Хрупович Світлана Євгенівна

1537781917 0104d0b0d0b0d0b0

Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хрупович Світлана Євгенівна Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 202 арк.
 2. Хрупович, Світлана Євгенівна Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Хрупович, С. Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності [Текст] / С. Є. Хрупович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 23-26.
 2. Королюк, Т. М. До питання обліку статутного капіталу акціонерного товариства / Т. М. Королюк, С. Є. Хрупович // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(2). - С. 106-114.
 3. Хрупович, С. Формування регіональної політики ефективного використання грошових переказів мігрантів / С. Хрупович // Галицький економічний вісник. - 2015. - № 2. - С. 83-89.
 4. Хрупович, С. Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва / С. Хрупович // Галицький економічний вісник. — 2012. — №2(35). — с.110-114.
 5. Хрупович, С. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання результатів маркетингових досліджень / С. Хрупович, Т. Королюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.175-180.
 6. Хрупович, С. Є. Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні / Світлана Євгенівна Хрупович // Галицький економічний вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2016. — Том 50. — № 1. — С. 92-98.
 7. Хрупович, С. Є. Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді / С. Є. Хрупович, Н. Ю. Мариненко // Економіка і управління. – Київ : Європейський університет, 2017. – №4 (76). – С. 19–25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств: монографія / С. Є. Хрупович. — Тернопіль: ТНЕУ, 2011. — 160 с.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.
 3. Хрупович С. Є. Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств / Хрупович С. Є. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 151–171.
 4. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хрупович, С. Є. Макроекономіка: теорія і практика: навчальний посібник / С. Є. Хрупович, Г. В. Ціх.– Тернопіль: ТНТУ, 2013.-280 с.
 

Харчук Світлана Анатоліївна

harchuk s a

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Харчук Світлана Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 184 c.
 2. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Анатоліївна Харчук.– К.: ІАЕ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Харчук, С. А. Організаційно-економічні чинники підвищення зайнятості на селі [Електронний ресурс] / С. А. Харчук.
 2. Харчук, С. Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки / Світлана Харчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 136-140.
 3. Харчук, С. А. Напрями ефективного формування зайнятості на селі та розвитку сільських територій / С. Харчук // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп.нац. екон. ун-ту. – Тернопіль,2010. – № 13. – С. 58-63.
 4. Харчук, С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 110-113.
 5. Харчук, С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Текст] / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71-76.
 6. Харчук, С. А. Системний аналіз законодавства України про охорону здоров’я / С. А. Харчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 7. – С. 57-61.
 7. Харчук, С. А. Право і управління у сфері охорони здоров’я: нові підходи, сучасні тенденції / С. А. Харчук // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 24. – С. 106-110.
 8. Харчук, С. А. Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2010. – № 2.
 9. Харчук, С. А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 19-23.
 10. Харчук, С. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 20-23.
 11. Харчук, С. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 7. 
 12. Харчук, С. А. Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – C. 66-72.
 

Хома Надія Григорівна

homa n g

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хома Надія Григорівна Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 / Хома Надія Григорівна ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1996. - 119 с.
 2. Хома Надія Григорівна Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 / Хома Надія Григорівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Габрусєв, В. Ю. Інформаційна система управління навчальним процесом [Електронний ресурс] / В. Ю. Габрусєв, Н. Г. Хома.
 2. Самойленко, А. М. Властивостi 2π-перiодичного розв’язку крайової задачi [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.18-21.
 3. Муравський, В. Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств / Василь Муравський, Надія Хома // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 71-76.
 4. Хома, Н. Г. Про властивість розв’язків однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1994. – № 3. – С. 38-40.
 5. Хома, Н. Г. Розв’язність однієї крайової задачі / Н. Г. Хома // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научных трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1994. – С. 195-196.
 6. Хома, Н. Г. Періодичні розв’язки квазілінійних гіперболічних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Ю. О. Митрополь­ський // Український математичний журнал. – 1995. – Т. 47, № 10. – С. 1370-1373.
 7. Хома, Н. Г. Існування гладкого розв’язку однієї крайової задачі / Н .Г. Хома // Український математичний журнал. – 1995. – Т. 47, № 12. – С. 1717-1719.
 8. Хома, Н. Г. Тривіальні розв’язки однорідної крайової періодичної задачі / Н. Г. Хома, Я. Б. Петрівський, Л. Г. Хома // Волинський матема­тичний вісник. – 1995. – Вип. 2. – С. 179-180.
 9. Хома, Н. Г. Простори розв’язків однієї крайової задачі / Н .Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1996. – № 1. – С. 30-32.
 10. Хома, Н. Г. Узагальнені періодичні розв’язки квазілінійних рівнянь / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1996. – Т. 48, № 3. – С. 406-411.
 11. Хома, Г. П. Про один метод відшукання розв’язку крайової періодич­ної задачі / Г. П. Хома, Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1996. – С. 264-265.
 12. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для неоднорідного рівняння коливання струни / Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1996. – С. 266-267.
 13. Хома, Н. Г. Існування просторів Вейводи-Штедри / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома, А. О. Ботюк // Украинский математический журнал. – 1997. – Т. 49, № 2. – С. 302-308.
 14. Хома, Н. Г. Двоякоперіодичні розв’язки задачі Гурса / Н. Г. Хома, О. А. Голуб // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики : сб. науч­н. трудов. – К. : Изд–во Ин–та мате­матики НАН Украины, 1997. – С. 266-271.
 15. Хома, Н. Г. Розв’язок крайової періодичної задачі / Н. Г. Хома, А. Я. Семчук // Волинський математичний вісник. – 1997. – Вип. 4. – С. 199-201.
 16. Хома, Н. Г. Гладкий розв’язок однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Украинский математический журнал. – 1997. – Т. 49, № 12. – С. 1712-1717.
 17. Хома, Н. Г. До проблеми розв’язання однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Сучасні проблеми математики : зб. наук. праць. –К. : В–во Ін–ту математики НАН Укра­їни, 1998. – Ч. 3. – С. 171-173.
 18. Митропольський, Ю. А. Условие разрешимости квазилинейных краевых периодических задач для гиперболического уравнения второго порядка / Ю. А. Митропольский, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Украинский математический журнал. – 1998. – Т. 50, № 6. – С. 818-821.
 19. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1998. – Т. 50, № 11. – С. 1537-1544.
 20. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. Квазілінійна задача / Н. Г. Хома,  // Український математичний журнал. – 1998. – Т. 50, № 12. – С. 1680-1685.
 21. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1999. – Т. 51, № 2. – С. 281-284.
 22. Хома, Н. Г. Про один точний розв’язок крайової задачі / Н. Г. Хома, Б. П. Петрівський, Я. Б. Петрівський // Український математичний журнал. – 1999. – Т. 51, № 8. – С. 1141-1142.
 23. Митропольский, Ю. А. О некоторых свойствах оператора Вейводы–Штедры / Ю. А. Митропольский, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1999. – № 5. – С. 45-49.
 24. Хома, Н. Г. Двоточкова задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1999. – № 7. – С. 38-41.
 25. Хома, Н. Г. Узагальнені розв’язки квазілінійних інтегро–диференціальних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Б. П. Петрівський, Я. Б. Петрівський // Волинський математич­ний вісник. – 1999. – Вип. 6. – С. 171-173.
 26. Хома, Г. П. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Г. П. Хома, Л. Г. Хома, Н. Г. Хома // Крайові задачі для дифе­рен­ціальних рівнянь : зб. наук. праць. – К. : В-во Інсти­туту математи­ки НАН України, 1999. – Вип. 4. – С. 175-188.
 27. Хома, Н. Г. Класичний розв’язок однієї задачі Діріхле / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома, П. В. Цинайко // Доповіді НАН України. – 2000. – № 9. – С. 41-44.
 28. Самойленко, А. М. Окремий випадок існування 2п–періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35-41.
 29. Хома, Н. Г. Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу / Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2016. - № 1. - С. 257-264.
 30. Хома, Г. П. Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Г. П. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Наукові дослідження та їх практичне застосуван­ня. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2014. – Иваново Маркова AD, 2014. – Вып. 3 (36), т. 27. – С. 85-89.
 31. Муравський, В. В. Ризики автоматизації бухгалтерського обліку / В. В. Муравський, Н. Г. Хома // Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1 (1). – С. 185-190.
 32. Хома, Н. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства [Електронний ресурс] / Надія Хома, Світлана Хома-Могильська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 309-311.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хома-Могильська, С. Г. Моделі соціальних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 131 с.
 2. Буяк, Л. М.   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 81 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Електронні таблиці Microsoft Ехсеl: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 95 с.
 2. Боднар Д.І., Дмитришин М.І., Дмитришин Р.І., Телейко А.Б., Хома Н.Г. Текстовий редактор Microsoft Word: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2000. – 47 с.
 3. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Система керування базами даних Microsoft Access: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 75 с.
 4. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Фінансові обчислення (переклад з російської). – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 62 с.
 5. Бубняк М.М., Хома Н.Г., Цебрій Л.М. Microsoft Ассеss 2000. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2003.– 36 с.
 6. Цебрій Л.М., Цебрій О.Р., Боднар І.В., Бубняк М.М., Хома Н.Г. Графіка в Excel.– Тернопіль: СМП "Тайп", 2003. – 51 с.
 7. Практикум з інформатики : системи керування базами данних [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Муравський, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 84 с.
 

Хома-Могильська Світлана Григорівна

homa-mogilska

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хома-Могильська, Світлана Григорівна Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 113 c.
 2. Хома-Могильська, Світлана Григорівна Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Митропольський, Ю. О. Розв’язки крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / Ю. О. Митропольський, Г. П . Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2008. – № 5. – С. 30-36.
 2. Самойленко, А. М. Властивостi 2π-перiодичного розв’язку крайової задачi [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С. 18-21.
 3. Хома-Могильська, С. Г. Побудова періодичних розв’язків крайових задач [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська, Л. Г. Хохлова.
 4. Самойленко, А. М. Аналiтичний метод вiдшукання 2π-перiодичних розв’язкiв гiперболiчних рiвнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН Украї-ни. – 2010. – № 4. – С. 25-29.
 5. Самойленко, А. М. Окремий випадок існування 2п–періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35-41.
 6. Хома, Н. Г. Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу / Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2016. - № 1. - С. 257-264.
 7. Хома, Н. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства [Електронний ресурс] / Надія Хома, Світлана Хома-Могильська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 309-311.
 8. Хома, Г. П. Побудова оператора для відшукання 2π-періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / Г. П. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : вид-во “Прут”, 2009. – Вип. 18. – С. 177-182.
 9. Хома-Могильська, С. Г. Моделювання неперервного періодичного розв’язку хвильового рівняння [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – № 1. – С. 199-211.
 10. Хома-Могильська, С. Г. Узагальнені періодичні розв’язки гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Нелінійні коливання. – 1999. – № 4. – С. 574-577.
 11. Хома-Могильська, С. Г. Розв’язок однієї крайової задачі для гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 4. – С. 572-573.
 12. Хома-Могильська, С. Г. Гладкий розв’язок однієї крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2000. – № 3. – С. 37-39.
 13. Хома-Могильська, С. Г. Гладкий розв’язок задачі Діріхле для квазілінійного гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський, Н. Г. Хома // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 7. – С. 931-935.
 14. Хома-Могильська, С. Г. Класичний розв’язок однієї крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2000. – № 7. – С. 32-34.
 15. Хома-Могильська, С. Г. Умови розв’язності крайової періодичної задачі. Основна теорема / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – Т. 9, № 2. – С. 153-157.
 16. Хома-Могильська, С. Г. Існування класичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 185-187.
 17. Хома-Могильська, С. Г. До проблеми існування 2П-періодичних розв’язків гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 188-196.
 18. Хома-Могильська, С. Г. Побудова неперервного розв’язку у прямокутнику / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський // Доповіді НАН України. – 2005. – № 2. – С. 33-37.
 19. Хома-Могильська, С. Г. Умови існування розв’язків крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку. I / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський // Український математичний журнал. – 2005. – Т. 57, № 7. – С. 912-921.
 20. Хома-Могильська, С. Г. Неперервний розв’язок крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2005. – № 3. – С. 28-32.
 21. Хома-Могильська, С. Г. Про один метод дослідження періодичних розв’язків гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський, Г. П. Хома // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук.праць. Фізико-математичні науки. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1. – С. 94-99.
 22. Хома-Могильська, С. Г. Умови існування розв’язків крайової періодичної задачі / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома // The science : theory and practice : Book of abstracts of Final international scientifically-practical conference. – Dnipropetrovsk, 2005. – Vol. 12. – P. 26-28.
 23. Хома-Могильська, С. Г. Існування класичних розв’язків однієї крайо¬вої періодичної задачі / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома // Современные направления теоретических и прикладных исследований : сб. науч. тр. междун. науч.-практ. конференции. – Одесса, 2006. – Т. 13. – С. 24-27.
 24. Хома-Могильська, С. Г. Узагальнений розв’язок крайової задачі для лінійного гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома, Л. Г. Хохлова // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2009 : сб. науч. тр. по матер. Междунар. науч.-практ. конф. [Одесса, 15-30 июня, 2009 г.]. – Одесса : Черноморье, 2009. – Т. 4. – С. 25-27.
 25. Хома-Могильська, С. Г. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки : зб. наук. праць. – Львів : Інсти-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2009. – С. 309-310.
 26. Хома-Могильська, С. Г. Побудова оператора для відшукання 2П-періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 177-182.
 27. Хома-Могильська, С. Г. Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2014 : сб. науч. тр. SWorld. – Иваново Маркова AD, 2014. – Вып. 3 (36), т. 27. – С. 85-89.
 28. Хома-Могильська, С. Г. Представлення розв’язку крайової періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Математика і інформатика. – Ужгород : В-во УжНУ “Говерла”, 2014. – Вип. 25, № 1. – С. 133-136.
 29. Хома-Могильська, С. Г. Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2014. – № 4. – С. 108-112.
 30. Хома-Могильська, С. Г. Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – № 2 (74). – С. 260-266.
 31. Хома-Могильська, С. Г. Періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Буковинський математичний журнал. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Т. 2, № 2-3. – С. 231-234.
 32. Хохлова, Л. Г. Інтегральне представлення розв’язку однієї крайової задачі без початкових умов [Електронний ресурс] / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2017. - Вип. 16. - С. 173-180.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хома-Могильська, С. Г. Моделі соціальних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 131 с.
 2. Хома-Могильська, С. Г. ОММ та Економетрика : методичний інструментарій розв'язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома–Могильська. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 210 с.
 3. Чорний, В. З. Прикладні аспекти диференціального числення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Чорний, Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 72 с.
 4. Хохлова, Л. Г. Ірраціональні рівняння і нерівності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2018. - 51 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Електронні таблиці Microsoft Ехсеl: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 95 с.
 3. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Система керування базами даних Microsoft Access: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 75 с.
 4. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Фінансові обчислення (переклад з російської). – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 62 с.
 5. Практикум з інформатики : системи керування базами данних [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Муравський, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 84 с.
 6. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 7. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Хорунжак Надія Михайлівна

1450104527 1424436218 xorynhgakКафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Надія Михайлівна Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 469 с
 2. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Михайлівна Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 39 с.

Публікації

Статті:

 1. Хорунжак, Н. Удосконалення методики викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах / Н. Хорунжак, І. Бенько // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. – С. 129-130.
 2. Хорунжак, Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі України / Н. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 60-66.
 3. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 99-103.
 4. Бенько, І. Деякі аспекти реструктуризації підприємств в Україні / І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 187-189.
 5. Хорунжак, Н. Проблеми та особливості формування автоматизованих інформаційних систем бюджетних установ / Н. Хорунжак, Л. Гуцайлюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 102-105.
 6. Хорунжак, Н. М. Передумови розвитку функцій бухгалтерського обліку бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІУ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 54-56.
 7. Бенько, І. Загальні закономірності і особливості прихованого безробіття в економіці України / І. Бенько, Н. Хорунжак // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 147-148.
 8. Хорунжак, Н. М. Бухгалтерський облік в галузі охорони здоров’я : історичний аспект [Електронний ресурс] /Н. М. Хорунжак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 197-200.
 9. Гуцайлюк, Л. О. До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах [Електронний ресурс] / Л. О. Гуцайлюк, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник . – 2009. – № 1. – С. 152-155.
 10. Бенько, І. Зарубіжний досвід бухгалтерського регулювання та можливості його використання в українській обліковій практиці [Електронний ресурс] // І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 8-10.
 11. Хорунжак, Н. Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009 .– № 1. – С. 142-146.
 12. Хорунжак, Н. М. Умови деталізації аналізу нематеріальних активів у туристичній діяльності / Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 106-107.
 13. Хорунжак, Н. М. Проблеми організації обліку нематеріальних активів / Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 40-43.
 14. Бенько, І. До питання приватизації ВАТ "Укртелеком / Ірина Бенько, Надія Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 285-287.
 15. Хорунжак, Н. Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері [Електронний ресурс] / Надія Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 152-156.
 16. Хорунжак, Н. М. Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 356-361.
 17. Хорунжак, Н. М. Етапи становлення та розвитку обліку бюджетних установ за функціональною ознакою / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 281-289.
 18. Хорунжак, Н. М. Функції бухгалтерського обліку бюджетних установ і їх розвиток [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.420-425.
 19. Хорунжак, Н. Проблеми оподаткування в Україні / Надія Хорунжак, Лідія Гуцайлюк, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 100-104.
 20. Хорунжак, Н. Амортизація нематеріальних активів / Надія Хорунжак, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 93-96.
 21. Хорунжак, Н. М. Специфіка та проблеми застосування методу обліку витрат за центрами виникнення в бюджетних установах / Н. М. Хорунжак // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 71-75.
 22. Хорунжак, Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Надія Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2(7). – С. 277-286.
 23. Хорунжак, Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак // Бізнесінформ. – 2014. – № 5. – С. 322-326.
 24. Хорунжак, Н. Проблеми модернізації системи обліку в державному секторі та шляхи їх вирішення / Н. Хорунжак // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України [25 листоп. 2016 р.]. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 245-247.
 25. Хорунжак, Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб'єктів туристичної діяльності / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – C. 199-205.
 26. Бенько, І. Д. Аналіз зарубіжного досвіду з питань організації та оплати праці / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць виклад. та аспірантів каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 63-66.
 27. Бенько, І. Д. Організація оплати праці за умов становлення ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. IV. – С. 43-44.
 28. Бенько, І. Д. Сучасний бюджетний механізм та шляхи його удосконалення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : щоріч. наук. праць. – Львів, 1998. – Вип. IV. – С. 318-323.
 29. Бенько, І. Д. Заробітна плата в умовах ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. – Львів, 1998. – Вип. VII. – С. 365-367.
 30. Бенько, І. Д. Проблеми оплати праці та шляхи їх вирішення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак, Л. О. Гуцайлюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Економічні науки, 2002. – Ч. 2, т. 2. – С. 16-20.
 31. Бенько, І. Д. До питання місця управлінського обліку в системі економічних наук / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 267-273.
 32. Бенько, І. Д. Розвиток споживчої кооперації в ринкових умовах / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 154-159.
 33. Саченко, С. І. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення / С. І. Саченко, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2008. – № 1 (16). – С. 71-77.
 34. Хорунжак, Н. Формалізація моделі мотивації працівників і оцінки її ефективності / Надія Хорунжак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 85-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 237 с. До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.
 6. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.
 

Сторінка 1 із 3