прагматичний потенціал метафор у тактиці підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Studia methodologica : наук. видання. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 71‑75..
 4. Шкицкая, И. Ю. Комплиментарное высказывание как основной жанровый тип манипулятивной стратегии позитива / И. Ю. Шкицкая // Человек. Язык. Культура : сб. науч. статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В. И. Карасика  : в 2‑х ч. – К. : Издательский дом Д. Бураго, 2013. – [изд. 2‑е, испр.]. – Ч. 2. – С. 210-217.
 5. Шкіцька, І. Безособово-інфінітивні речення в синтаксичних дослідженнях : проблемні питання / Ірина Шкіцька // Наук. вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 276‑277. – С. 447-452.
 6. Шкіцька, І. Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії  : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 23. – С. 237-241.
 7. Шкіцька, І. Згода як засіб гармонізації спілкування / Ірина Шкіцька // Наукові записки . Сер. Філологічні науки (мовознавство)  : у  2 ч. – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 372-376.
 8. Шкіцька, І. Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – Вип. 8. – С. 102-109.
 9. Шкіцька, І. Комунікативні функції безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 216-221.
 10. Шкіцька, І. Лексичні маркери психологічного зближення комунікантів у діалозі / Ірина Шкіцька // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 213-217.
 11. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал звертань-загальних назв / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.   Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (19). – С. 58-68.
 12. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал компліментів-агрументем / Ірина Шкіцька // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун−ту ім. М. Коцюбинського / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця  : ВДПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 156-160.
 13. Шкіцька, І. Місце прономінально-інфінітивних безособових речень у класифікаційній системі односкладних конструкцій сучасної української мови (з історії питання) / Ірина Шкіцька // Наукові записки : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-209.
 14. Шкіцька, І. Мовний вияв позитивної оцінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання / Ірина Шкіцька // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Вип. 3 (105). – С. 80-83.
 15. Шкіцька, І. Прийоми посилення впливової функції компліментарних висловлювань у межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун‑т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 83-88.
 16. Шкіцька, І. Прономінально-інфінітивні конструкції як різновид безособових речень : проблеми викладання / Ірина  Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці  : Рута, 2001. – Вип. 106. − С. 223-229.
 17. Шкіцька, І. Реалізація суб’єктивно-модального значення у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Verba Magistri : Мовознавство. Літературознавство. Педагогіка. Методика  : зб. наук. праць, присв. ювілею д-ра філол. наук, проф. С. В. Ломакович / за заг. ред. В. М. Терещенка. П. Б. Ткач. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 393-402.
 18. Шкіцька, І. Роль повтору в маніпулятивній стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского , 2011. – №  207. − С. 69-72.
 19. Шкіцька, І. Синтаксичне розмаїття та специфіка безособово-інфінітивних конструкцій у творах Г. Квітки-Основ’яненка / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : Видавець Прокопенко Г. Є., 2003. – Вип. 11, ч. ІІ. – С. 87-93.
 20. Шкіцька, І. Суб’єктивно-модальне значення як компонент семантики безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : СПД ФО Андреєв К. В., 2004. – Вип. 14. – С. 102-107.
 21. Шкіцька, І. Субтактика вираження позитивного ставлення до співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича  : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці  : Чернівецький нац. ун‑т, 2011. – Вип. 547-548  : Слов’янська філологія. – С. 224-229.
 22. Шкіцька, І. Структурно-семантичні особливості прономінально-інфінітивних безособових речень / Ірина  Шкіцька // Наукові записки  : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 258-262.
 23. Шкіцька, І. Характеристика компліментів-маніпулем на позначення зовнішності співрозмовника / Ірина Шкіцька // Поетика лірики : зб. наук. праць пам’яті д‑ра філол. наук, проф. Тетяни Волкової. − Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 207-210.
 24. Шкіцька, І. Ю. Аргументеми в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Сер. Філологічні науки. − Луцьк : Вид‑во Волинського нац. ун−ту імені Лесі Українки, 2011. – № 2, ч. 1 : Мовознавство. – С. 74-77.
 25. Шкіцька, І. Ю. Аргументація як засіб посилення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Вісник Запорізького нац. ун-ту  : зб. наук. статей. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун−т, 2011. − №  1. – С. 173-178.
 26. Шкіцька, І. Ю. Вираження заперечних модальних значень у структурі стверджувальних безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2006. – №  79. – С. 104-106.
 27. Шкіцька, І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу / І. Ю. Шкіцька // Мовознавство : наук.-теор. журнал. – 2012. − № 1. – С. 64-72.
 28. Шкіцька, І. Ю. Гендерні особливості маніпулятивного дискурсу (на матеріалі української мови) / І. Ю. Шкіцька // Przegląd Wschodnioeuropejski.  – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. – IV. – S. 559-568.
 29. Шкіцька, І. Ю. Епітети, порівняння, антитеза як засоби інтенсифікації маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 32. – С. 249-255.
 30. Шкіцька, І. Ю. Жанрові особливості компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2009. – №  168, т. 2. – С. 372-374.
 31. Шкіцька, І. Ю. Займенники "ти"-"Ви" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології  : міжвуз. зб. наук. статей / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV, ч. 1. − С. 400-408.
 32. Шкіцька, І. Ю. Значення статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура . − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. − Вип. 15, т. ІІІ (157). – С. 54-61.
 33. Шкіцька, І. Ю. Комплімент, похвала, схвалення в маніпулятивній стратегії позитиву : до постановки питання / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 11, т. V (117). – С. 49-56.
 34. Шкіцька, І. Ю. Компліментарні висловлювання із загальною оцінкою та оцінкою моральних якостей адресата в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2013. – № 253. − С. 186-189.
 35. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву : специфіка та місце серед інших комунікативних стратегій / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 12, т. ІІ (127). – С. 42-49.
 36. Шкіцька, І. Ю. Непрямі компліменти в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. − Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 33. − С. 170-177.
 37. Шкіцька, І. Ю. Організація диктумно-модусного змісту прономінально-інфінітивних безособових речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХДПУ, 2000. – Вип. 3. – С. 176-182.
 38. Шкіцька, І. Ю. Особливості лексики газетного агітаційного мовлення як засіб комунікативного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наукове видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. − Вип. 10. − Т. І (101). – С. 204-209.
 39. Шкіцька, І. Ю. Особливості парадигми дієслівних безособово-інфінітивних речень у зв’язку з лексико-семантичним наповненням неінфінітивного компонента / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского, 2002. – № 32. – С. 240-242.
 40. Шкіцька, І. Ю. Оцінна лексика в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 382-387.
 41. Шкіцька, І. Ю. Питально-спонукальні безособово-інфінітивні речення сучасної української мови : деякі аспекти різнорівневого аналізу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наук. видання. − К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. − Вип. 9, т. VI (94) : Національні мови і культури в їх специфікації та взаємодії. − С. 110-113.
 42. Шкіцька, І. Ю. Прагматична багатозначність компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун−ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Гончаров, С. В. Шевчук  ; відп. за вип. І. В. Клименко. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 141-151.
 43. Шкіцька, І. Ю. Прагматична роль прийому "запевняння в щирості" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Черкаського ун-ту : наук. видання. Сер. Філологічні науки. – Черкаси : Вид‑во Черкаського нац. ун−ту ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 213. – С. 140-146.
 44. Шкіцька, І. Ю. Прийоми посилення впливової функції звертань / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 31. – С. 104-110.
 45. Шкіцька, І. Ю. Різновиди метафори в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : наук. видання. – Луганськ  : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2011. – № 2 (23). − C. 211-218.
 46. Шкіцька, І. Ю. Розвиток оцінних значень у структурі безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження  : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2005. – Вип. 15. – С.  90-95.
 47. Шкіцька, І. Ю. Роль практичного складника в підвищенні грамотності студентів під час вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства» / І. Ю. Шкіцька // Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 36. − С. 14-18.
 48. Шкіцька, І. Ю. Cемантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 4. − С. 506-515.
 49. Шкіцька, І. Ю. Синтаксис тактики підвищення значимості співрозмовника / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 212-217.
 50. Шкіцька, І. Ю. Спонукальна модальність у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / відп. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – Вип. 19. – С. 117-124.
 51. Шкіцька, І. Ю. Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка : наук. журнал. – Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 56. – С. 192-195.
 52. Шкіцька, І. Ю. Тактика позитивної самопрезентації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский респ. ин‑т последипломного пед. образования  ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1, т. 2. − С. 347-349.
 53. Шкіцька, І. Ю. Тактика солідаризації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. − Вип. 13, т. VII (143). – С. 40-47.
 54. Шкіцька, І. Ю. Фігури накопичення в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. журнал. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. − Вип. 14, т. IV (150). – С. 37-44.
 55. Шкіцька, І. Ю. Характеристика комунікативних ситуацій маніпулювання позитивом / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки  Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 45-50.
 56. Шкіцька, І. Ю. Субтактика вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Тараса Шевченка / І. Ю. Шкіцька // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 110-111.
 57. Шкіцька, І. Ю. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2013. – Вип. 36. – С. 231‑237.
 58. Шкіцька, І. Ю. Форми і методи перевірки знань і навичок аналітико-синтетичної переробки інформації студентів-документознавців [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун‑ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2. – С. 68‑73.
 59. Шкіцька, І. Ю. Специфіка вербалізації позитивної оцінки вмінь, здібностей, можливостей та заслуг адресата в ситуаціях маніпулювання [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. − № 3 (30). – C. 161-168.
 60. Шкіцька, І. Ю. Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. − Вип. 16, т. VI (168). – С. 5-11.
 61. Шкіцька, І. Категорія оцінки у прагмалінгвістичному висвітленні [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження: на пошану корифею. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 278‑286.
 62. Шкіцька, І. Ю. Ефективність маніпулятивної тактики підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 205-213.
 63. Шкіцька, І. Ю. Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. − Вип. 17, т. II (170). – С. 223-229.
 64. Шкіцька, І. Ю. Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивно оцінні маніпулеми [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження. - 2016. - Вип. 44. - С. 144-152.
 65. Шкіцька, І. Ю. Репрезентація спонукальних висловлювань у поезії Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 69-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект [Текст] : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. В. М. Бріцина. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 440 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 252 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 252 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 312 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, доп.]. − Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 152 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Основи академічної доброчесності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 64 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. − Тернопіль : Воля, 2010. – 267 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [2-ге вид., випр. і переробл.]. – Тернопіль : фірма "Синтез-Поліграф", 2005. – 120 с.
 5. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : Навч.-метод. посібник / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 144 с.
 6. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : навч.- метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Воля, 2008. – 256 с.
 7. Шкіцька, І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / Ірина Шкіцька. – Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. – 122 с.
 8. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 9. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 

Шестерняк Марія Михайлівна

Опубліковано: 10 квітня 2013

shesternyak m m

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 321 с.
 2. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шестерняк, М. М. Окремі аспекти обліку фінансово-господарських фактів сіб’єктів спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 2. Шестерняк, М. М. Проблемні аспекти класифікації доходів від спільної діяльності у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (14). – С. 245-252.
 3. Шестерняк, М. М. Теоретичні засади спільної діяльності в правовому полі України [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. – 2009. – № 4(16). – С. 222-230.
 4. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2(60). – С. 278-282.
 5. Шестерняк, М. М. До питання сутності спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 125-130.
 6. Шестерняк, Марія Інституційна спільна діяльність як особлива форма організації бізнесу / Марія Шестерняк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 148-153.
 7. Шестерняк, Марія Окремі питання організації та ведення спільної діяльності / Марія Шестерняк // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 220-223.
 8. Шестерняк, М. Особливості організації та здійснення спільної діяльності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М. Шестерняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.189-192.
 9. Романів, Світлана Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 10. Шестерняк, М. М. Сучасні види та методи навчання обліковим, аналітичним та контрольним дисциплінам / М. М. Шестерняк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 113-119.
 11. Шестерняк, Марія Функції облікового моделювання у спільній діяльності / Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 228-233.
 12. Шестерняк, М. М. Контроль господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 13. Шестерняк, М. М. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видання Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 273-276.
 14. Шестерняк, М. М. Правові аспекти здійснення спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 259. – т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 706-714.
 15. Шестерняк, М. М. Особливості організації обліку спільної діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наук. вісник Ужгородського університету: Серія «Економіка».– 2009. – Вип. 27. – С. 244–251.
 16. Шестерняк, М. М. Контролінг як інформаційна функція стратегічного управління [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 17. Лучко, М. Р. До питання обліку спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк.
 18. Шестерняк, М. М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3 (65). – С. 68-74.
 19. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЧТЕІ. – 2013. – Вип. IV (52). – С. 39-48.
 20. Шестерняк, М. Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві / Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 192-200.
 21. Шестерняк М. М. Облік спільної діяльності в Україні / М. М. Шестерняк, М. Р. Лучко // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2009. – Вип. 2 (14). – C. 85-90.
 22. Шестерняк М. М. Взаємовідносини найманих працівників з оплати праці у спільній діяльності / М. М. Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. - № 2 (56). – ч. 2. – С. 169-171.
 23. Шестерняк М. М. Особливості контролю спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 4 (36). – С. 65-71.
 24. Шестерняк М. М. Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 2 (84) квітень-червень. – C. 98-108.
 25. Шестерняк, М. М. Проблеми обліку та оцінки основних засобів за національними стандартами / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ, Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 17. – C. 113-116.
 26. Шестерняк, М. М. Деякі аспекти обліку переоцінки основних засобів / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. Ужгород, 2002. – Вип. 11. – C. 194-197.
 27. Шестерняк, М. М. Удосконалення аналітичних процедур в організації контролю основних засобів бюджетних установ / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – C. 135-138.
 28. Шестерняк, М. М. Вплив інформаційного забезпечення на ефективність функціонування системи менеджменту підприємств та організацій / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. В 4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 188. – C. 696-704.
 29. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність як форма господарювання  / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль: Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 113-116.
 30. Шестерняк, М. М. Регламентація організації спільної діяльності: світ та Україна, пошук шляхів поєднання / М. М. Шестерняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна  думка, 2004. – Вип. 9. – C. 243-254.
 31. Шестерняк, М. М. Методи і форми контролю: проблеми визначеня / М. М. Шестерняк // Вісник ХДУ Сер. Економічні науки. – 2017. – № 26, ч. 2. – С. 154-156.
 32. Шестерняк, М. М. Невиробничі основні засоби згідно з національними стандартами / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – C. 329-334.
 33. Шестерняк, М. М. До питання організації обліку основного капіталу / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – C. 262-266.
 34. Шестерняк, М. М. Особливості організації спільної діяльності в умовах ринкової економіки / М. М. Шестерняк // Наукові студії. – Тернопіль : Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», 2008. – Вип. 4. – C. 21-23.
 35. Шестерняк, М. М. Сучасний економічний аналіз та його основні види / М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20. – ч. 3. – С. 158-162.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність: правове забезпечення, облік та оподаткування : навч. посіб. / М. Р. 2. Лучко, М. М. Шестерняк . – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 126 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичний посібник для проведення практичних (семінарських) занять з курсу «Внутрішній аудит» / уклад.: С. Р. Романів, Р. В. Романів, С. І. Саченко [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 58с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Організація і методика аудиту» / уклад.: Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 113 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів всіх форм навчання / Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», професійна орієнтація – «Ревізія і контроль» / Укладачі: В. З. Семанюк, М. М. Шестерняк // Тернопіль, ТНЕУ, 2015. – 172 с.
 

Шмигель Ольга Євстахіївна

Опубліковано: 13 грудня 2012

Шмигель

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шмигель, Ольга Євстахіївна Економічна ефективність застосування хімізації у сільськогосподарських підприємствах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Євстахіївна Шмигель. – Житомир : МАПУ, 2008. – 20 с.
 2. Шмигель, Ольга Євстахіївна Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шмигель Ольга Євстахіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2008. - 202 c.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шмигель, О. Є. Місце бухгалтерської фінансової звітності в системі обґрунтування і прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 116-119.
 2. Шмигель, О. Є. Напрямки забезпечення фінансової стійкості підприємств / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 211-219.
 3. Шмигель, О. Є. Організаційно-економічні засади підвищення хімічного сервісу в сільському господарстві / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 197-203.
 4. Шмигель, О. Є. Особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 114-118.
 5. Шмигель, О. Є. Розвиток ефективної системи хімічного сервісу в аграрному виробництві / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 110-116.
 6. Шмигель, О. Є. Удосконалення фінансового обліку в умовах сталого розвитку економіки / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 250-257.
 7. Шмигель, О. Є. Фінансовий облік як визначальна складова облікової політики [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип.­ 28, ч. 1. – С. 25-29.
 8. Шмигель, О. Є. Формування облікової політики на базікреативного фінансового обліку [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. – С. 193-198.
 9. Шмигель, О. Програми фінансової стабілізації підприємства / Ольга Шмигель // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 161-164.
 10. Костишин, Н. С. Особливості обліку пайового капіталу в сільськогоподарських кооперативах та фермерських господарствах [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин, Н. В. Железняк, О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. випуск. – С. 174-179.
 11. Костишин, Н. С. Облікова політика як елемент системи управління бюджетними установами [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин, О. Є. Шмигель // Наукові праці Полтавської аграрної академії. – Полтава : ПДАА, 2012. – Вип. 2 (5), т. 2. – С. 150-157.
 12. Шмигель, О. Є.  Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 1. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 331-338.
 13. Шмигель, О. Є. Забезпеченість засобами хімізації кормової бази тваринництва / О. Є. Шмигель // Агропромисловий комплекс України, стан, тенденції, перспективи розвитку. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 205-207.
 14. Шмигель, О. Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумови підвищення ефективності тваринництва / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К, 2003. – № 9-10. – С. 42-45.
 15. Шмигель, О. Є. До проблеми вдосконалення методики оцінки ефективності хімізації кормів / О. Є. Шмигель // Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004. – С. 295-303.
 16. Шмигель, О. Е. Экологоэкономические аспекты эффективности и перспективы использования новых агрохимикатов в агроэкосистемах Украины / О. Е. Шмигель // Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах. – К. : Наукова думка, 2004. –   С. 267-320.
 17. Шмигель, О. Є. Методика економічного обгрунтування господарських потреб тваринництва України в засобах хімізації / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К., 2006. – № 5-6 – С. 41-46.
 18. Шмигель, О. Є. Організаційно-методичні прийоми фінансового обліку / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 182-186.     
 19. Шмигель, О. Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159.
 20. Шмигель, О. Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / О. Є. Шмигель // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015.  – С. 702-710.
 21. Шмигель, О. Є. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель, Т. А. Яковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 151-154.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шмигель, О. Є. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 2. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 33-39.

Шмигель, О. Є.  Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колект. моногр. / О. Є. Шмигель. – Умань : Візаві, 2014. – Ч. 1. – Із змісту : Шмигель, О. Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель. – С. 331-338.

Шмигель, О. Є. Забезпеченість засобами хімізації кормової бази тваринництва / О. Є. Шмигель // Агропромисловий комплекс України, стан, тенденції, перспективи розвитку. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 205-207.

Шмигель, О. Є. Удосконалення міжгалузевих відносин як передумови підвищення ефективності тваринництва / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К, 2003. – № 9-10. – С. 42-45.

Шмигель, О. Є. До проблеми вдосконалення методики оцінки ефективності хімізації кормів / О. Є. Шмигель // Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004. – С. 295-303.

Шмигель, О. Е. Экологоэкономические аспекты эффективности и перспективы использования новых агрохимикатов в агроэкосистемах Украины / О. Е. Шмигель // Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах. – К. : Наукова думка, 2004. –   С. 267-320.

Шмигель, О. Є. Методика економічного обгрунтування господарських потреб тваринництва України в засобах хімізації / О. Є. Шмигель // Агроінком. – К., 2006. – № 5-6 – С. 41-46.

Шмигель, О. Є. Організаційно-методичні прийоми фінансового обліку / О. Є. Шмигель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 182-186.     

Шмигель, О. Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / О. Є. Шмигель // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159.

Шмигель, О. Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / О. Є. Шмигель // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2015.  – С. 702-710.

 

 

Шулюк Богдана Степанівна

Опубліковано: 29 серпня 2011

Shuliuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 254 с.
 2. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Богдана Степанівна Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 2. Шулюк, Б. Бюджетування соціальної сфери: зарубіжний досвід та українські реалії / Богдана Шулюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 144-147.
 3. Шулюк, Б. До питання історії і теорії бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 60-71.
 4. Шулюк, Б. С. Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій / Б. С. Шулюк // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 35-45.
 5. Шулюк, Б. С. Бюджетні програми в реалізації пріоритетів соціально-культурної політики: теоретичні засади та проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Б. С. Шулюк // Наука й економіка. – 2009. – Вип. 1 (13). – С. 33-40.
 6. Шулюк, Б. Парадигма ії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні /Б. Шулюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 82-90.
 7. Шулюк, Б. С. Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства / Б. С. Шулюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 80-84.
 8. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 9. Шулюк, Б. Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в Україні / Б. Шулюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.146-153.
 10. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 11. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 12. Шулюк, Б. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарствв умовах економічної нестабільності / Богдана Шулюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 51-58.
 13. Шулюк, Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 130-139.
 14. Шулюк, Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн / Богдана Степанівна Шулюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 6. – С. 25-29.
 15. Шулюк, Б. С. Посилення дієвості державного фінансового контролю за виконанням бюджетних програм у сфері соціально-культурних послуг / Б. С. Шулюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 401-404.
 16. Shulyuk, B. S. Practice of Formation and Accomplishment of Budget Programs of socio-cultural Services Sphere / B. S. Shulyuk // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – P. 180-191.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шулюк, Б. С. Особливості обліку доходів місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 296-301.
 2. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по державному бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 302-309.
 3. Шулюк, Б. С. Особливості визначення результатів виконання місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 336-343.
 4. Шулюк, Б. С. Контроль органів Державної казначейської служби України за виконанням бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 390-394.
 5. Шулюк, Б. С. Порядок проведення ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 408-412.
 6. Шулюк, Б. С. Визначення результатів виконання державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 328-335.
 7. Шулюк, Б. С. Митний контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 386-390.
 8. Шулюк, Б. С. Організація і планування ревізій та перевірок [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 403-407.
 9. Шулюк, Б. С. Облік бюджетних зобов'язань і видатків розпорядників бюджетних коштів по місцевих бюджетах [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 309-314.
 10. Шулюк, Б. С. Рахункова палата України, її функції, права і завдання [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 379-382.
 11. Шулюк, Б. С. Контрольно-ревізійна робота, її завдання та напрями [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 394-399.
 12. Шулюк, Б. С. Оформлення та реалізація матеріалів ревізій [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 412-416.
 13. Шулюк, Б. С. Облік доходів державного бюджету [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 290-296.
 14. Шулюк, Б. С. Облік міжбюджетних відносин [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 315--328.
 15. Шулюк, Б. С. Податковий контроль та його організація в Україні [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 382-386.
 16. Шулюк, Б. С. Державна аудиторська служба України, її завдання, повноваження та права [Текст] / Б. С. Шулюк // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 399-402.
 17. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 

Штельма Наталія Олегівна

Опубліковано: 17 травня 2016

1526561875 1516785422 shtelmaКафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штельма, Наталія Олегівна Формування маркетингової комунікаційної політики на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Штельма Наталія Олегівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 193 с.
 2. Штельма, Наталія Олегівна Формування маркетингової комунікаційної політики машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Олегівна Штельма, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя.– Тернопіль : Б.в., 2013.– 21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Штельма, Н. Основні помилки та правила створення ефективної реклами [Електронний ресурс] / Наталія Штельма // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 2. - С. 68-72.
 2. Штельма, Н.О. Комунікативне активізування машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Штельма Н.О. // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 2010. – Т.2. - № 1(3). – С. 378-383.
 3. Штельма, Н. О. Значення PR-технологій для успішної діяльності українських компаній / Н. О. Штельма, О. О. Комяков // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 238, т. IV. – С. 817-822.      
 4. Штельма, Н. О. Маркетингові комунікації XXI століття / Н. О. Штельма // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2010. – № 1 (26). – С. 71-75.  
 5. Штельма, Н. О. Різноманітність засобів маркетингової комунікаційної політики / Н. О. Штельма // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – Хмельницький : ХЕУ, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 146-150.