Данильченко Леся Степанівна

danulchenko

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Леся Степанівна Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 323 с.
  2. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Степанівна Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 23 с.

СТАТТІ:

  1. Данильченко, Л. Аналіз динаміки міжнародного цифрового розриву: конвергенція чи дивергенція? / Леся Данильченко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 57-65.
  2. Данильченко, Л. Аналіз особливостей поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у країнах, що розвиваються [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
  3. Данильченко, Л. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на динаміку економічного розвитку світового ринку телекомунікацій [Електронний ресурс] / Леся Данильченко // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 14-23.
  4. Данильченко, Л. Економічні передумови виникнення міжнародного цифрового розриву в контексті становлення глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
  5. Данильченко, Л. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
  6. Данильченко, Л. Современные информационно-коммуникационные технологии с точки зрения возможностей для развития: концептуальный подход [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.