Ярощук Олексій Вікторович

yarosschuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 214 с.
 2. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту / О. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154.
 2. Ярощук, О. Аналіз структури капіталу підприємства / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 341-349.
 3. Ярощук О. Методичні основи прогнозування фінансового стану акціонерного товариства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 226-232.
 4. Ярощук О. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 219-223.
 5. Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 304-320.
 6. Ярощук, О. Моделі оцінки адекватності ризику та прибутковості / Олексій Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – C. 104-106.
 7. Ярощук О. Переваги нового порядку амортизації основних фондів / Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : науковий журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – C. 199-202
 8. Ярощук, О. Проблема доцільності поліпшення основних засобів / Олексій Ярощук // Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 289-291.
 9. Ярощук, О. Проблеми і перспективи регулювання відтворення основних фондів / Олексій Ярощук / Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 88-90.
 10. Ярощук, О. Формування інвестиційного портфеля: зміст та принципи / Олексій Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Ч. 2. – C. 429-431.
 11. Ярощук, О. В. Аналіз в прогнозуванні фінансових ринків / О. В. Ярощук // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : тези доп. і виступів ІІ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених / за ред. к. е. н., доц. Є. Є. Іоніна. – Донецьк : ТОВ Юго-Восток, 2005. – С. 204-205.
 12. Ярощук, О. В. Аналіз показників фінансової платоспроможності підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1 – C. 151-154.
 13. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування потреби у фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. студ. конф. – К. : КНЕУ, 2002. – C. 204-206.
 14. Ярощук, О. В. Вплив внутрішніх обмежень фінансової звітності і упередженості керівництва підприємства на інформацію як джерело аналітичних досліджень / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – C. 6-8.
 15. Ярощук, О. В. До питання про доцільність використання окремих джерел для формування капіталу підприємства / О. В. Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – C. 621-625.
 16. Ярощук, О. В. До питання про оптимізацію структури джерел формування фінансових ресурсів підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 82-84.
 17. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління у передових країнах світу / О. В. Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 1. – C. 271-287
 18. Ярощук, О. В. Методичні підходи до реструктуризації промислових фірм в умовах транзитної економіки / О. В. Ярощук, О. В. Длугопольський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 201-203.
 19. Ярощук, О. В. Моделювання потреби підприємства в додаткових фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 13. – C. 69-79.
 20. Ярощук, О. В. Оптимізація структури капіталу за допомогою механізму фінансового левериджу / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. — Вип. 10, ч. 2. — C. 175-178.
 21. Ярощук, О. В. Особливості визначення фінансових ресурсів підприємств / О. В. Ярощук // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці першої Міжнар. другої Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Ч. 1. – C. 233-235.
 22. Ярощук, О. В. Проблемы диагностики финансового состояния акционерных обществ / О. В. Ярощук, Б. М. Корецький // Proceedinq Fifth international scientific conference «Investments in the future» : тези конф. – Varna : Graphic Ltd., 2005. – Р. 66-72.
 23. Ярощук, О. В. Про необхідність застосування показників росту обсягу реалізації продукції в перспективному аналізі / О. В. Ярощук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2004. – № 3. – C. 213-219.
 24. Ярощук, О. В. Розрахунок показників платоспроможності підприємства на основі нової форми бухгалтерського балансу згідно з національним стандартом бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – C. 163-166.
 25. Ярощук, О. Оцінка загрози фінансової кризи на підприємстві / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 382-385.
 26. Ярощук, О. Аналіз системи економічної безпеки підприємства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 378-381.
 27. Ярощук, О. Аналітичні дослідження в процесі побудови системи захисту компанії від недружнього поглинання / О. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - № 5. – С. 105-108.
 28. Ярощук, Олексій Дні науки в Університеті : [про студентську наукову конференцію 15 квітня в ТНЕУ на тему "Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації"] / Олексій Ярощук // Університетська думка. – 2008. – № 5-6. – С. 3.
 29. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань / Олексій Вікторович Ярощук, Ірина Дмитрівна Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 136-154.
 30. Ярощук, О. В. Экономическая безопасность предприятия в условиях глобализации / О. В. Ярощук // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. –Донецк : ДонНУ, 2007. – С. 48-59.
 31. Ярощук, О. В. Методологічні підходи до проведення діагностичних досліджень кризового стану підприємства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Випуск 3 (19).
 32. Ярощук, О. В. Системна оцінка стійкості функціонування підприємства / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 10. – С. 197-205.
 33. Ярощук, О. В. Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 460-466.
 34. Ярощук, О. В. Доходний підхід до оцінювання вартості компанії / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 18. – С. 192-195.
 35. Ярощук, О. В. Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 236-240.
 36. Ярощук, О. В. Оцінка впливу умов реалізації інвестиційного проекту на його ефективність / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 213-217.
 37. Ярощук, О. В. Проблеми оцінки вартості капіталу акціонерного товариства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 18.
 38. Ярощук, О. В. Оцінка в бухгалтерському обліку емісійних операцій акціонерних товариств / О. В. Ярощук // Вісник Хмельницького національного університету. – № 4, т. 3.
 39. Ярощук, О. В. Корпоративний захист: проблеми нормативного забезпечення / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах : монографія / О. В. Ярощук. – Тернопіль : Економічна думка. – 1999. – 63 с.
 2. Шкарабан, С. І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства: монографія / С. І. Шкарабан, Б. М. Корецький, О. В. Ярощук. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 300 с.
 3. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 4. Шкарабан, С. Діагностика прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія / С. Шкарабан, Б. Корецький, О. Ярощук. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 337 с.
 5. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 6. Бутов, А. М. Аналіз системи захисту бізнесу від поглинання [Текст] / А. М. Бутов, О. В. Ярощук // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 315-342.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів V курсу спеціальності 7.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий аналіз» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 2. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 3. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 92 с.
 4. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Фінанси» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 92 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 6. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] / Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400 с.
 7. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 22 с.
 8. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 23 с.

 

Ясишена Валентина Валеріївна

yasishena-valentina-valeryivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 280 с.
 2. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Статті:

 1. Ясишена, В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / Валентина Ясишена // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль :Економічна думка, 2008.–Вип.2 (18).– С.321-324.
 2. Ясишена, В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Економічний простір.– 2008.– № 16.– С.123- 131.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 10.
 5. Ясишена, В. В. Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 279-285.
 6. Ясишена, В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2013. – № 8.
 7. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 8. Ясишена, В. В. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 241-254.
 9. Ясишена, В. В. Напрямки розвитку сфери послуг у Вінницькій області / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 145-154.
 10. Ясишена, В. В. Діяльність підприємств сфери послуг м. Вінниці / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 300-306.
 11. Ясишена, В. В. Шляхи підвищення ефективності аудиту грошових коштів / В. В. Ясишена // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Вип. 1. – С. 117-118.
 12. Ясишена, В. В. Інформативність Звіту про рух грошових коштів в системі менеджменту / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3 (18). – С. 127-131.
 13. Ясишена, В. В. Облік, аналіз і аудит як підсистеми формування інформації щодо грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 5 (20). – С. 148-153.
 14. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23. – С. 111-116.
 15. Ясишена, В. В. Формування грошових потоків підприємств швейної промисловості / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – Вип. № 3 (23). – С. 128-135.
 16. Ясишена, В. В. Еволюція грошей та їх сутність / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – Вип. № 1 (25). – С. 46-51.
 17. Ясишена, В. В. Методика прогнозування грошових потоків / В. В. Ясишена // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 564-572.
 18. Ясишена, В. В. Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку / В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 134-139.
 19. Ясишена, В. В. Оцінка якості управління грошовими потоками підприємств / В. В. Ясишена, І. В. Мельничук // Економічний простір. – 2012. – № 59. – С. 304-313.
 20. Ясишена, В. В. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів підприємства / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 2 (34). – С. 112-116.
 21. Ясишена, В. В. Облікові критерії оцінки нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 276-285.
 22. Ясишена, В. В. Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2014. – № 9.
 23. Ясишена, В. Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 79-95.
 24. Ясишена, В. Еволюція нематеріальних активів у площині соціально-економічних концепцій розвитку економіки / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 134-144.
 25. Задорожний, З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва / Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 123-133.
 26. Ясишена, В. Структура і оцінка нематеріальних активів за різними рівнями стандартизації / Валентина Ясишена // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 145–156.
 27. Ясишена, В. В. Принципи облікової політики нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – С. 156-162.
 28. Ясишена, В. Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 171-186.
 29. Ясишена, В. Окремі аспекти методології обліку нематеріальних активів / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 219-233.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ясишена, В. В. Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с.
 

Яковець Тетяна Аркадіївна

ЯковецьКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 205 с.
 2. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Яковець, Т. Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства / Тетяна Яковець // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 175-179.
 2. Самойлова, Т. А. Окремі аспекти формування та обліку статутного капіталу підприємств різних форм власності / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 132-138.
 3. Самойлова, Т. А. Капітал та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 68-72.
 4. Самойлова, Т. Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні [Електронний ресурс] / Тетяна Самойлова // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 95-100.
 5. Кульчицька, Н. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Надія Кульчицька, Тетяна Яковець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 21-28.
 6. Самойлова, Т. А. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління капіталом підприємства / Т. А. Самойлова // Облік і аудит : зб. наук. праць Луцького нац. техн ун-ту. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 114‑124.
 7. Самойлова, Т. А. Джерела формування фінансового капіталу підприємств / Т. А. Самойлова // Облік і фінанси АПК. – 2011. – Вип. 1. – С. 169-174.
 8. Самойлова, Т. А. Аналіз використання власного та позикового капіталу підприємства / Т. А. Самойлова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 3 (69), т. 2. – С. 173‑178.
 9. Яковець, Т. А. Класифікація та роль капіталу в діяльності лісогосподарських підприємств з урахуванням специфіки лісової галузі / Т. А. Яковець // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 3 (20). – С. 202-207.
 10. Яковець, Т. А. Особливості побудови ефективної системи обліку капіталу підприємств лісового господарства / Т. А. Яовець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). – C. 253-261.
 11. Яковець, Т. А. Оптимізація структури капіталу та прогнозування ефективності його використання / Т. А. Яковець // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2015. – Вип. 33. – C. 711-719.
 12. Яковец, Т. А. Разносторонность трактовок понятия «капитал» и его сущность с точки зрения бухгалтерского (финансового) учета / Т. А. Яковец // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – Вып. 28 (274). – С. 35-44.
 13. Яковець, Т. А. Грошова оцінка природного капіталу лісового господарства / Т. А. Яковець // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 5-6 (2). – С. 61-64.
 14. Яковець, Т. А. Алгоритм аналізу прибутку підприємства в контексті планування його рівня та пошуку перспектив зростання / Яковець Т. А. // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 213–217.
 15. Яковець, Т. Облік і відображення у звітності власного капіталу: поєднання вітчизняного та міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Т. Яковець // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 1. - С. 112-120.
 16. Шмигель, О. Є. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель, Т. А. Яковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 151-154.
 17. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.
 18. Яковець, Т. А. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та особливість оподаткування / Т. А. Яковець, Ю. П. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 146-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с.
 2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 

Якименко Ігор Зіновійович

якименко

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 206 с.
 2. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Карпінський М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
 2. Карпінський М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 5. Кінах Я. І. Удосконалення мережевих криптоаналітичних алгоритмів на еліптичних кривих / Я. І. Кінах, І. З. Якименко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 48-51.
 6. Якименко І. Ефективні методи паралельної реалізації алгоритму Шуфа / І. Якименко, Я. Кінах, Р. Трембач // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 180-185.
 7. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 8. Якименко, І. Фундаментальні основи структуризації та опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах [Електронний ресурс] / І.З. Якименко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - №3. – С. 265-271.
 9. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 10. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 11. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 12. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 13. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 14. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 15. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 16. Якименко, І. З. Еліптична крива для асиметричної криптографічної системи // І. З. Якименко, М. П. Карпінський, І. В. Дуда / Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Ів. Пулюя. – 2001. – Т. 6, № 3. – С. 91-95.
 17. Карпінський, М. П. Метод генерування параметрів еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, І. Васильцов [та ін.] // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2003. – Вип. 6 – С. 172-176.
 18. Якименко, І. З. Підвищення ефективності обчислення точок на еліптичних кривих над обмеженими полями / І. З. Якименко, А. О. Ботюк, М. П. Карпінський // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Ів. Пулюя. – 2003. – Т. 8, № 4 – С. 67-73.
 19. Якименко, І. З. Показники оцінки ефективності алгоритмів шифрування на еліптичних кривих / І. З. Якименко, М. Карпінський, І. Васильцов // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2004. – Вип. 8. – С. 121-124.
 20. Карпінський, М. П. Оцінка продуктивності та стійкості до часового аналізу алгоритмів експоненціювання точки еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, М. Гіжицкі // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 5. – С. 23-30.
 21. Якименко, І. З. Порівняння часових характеристик виконання базових криптографічних операцій на еліптичній та гіпереліптичній кривих / І. З. Якименко // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2008. – № 1 (16). – С. 127-134.
 22. Якименко, І. З. Теорія алгоритмів RSA та Ель–Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера–Крестенсона / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, О. І. Волинський [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2001. – № 3. – С. 265-273.
 23. Касянчук, М. М. Векторно-модульний метод множення багаторозрядних чисел в базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, І. З. Якименко / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 694.
 24. Якименко, І. З. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, В. Л. Кімак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. –2012. – № 694. – С. 118-125.
 25. Якименко, І. З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, М. М. Касянчук [та ін.] / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. ­– Т. 3, № 3. – С. 266-274.
 26. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Т. М. Долинюк [та ін.] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – № 4, т. 5 – С. 376-383.
 27. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.
 28. Якименко, І. З. Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистемах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, В. А. Мокріцький // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2014. - Т. 4, № 2. - С. 165-172.
 29. Якименко, І. З. Критерії оцінки рівня захисту комп’ютерних мереж з врахуванням їх архітектури [Електронний ресурс] / І. З. Якименко // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. – Т. 3, № 1. – С. 82-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 2. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 256 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якименко, І. З. Дискретна математика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекц. / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с.
 2. Криптографія [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Касянчук, І. З. Якименко, М. Ю. Свистун. - Тернопіль : Шпак В., 2020. - 66 с.
 

Яковів Василь Іванович

1526631400 1516785583 267b7017 (1)Кафедра спорту та фізичного виховання

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бадмінтон [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 33 с.
 2. Міщанчук, Р. М. Рухливі ігри [Текст] : метод. рек. / Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 56 с.

 

 

Сторінка 1 із 4