Іванечко Неля Ростиславівна

1528803669 1517237322 ivanechko-n.rКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

Дисертації:

 1. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Іванечко, Неля Особливості формування маркетингової ії торговельно-розважального підприємства / Неля Іванечко // Наука молода : наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.14. – С. 31-34. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Іванечко, Неля Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Галицький економічний вісник. – 2010. –№ 3(28). – С. 69-73.
 3. Іванечко, Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2011. –№ 4. – С.164-167.
 4. Іванечко, Неля Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 1.
 5. Иванечко, Н. Р. Анализ существующих классификаций торгово-развлекательных центров [Электронный ресурс] / Н. Р. Иванечко // Современный научный вестник. – 2013. – № 7(146). – С. 73-78.
 6. Іванечко, Н. Р. Процес формування маркетингової ії [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 7 (146) . – С. 123-130.
 7. Іванечко, Н. Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 2(36). - С. 175-177.
 8. Ivanechko, N. The formation of shopping centers market in Ukraine [Electronic resource] / N. Ivanechko //Science and Education a New DimensionSer. Economics. – 2015. – Issue 1(72). – С. 6-8.
 9. Ivanechko, Nelia Strategies of shopping centers in Ukraine [Electronic resource] / Nelia Ivanechko // International Journal of Economics and Society. – 2015. – Issue 1. – С. 234-237.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.
 

Іванова Анна Миколаївна

1533031639 1517395625 267b4528Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іванова, Анна Миколаївна Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 232 с.
 2. Іванова, Анна Миколаївна Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Іванова, А. М. Пряме оподаткування в контексті розширення бази оподаткування в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 93-104.
 2. Іванова, А. М. Інструменти фіскальної консолідації та анліз їх застосування в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 100-115.
 3. Заклекта-Берестовенко, Олена Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці [Текст] / Олена Заклекта-Берестовенко, Анна Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 74-83.
 4. Іванова, А. М. Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 61-67.
 5. Іванова, Анна Рівень децентралізації бюджетних повноважень : українські реалії [Текст] / Анна Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 120-121.
 6. Іванова, Анна Соціально-економічні наслідки фіскальної консолідації [Текст] / Анна Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 154-155.
 7. Іванова, Анна Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / Анна Іванова // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 148-157.
 8. Маршалок, Тарас Фіскальна консолідація та фіскальна децентралізація – перспективи спільної реалізації в Україні [Текст] / Тарас Маршалок, Анна Іванова // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 154-155.
 9. Вацлавський, О. І. Система бюджетного контролю та методологічні засади її організації [Текст] / О. І. Вацлавський, А. М. Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 127-129.
 10. Іванова А. М. Вплив фіскальної консолідація на економічний розвиток держави [Текст] / А. М. Іванова // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 30 жовтня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 172-173.
 11. Іванова А. М. Децентралізація бюджетних повноважень: переваги та недоліки [Текст] / А. М. Іванова // Тенденції планування та реформування економіки в сучасних умовах: збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-прак. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 25-26 березня 2016 р.). – К.: Аналітичний центр “Нова Економіка”, 2016. – С. 109-111.
 12. Іванова А. М. Ефективність інструментів фіскальної консолідації в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 146-149.
 13. Іванова А. М. Прямі податки як основа наповнення місцевих бюджетів [Текст] / А. М. Іванова // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2016. – С. 195-198.
 14. Іванова А. М. Теоретико – організаційні засади виникнення конфлікту фіскальних інтересів центру та регіонів України [Текст] / А. М. Іванова // Економічний дискус: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 206 – 210.
 15. Іванова А. М. Теоретичний підхід до визначення змісту фіскальної консолідації [Електронний ресурс] / А. М. Іванова // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 16. Иванова А. Фискална консолидация: европейският опит и необходимостта от прилагането й в Украйна [Текст] / А. Иванова // Народностопански архив, 2016. – №4. – С. 52-65.
 17. Іванова А. М. Фінансова достатність місцевих бюджетів в умовах децентралізації [Текст] / А. М. Іванова // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (Львів, 18-19 березня 2016 року) / ГО “Львівська економічна фундація”. – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73.
 18. Іванова, А. М. Фіскальні дисбаланси в Україні та шляхи їх подолання [Текст] / Анна Іванова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2016. - Т. 21. - Вип. 7-1(49). - С. 137-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 182 с.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с. - До 50-річчя ТНЕУ.
 

Іващук Олег Тимофійович

Ivashchuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 2. Іващук, О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 68-79.
 3. Іващук, О. Моделювання оптимального поєднання джерел фінансового забезпечення підприємств міського електротранспорту / Олег Іващук, Володимир Костецький // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 12.– С. 128-135.
 4. Іващук, О. Стратегія інноваційного розвитку в післядипломній освіті / Олег Іващук // Університетська думка.– 2010.– № 1.– С. 2.
 5. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика / О. Т. Іващук, Н. Я. Кравчук // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 34-47.
 6. Крисоватий, А. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні / Андрій Крисоватий, Олег Іващук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 14-24.
 7. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 459-467.
 8. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 2. – С. 239-244.
 9. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 496-501.
 10. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіко-математичне моделювання [Текст]: навч. посіб. /за ред. О. Т. Іващука.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 704 с.
 2. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в управління виробництвом : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – К. : ІСДО, 1993. – 180 с.
 3. Іващук, О. Т. Методи дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 332 с.
 4. Іващук, О. Т. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA : навч. посіб. / О. Т. Іващук, О. П. Кулаїчев. – Тернопіль, 2001. –151 с.
 5. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 348 с.
 6. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в аграрному менеджменті : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Ч. 1. – 247 с.
 7. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі прийняття рішень : навч. посіб./ О. Т. Іващук, К. М. Березька, О. С. Башуцька. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 239 с.
 8. Іващук, О. Т. Кількісні методи податкового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 164 с.
 9. Іващук, О.Т.Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 262с.
 10. Іващук, О. Т. Методи та моделі прийняття інвестиційних рішень : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 17 с.
 11. Іващук, О. Т. Кількісні методи в бізнесі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Крок, 2010. – 550 с.
 12. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 260 с.
 13. Іващук, О. Т. Економіко-математичне моделювання в аграрному менеджменті [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 232 с.
 14. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 15. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 145 с.
 16. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 181 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Федорович, Р. В. Теорія економічного аналізу : економіко-математичний аспект [Текст] / Р. В. Федорович, О. Т. Іващук. – Підволочиськ : Поліграфіст, 1997. – 279 с.
 19. Руська, Р. В. Методи економіко-статистичних досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська, О. Т. Іващук. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 190 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Іващук, О. Т.   Економетрика [Електронний ресурс] : метод. рек. / О. Т. Іващук, Н. В. Дзюбановська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 164 с.

 

Івашук Юрій Петрович

ІвашукКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач кафедри економічної теорії, молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ

ПУБЛІКАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 233 с.
 2. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 23 с.

СТАТТІ:

 1. Івашук, Ю. П. Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(10), т. 1. - С. 285-291.
 2. Длугопольський, О. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / Олександр Длугопольський, Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 180-193.
 3. Івашук, Ю. П. Вплив масштабу корупційних практик на політико- інституційні показники розвитку сучасних господарських систем [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 5/3(19). - С. 63-66.
 4. Івашук Ю. П. Методологічні засади Індексу сприйняття корупції як індикатора масштабу корупційних практик в господарських системах / Ю.П. Івашук // Особливості модернізації фінансово-економічної системи: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (6–7.03.2014). – Ч. 2. – Київ, 2014. – С.73–75.
 5. Ivashuk Y. P. Simplifying the system of issuing permissions and registration to minimize corruption at modern economic systems (as based on Georgia experience) /Y.P. Ivashuk // Modern Scientific Achievements and Their Practical Application:International  Scientific and Practical Conference (October 20-22, 2014) – Dubai. – UAE. –2014. – p.81-83
 6. Івашук Ю. П. Сутнісна характеристика поняття господарська система в сучасній економічній науці / Ю.П. Івашук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (10–11.10.2014). – Херсон: ХДУ, 2014. – С.89–93.
 7. Івашук, Ю. П. Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 3(33). - С. 40-47.
 8. Длугопольський, О. В. «Розгул» корупції та рейдерства як фактор неефективності захисту прав власності [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Научные труды ДонНТУ. - 2013. -№ 2(44). - С.125-131.
 9. Ivashuk Y. P. Transparency efforts and measures directed on control of corruption with in public management system / Y.P. Ivashuk // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Сonference papers of the 1st International Scientific Conference (28.03.2013). – Stuttgart, Germany. – Р.36–37.
 10. Длугопольський, О. В. Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Мариуполь, 2012. - Вип. 1, Т. 1. - С. 74-79.
 11. Длугопольський, О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Економіка України. - 2012. - №9. - С.13-24. 
 12. Івашук, Ю. П. Вплив корупційної складової на соціально-економічний розвиток країн з трансформаційною економікою / Ю.П. Івашук // Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень: М-ли IX міжнар. наук.-практ. конф. (2–3.03.2012). – Ч. І. – Київ: Нова економіка, 2012. – С.6–7.
 13. Длугопольський, О. В. Актуальність впровадження офіційної методики оперативної просторово-структурної оцінки рівня корупції як механізму підвищення ефективності антикорупційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Нове в економічній кібернетиці. – 2011. – № 3. – С.25-36.
 14. Івашук, Ю. П. Передумови виникнення корупції в Україні у світлі нової інституціональної економічної історії [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал. - 2011. - №3(23). - С.104-108. 
 15. Івашук, Ю. П. Вплив явища корупції на економічне зростання країни / Ю. П. Івашук // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: Тези доп. міжнар. конф. молодих учених та студентів (27–28.03.2008). – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С.40–41.
 16. Івашук, Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 69-81.
 17. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 18. Івашук, Ю. П. Вплив корупції на конкурентоспроможність у контексті інноваційної діяльності та розвитку інформаційних технологій [Електронний рескрс] / Ю. П. Івашук // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – № 15. – С. 113-122.
 19. Івашук, Юрій Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки / Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 118-125.
 20. Козюк, Віктор Поведінкові основи побудови стимулюючих екорежимів [Текст] / Віктор Козюк, Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2019. – № 4. – С. 29 - 41.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Длугопольський О. В. Социальный капитал и коррупция: исследования экономических систем /Длугопольський О. В., Ивашук Ю. П./ Математическое моделирование экономических систем:текущие научные проблемы Восточной Европы – Monografiazbiorova. –Lublin: PolitechnikaLubelska, 2013. –с.57-66.
 2. Івашук Ю. П. Макроекономічна неефективність фінансового ринку в контексті проблеми корупції / Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: монографія / [М. Корягін, О. Чеберяко, О. Длугопольський та ін.]; під ред. О. Непочатенко. –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. –с.63-69.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Івашук, Ю. П. Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. 
 3. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Длугопольський, О. В. Основи експериментальної та поведінкової економіки [Текст] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 710-720.
 

Іващук Ірина Олегівна

ivaschuk-iryna-olegivna

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 622 с.
 2. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 37 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук, І. Регіональні аспекти діяльності митних органів України /І. Іващук //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.– Вип. 7.– С. 224-226.
 2. Іващук, І. О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн-членів СОТ та врахування національних інтересів /І. О. Іващук //Економіка та держава.– 2009.– № 2.– С. 6-9.
 3. Іващук, І. Тарифне регулювання торговельних потоків в умовах зростання економічної відкритості країн /Ірина Іващук //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 10.– С. 63-67.
 4. Іващук, І. О. Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 40-57.
 5. Іващук, І. О. Асиметрії позиціювання країн у глобальному просторі: митний аспект [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Митна безпека. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 33-43.
 6. Іващук І. О. Зовнішньоекономічна складова як імператив функціонування сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 2, т. І. – С. 146-149.
 7. Іващук, І. Митний контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності / І. Іващук // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70-77.
 8. Іващук, І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 350-359.
 9. Іващук, І. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – С. 24-30.
 10. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 11. Іващук, І. Аксіологічні передумови взаємодії країн в умовах глобальних трансформацій / І. Іващук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14. – С. 67-72.
 12. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 8-15.
 13. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 113-114.
 14. Іващук, І. О. Інтеграційні процеси на Європейському просторі: тенденції та виклики / І. О. Іващук //Інноваційна економіка. – 2012. – № 11.С. 3-8.
 15. Іващук, І. Інвестиційна привабливість регіону як передумова формування сприятливого інвестиційного клімату / Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2000.– Вип. 9.– С. 154-158.
 16. Іващук І. О. Позиціювання країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 69-76.
 17. Іващук, І. О. Сучасне європейське оподаткування [Електронний ресурс] / І. О. Іващук //Фінанси України.– 2001.– № 10.– С. 72-79.
 18. Сокольська, Ю. Й. Механізм ціноутворення в міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Ю. Й. Сокольська, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011.
 19. Маркович, В. І. Стратегії стійкого розвитку туризму [Електронний ресурс] / В. І. Маркович, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011. – С. 187-189.
 20. Юрій, С. Тенденції формування іміджу елітного економічного ВНЗ на ринку освітніх послуг України / Сергій Юрій, Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 107-120.
 21. Іващук, І. Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів / Ірина Іващук // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 286-295.
 22. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 23. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 24. Іващук, І. О. Інвестиційний розвиток країн в умовах посилення глобальних асиметрій [Електронний ресурс] / І. О. Іващук , В. З. Запухляк // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 7-8(1). – С. 13-17.
 25. Іващук, І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2013. – № 1(121). – С. 19-23.
 26. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 27. Іващук, І. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2012. – № 6(120). – С. 30-37.
 28. Іващук, І. О. Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності / Ірина Олегівна Іващук, Михайло Романович Орнат // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 309-316.
 29. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 30. Іващук, І. О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І. О. Іващук, М. Р. Орнат // Інноваційна економіка. – 2017. – № 1-2. – С. 5-12.
 31. Іващук, І. О. Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір / І. О. Іващук, Л. Т. Герман, О. С. Ксенжук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 6. - С. 155-162.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 4. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 301 с.
 5. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 6. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 180 с.
 7. Іващук, І. О. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 249 с.
 8. Войцещук, А. Д. Митна політика : фіскально-регулюючий аспект [Текст] / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук. – К. : Мануфактура, 2005. – 160 с.
 9. Іващук, І. О. Світова організація торгівлі [Текст] / І. О. Іващук // Митна справа : навч. посіб. : курс лекцій : у 3-х т. / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, С. М. Стопенчук, І. Г. Бережнюк ; за ред. А. Д. Войцещука. – К. : Мануфактура, 2006. – Т. 1.
 10. Иващук, И. О. Экономическая безопасность государства и ее стратегическое обеспечение [Текст] / И. О. Иващук // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 9-16.
 

Сторінка 1 із 3