Оприсок Мирослава Дмитрівна

1608188684 oprisok-miroslava-dmitrvna-5ВСП Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Оприсок М. Д. Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Ужгород : УНУ, 2008. 20 с.
 2. Оприсок М. Д. Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Ужгород : УНУ, 2008. 229 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Оприсок М. Аналіз ефективності регіональних проектів і програм розвитку: проблеми методології та вплив на якість регіонального економічного менеджменту. Економічний аналіз / гол. ред Шкарабан С.І. Тернопіль, 2008. № Вип. 2 (18). С. 64–67.
 2. Оприсок М. Д. Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів / М. Д. Оприсок // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 50-57.
 3. Оприсок М. Аналіз ефективності регіональних проектів і програм розвитку: проблеми методології та вплив на якість регіонального економічного менеджменту./ М.Д. Оприсок // Молодь,освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 27-28 березня 2003р.; У 5-ти т./ Редкол.: М.І.Шкіль (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – Т.4. – С. 249–252.
 4. Оприсок М.Д. Управління інвестиційними ризиками/ М.Д. Оприсок // Наукові студії. Вісник Тернопільського комерційного інституту. – Тернопіль, 2003. – С. 42-45.
 5. Оприсок М.Д. Теорії регіональної економіки та їх вплив на розвиток вітчизняної регіоналістики   / М.Д. Оприсок // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. –– С. 114-118.
 6. Оприсок М.Д. Оцінка ефективності регіональних програм в Тернопільській області / Мирослава Оприсок, Василь Мартинюк, Богдан Корецький // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С. 103-107.
 7. Оприсок М.Д. Стратегія розвитку зовнішніх економічних зв’язків Тернопільської області / М.Д. Оприсок, // Наукові студії. Вісник Тернопільського комерційного інституту. Випуск 2 . – Тернопіль, 2007. – С. 37- 41.
 8. Oprysok Myroslava. Difgnoscation (Diagnostics) of the Business Processes in Management of Enterprise on the Regional Level. /M. Oprysok // Economics: Current Affairs and Prospects. Materials of Conference Wisconsin International University (USA) in Ukraine. – 23.03.2007.– Kyiv. – 2007.– P. 163-165.
 9. Оприсок М.Д. Регіональний кластер у контексті структурної перебудови економіки Тернопільської області / М.Д. Оприсок // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1(17). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 62-66.
 10. Оприсок М.Д. Підтримка малого та середнього бізнесу: досвід європейських країн / М.Д. Оприсок // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Матеріали ІХ науково-практичної конференції 30 листопада 2007р. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007.– С. 322-326.
 11. Оприсок М.Д. Основні складові стратегічного менеджменту в регіональній системі підтримки підприємництва / М.Д. Оприсок // Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем” (Збірник тез доповідей), м. Івано-Франківськ 6-8 грудня 2007р. Івано-Франківськ, 2007. – С.68-71.
 12. Оприсок М.Д. Роль підприємництва у соціально-економічному розвитку регіональних суспільних систем. / М.Д. Оприсок // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем (Збірник наукових праць). Вип.5 (67) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп.ред. д.е.н., проф. Є.І.Бойко.– Львів, 2007.– С.79-88.
 13. Оприсок М.Д. Нормативне забезпечення діяльності регіональних організацій з розвитку підприємництва / М.Д. Оприсок // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2007, м. Львів)/ Відп. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьмін. – Львів: НВФ“Українські технології”,2007.– С.200-204.
 14. Оприсок М.Д. Соціальне партнерство: реалізація принципів в розвитку регіонального бізнесу та соціальної сфери / М.Д. Оприсок // Економіка України напередодні входження у європейські та світові структури. Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів, викладачів Тернопільського комерційного інституту (14 травня 2008р., м. Тернопіль) – Тернопіль: ПП “Лідер”, 2008. – С. 176-179.
 15. Оприсок М.Д. Розвиток інфраструктури підприємництва в Тернопільській області / М.Д. Оприсок // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 1 червня 2008 р. Сімферополь: Видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 34-37.
 16. Опрысок М. Опыт реализации программ развития и поддержки предпринимательства / Мирослава Опрысок // Предпринимательство в Беларуси: Опыт становления и перспективы развития. Материалы VІ Международной научно-практической конференции, г.Минск, 15 апреля 2009 г. – с. 79-81
 17. Оприсок М.Д. Підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах./М.Д. Оприсок// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації. Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2009, Тернопіль)/ відп. ред. к.е.н., проф. В.Ф.Мартинюк.– Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2009. – С.172-174.
 18. Опрысок М. Государственная регуляторная политика поддержки предпринимательства региона. / М.Д. Опрысок // Предринимательство . Научный журнал, г. Минск. – 2009.
 19. Оприсок М.Д. Принципи побудови і функціонування системи підтримки малого і середнього бізнесу в Тернопільській області. / М.Д. Оприсок // Галицький економічний вісник. Науковий журнал.– Видавництво ТДТУ ім.І.Пулюя – №3(24),2009 р.
 20. Оприсок М.Д. Інституціональні фактори розвитку підприємництва в системі регіонального менеджменту / М.Д. Оприсок // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Ужгород, Випуск № 31, 2010.
 21. Оприсок М.Д. Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в Україні. / М.Д. Оприсок // Галицький економічний вісник. Науковий журнал.– Видавництво ТДТУ ім.І.Пулюя № 1 (30), 2011 р. – С.5-10.
 22. Оприсок М.Д. Вплив трансакційних витрат на інституційне середовище підприємницьких структур. / М.Д. Оприсок// Матеріали Всеукраїнського семі-нару молодих учених та студентів Сімферополь.– Саки Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів «Участь України у глобалізаційних процесах» 14-15 квітня 2011року, ПП «Підприємство Фєнікс».
 23. Оприсок М.Д. Діяльність міжнародних інституцій з підтримки підприємництва на регіональному рівні: перспективи для України. /М.Д. Оприсок// Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. . Ужгород, Випуск № 32 2011.
 24. Оприсок М.Д. Соціальне партнерство в розвитку підприємництва: зарубіжний дос-від та перспективи для України. /М.Д. Оприсок //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» №6(9) 2011. С. 20-24.
 25. Оприсок М.Д. Розвиток малого бізнесу в економіці Великобританії: перспективи для України / М.Д. Оприсок// Наукові студії . Випуск 12, 2012 Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут» - С.149-154.
 26. Оприсок М.Д. Проблеми методології визначення ефективності регіональних проектів і програм розвитку / М.Д. Оприсок// Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації». 23 березня 2012 р. м. Тернопіль - С.212-215.
 27. Оприсок М.Д. Організація самостійної роботи студента під керівництвом викладача / М.Д. Оприсок// Матеріали науково-методичного семінару на тему: «Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти» 25 січня 2013 року. - Тернопіль.– С.35-41.
 28. Оприсок М.Д. Інституціональні чинники розвитку підприємництва в регіоні / М.Д. Оприсок// Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації. Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції 25 квітня 2013 р. м. Тернопіль:. – С. 183- 185.
 29. Оприсок М.Д. Регіоналістика України в контексті теорій регіональної економіки / М.Д. Оприсок // Наукові студії . Випуск 16 Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», м. Тернопіль 2014 р.– С.67-73.
 30. Оприсок М.Д. Теоретико-методичні аспекти організації та контролю самостійної роботи студентів / М.Д. Оприсок// Матеріали науково-методичного семінару на тему: «Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти» 25 лютого 2014 року.- Тернопіль.– С.41-44.
 31. Оприсок М.Д. Маркетинговий потенціал підприємства: стратегічний аспект / М.Д. Оприсок// Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції 17 квітня 2014 р. м. Тернопіль:. – С. 101-103.
 32. Oprysok M. European institutes of development of enterprising: possibilities for Ukraine. I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problem zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji” . – Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – 2014. – P. 38-40.
 33. Оприсок М.Д. Інтерактивні технології в навчальному процесі / М.Д. Оприсок// Матеріали науково-методичного семінару на тему: «Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти», 26 березня 2015 року, – м. Тернопіль 2015.– С. 39-43.
 34. Оприсок М. Проблеми підтримки малого та середнього бізнесу. /М.Д. Оприсок// Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»3–4 квітня 2015 р. м. Івано-Франківськ.
 35. Оприсок М.Д. Європейський досвід підтримки підприємництва. / М.Д. Оприсок// Екстерналії та детермінанти глобальних економічних процесів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16 квітня 2015 р. м. Тернопіль:. – С. 120-122.
 36. Оприсок М.Д. Стратегії інноваційного розвитку суб‘єктів підприємництва в регіоні. /М.Д. Оприсок //«Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2015 р. м. Ужгород - Мукачево:. – С. 258-260.
 37. Оприсок М. Азійський досвід реалізації програм розвитку та підтримки підприємництва: Перспективи для України. /М.Д. Оприсок //«Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 2, 15-16 квітня 2016 р. м. Ужгород вид-во «ФОП Сабов А.М.». – С. 56-59.

 

 

 

Омецінська Ірина Ярославівна

ometsinska

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 235 с.
 2. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Омецінська, І. Зобов'язання як категорія бухгалтерського обліку / І. Омецінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 228-231.
 2. Омецінська, І. Сутність забезпечень, порядок їх визначення та оцінки / Ірина Омецінська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 16. – С. 285-288.
 3. Омецінська, І. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі на основі аналізу структури власного капіталу та зобов’язань / Ірина Омецінська // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 285-288.
 4. Омецінська, І. Я. Зобов'язання перед постачальниками та підрядниками: сутність, умови визнання та облік / І. Я. Омецінська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 264-267.
 5. Омецінська, І. Структура витрат відповідно до податкового та бухгалтерського законодавства / Ірина Омецінська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 367-372.
 6. Омецінська, І. Я. Особливості утворення та порядок визнання зобов’язань за видами [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 3. – С. 28-34.
 7. Омецінська, І. Я. Проблеми визнання зобов’язання як категорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, ч. 2. – С. 244-248.
 8. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку та оподаткування позик як форми залученого капіталу підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 233-237.
 9. Омецінська, І. Я. Організація обліку розрахунків з постачальниками / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. проф. Б. М. Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 155-159.
 10. Омецінська, І. Я. Забезпечення: порядок визнання та відображення у балансі [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Наукові записки. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 121-127.
 11. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку зобов’язань за векселями виданими [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 157-164.
 12. Шарко, І. Я. Критерії визнання та класифікація зобов’язань за національними стандартами [Електронний ресурс] / І. Я. Шарко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 3. – С. 197-204.
 13. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку кредитів банку / І. Я. Омецінська // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні : наук. збірник. – Львів : Інтереко, 2005. – Спец. вип. 15, ч. 2. – С. 652-658.
 14. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку довготермінових зобов’язань [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 2. – С. 92-98.
 15. Омецінська, І. Проблеми розрахунків з субпідрядниками – учасниками будівельного процесу [Електронний ресурс] / Ірина Омецінська // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 133-137.
 16. Омецінська, І. Я. Оцінка ліквідності будівельних підприємств та їх платоспроможності [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Житомир, 2007. – № 4 (42). – С. 142-148.
 17. Омецінська, І. Я. Проблеми визнання зобов’язання як категорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, ч. 2. – С. 244-248.
 18. Омецінська, І. Роль аналізу зобов’язань будівельних підприємств та методика його здійснення [Електронний ресурс] / Ірина Омецінська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 149-155.
 19. Омецінська, І. Я. Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 14. – С. 221-227.
 20. Омецінська, І. Я. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 8.
 21. Омецінська, І. Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 131-141.
 22. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.
 23. Омецінська, І. Облік як інформаційна база для реалізації соціальної політики в управлінні підприємством / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 125-137.
 24. Омецінська, І. Особливості формування повної собівартості продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку для цілей ціноутворення / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 120-133.
 25. Задорожний, З.-М. Проблемні аспекти обліку фінансових результатів у будівництві / Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 225-237.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Омецінська, І. Я. Облік довготермінових зобов'язань [Текст] / І. Я. Омецінська // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 243-259.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, І. Я. Омецінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 288 с.
 2. Омецінська, І. Я. Інформаційне забезпечення та порядок зобов’язань / І. Я. Омецінська // Концепція розвитку бухгалтерськог аудиту в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 276-293.
 3. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 4. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 

Охота Віталій Іванович

ohota

Кафедра міжнародного бізнесу та туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 220 c.
 2. Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Л. И. Организационно-правовые аспекты привлечения иностранного капитала в экономику Украины [Электронный ресурс] / Л. И. Михайлишин, В. И. Охота.
 2. Охота, В. І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності /В. І. Охота //Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 44-47.
 3. Охота, В. Теорії міжнародної конкурентоспроможності національних економік та їх вплив на зовнішньоекономічну політику держави [Електронний ресурс] / В. Охота // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. — С. 5-11.
 4. Охота В. І. Вплив світової фінансової кризи на рівень конкурентоспроможності держави в контексті глобалізації [Електронний ресурс] / В. І. Охота, В. З. Запухляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2011. – № 17. – С. 430-438.
 5. Охота, В. І. Міжнародні конкурентні відносини країн в умовах глобального економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Збірник наукових праць «Проблеми підвищення ефективності інфраструктури ». – Київ. – 2011. – С. 150-161.
 6. Охота, В. І. Моделі нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Наука й економіка. – 2011. – № 1. – С. 156-162.
 7. Охота В. І. Організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світогосподарського розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота .
 8. Охота, В. І. Формування конкурентних переваг ТНК в умовах глобалізації / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 82-88.
 9. Охота, В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК / Віталій Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19.
 10. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 11. Охота, В. І. Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені / Віталій Іванович Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 84-90.
 12. Охота, В. І. Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – С. 84-88.
 13. Охота, В. І. Вплив інноваційних процесів на конкурентоспроможність ТНК [Електронний ресурс] / В. І. Охота.
 14. Охота, В. Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями [Електронний ресурс] / Віталій Охота // Галицький економічний вісник. - 2014. - № 1. - С. 35-41.
 15. Охота, В. І. Інновації як основа конкурентоспроможності ТНК [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Сталий розвиток економіки. - 2013. - №5(22). - С.216-224.
 16. Охота, В. І. Міжнародна конкурентоспроможність країни – як пріоритетний фактор її економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Економіка. Фінанси. Право. - 2014. - Вип. 9-1. - С. 8-14.
 17. Охота, В. І. Сучасні реалії розвитку туристичного бізнесу в Тернопільській області [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 3. - С. 49-53.
 18. Охота, В. І. Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Бізнес Інформ. - 2014. - № 9. - С. 195-199.
 19. Охота, В. І. Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг [Електронний ресурс] / Віталій Іванович Охота, Тетяна Ярославівна Сагайдак // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 193-197.
 20. Охота, В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії / В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 46-49.
 21. Охота, В. І. Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері готельних послуг / В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – C. 80-83.
 22. Брич, В. Я. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні / В. Я. Брич, В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 9-12.
 23. Брич, В. Я. Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг [Текст] / В. Я. Брич, В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 22-25.
 24. Охота, В. І. Сучасні конкурентні стратегії щодо збільшення внутрішніх туристичних потоків / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – C. 107-113.
 25. Охота, В. І. Показники якості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) / В. І. Охота, В. Я. Брич // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – C. 68-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.
 2. Брич, В. Я. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 212 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності : теорія, методологія, практика [Текст]: навч. посіб. (курс лекцій) / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 3. Брич, В. Я. Підприємство туристичної індустрії як об'єкт управління [Текст] / В. Я. Брич, С. І. Гунько, В. І. Охота // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 13-28.
 4. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Островерхов Віктор Михайлович

ostroverchov

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету економіки та управління

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Островерхов, Віктор Михайлович. Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Островерхов Віктор Михайлович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 224 с.
 2. Островерхов, Віктор Михайлович. Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Островерхов Віктор Михайлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2003. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Дмитрів, Т. Заробітна плата як джерело підвищення рівня добробуту громадян / Т. Дмитрів, О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 171-173.
 2. Дяків, О. Заходи щодо реабілітації та активізації життєдіяльності інвалідів в регіоні / О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 79-83.
 3. Качан, Є. Державне регулювання сільського ринку праці / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 90-95.
 4. Качан, Є. Основні напрямки проведення моніторингу соціально-трудової сфери / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – Вип. 11. – С. 97-100.
 5. Коцур, А. Концептуальні підходи щодо запровадження обов'язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу / А. Коцур, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 98-104.
 6. Островерхов, В. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення концепції зайнятості України в умовах кризи / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – Вип. 14. – С. 62-65.
 7. Островерхов, В. Демографічна ситуація в контексті формування сільського ринку праці регіону / В. Островерхов, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 131-137.
 8. Островерхов, В. Особливості становлення соціального партнерства в Україні / В. Островерхов, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 94-97.
 9. Островерхов, В. Теоретико-методологічне підгрунтя розвитку сільського ринку праці України / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – Вип. 9. – С. 126-129.
 10. Островерхов, В. Теоритичні підходи до вивчення сегментації сільського ринку праці / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 162-168.
 11. Островерхов, В. Формування ринку праці в сільському господарстві України під впливом трансформаційних процесів / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 205-209.
 12. Дяків, О. П. Особливості формуванням корпоративної культури та її вплив на розвиток трудового потенціалу підприємства / О .П. Дяків, В. М. Островерхов, М.В. Іванюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 14, ч.І.
 13. Островерхов, В. Теоретичні аспекти регулюваня ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні : [на прикладі Тернопільської області] / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 71-78.
 14. Качан, Є. Зайнятість населення як складова ринку праці [Електронний ресурс] / Євген Качан, Віктор Островерхов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 12-16.
 15. Островерхов, В. М. Кластерна модель інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / В. М. Островерхов, І. М. Білецька // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2011.
 16. Коцур, А. С. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – К : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 585-595.
 17. Островерхов, В. М. Перспективи в’їзного туризму в Україні / В. М. Островерхов, М. Я. Семчій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 350-351.
 18. Баб'як, Г. П. Зайнятість - головна умова використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як, В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 20-27.
 19. Островерхов, В. Підвищення конкурентоспроможності персоналу як напрям інноваційної діяльності підприємства / Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 100-110.
 20. Островерхов, В. М. Регулювання зайнятості населення та функціонування ринку праці України: соціальні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Островерхов, Г. П. Баб’як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – 2010. – Спец. вип., т. 3. – С.256-262.
 21. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 22. Островерхов, В. Еволюція наукових поглядів дослідження людського капіталу / Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 63-66.
 23. Островерхов, В. М. Актуальні питання прогнозування розвитку водного господарства / В. М. Островерхов, В. В. Файфура // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1998. – № 6, ч. ІІ. – С. 48-51.
 24. Островерхов, В. М. Еволюція моделей ринку праці зарубіжних країн та його сучасний стан в Україні / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 241-247.
 25. Островерхов, В. М. Таксономія густоти сільського населення і кліматичного фактора в Україні / В. М. Островерхов, М. О. Ковтонюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 77-82.
 26. Островерхов, В. М. Аналіз і оцінка регіонального ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 3. – С. 188-193.
 27. Островерхов, В. М. Трудові відносини і проблеми формування системи соціального партнерства в Україні / В. М. Островерхов, С. Ю. Трубич, О. Синицький [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 2. – С. 132-136.
 28. Островерхов, В. М. Шляхи підвищення ефективності функціонування регіонального ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 5. – С. 182-186.
 29. Островерхов, В. М. Особливості формування і функціонування ринку праці в сільській місцевості / В. М. Островерхов, Є. П. Качан // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. збірник. – Київ : РВПС України НАН України, 2002. – Вип. 17. – С. 87-97.
 30. Островерхов, В. М. Економічні та інституційні чинники аграрної реформи та їх вплив на розвиток сільського ринку праці / В. М. Островерхов, В. В. Файфура // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Ринок праці та зайнятість : зб. наук. праці. – Донецьк, 2003. – С. 88-93.
 31. Островерхов, В. М. Теоретичні підходи до вивчення сегментації сільського ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – Вип. 8. – С. 162-168.
 32. Островерхов, В. М. Соціальна політика і її рівні: концепції, моделі та інтереси України / В. М. Островерхов, О. П. Дяків, Т. Дмитрів // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – Вип. 10. – С. 166-171.
 33. Островерхов, В. М. Шляхи покращення роботи служби зайнятості / В. М. Островерхов, О. П. Дяків, Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 28-33.
 34. Островерхов, В. М. Етапи становлення соціального партнерства в Україні / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 13. – С. 97-100.
 35. Островерхов, В. М. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 20. – С. 91-95.
 36. Цісецький, О. Формування системи управління конфліктами в організації / Орест Цісецький, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 77-81.
 37. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Островерхов, В. М. Розвиток персоналу підприємства в умовах кризи [Текст] / В. М. Островерхов // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 356-370.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.
 3. Островерхов, В. М. Підвищення конкурентоспроможності персоналу в інноваційному маркетингу підприємства [Текст] / В. М. Островерхов // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 321-335.
 4. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 5. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Островерхов, В. М. Ринок праці аграрно-промислового регіону та механізм його регулювання в умовах кризової економіки [Текст] / В. М. Островерхов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 115-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дяків, О. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – Тернопіль, 2011. – 314 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Островерхов, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Островерхов, О. П. Дяків. – Тернопіль, 2012. – 242 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 8. Островерхов, В. М. Форми та системи заробітної плати [Текст] / В. М. Островерхов // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 162-187.
 9. Островерхов, В. М. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин [Текст] / В. М. Островерхов // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 214-223.
 10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Дяків, О. П. Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов ; 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 288 с.
 

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

БЕРДАДІНА

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 250 с.
 2. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Богач, Ю. А. Інституційні проблеми державних закупівель у системі функціонування державного сектора [Електронний ресурс] / Ю. А. Богач, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. № 7. – С. 100-104.
 2. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії державних та недержаних структур з питань підтримки бізнесу в регіоні [Електронний ресурс] / О. Овсянюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 2002. - № 6. – С. 80-83.
 3. Овсянюк, О. Взаємодія секторів економічної системи в рамках державних закупівель / Олександра Овсянюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 2. - С. 55-57.
 4. Овсянюк, О. Компаративний аналіз системи державних закупівель країн Європейського Союзу / О. Овсянюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14 - С. 173-176.
 5. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрями вдосконалення елементів процедурної підсистеми механізму державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 5. – С. 14-16.
 6. Овсянюк-Бердадіна, О. Об'єктивна необхідність та напрямки вдосконалення функціональної підсистеми механізму держаних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України.– 2008. – № 3. – С. 25-34.
 7. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі послуг як інструмент регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна.
 8. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі: макроекономічний аспект / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2006. - Вип. 5. - С. 5-7.
 9. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрямки удосконалення інформаційного та аналітичного супроводу здійснення державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 407-409.
 10. Овсянюк-Бердадіна, О. Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. - № 22. - С. 188-194.
 11. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Оцінка цінового критерію під час держзакупівлі [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Дердаівні закупівлі. – 2010. - № 4. – С.27-30.
 12. Овсянюк-Бердадіна, О. Проблеми становлення інституційної бази механізму державних закупівель [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. - № 3. – С. 25-29.
 13. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Концептуальні підходи до моделювання системи державних закупівель послуг / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економіка та держава. – 2010. - № 6. – С. 96-99.
 14. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Системний аналіз механізму організації і проведення державних закупівель послуг [Електронний ресурс] / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.
 15. Смиричинский, В. В. Інтерфейс (взаємозв'язок) логістичного менеджменту державних закупівель з маркетингом [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна.
 16. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 8. - С. 20-22.
 17. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / В. В. Смиричинський, О, Ф. Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України.– 2009. – № 7. – С. 12-19.
 18. Смиричинський, В. В. Державні закупівлі як фактор формування соціальної політики та якості життя в Україні / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 10. - С. 177-182.
 19. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Управлінські інновації: теорія та практика / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Р. Б. Сивак // Проблеми науки. – 2011. – № 9. – С. 40-43.
 20. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Соціальна відповідальність як складова концепції сталого розвитку / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 135-137.
 21. Овсянюк-Бердадіна, О. Соціальна відповідальність як інноваційна компонента діяльності вітчизняних підприємств / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 139-143.
 22. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Напрямки підвищення соціальної спрямованості системи державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода. Зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. Екон. ун-ту. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 71-75.
 23. Смиричинський, В. Державні закупівлі як чинник формування соціальної політики та якості життя в Україні / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бардадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 12. – С. 16-19.
 24. Смиричинський, В. Аспекти наукової доктрини формування логістичної системи державних закупівель / В. Смиричинський, О. Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 2. – С. 32-38.
 25. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії органів державного управління та підприємницьких структур [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк.
 26. Овсянюк-Бердадіна, О. Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т. 15.– С. 101-105.
 27. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Особливості процесу управління командними змінами в дистрибюційній компанії [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економічний простір. – 2014. - № 88. – С. 229-238.
 28. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 117-121.
 29. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Логістична концепція державного посередництва: сприяння підприємництву чи співучасть в корупції? / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, В. В. Смиричинський // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. Сер. Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7 (26), ч. 4. – С. 237-251.
 30. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 31. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, П. П. Микитюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 60 с.
 2. Овсянюк-Берданіна, О. Ф. Менеджмент : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Ф. Овсянюк-Берданіна. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 80 с.
 

Сторінка 1 із 6