Бойчик Ірина Михайлівна

bojchyk

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Бойчик, І. Виробнича стратегія, її місце і роль в стратегічному розвитку підприємства / Ірина Бойчик, Віктор Васильчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 99-104.
 2. Бойчик, І. М. До питання економічної оцінки надійності автоматизованих систем управління технологічними процесами / І. М. Бойчик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 61-64.
 3. Бойчик, І. М. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування маркетингової стратегії молокопереробного підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Бойчик // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 190-204.
 4. Бойчик, І. Фінансова стратегія підприємства та умови забезпечення його фінансової стійкості [Електронний ресурс] / Ірина Бойчик.
 5. Бойчик, І. М. Функціональні елементи ринкової інфраструктури та їх вплив на діяльність виробничих підприємств / І. М. Бойчик // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 25-32.
 6. Бойчик, І. Теоретико-організаційні аспекти оптимізації діяльності торговельних підприємств на засадах логістики / Ірина Бойчик, Галина Спяк, Орися Волошин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 156-170.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бойчик, І. М. Економіка підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – Львів : Сполох, 1998. – 212 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Хопчан, М. І. Харів П. С. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Харів П. С. Хопчан, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 4. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч.посіб. / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2004. – 480 с.
 5. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – Вид. 2-ге доповн. і переробл. – К. : Атіка, 2006. – 528 с.
 6. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч.посіб. / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 480 с.
 7. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – Вид. 2-ге доповн. і переробл. – К. : Атіка, 2007. – 528 с.
 8. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Бойчик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 120 с.
 9. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : підручник / І. М. Бойчик. – К. : Кондор, 2016. – 378 с.
 

Булавинець Вікторія Михайлівна

Bulavynets Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 227 с.
 2. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Булавинець, В. Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 122-127.
 2. Булавинець, В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 166-174.
 3. Булавинець, В. Фінансова база органів місцевої влади в контексті адміністративної реформи: сучасний стан і перспективи / В. Булавинець // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 8. – С. 241-245.
 4. Булавинець, В. М. Теоретичні засади соціального розвитку та роль держави у його фінансовому забезпеченні [Електронний ресурс] / В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 177-184.
 5. Булавинець, В. Міжбюджетні відносини на шляху реформування / В. Булавинець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 90-93.
 6. Булавинець, В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 81-90.
 7. Булавинець, В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 46-55.
 8. Булавинець, В. Місцеве самоврядування: пошук шляхів фінансової незалежності / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 281-283.
 9. Булавинець, В. Удосконалення методики планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 93-103.
 10. Булавинець, В. М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств / В. М. Булавинець // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 54-56.
 11. Булавинець, В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток / В. Булавинець // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 89-97.
 12. Булавинець, В. Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан та перспективи / В. Булавинець, Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 96-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Кізима, Т. О. Фінансова політика у сфер регулювання доходів трудових мігрантів : основні тенденції та проблемні аспекти [Текст] / Т. О. Кізима, В. М. Булавинець // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 350-355.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 2. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 

Блашків Ольга Володимирівна

блашків ольга володимирівнаКафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. В. Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Н. З. Кучма . – Тернопіль, 2009. – 211 с.
 2. Блашків, О.В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Володимирівна Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Блашків, О. Ліризм як визначальна ознака авторського світобачення ( на матеріалі драм Олександра Олеся та В. Б. Єйтса) [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. праць. – Луцьк  : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Л. Українки, 2008. – Вип. 6  : у 2-х ч. – Ч. ІІ. / упоряд. Л.  К. Оляндер. – С. 23-33.
 2. Блашків, О. Міфи та фольклорні символи як маркери лірично-апелятивної структури драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність / уклад. І. В. Папуша // Studia  methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 213-217.
 3. Блашків, О. Реалізація інваріантних архетипних уявлень Олександра Олеся та В.Б.Єйтса в символістській драматургії [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д-ра філол. наук М. П. Ткачука. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 219-223.
 4. Блашків, О. В. Джерела і характер символістського світогляду та поетики В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця  : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. [22-23 берез. 2007 р.]  : в 2 т. – К. : НАУ, 2007. –  Т. 2 / за заг. ред. А. Ґ. Гудманяна, О. В. Петренка. – С. 42-43.
 5. Блашків, О. В. Символістські ознаки творчої спадщини Вільяма Батлера Єйтса / О. В. Блашків // Наукові записки. Сер.  : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль :  ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 224-232
 6. Блашків, О. В. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.
 7.  Блашків, О. В. Трактування морської теми у драматичних творах О. Олеся та В. Б. Єйтса як відображення внутрішньої психічно-ментальної структури автора / О. В. Блашків // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV, ч. 3. – С. 8-15.
 8. Блашків, О. В. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 304-310.
 9. Блашків, О.  В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О.  В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип.  28. – С. 105-110.
 10. Блашків, О.  В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В.  Б.  Єйтса / О.  В. Блашків  // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 11. Блашків, О.  В. Романтично-символістська концепція людської особистості і проблема драматичного характеру в ліричній драмі О.  Олеся / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. – 2011. – № 13. – С. 5-10
 12. Блашків, О. В. Компетентнісно-орієнтований підхід при вивченні офіційно-ділового стилю студентами-іноземцями / О.  В.  Блашків  // Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації [Тернопіль, 16 трав. 2013  р.] : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-79.
 13. Блашків, О. В. Семантико-когнітивний підхід в лінгвокогнітивних дослідженнях / О. В. Блашків // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 трав. 2014  р.]. – Тернопіль, 2014. – С. 192-194.
 14. Блашків, О. В. Структурно-стилістичний аналіз наукового тексту як засіб логічно-змістової орієнтації у науковій статті / О. В. Блашків // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : матеріали 5 Всеукр. наук. конф. [Тернопіль, 19-20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 86-87.
 15. Блашків, О. В. Подвійна ідентичність письменника у контексті проблеми структурування моделі авторської свідомості / О. В. Блашків // Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 34. – С. 63-67.
 16. Блашків, О.  В. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу у драматичних творах О.  Олеся та В. Б. Єйтса / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки / гол. ред. проф. М. В. Моклиця. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – № 12. – С. 25-30.
 17. Блашків, О. В. Ліризм драматичних поем О. Олеся та В. Б. Єйтса (жанрово-стильові особливості) / О. В. Блашків // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологія / гол. ред. проф. О. Г. Ткаченко. – Суми : СДУ, 2008. – №  2. – С. 5-11.
 18. Блашків, О. В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 28. – С. 105-110.
 19. Блашків, О. В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 20. Ярощук, І. Д. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230.
 21. Блашків О. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську [Електронний ресурс] / О. Блашків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця  : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : монографія / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Українська мова [Текст]: практ. посіб. для абітурієнтів /Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 524 с.– До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Блашків, О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. –87 с.
 2. Блашків, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 140  с.
 

Боднарчук Юлія Юріївна

bodnarchuk-yu.yu

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боднарчук, Юлія Юріївна Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бондарчук Юлія Юріївна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Тернопіль, 2009. - 250 с.
 2. Боднарчук, Юлія Юріївна Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бондарчук Юлія Юріївна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2009. - 18 с.

Публікаці

Статті:

 1. Боднарчук, Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопіллі в 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Боднарчук, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 23-32.
 2. Боднарчук, Ю. Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Україна– Європа –Світ. Сер. Історія, міжнародні відносини : зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, – 2011. – Вип. 5, ч. 2 : Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 56-61.  – С. 56-61.
 3. Боднарчук, Ю. Ю. Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Боднарчук // Держава і право. – Вип. 51. – С. 168-174.
 4. Боднарчук, Ю. Особливості розміщення на Тернопільщині українців, депортованих з території Польщі (1944-1946) [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Українознавчий альманах. – Вип. 5. – С. 120-121.
 5. Боднарчук, Ю. Міграційні процеси українців, депортованих з території Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 158-163.
 6. Боднарчук, Ю. Ю. Аграрна політика Радянської влади щодо українців, переселених з Польщі в 1944–1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 435-441.
 7. Боднарчук, Ю. Ю. Економічний стан українських господарств Закерзоння напередодні їх депортації / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 157-168.
 8. Боднарчук, Ю. Ю. Житлово-побутові умови розселення на Тернопіллі депортованого з території Польщі українського населення у 1944–1946 роках / Ю. Ю. Боднарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 364-376.
 9. Боднарчук, Ю. Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопільщині в 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук, М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє / за ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 23-32.
 10. Боднарчук, Ю. Ю. Зміни в соціальній структурі населення Тернопільської області впродовж 1939-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. [Чернівці, 2 листоп. 2007 р.]. – Чернівці – Вижниця : Черемош, 2007. – С. 150-153.
 11. Боднарчук, Ю. Ю. Кількісна характеристика та зони проживання населення локальних етнографічних груп –  холмщаків та підляшуків на території Польщі напередодні їх виселення в УРСР / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 232-236.
 12. Боднарчук, Ю. Ю. Кількісна характеристика та зони проживання української локально етнографічної групи – надсянців на території Польщі напередодні їх виселення в УРСР (1944–1946 рр.) / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 154-158.
 13. Боднарчук, Ю. Ю. Особливості соціальної диференціації у середовищі українського населення на Закерзонні станом на 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. − Ужгород : УНУ «Говерла», 2010. – Вип. 25. – С. 164-169.
 14. Боднарчук, Ю. Ю. Особливості формування правового поля у питанні землезабезпечення українців, примусово переселених із Польщі упродовж 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Правові реформи в Україні: проблеми реалізації : тези доп. Міжнар.-практ. конф. [Київ, 16–17 лют. 2011 р.]. – К., 2011. – Т. 1. – С. 10-12.
 15. Боднарчук, Ю. Ю. Погіршення економічного становища українських родин внаслідок депортації з території Польщі в УРСР (1944-1946 рр.) / Ю. Ю. Боднарчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 20. – С. 392-397.
 16. Боднарчук, Ю. Ю. Порушення норм міжнародного права при укладанні пакту Молотова-Ріббентропа й таємного протоколу до нього / Ю. Ю. Боднарчук // Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку : тези доп. Міжнар.-практ. конф. [Київ, 16–17 берез. 2011 р.]. – К., 2011. – Т. 1. – С. 10-13.
 17. Боднарчук, Ю. Ю. Правове регулювання державного забезпечення українців, переселених з Польщі на підставі Люблінської угоди від 9 вересня 1944 р. / Ю. Ю. Боднарчук // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф. [Харків, 23–24 лют. 2011 р.]. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів юристів», 2011. – Т. 1. – С. 9-12.
 18. Боднарчук, Ю. Ю. Соціальна адаптація українських переселенців у Тернопільській області після депортації з території Польщі в 1944 – 1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук  // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 21. – С. 203-215.
 19. Боднарчук, Ю. Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР / Ю. Ю. Боднарчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 19. – С. 403-409.
 20. Боднарчук, Ю. Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 24. – С. 51-59.
 21. Боднарчук, Ю. Ю. Формування територіально-національного розмежування між Польщею та УРСР в 1944–1947 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Операція «Вісла» (польсько-українські взаємини у 1944–1947 рр.) : матеріали наук.-дослідн. конф. / М. Лучко, Б. Лановик. – Тернопіль, 2007. – С. 67-75.
 22. Боднарчук, Ю. Особливості економічного розвитку українських господарств на етнічних землях у межах Польщі напередодні їхнього виселення / Ю. Боднарчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 43-64.
 23. Боднарчук, Ю. Ю. Історичний вектор України в поезії Тараса Шевченка / Ю. Ю. Боднарчук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 88-90. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Боднарчук, Ю. Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі [Текст] : монографія / Ю. Ю. Боднарчук. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 332 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук, І. Б. Гавліч. – Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2011. – 110 с.
 2. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Тестові завдання для слухачів підготовчого відділення ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 112 с.
 3. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Тестові завдання для слухачів підготовчого відділення ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2011. – 110 с.
 4. Боднарчук, Ю. Ю. Музеєзнавство : курс лекцій / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 228 с.

 

 

Біловус Леся Іванівна

bilovys

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості І. Світличного та В. Стуса) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Л. І. Біловус ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер.: Р. Т. Гром'як . – Тернопіль, 2003. – 172 с.
 2. Біловус, Леся Іванівна. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Біловус Леся Іванівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2003. - 18 с.

Публікації:

Статті:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська.
 2. Біловус, Л. Тарас Шевченко – духовний батько сучасного українського народу / Леся Біловус // Університетська думка. - 2011. - 31 берез. (№ 6) - С. 7.
 3. Біловус, Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Мандрівець. – 2011. – № 2. – С. 83-85.
 4. Біловус, Л. Проблеми моделювання та аналізу внутрішнього лексикону людини [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2011. –  Вип. 31. – С. 46-49.
 5. Біловус, Л. І. Алюзії як компонент інтертекстуальності поетичних текстів І. Світличного / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С. 32-36.
 6. Біловус, Л. І. Гендерна лінгвістика: методологічні засади / Л. І Біловус // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В. Вернадского, 2010. –  № 194. – С. 148-150.
 7. Біловус, Л. І. Дослідження рецепції Фрідріха Гельдерліна в Україні / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. –  Вип. 22. – С. 343-346. – Рец. на кн. : Чуловський, Б. Фрідріх Гельдерлін: особливості рецепції в Україні. – Дрогобич, 2006. –186 с.
 8. Біловус, Л. І. «Друга стать» в історії формування філософської думки / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 251-253.
 9. Біловус, Л. І. Жінка як текст: гендерний аспект / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. – Вип. 21. – С. 19-23.
 10. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 13. – С. 100-103.
 11. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. – 2004. – Вип. 33. – С. 246-254.
 12. Біловус, Л. І. Концепція інтертекстуальності: питання функціонування та рецепції / Л. І. Біловус //  Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми : наук. семінар. – Тернопіль, 2006. – С. 200-205.
 13. Біловус, Л. І. Навчання мови і гендер / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 44-49.
 14. Біловус, Л. І. Посвяти як елемент інтертекстуальності поезії В. Стуса / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. –Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 115-119.
 15. Біловус, Л. І. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи / Л. І. Біловус // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [ Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 6-8
 16. Біловус, Л. І. Ремінісценції як компонент інтертекстуальності тексту поезій В. Стуса / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 96-99.
 17. Біловус, Л. Мова як важливий чинник соціокультурної ідентичності нації та особистості / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 164-169.
 18. Біловус, Л. Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 12. – С. 115-123.
 19. Біловус, Л. Рецепція творчої постаті Т. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус // Вісник  Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 25-28.
 20. Біловус, Л. Творча особистість Т. Г. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус //       Zbiór raportów naukowych. «Współczesne tendencje w nauce i edukacji». – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 26-31.
 21. Біловус, Л. Фольклорна парадигма жіночої прози / Л. Біловус // Славістичні записки. – Тернопіль : ТЕІПО, 2008. – Вип. 3 (7). – С. 125-128.
 22. Біловус, Л. Формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Л. Біловус // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. ІV Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 224-225.
 23. Біловус, Л. І. Тарас Шевченко в україномовній періодиці США / Л. І. Біловус // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 11-12.
 24. Біловус, Л. І. Інформаційний простір: термінологічні пошуки та реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 75-80.
 25. Біловус, Л. І. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Український інформаційний простір : наук. журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ : у 2-х ч. – – К. : КНУКІМ, 2013. – Ч. 1. – С. 188-191.
 26. Біловус, Л. І. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 27-31.
 27. Біловус, Л. І. Український католицький університет в україномовній періодиці США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 33-37.
 28. Біловус, Л. І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Олена Конопліцька // Studia methodologica. – Тернопіль : Науково-редакційний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 167-174.
 29. Біловус, Л. І. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 45-48.
 30. Біловус, Л. І. Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – С. 74-77.
 31. Біловус, Л. І. Периодика украинской диаспоры США (1991-2013 гг.) как фактор сохранения национальной идентичности [Електронний ресурс ] / Л. І. Біловус // European Applied Sciences. – 2015. –  № 4. – P. 19-21.
 32. Біловус, Л. І. Роль україномовних періодичних видань США у формуванні та дотриманні родинних цінностей [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Canadian Journal of Education and Engineering. – Ottawa : Ottawa University Press, 2015. – № 2 (12), vol. III. – Р. 380-387.
 33. Біловус, Л. Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2016. - Вип. 17. - С. 42-51.
 34. Біловус, Л. Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 50-52.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / Л. І. Біловус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 608 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.
 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Біловус, Л. І. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль : GREG, 2009. – 32 с.
 2. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності як модус новаторства у творчих феноменах В. Стуса та І. Світличного / Л. І. Біловус. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 126 с.
 3. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2003. – 36 с.
 4. Біловус, Л. І. Українська мова : метод. вказівки та завдання до виконання самостійних робіт (для студентів І та ІІ курсів коледжу) / Л. І. Біловус. –Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 73 с.
 5. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : метод. рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання / Л. І. Біловус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 64 с.
 6. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2009. – 51 с.
 7. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 8. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 

Сторінка 1 із 20