Луців Богдан Любомирович

Богдан Любомирович Луців

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Луців, Богдан Любомирович Кредитно-інвестиційна діяльність банків України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Богдан Любомирович Луців.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 472 с.
 2. Луців, Богдан Любомирович Кредитно-інвестиційна діяльність банків України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Богдан Любомирович Луців.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 29 с.

СТАТТІ:

 1. Луців, Б. Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 67-77.
 2. Луців, Б. Bancassurance - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній / Богдан Луців, Олеся Притула // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 119-124.
 3. Луців, Б. Банківська система України: від зародження світової фінансової кризи до посткризових очікувань / Богдан Луців // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 126-134.
 4. Луців, Б. Банківська складова в економічному зростанні України / Б. Луців // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 60-66.
 5. Луців, Б. Детермінанти зовнішньої і внутрішньої заборгованості України в контексті політики відвернення фінансового банкрутства / Богдан Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 110-114.
 6. Луців, Б. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України / Б. Луців // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 14-21.
 7. Луців, Б. Прогнозування кількісного і якісного складу персоналу для забезпечення кадрових потреб комерційного банку / Б. Луців // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терн. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – № 8. – С. 149-152.
 8. Луців, Б. Стан та перспективи розвитку інфраструктури фондового ринку / Богдан Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 212-218.
 9. Луців, Б. Трансформаційні процеси на ринку цінних паперів: Україна і світ / Богдан Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 163-169.
 10. Луців, Б. Фондовий ринок України: правові засади функціонування / Б. Луців, Т. Стечишин // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 137-143.
 11. Луців, Б. Аналіз інституційних особливостей банків як учасників ринку цінних паперів / Б. Луців // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 100-103.
 12. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) /Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 13. Луців, Богдан Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України / Богдан Луців, Ольга Заславська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 89-102.
 14. Луців, Б. Л. Особливості функціонування іноземних банків на фінансових ринках країн Центральної та Східної Європи / Б. Л. Луців, Б. Б. Сас // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 44-47.
 15. Луців, Б. Л. Теоретична концептуалізація поняття «цінні папери» [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців, О. В. Метлушко.
 16. Луців, Б. Перебування в структурі Університету територіально-віддалених підрозділів створює можливість забезпечення навчально-виховного процесу високопрофесійним викладацьким колективом ТНЕУ / Б. Луців // Університетська думка. – 2007. – № 1-2. – С. 4.
 17. Луців, Б. Підготовку майбутніх банкірів - на якісну основу: [Про інститут банківського бізнесу ТАНГ] / Б. Луців // Академія. – 2004. – 23 листоп. (№ 37-43). – С. 4.
 18. Луців, Богдан ТНЕУ в системі Болонських і акредитаційних координат [Текст] / Богдан Луців // Університетська думка. – 2009. – 31 січ. (№ 1). – С. 1, 3-4.
 19. Луців, Б. Л. Інвестиційний потенціал комерційних банків [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців.
 20. Луців, Б. Л. Інституційні особливості банків як учасників ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 11-13.
 21. Луців, Б. Л. Передумови формування і розвитку інвестиційно-банківських інститутів України [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців // Экономика Крыма. – 2003. – № 10. – С. 46-50.
 22. Луців, Б. Реалізація заставленого майна і погашення проблемних кредитів з використанням векселів [Електронний ресурс] / Богдан Луців, Людмила Гащак.
 23. Луців, Б. Л. Сучасні аспекти лізингової діяльності банківських установ в Україні [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців // Вісник Університету банківськоїсправи Національного банку України. – 2012. – № 1 (13). – С. 189-192.
 24. Луців, Б. Л. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців, О. В. Метлушко.
 25. Луців, Б. Л. Формування портфеля корпоративних цінних паперів [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 139-144.
 26. Луців, Б. Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму розвитку туристично-рекреаційної сфери / Богдан Луців, Марія Рипкович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 17-26.
 27. Луців, Б. Банки в інвестуванні економічного розвитку України / Б. Луців // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 151-161.
 28. Луців, Б. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Богдан Луців, Павло Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 7-20.
 29. Луців, Б. Посткризовий модернізаційний шлях України в глобалізаційному вимірі / Богдан Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 202-207.
 30. Луців, Б. Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної сфери Закарпаття в умовах трансформації місцевого самоврядування / Богдан Луців, Марія Рипкович // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 166-178.
 31. Луців, Б. Л. Підвищення ліквідності кредитно-банківської системи України шляхом використання кредитної звітності [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців // Ефективна економіка : електр. наук. фах. видання. –  2011.
 32. Луців, Б. Л. Інтегровані банківські послуги на ринку банківських продуктів України [Електронний ресурс] / Б. Л. Луців // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.
 33. Луців, Б. Л. Інтеграційні шляхи до якісної системи західної освіти / Б. Л. Луців // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 44-56.
 34. Луців, Б. Л. Кластерний підхід до розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону як чинник посилення економічного потенціалу місцевого самоврядування / Б. Л. Луців, М. П. Рипкович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 223-232.
 35. Луців, Б. Л. Вища освіта України в координатах Болонського процесу / Б. Л. Луців // Перспективні шляхи й напрями вдосконалення освітньої системи у світлі Болонського процесу : міжнар. наук. вісник. – 2011. – Вип. 3 (22),  ч.  1. – С. 46-56.
 36. Луців, Б. Трансформація банківської сфери у новій парадигмальній стратегії розвитку України / Богдан Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 20-33.
 37. Луців, Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації / Б. Луців // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 20-32.
 38. Луців, Б. Дефібрилятори очікуваних змін у розвитку банківської системи України: уроки кризи / Богдан Луців // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 3. – С. 26-36.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Луців, Б. Л. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки [Текст] / Б. Л. Луців // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 8-20.
 2. Луців, Б. Л. Глобалізація та її вплив на банківську систему України [Текст] / Б. Л. Луців // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 20-29.
 3. Луців, Б. Л. Шляхи стратегічної трансформації банківської системи України в післякризовий період [Текст] / Б. Л. Луців // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 29-43.
 4. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 196 с.
 5. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 6. Луців, Б. Л. Іманентні ознаки і концептуалізація сутності інвестиційної діяльності банків [Текст] / Б. Л. Луців // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 51-69.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Болонський процес. Документи і матеріали / О. В. Кустовська, Б. Л. Луців, О. М. Гирила ; за ред. д.е.н., проф. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 136 с.
 2. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 3. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 4. Луців, Б. Л. Банківська діяльність в сфері інвестицій [Текст] / Б. Л. Луців. – Тернопіль : Економічна думка. Карт- бланш, 2001. – 320 с.
 5. Луців, Б. Л. Інвестиційний банківський портфель [Текст] / Б. Л. Луців. – К. : Лібра, 2002. – 192 с.
 6. Луців, Б. Л. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців. – К. : ІСДО, 1993. – 72 с.
 7. Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 266 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).
 8. Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 320 с.
 9. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. - 544 с.
 10. Луців, Б. Л. Загальні основи інвестування [Текст] / Б. Л. Луців // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 7-58.
 11. Луців, Б. Л. Міжнародні інвестиції [Текст] / Б. Л. Луців // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 335-364.
 12. Луців, Б. Л. Інвестиційне проектування [Текст] / Б. Л. Луців // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 365-398.
 

Луцишин Олег Орестович

lutsyshyn

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Луцишин, Олег Орестович Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Орестович Луцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 277 с.
 2. Луцишин, Олег Орестович Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Олег Орестович Луцишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Кравчук, Н. Детермінанти міжнародної економічної безпеки в умовах фінансової глобалізації / Наталія Кравчук, Олег Луцишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 93-99.
 2. Луцишин, З. Сучасні тенденції світового фінансового ринку / З. Луцишин, О. Луцишин // Фінансовий ринок України. – 2008. – № 9. – С. 3-10.
 3. Луцишин, З. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України / З. Луцишин, О. Луцишин // Фінансовий ринок України. – 2008. – № 11. – С. 6-12.
 4. Луцишин, О. Концептуальні основи кредитної кооперації та пасивні операції кредитних спілок на ринку фінансових послуг України / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 143-157.
 5. Луцишин, О. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України: проблеми та пріоритети розвитку / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 114-127.
 6. Терещенко, Г. М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г. М. Терещенко, О. О. Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 80-88.
 7. Юрій, С. І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки / С. І. Юрій, О. О. Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48-59.
 8. Луцишин, О. Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 69-85.
 9. Луцишин, О. Механізм трансформації заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг кредитними спілками / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 117-129.
 10. Луцишин, О. Проблеми міжнародної фінансової інтеграції в Україні / О. Луцишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 111-116.
 11. Луцишин, О. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок / О. Луцишин, О. Климчук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 207-217.
 12. Луцишин, О. Державне регулювання та механізм пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок України / О. Луцишин // Банківська справа. - 2013. - № 11-12. - С. 3-15.
 13. Луцишин, О. Ризики в діяльності фінансових установ України / О. Луцишин // Банківська справа. - 2014. - № 3-4. - С. 41-52.
 14. Луцишин, О. Забезпечення фінансової стійкості та надійності кредитних спілок в Україні / О. Луцишин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 174-188.
 15. Луцишин, О. О. Проблеми і перспективи розвитку страхового ринку України / Олег Орестович Луцишин, Софія Петрівна Данильчук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 81-88.
 16. Луцишин, О. О. Кредитні спілки – суб’єкти ринку фінансових послуг / О. О. луцишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут Міжнародних відносин, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 95-101.
 17. Луцишин, О. О. Валютно-фінансовий аспект співробітництва України з Європейським Союзом: досвід Польщі / О. О. Луцишин, З. О. Луцишин // Вісник Вроцлавського університету. – Польща : Вроцлав, 2008. – С. 157-171.
 18. Луцишин, О. О. Теорія та практика формування капіталу кредитними спілками у контексті надання фінансових послуг [Електронний ресурс] / О. О. Луцишин // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4 (43), ч. 2. – С. 102-110.
 19. Луцишин, О. О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Луцишин // Вісник НБУ. – 2013. – № 9 (211). – С. 22-27.
 20. Кізима, Т. О. Аналітичний огляд інфраструктури фінансового ринку України: інституційний аспект [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима, О. О. Луцишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 62-68.
 21. Луцишин, О. Як фінтех змінює світовий фінансовий порядок / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 2. – С. 102-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Луцишин, О. О. Фінансові ринки та управління фінансами [Текст] : Опорний конспект лекцій / О. О. Луцишин. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 136 с.
 2. Луцишин, О. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України: проблеми та пріоритети розвитку / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 3. – С. 114-127.
 3. Луцишин, О. О. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб / О. О. Луцишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 192 с.
 4. Луцишин, О. О. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О. О. Луцишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 192 с.
 5. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 6. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.
 

Лизун Марія Володимирівна

luzyn

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання : міжнародний та український аспекти [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 189 с.
 2. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання : міжнародний та український аспекти [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Лизун, М. Моделі економічного зростання світової та української економіки / М. Лизун //Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 154-163.
 2. Лизун, М. Економічне зростання: світовий досвід та український аспект / Марія Лизун //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 79-82.
 3. Лизун, М. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі / Марія Лизун, Андрій Лизун //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 120-122.
 4. Лизун, М. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання [Електронний ресурс] / Марія Лизун, Наталія Комар.
 5. Лизун, М. В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах викликів у світовій енергетиці [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар.
 6. Лизун, М. В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / М. В. Лизун // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5(2). – С. 266-271.
 7. Лизун, М. Забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі [Електронний ресурс] / Марія Лизун.
 8. Комар, Н. В. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-1. − С. 117−128.
 9. Лизун, М. В. Теорія та практика антиінфляційного регулювання [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2012. − № 2.
 10. Комар, Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / Наталія Комар, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-1. – С. 88-96.
 11. Komar, N. V. Besonderheiten der Entwicklung des Franchising: Europäische Tendenzen und ukrainischen Realien ⁄ N. V. Komar, M. V. Lyzun // Platzbestimung Ostöuropas in der Sozio-Ökonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 316-331.
 12. Лизун, М. Теорія оптимальних валютних зон як концептуальна основа регіональних валютних угруповань / Марія Лизун // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 312-334.
 13. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 14. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.
 15. Лизун, М. Тенденції розвитку регіональної економічної інтеграції: методологічний аспект / Марія Лизун // Журнал європейської економіки. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 85-101.
 16. Ліщинський, І. Концептуальні візії регіональної та глобальної безпеки / Ігор Ліщинський, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 148-161.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лизун, М. В. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку [Текст] / М. В. Лизун, І. О. Ліщинський // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 303-311.
 2. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Лизун, М. В. Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Лизун. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 453 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лизун, М. В. Адаптація норм і стандартів ЄС в Україні [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 52-60.
 2. Лизун, М. В. Виконання Україною критеріїв вступу та перспективи набуття членства в ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 402-412.
 3. Лизун, М. В. Процедура та критерії вступу до ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 4. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Лободіна Зоряна Миколаївна

Lobodina

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лободіна, Зоряна Миколаївна Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 255 с.
 2. Лободіна, Зоряна Миколаївна Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Лободіна, З. Вдосконалення фінансового контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів у галузі охорони здоров'я / Зоряна Лободіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 123-125.
 2. Лободіна, З. М. Доступність медичної допомоги для населення: проблеми та перспективи забезпечення / З. М. Лободіна // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – 2010. – Вип. 24. – С. 285–293.
 3. Лободіна, З. М. Моніторинг фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей / З. М.Лободіна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 296–301.
 4. Лободіна, З. М. Необхідність та напрями реформування управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей / З. М.Лободіна // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 126. – С. 58–60.
 5. Лободіна, З. М. Організаційні засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я / З. М.Лободіна // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 9 (87). – С. 177–185.
 6. Лободіна, З. М. Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров'я / З. М. Лободіна // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 88-97.
 7. Лободіна, З. М. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я дітей Подільського регіону: реалії та вектори реформування / Лободіна З. М. // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 117–123.
 8. Лободіна, З. Механізм ринку медичних послуг України в сучасних умовах / З. Лободіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 80-84.
 9. Лободіна, З. Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 140-150.
 10. Лободіна, З. Передумови формування альтернативних джерел фінансового забезпечення охорони здоров’я / Зоряна Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 78–82 .
 11. Лободіна, З. Правові засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я дітей / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 105-113.
 12. Лободіна, З. Прагматика і проблематика розподілу фінансових ресурсів закладів охорони здоров'я дітей / Зоряна Лободіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 115-119.
 13. Лободіна, З. Реформування системи оплати медичних послуг закладів охорони здоров’я дітей: перспективи запровадження глобального бюджету / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4. – С. 151–162.
 14. Лободіна, З. Сучасні підходи до ціноутворення в галузі охорони здоров'я / Зоряна Лободіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 133-136.
 15. Лободіна, З. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей / Зоряна Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 132–137.
 16. Лободіна, З. Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей: реалії формування та персективи зростання / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 73-84.
 17. Лободіна, З. М. Перспективні джерела фінансування підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я / З.М.Лободіна // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економіка. – 2005. – № 6. – С. 326–332.
 18. Лободіна, З. М. Практика і проблематика фінансового забезпечення загальної освіти в умовах соціально-економічних трансформацій / З. М. Лободіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 188–192.
 19. Лободіна, З. М. Стратегії управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей / З.М.Лободіна // Наука й економіка. – 2008. – № 1. – С. 65–73.
 20. Лободіна, З. М. Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення / З. М. Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 123–130.
 21. Лободина, З. Совершенствование финансового обеспечения учреждений здравоохранения Украины / Зоряна Лободина // Вестник Финансовой академии. – 2008. – № 4. – С. 194–197.
 22. Лободіна, З. М. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій в контексті проведення бюджетної реформи /З. М. Лободіна //Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 124-128.
 23. Лободіна, З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 17-24.
 24. Лободіна, З. Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів охорони здоров’я в умовах ринкових трансформацій / З. М. Лободіна, Я. М. Буздуган // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 16. – С. 100-106.
 25. Лободіна, З. М. Теоретико-правові засади формування фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей [Електронний ресурс] / З. М. Лободіна.
 26. Лопушняк, Г. С. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку охорони здоров'я / Г. С. Лопушняк, З. М. Лободіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 11. - С. 46-55.
 27. Лободіна, З. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 7-19.
 28. Лободіна, З. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні / З. Лободіна // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 69-79.
 29. Лопушняк, Г. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні / Г. Лопушняк, З. Лободіна, С. Скибиляк // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 131-142.
 30. Лободіна, Зоряна Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 69-82. 
 31. Лободіна, З. Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 29-42.
 32. Лободіна, З. М. Міжбюджетні трансферти: реалії надання та шляхи удосконалення в контексті зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування / Зоряна Миколаївна Лободіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 7. – С. 23-25.
 33. Лободіна, З. Практика і проблематика здійснення видатків місцевих бюджетів тернопільської області на соціальну сферу та соціальний захист населення / З. Лободіна // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 126-142.
 34. Лободіна, З. Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток [Електронний ресурс] / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 75-86.
 35. Лободіна, З. М. Оцінка впливу видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій та проблеми її здійснення / З. М. Лободіна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 70-75.
 36. Лободіна, З. М. Планування видатків бюджетів на охорону здоров’я в умовах реформи міжбюджетних відносин / З. М. Лободіна // Збірник наукових праць Перших наукових читань пам’яті С І. Юрія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 110-115. (Тернопіль, 26 листопада 2015 р.)
 37. Лободіна, З. М. Соціальна політика держави та роль бюджету у її реалізації / З. М. Лободіна, Н. О. Довжук // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць :  у 2-х ч. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 1. – С. 199-204.
 38. Лободіна, З. Практика і проблематика здійснення видатків місцевих бюджетів Тернопільської області на соціальну сферу та соціальний захист населення [Електронний ресурс] / Зоряна Лободіна // Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України : зб. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 10. – С. 126-142.
 39. Lobodina, Z. Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения в Украине: проблемы и пути усовершенствования  / Zoryana Lobodina, Galina Lopuszniak // Zeszyту naukowe: Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. – 2015. – № 1 (47). – С. 245 - 259.
 40. Дем'янишин, В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / Василь Дем'янишин, Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 77-88.
 41. Кізима Т. Проблеми вдосконалення бюджетної політики держави в контексті фіскальної децентралізації / КізимаТетяна, Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 7-19.
 42. Лободіна, З. М. Принципи формування та функціонування бюджетного механізму / Зоряна Миколаївна Лободіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 4-9.
 43. Лободіна, З. Теоретико-методологічні засади бюджетного механізму / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018. – Вип. 1 – С. 45-55.
 44. Лободіна, З. Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 69-85.
 45. Лободіна, З. М Архітектоніка бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / З. М. Лободіна // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 1. – C. 45-57.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 6. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. проф. О. П. Кириленко, І І. Білоус, Б.С. Малиняк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 430 с. – Із змісту : Лободіна З. М. Проблема доступності медичної допомоги для населення.С. 162-177.
 7. Лободіна, З. М. Сучасні тенденції реформування пенсійної системи в Україні [Текст] / З. М. Лободіна // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 251-266.
 8. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 9. Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с.
 10. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 11. Лопушняк, Г. С. Фінансові аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку охорони здоров'я [Текст] / Г. С. Лопушняк, З. М. Лободіна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 284-296.
 12. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем’янишин [та ін.]; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль :Економічна думка, 2010. – 423 с.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Лободіна, З. М. Видатки бюджету на загальну освіту [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 478-488.
 5. Лободіна, З. М. Видатки на охорону здоров'я [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 501-510.
 6. Лободіна, З. М. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 167-173.
 7. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 8. Лободіна, З. М. Особливості планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] / З. М. Лободіна // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 200-211.
 9. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення курсу "Бюджетна політика і бюджетне планування" : метод. вказівки [Текст]: / З. М. Лободіна, Г. Б. Погріщук – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2010. – 72 с.
 2. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу "Бюджетна система" : метод. вказівки для слухачів від. післядипломної освіти і підвищення кваліфікації[Текст]: / З. М. Лободіна, М. М. Тріпак – : Тернопіль ТНЕУ, 2010. – 42 с.
 3. Програма стажування студентів V курсу факультету фінансів ОКР "Магістр" : метод. вказівки [Текст]: / З. М. Лободіна, О. П. Кириленко –: Тернопіль ТНЕУ, 2009. – 18 с.
 4. Програма фахового, переддипломного та педагогічного стажування: метод. вказівки для студ. очної. форми навчання ОКР "Магістр" спец. 8.050104 “Фінанси в органах Державного казначейства України” [Текст]: / З. М. Лободіна, С. І. Юрій, Л. М. Безгубенко, В. Г. Дем’янишин – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 32 с.
 5. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу "Фінансове адміністрування та менеджмент державних установ та організацій" : метод. вказівки для студ. очної та заоч. форми навчання [Текст]: / З. М. Лободіна, Г. Б. Погріщук, Т. В. Польова – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 93 с.
 6. Програма переддипломної, виробничої та педагогічної практики: метод. вказівки для студ. студентів V курсу факультету денної форми навчання ОКП "Спеціаліст" спец. 7.050104 “Фінанси в органах Державного казначейства України” [Текст]: / З. М. Лободіна, С. І. Юрій, Л. М. Безгубенко, В. Г. Дем’янишин – Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 13 с.
 7. Програма практики фахового, переддипломного та педагогічного: метод. вказівки для студ. студентів V курсу факультету фінансів денної форми навчання ОКР "Магістр" спец. 8.050104 “Фінанси в органах Державного казначейства України” [Текст]: / З. М. Лободіна, С. І. Юрій, Л. М. Безгубенко, В. Г. Дем’янишин – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 13 с.
 8. Лободіна, З. М. Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів [Текст] / З. М. Лободіна // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 26-31.
 9. Лободіна, З. М. Формування дохідної бази місцевих бюджетів [Текст] / З. М. Лободіна // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 39-43.
 

Ліщинський Ігор Орестович

Кафедра міжнародної економіки

lischynskyy

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 247 с.
 2. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Ліщинський, Ігор Агломерація інноваційного виробництва в країнах "Старої Європи" / Ігор Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 145-157.
 2. Ліщинський, Ігор Нова економічна географія та альтернативні концепції агломерації виробництва / Ігор Ліщинський // Журнал європейської економіки. – 2009. – вересень (№3). – С. 241-264.
 3. Ліщинський, Ігор Формування агломераційної політики в країнах ЄС / Ігор Ліщинський // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 78-80.
 4. Ліщинський, І.Механізм реалізації інвестиційно-інноваційної політики на основі кластерної моделі в Україні [Електронний ресурс] / І. Ліщинський // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2011.  Вип. 16.  С. 138-148.
 5. Уніят, А. В. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині[Електронний ресурс] / А. В. Уніят, І. О. Ліщинський // Ефективна економіка. –2012.
 6. Ліщинський, І. Стратегія формування полюсів зростання в Болгарії / Ігор Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 61-71.
 7. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 8. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.
 9. Ліщинський, І. Концептуальні візії регіональної та глобальної безпеки / Ігор Ліщинський, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 148-161.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лизун, М. В. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку / М. В. Лизун, І. О. Ліщинський // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 303-311.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

 ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Сторінка 1 із 10