Гуменна-Дерій Марія Василівна

derii mv

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марія Василівна Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 215 с.
 2. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Василівна Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дерій, М. В. SWOT-аналіз автоматизації контролю грошових коштів і розрахунків у будівництві / М. В. Дерій // Облік і фінанси. - 2013. - № 2. - С. 106-112.
 2. Микитюк, Н. Я. Грошові кошти у системі фінансового обліку / Н. Я. Микитюк, М. В. Дерій // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 288-291.
 3. Дерій, М. В. Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об’єкту будівництва [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Сер. Економічні науки – 2012. – Вип. 3 (69). – т. 2. – С. 288–291.
 4. Дерій, М. В. Грошові кошти і розрахунки у планах рахунків будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 3. – С. 48–53.
 5. Дерій, М. В. Дефініції «грошові кошти » і «грошові потоки»: відмінності та взаємозв’язок [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 6.– С. 60–64.
 6. Дерій, В. А. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі [Електронний ресурс] / Василь Антонович Дерій, Марія Василівна Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, Сер. Економічні науки. – 2014. –№ 2. – С. 95-103.
 7. Дерій, М. В. Мотивація розвитку обліку грошових коштів [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2009. – Вип. 6 (24), ч. 1. – С. 166-171.
 8. Дерій, М. В. Проблеми розвитку житлового будівництва та їх вплив на облік грошових розрахунків / М. В. Дерій // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 35. – С. 124-128.
 9. Дерій, М. В. Особливості обліку грошово-розрахункових операцій у інститутах спільного інвестування (на прикладі підприємств житлового будівництва) [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 3 (37). – С. 155-159.
 10. Дерій, М. В. Генезис контролю за грошовими коштами і розрахунками та його вплив на сучасні тенденції житлового будівництва / М. В. Дерій // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.  – 2013. – Вип. № 20/4. – С. 206-211.  
 11. Derij, M. V. Features of Homebuilding and it’s impact on accounting and control of monetary settlement operations / M. V. Derij // European Applied Sciences. – Німеччина, 2013. – № 4. – С. 90-92.
 12. Дерій, М. В. Проблеми та моделювання контролю за системою обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон,  2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 206-212.
 13. Дерій, М. Інформатизація вітчизняного бізнесу в контексті проблем та вимог обліку / M. Дерій // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С.283-284.
 14. Дерій, Марія Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : економічні і соціальні підходи [Текст] / Марія Дерій, Марина Садлій // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 208-209.
 15. Znak, Nicholas Automation of accounting and control of cash flows and settlement operations in Ukraine and abroad [Текст] / Nicholas Znak, Maria Derij // Тенденції розвитку обліку і аналізу як складових інформаційної системи менеджменту підприємства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 29-30 листоп. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, З. В. Гуцайлюк [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - С. 190-192.
 16. Znak, Nicholas Prospects for the introduction of the canadian experience in ukrainian accounting system [Текст] / Nicholas Znak, Maria Derij // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 23-24.
 17. Гуменна-Дерій, М. В. Фактори впливу на формування системи обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві / М. В. Гуменна-Дерій // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. - Вип. 18. - 2017. - С. - 520-525.
 18. Гуменна-Дерій, М. В. Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку / М. В. Гуменна-Дерій // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. - 2016. - Вип. 5. - С. 168-172.
 19. Гуменна-Дерій, М. В. Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку / М. В. Гуменна-Дерій // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 168-172.
 20. Гуменна-Дерій, М. В. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку на вітчизняному та зарубіжних рівнях (на прикладі будівельних підприємств) / М. В. Гуменна-Дерій, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 24. – С. 31-42.
 21. Дерій, В. А. Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Вип. 2 (40). – С. 12-18.
 22. Дерій В. А. Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: моногр. [Задорожний З.-М. В., Крупка Я. Д., Дерій В. А. та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – С. 147-156.
 23. Гуменна-Дерій, М. Випускники ТНЕУ - переможці власних очікувань! / Марія Гуменна-Дерій // Університетська думка. – 2019. – 1 червня (№ 6). – С. 7.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дерій, М. В. Інформаційне поле обліку грошових коштів / М. В. Дерій // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 67-78.
 2. Дерій, Марія Василівна Короткі історії про місто Ринок: Економічні казки для дітей / Дерій Марія Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. — 16 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Давидович Ігор Євгенович

davydovych

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Давидович, І. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій / І. Давидович // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 2. – С. 85-95.
 2. Давидович, І. Організаційні аспекти впровадження контролінгу / І. Давидович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 2. – С. 48-57.
 3. Давидович, І. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу / І. Давидович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 4. – С. 156- 162.
 4. Бакалюк, О. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці / І. Давидович О. Бакалюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 157-163.
 5. Давидович, І. Калькулювання собівартості будівельної продукції та напрямки його удосконалення / І. Давидович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 224-230.
 6. Давидович, Ігор. Аспекти управління регіональною інноваційною діяльністю : [інноваційна діяльність у промисловості Тернопільської області за 2000-2003 рр.] / Ігор Давидович // Збірник наукових праць професорсько- викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б.М.Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 14-23.
 7. Давидович, І. Є. Аспекти управління витратами, пов'язаними з експлуатацією виробничого устаткування, машин і механізмів / І. Є. Давидович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 145-148.
 8. Давидович, І. Методи обліку виробничих затрат та їх використання в контролінгу [Електронний ресурс] / Ігор Давидович.
 9. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Давидович, І. Є. Системи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І. Є. Давидович // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 119-150.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 552 с.
 2. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : курс лекц. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 184 с.
 3. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : Навч. посіб. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 440 с.
 4. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : Навч. посіб. / І. Є. Давидович. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 264 с.
 5. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.
 6. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 7. Гарасим, П. М. Управлінський облік на підприємстві [Текст] : Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. / П. М. Гарасим, І. Є. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Давидович, І. Є. Бухгалтерський облік [Текст] : курс лекц. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 225 с.
 2. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : курс лекцій / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 209 с .
 

Давидовська Галина Іванівна

1490254631 davydovskaКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Давидовська, Г. Електронні гроші та електронні платіжні системи в Україні / Галина Давидовська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 152-154.
 2. Давидовська, Г. Сучасне банківське обслуговування / Галина Давидовська // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 334-337.
 3. Давидовська, Г. І. Внесок С. О. Макарова у розвиток гідрологічних досліджень (остання чверть ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 77-84.
 4. Давидовська, Г. І. Адмірал С. О. Макаров – основоположник вітчизняної океанографії [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 35. – С. 48-56.
 5. Давидовська, Г. І. Історично-науковий аналіз праць адмірала С. О. Макарова з військово-морської проблематики [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 36. – С. 124-129.
 6. Давидовська, Г. І. С. О. Макаров як адмірал [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 103-112.
 7. Давидовська, Г. І. Адмірал С. О. Макаров – видатний діяч вітчизняного флоту [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Питання історії науки і техніки. – 2008. – № 4. – С. 45-48.
 8. Давидовська, Г. І. Проблеми розвитку мікрокредитування [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 292-295.
 9. Давыдовская, Г. И. Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенциала [Електронний ресурс] / Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2013. – Вып. – № 4 (9).
 10. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184–189.
 11. Сидор, Г. В. Казначейский контроль как средство повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2015. – Вып. 3 (16).
 12. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184-189.
 

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна

danylenko-kultchutska

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Даниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Вікторія Анатоліївна Даниленко-Кульчицька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 189 с.
 2. Даниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Вікторія Анатоліївна Даниленко-Кульчицька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Даниленко-Кульчицька, В. А. Методичні підходи до оцінювання ефективності рекламної діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Економічні науки. Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26), ч. 1.– C. 300-311.
 2. Данилюк, М. О. Формування друкованими ЗМІ цінової політики у сфері рекламних послуг [Електронний ресурс] / М. О. Данилюк , В. А. Кульчицька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – Вип.7. – С. 45-51.
 3. Кульчицька, В. А. Розробка стратегії рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації [Електронний ресурс] / В. А. Кульчицька // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 3. - С. 81-85.
 4. Даниленко, В. Маркетинг як інструмент ринкової поведінки друкованих ЗМІ України / В. Даниленко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 186-188.
 5. Даниленко-Кульчицька, В. А. Соціальна реклама в контексті підвищення якості життя населення /В. А. Даниленко-Кульчицька // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 191-195.
 6. Даниленко-Кульчицька, В. А. Взаємозалежність рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації та процесів конвергенції медійного ринку України [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька.
 7. Даниленко-Кульчицька, В. Інтерпретація базових підходів до управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Електронний ресурс] / Вікторія Даниленко-Кульчицька // Галицький економічний вісник. – 2011. – №4(3). – с.130-137.
 8. Даниленко-Кульчицька, В. Особливості рекламування продукту туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Вікторія Даниленко-Кульчицька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– 2010.– № 2.– С. 160-165.
 9. Даніленко-Кульчицька, В. А. Особливості розвитку міжнародного туризму в світі [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Наукові праці Кіровоградського Національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – Кіровоград, 2011. ­– Вип. 20, ч.1. – С. 388-392.
 10. Даниленко, Т. Шляхи вдосконалення управління рекламною діяльністю періодичних видань України [Електронний ресурс] / Теодозія Даниленко, Вікторія Даниленко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 15. –  С. 192-195.
 11. Кульчицька, В. Модель управління рекламною діяльністю друкованих засобів масової інформації /Вікторія Кульчицька, Микола Данилюк // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 242-244.
 12. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості рекламної діяльності вітчизняних друкованих ЗМІ / В. А. Даниленко-Кульчицька // Економіка: проблеми теорії та практики : в 5 т. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. V. – С. 1204-1212.
 13. Даниленко-Кульчицька, В. А. Редакційний менеджмент та його застосування у діяльності друкованих засобів масової інформації / В. А. Даниленко-Кульчицька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2007. – Спецвип. 22. – С. 257-260.
 14. Даниленко-Кульчицька, В. А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності / В. А. Даниленко-Кульчицька // Регіональна економіка. – Львів, 2008. –  № 4. – С. 228-236.
 15. Даниленко-Кульчицька, В. А. Формування системи управління рекламною діяльністю друкованих засобів масової інформації / В. А. Даниленко-Кульчицька // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 3. – С. 262-265.
 16. Даниленко-Кульчицька, В. А. Види міжнародного туризму та їх характерні особливості [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – № 7. – С. 340-342.
 17. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості міжнародних туристичних заходів [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька  // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014 – № 1. – С. 207-212.
 18. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості використання самоменеджменту у діяльності сучасних вітчизняних менеджерів / В. А. Даниленко-Кульчицька // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2014. – № 694-695. – С. 128-132.
 19. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості договірних взаємовідносин між туроператором, турагентом та туристом [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Галицький економічний вісник. – Тернопіль. – 2014. – № 1. – С. 87-93.
 20. Даниленко-Кульчицька, В. А. До питання регулювання взаємних зобов’язань учасників туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон. – 2016. – ­Вип. 16, ч.1. – С. 81-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 4. Брич, В. Я. Договірні відносини в туризмі [Текст] / В. Я. Брич, В. А. Даниленко-Кульчицька // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 221-236.
 5. Даниленко-Кульчицька, В. А. Середовище міжнародного туроперейтингу та тенденції його розвитку [Текст] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 339-350.
 

Данилишин Володимир Іванович

danilishin-v.ya

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данилишин, В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв'язання / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 66-72.
 2. Данилишин, В. І. Актуальні проблеми державного боргу України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Ключові питання в сучасній науці : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Софія, 2011. – С. 67-70.
 3. Данилишин, В. І. Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації [Електронний ресурс] // В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2011. – № 8.
 4. Данилишин, В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою та в Україні / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/3. – С. 287-289.
 5. Данилишин, В. І. Формування і розподіл депозитного портфелю комерційними банками в Україні / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 273-277.
 6. Данилишин, В. І. Проблеми та перспективи впровадження деривативів на валютному ринку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. – Вип. 10, т. 2. - С. 153-161.
 7. Данилишин, В. І. Класифікація факторів забезпечення беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. – Львів : ІРД НАН України, 2002. – Вип. ХХХVІІ. – С. 587-591 .
 8. Данилишин, В. І. Організаційно – економічні передумови забезпечення беззбиткової діяльності підприємств / В. І. Данилишин // Збірник наукових праць. – Луцьк :  Надстир’я, 2002. – Вип. VІІІ. – С. 35-42.
 9. Данилишин, В. І. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства / В. І. Данилишин, Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003. – № 4 (30). – С. 44-50.
 10. Данилишин, В. І. Методи вибору стратегії беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. – Львів : ІРД НАН України, 2003. –  Вип. XLIV. – С. 146-151.
 11. Данилишин, В. І. Управління беззбитковою діяльністю підприємства на основі стратегічного контролінгу / В. І. Данилишин // Молодь і ринок. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2004. – № 1 (7). – С. 124–129.
 12. Данилишин, В. І. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення банківського кредитування в підприємницькій діяльності / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1 (11). – С. 247–251.
 13. Данилишин, В. І. Стан державних запозичень в іноземній валюті та їх вплив на економіку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Моделювання регіональної економіки. – 2012. – Вип. № 2 (20). – С. 81–86.
 14. Данилишин, В. І. Інвестиційна привабливість економіки України / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2014.¬ – № 5.
 15. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3.
 16. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка : наук. зб. - Івано-Франківськ : Плай, 2015. -  Вип. 11. – С. 129–137.
 

Данильченко Леся Степанівна

danulchenko

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Леся Степанівна Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 323 с.
 2. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Степанівна Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 23 с.

СТАТТІ:

 1. Данильченко, Л. Аналіз динаміки міжнародного цифрового розриву: конвергенція чи дивергенція? / Леся Данильченко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 57-65.
 2. Данильченко, Л. Аналіз особливостей поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у країнах, що розвиваються [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 3. Данильченко, Л. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на динаміку економічного розвитку світового ринку телекомунікацій [Електронний ресурс] / Леся Данильченко // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 14-23.
 4. Данильченко, Л. Економічні передумови виникнення міжнародного цифрового розриву в контексті становлення глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 5. Данильченко, Л. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 6. Данильченко, Л. Современные информационно-коммуникационные технологии с точки зрения возможностей для развития: концептуальный подход [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 

Данильченко Михайло Григорович

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Електронне навчання на ринку освітніх послуг / М. Данильченко, І. Литвин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 5. – С. 18-20.
 2. Данильченко, М. Електронні платіжні системи для міжнародних фінансових ринків / М. Данильченко, І. Литвин, Ю. Бруняк // Вісник ТернопільськоЇ академії народного господарства. – 2004. – № 5-2. – С. 149-154.
 3. Данильченко, М. Специфіка виникнення, развитку і запобігання кризи електронного бізнесу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 302-306.
 4. Данильченко, М. Сучасні тенденції розвитку новітніх форм конкуренції та співпраці систем інтернет-маркетингу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 85-95.
 5. Данильченко, М. Г. Технології електронного дистанційного навчання фахівців із фінансової справи через мережу Internet / М. Г. Данильченко, І. С. Литвин // Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та оподаткування : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Свалява, 13-14 трав. 2004 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 61 с.
 2. Данильченко, М. Г. Інформаційні технології в аграрному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, І. С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 160 с.
 3. Гладич, Б. Б. Аграрний сервіс ( інформаційно - технічний аспект) [Текст] / Б. Б. Гладич, М. Г. Данильченко, А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 366 с.
 4. Данильченко, М. Г. Сільськогосподарські машини [Текст] / М. Г. Данильченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 272 с.
 

Данильченко Михайло Юрійович

danilchenko

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Юрійович Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 294 с.
 2. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Михайло Юрійович Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8. – С. 12-17.
 2. Данильченко, М. Фактори успішного запровадження стратегії вартісно-орієнтованого управління на підприємствах кондитерської галузі [Електронний ресурс] / Михайло Данильченко // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 3. - С. 62-68.
 3. Данильченко, М. Ю. Аналіз методологічних підходів до дослідження стратегій управління вартістю / М. Ю. Данильченко // Матеріали Міжнар. наук. конф. Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2010. – С. 41.
 4. Данильченко, М. Ю. Аналіз традиційних моделей управління підприємством / М. Ю. Данильченко // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. Міжнар. конф. молодих учених і студентів. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 177-178.
 5. Данильченко, М. Ю. Експансія іноземного капіталу у банківському секторі України : проблеми та перспективи / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 22-23 лютого 2007 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 104-106.
 6. Данильченко, М. Ю. VBM – інноваційна технологія фінансового менеджменту / М. Ю. Данильченко // Матеріали десятої наук. конф. Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – С. 240.
 7. Данильченко, М. Ю. Ефективність стратегії управління вартістю для кондитерських підприємств в умовах економічної кризи / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [ м. Тернопіль, 26-27 лютого 2009 р.] . – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – С. 258-260.
 8. Данильченко, М. Ю. Запровадження стратегії управління вартістю як системи менеджменту підприємства / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІII Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [ м. Тернопіль, 23-24 лютого 2006 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 203-205.
 9. Данильченко, М. Ю. Методологічні підходи до дослідження стратегій управління вартістю підприємства / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. V Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 165-167.
 10. Данильченко, М. Ю. Методологічні підходи дослідження стратегій управління вартістю підприємства / М. Ю. Данильченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград : КНТУ, 2007. – Вип. 12, ч. 1. – С. 344-349.
 11. Данильченко, М. Ю. Особливості вибору стратегії зростання підприємств харчової промисловості в сучасних умовах / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 25-26 лютого 2010р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – С. 166-168.
 12. Данильченко, М. Ю. Стратегічна модель системи вартісно-орієнтованого управління підприємством / М. Ю. Данильченко // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249, т. 3. – С. 709-716.
 13. Данильченко, М. Ю. Стратегія: вартість чи прибуток / М. Ю. Данильченко // Фінансові ресурси регіону : організація та управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2007. – С. 182-183.
 14. Данильченко, М. Ю. Теоретичні засади формування стратегії управління вартістю підприємства за ключовими факторами / М. Ю. Данильченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 12-21.
 15. Данильченко, М. Ю. Формування стратегії управління підприємством на основі створення системи управління вартістю / М. Ю. Данильченко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 4, т. 3. – С. 21-25.
 16. Чорний, Р. Людський капітал - запорука економічного зростання держави / Р. Чорний, М. Данильченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 140-143.
 17. Гевко, Р. Напрямки підвищення ефективності бурякозбиральної техніки на стадії розробки [Електронний ресурс] / Роман Гевко, Михайло Данильченко, Михайло Касіян [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 177-179.
 

Данилюк Ірина Вадимівна

danyluck

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності : проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Вадимівна Данилюк.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 195 с.
 2. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності : проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Вадимівна Данилюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 15 с.

СТАТТІ:

 1. Прибега, І. Сучасні проблеми аудиту облікової політики господарюючого суб'єкта / І. Прибега, І. Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 216-219.
 2. Данилюк, І. Деякі аспекти організації аудиту готової продукції / Ірина Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 202-204.
 3. Данилюк, І. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту акціонерних товариств / І. Данилюк, С. Романів. // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 333-337.
 4. Данилюк, І. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи державної контрольно-ревізійної служби України / І. Данилюк, І. Прибега. // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 37-41.
 5. Данилюк, І. В. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати : шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 101-102.
 6. Данилюк, І. Оцінка інвестиційних проектів та її вплив на якість прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк, Н. М. Зорій // Інноваційна економіка. – Тернопіль, ­– 2010. – № 1. – С. 143-148.
 7. Данилюк, І. В. Аудит: проблеми розвитку та становлення в Україні / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 82-84.
 8. Данилюк, І. В.Вдосконалення викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах /І. В. Данилюк, Л. Х. Петрук //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 50-54.
 9. Данилюк, І. В. Особливості аудиту показників звітності / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 43-44.
 10. Голяш, І. Аналіз маркетингових ризиків підприємства / Ірина Голяш, Ірина Данилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 59-62.
 11. Данилюк, І. В. Аналіз прибутку підприємств / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 112-113.
 12. Данилюк, І. Аудит з використанням комп’ютерів [Електронний ресурс] Ірина Данилюк, Ігор Прибега.
 13. Данилюк, І. В. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк, І. Д. Голяш // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 103-105.
 14. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, І. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 15. Зорій, Н. М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 72-79.
 16. Данилюк, І. В. Облікова політика підприємства та її вплив на факти господарського життя [Текст] / І. В. Данилюк // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 17-20.
 17. Данилюк, І. В. Аудит з використанням сучасних інформаційних систем: зони ризику / І. В. Данилюк, О. Данилюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 26-29.
 18. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 19. Данилюк, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу / Ірина Данилюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 145-150.
 20. Данилюк, І. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. –  № 1. – С. 125-131.
 21. Данилюк, І. Оцінка обліку та системи внутрішнього контролю як інструмент безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій.
 22. Зорій, Н. М. Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Фінансовий простір. – 2015. – Вип. 1 (17). – С. 151-157.
 23. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 24. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 25. Данилюк, І. В. ІТ – аудит: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк / Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи. – 2016. – Ч. 2. – С. 75-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Система контролю : проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 84 с.
 2. Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку : зб. матеріалів круглого столу, [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Данилюк, І. В. Аудит [Текст] / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега. – Тернопіль : Прінт-офіс, 2003. – 127 с.
 2. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Курс лекцій / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега, Г. В. Жубіль. – Тернопіль : ТДЕУ, 2007. – 122 с.
 3. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Навчально-методичний посібник / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега. – Тернопіль : Астон, 2005. – 144 с.
 4. Мех, Я. В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Основи аудиту" [Електронний ресурс] / Я. В. Мех, І. В. Данилюк, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 61 с.
 

Дарморост Ірина Анатоліївна

ДарморостКафедра комп'ютерних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Апаратна реалізація алгоритму сортування чисел в задачі ідентифікації поля електропровідності грунтів [Текст] / М. П. Дивак, І. А. Мадюдя, І. Г. Цмоць // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 20-22.
 2. Програмна реалізація алгоритму розв'язування задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора [Текст] / Я. І. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак, І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 105-106.
 3. Мадюдя, І. А. Стратегія проведення вимірювань для створення математичної моделі електропровідності грунтів [Текст] / І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Сторінка 1 із 7