Забчук Галина Михайлівна

Галина Михайлівна ЗабчукКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри банківської справи

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Михайлівна Забчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 198 с.
 2. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Михайлівна Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Статті:

 1. Забчук, Г. Іноземний капітал в банківській системі України як стимул розвитку економіки / Галина Забчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 23-28.
 2. Забчук, Г. М. Процес кредитування реального сектора економіки / Г. М. Забчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2006. – № 2. – С. 124-128.
 3. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфелю [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 459-467.
 4. Дзюблюк, О. В. Забчук Г. М. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Забчук Г. М. Дзюблюк // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 17-27.
 5. Забчук, Г. Кредитні важелі стимулювання виробництва: теоретичні аспекти та особливості практичного застосування / Г. Забчук // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 59-68.
 6. Забчук, Г. Економічна оцінка впливу банківського кредитування на виробничу діяльність суб'єктів господарювання / Галина Забчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 78-83.
 7. Забчук, Г. Монетарні важелі впливу на економіку в умовах розвинутих ринкових відносин / Галина Забчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2 . – С. 141-147.
 8. Забчук, Г. М. Особливості кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в Польщі / Галина Михайлівна Забчук, Ірина Михайлівна Замолинська // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 48-54.
 9. Забчук, Г. Банківське кредитування інвестиційної діяльності підприємств/ Г. Забчук //Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 1 (13). – С.229-233.
 10. Забчук, Г. М. Вплив кредитних важелів на стимулювання виробництва / Г. М. Забчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 85-86.
 11. Забчук, Г. М. Кредитний ризик в сучасних умовах / Г. М. Забчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, – 2009. –Вип. 250, т. II. – С. 331-336.
 12. Забчук, Г. М. Механізм застосування кредитних важелів комерційними банками України / Г. М. Забчук / Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2, т. 1. – С. 23-26.
 13. Забчук, Г. М. Формування резерву банками України за кредитними операціями / Г. М. Забчук // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. II. – С. 348-353.
 14. Забчук, Г. М. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника банку з урахуванням галузевих особливостей / Г. М. Забчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. – 2009. – №1 (26). – С. 55-59.
 15. Забчук, Г. Особливості депозитної політики комерційних банків в умовах фінансової нестабільності / Галина Забчук //Наукові записки  Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 40-45.
 16. Забчук, Г. М. Роль банківських установ в інвестуванні реального сектору економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Забчук.
 17. Забчук, Г. М. Особливості надання кредитних послуг банками України реальному сектору економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Забчук.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Забчук, Г. М. Розвиток нових кредитних продуктів як необхідна умова підвищення дієвості кредитного впливу на реальний сектор економіки. – С. 144–157.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 4. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 5. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Забчук, Г. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 113 с.
 2. Дзюблюк, О. В. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 184 с.
 3. Савич, В. Банківська справа [Текст]: навч. посіб. /В. Савич, О. Левандівський, Г. Забчук.– 2-ге вид.– Івано-Франківськ: Галицька академія, 2005.– 440 с.
 

Завитій Ольга Петрівна

zavitiy-olga-petrivna

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Завитій, Ольга Петрівна Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Петрівна Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 183 с.
 2. Завитій, Ольга Петрівна Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Петрівна Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Завитій, О. П. Аналіз стану виробництва продукції тваринництва / О. П. Завитій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2001.– Вип. 10, ч. 2.– С. 146-147.
 2. Рожелюк, В. Аналіз відхилень і бюджетний контроль підприємства суб’єктів ринкового середовища / В. Рожелюк, О. Завитій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 199-202.
 3. Завитій, О. Використання відхилень від норм для прийняття управлінських рішень в тваринництві [Електронний ресурс] / Ольга Завитій.
 4. Бруханський, Р. Теоретичні аспекти впровадження служби контролінгу в організаційну структуру вітчизняних підприємств /Руслан Бруханський, Ольга Завитій //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 153-156.
 5. Завитій, О. П. Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки / О. П. Завитій, Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 58-67.
 6. Завитій, О. П. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства / О. П. Завитій // Збірник наукових праць. – Тернопіль : ФЕМІ, 2006.
 7. Завитій, О. П. Автоматизація обліку та аналізу витрат і виходу продукції тваринництва / О. П. Завитій // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. – Київ, 2006. – № 11-12. – С. 20-23.
 8. Завитій, О. П. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства / О. П. Завитій // Збірник наукових праць. – Тернопіль : ФЕМІ, 2007. – С. 92-99.
 9. Завитій, О. П. Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку / О. П. Завитій // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ. – 2012. – Спецвип. – С. 221-226.
 10. Завитій, О. П. Проблемні питання екологічного аудиту / О. П. Завитій / Інноваційна економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 110-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Завитій, О. П. Внутрішній аудит [Текст] : курс лекц. / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 153 с.
 2. Дерій, В. А. Навчальний посібник ( практикум) з курсу " Організація обліку" для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106" облік і аудит" денної та заочної форм навчання [Текст] / В. А. Дерій, В. М. Рожелюк, О. П. Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 62 с.
 3. Завитій, О. П. Організація і методика аудиту [Текст] : Опорний конспект лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 251 с.
 4. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Текст] : курс лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 165 с.
 5. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 6. Завитій, О. П. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с.
 7. Фінансово-господарськийконтрольіревізіявиробничо-господарської, фінансовоїтакомерційноїдіяльності [Текст] : Курслекцій / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Г. І. Ляхович, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : Б.в., 2005. – 377 с.
 8. Совінський, В. С. Фінансово-господарський контроль і ревізія виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності [Текст] : курс лекц. / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 379 с.
 9. Фінансово-господарський контроль і ревізія виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності [Текст] : курс лекц. / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Г. І. Ляхович, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : Б.в., 2004. – 377 с.
 

Загородна Ольга Михайлівна

zagorodnaКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галушка, Ольга Михайлівна Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств галузі пивоварства в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Ольга Михайлівна Галушка. - Тернопіль : ТАНГ, 1994. - 208 с.
 2. Галушка, Ольга Михайлівна Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств галузі пивоварства в Україні [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Ольга Михайлівна Галушка. - Тернопіль : ТАНГ, 1994. - 13 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Загородна, О. Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестицій підприємств / Ольга Загородна, Віра Серединська, Ірина Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 161-167.
 2. Загородна, О. Використання евристичних методів в аналізі та аудиті / Ольга Загородна, Серединська Віра // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 14-17.
 3. Загородна, О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонуваня підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 262-264.
 4. Загородна, О. Облік та аналіз відхилень у системі управління витратами підприємства / Ольга Загородна, Павло Іванечко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 194-199.
 5. Загородна, О. Оцінка потенційної кредитоздатності суб'єктів господарювання / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 240-243.
 6. Кравчук, Н. Оцінка впливу стану оборотних активів на фінансовий стан підприємства / Наталія Кравчук, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 249-252.
 7. Серединська, В. Шляхи вдосконалення контролю і аналізу загальновиробничих витрат [Електронний ресурс] / В. Серединська, О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. - Вип. 3. - С. 317-320.
 8. Загородна, О. Аналіз і маркетингова діяльність підприємства / О. Загородна // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1994. – Вип. 2.
 9. Загородна, О. Аналіз факторів формування ставки роялті на ринку технологічних знань / О. Загородна, В. М. Серединська // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва, Інститут обліку і аудиту ; під ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997.
 10. Загородна, О. Аналіз фінансової стійкості фірми / О. Загородна, Р. В. Федорович // Контроль і економічний аналіз в ринковій економіці – ефективність і раціональність : тези доп. наук.-практ. конф. – Свіштов, 1995.
 11. Загородна, О. Аналіз ціноутворюючих факторів на ринку технологічних знань / О. Загородна, В. М. Серединська // Формування економічних відносин в умовах ринку: зб.наук. праць. / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва, Інститут обліку і аудиту ; під ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997.
 12. Загородна, О. Аналіз якості продукції / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп.-ва. – Тернопіль, 2003. – Вип. 12.
 13. Загородна, О. Аналітичне обгрунтування схеми формування виробничої програми підприємства / О. Загородна // Регіональнальні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998.
 14. Загородна, О. Аналітичні аспекти дослідження прибутку в сучасних умовах / О. Загородна // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993.
 15. Серединська, В. М. Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 201-216.
 16. Загородна, О. Вплив коригування ціни на фінансовий результат діяльності броварних підприємств / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1994.
 17. Загородна, О. Деякі аспекти аналізу в управлінні позиченими коштами / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль.
 18. Загородна, О. Деякі аспекти аналізу конкурентоздатності виробництва / О. Загородна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996.
 19. Загородна, О. Деякі питання аналізу попиту на продукцію / О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. - С. 40-44.
 20. Загородна, О. Деякі питання аудиту фінансового стану підприємства / О. Загородна // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україн : матеріали наук.- практ. конф. – Львів, 1995.
 21. Загородна, О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв’язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. ─ 2005. ─ № 14. ─ С. 41-47.
 22. Загородна, О. Деякі питання формування собівартості продукції / О. Загородна, Н. М. Підлужна // Проблеми аналізу, обліку і контролю в умовах ринкової економіки : тези доп. респуб. наук.-практ. конф. – К., 1991.
 23. Загородна, О. Загальна характеристика евристичних методів економічного аналізу / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. - С. 46-49.
 24. Загородна, О. Методи прогнозування коньюнктури ринку / О. Загородна, В. М. Серединська // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997.
 25. Загородна, О. Оперативний аналіз збуту та реалізації продукції, робіт, послуг / О. Загородна, В. М. Серединська // Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль, 1995.
 26. Загородна, О. Оперативний облік витрат на виробництво в умовах ринку / О. Загородна, Р. В. Федорович // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : тези доп. обл. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 1991.
 27. Загородна, О. Оцінка конкурентоздатності продукції / О. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996.
 28. Загородна, О. Проблеми застосування попереднього оперативного аналізу в умовах ринку / О. Загородна // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – Вип. 1.
 29. Загородна, О. Прогнозне моделювання виробництва і реалізації броварних підприємств / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1993.
 30. Загородна, О. Роль оперативного управління підприємством в умовах ринку / О. Загородна // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : тези доп. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 1991.
 31. Загородна, О. Ставка роялті. Аналіз факторів формування / О. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997.
 32. Загородна, О. Стратегічний аналіз і його практичне використання / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 11, ч. 1. - С. 55-58.
 33. Загородна, О. Стратегічний аналіз та його практичне використання / О. Загородна // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. праць наук.-практ. конф. [23-24 жовт. 2003 р.]. – 2003.
 34. Загородна, О. Теоретичні підходи до ведення облікової політики підприємства / О. Загородна, В. М. Серединська // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997.
 35. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль, 2004. – Вип. 13, ч. 1. - С. 111-116.
 36. Загородна, О. Проблемы анализа экономического риска / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1995.
 37. Серединська, В. Оцінка інноваційних альтернатив розвитку підприємства / Віра Серединська, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 308-314.
 38. Спільник, І. Аналітичне забезпечення управління власним капіталом / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 371-379.
 39. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 111-116.
 40. Загородна, О. Аналітичний процес і напрями його удосконалення / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 51-53.
 41. Загородна, О. Оперативне управління грошовими потоками підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 100-104.
 42. Загородна, О. Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 229-234.
 43. Загородна, О. Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-143.
 44. Спільник, І. Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 79-92.
 45. Спільник, І. В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспрожності підприємства / Ірина Володимирівна Спільник, Ольга Михайлівна Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 106-120.
 46. Загородна, О. М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Загородна, В. М. Серединська  // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахов. вид. – 2016. – Вип. 9. – С. 781-786.
 47. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві  / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 48. Загородна, О. М. Деякі аспекти аналізу в управлінні позиченими коштами / О. М. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – С. 74-77.  виправ
 49. Загородна, О. М.  Аналіз стимулювання збуту продукції / О. М. Загородна, В. М. Серединська, М. І. Сапачов // Наукові записки : зб. наук. праць викл.і асп. каф. екон. аналізу – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – С. 47-57.
 50. Загородна, О. М. Факторинг в управлінні дебіторською заборгованістю / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13. – С. 111-116.
 51. Загородна, О. М. Деякі питання використання евристичних методів в економічному аналізі / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 41-47.
 52. Загородна, О. М. Роль та завдання консультування на фінансовому ринку / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 127-135.
 53. Загородна, О. М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14,  №2. – С. 78.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, О. С. Білоус, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2007. – 414 с.
 2. Загородна, О. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. / О. Загородна, В. Серединська, Р. Федорович. – Тернопіль, 2001.
 3. Загородна, О. М. Теоретичні основи економічного аналізу : навч.- метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – Тернопіль, 2000.
 4. Загородна, О. Теорія економічного аналізу : підруч. / О. Загородна, Р. В. Федорович, В. М. Серединська. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 321 с.
 5. Загородна, О. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В Федорович. – Тернопіль, 2001.
 6. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 7. Теорія економічного аналізу : підруч. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2006. – 368 с.
 8. Федорович, Р. В. Фінансовий аналіз / Р. В. Федорович, О. М. Загородна, В. М. Серединська. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 149 с.
 9. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – вид. 2-ге переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2010. – 592 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Загородна, О. Курс лекцій з дисципліни «Фінансові інвестиційні інструменти: оцінка і аналіз» / О. Загородна. – Тернопіль, 2004. – 176 с.
 2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 3. Спільник, І. В. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. компл. дисц. / І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 432 с.
 

Загородня Людмила Зеонідівна

zagorodnya l z

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Загородня, Л. Анафорична функція англійського означеного артикля як проблема перекладу українською мовою [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Теоретична і дидактична філологія. – 2010. – Вип. 8. – С. 144 - 154.
 2. Загородня, Л. Вказівний займенник як засіб передачі анафоричного значення англійського означеного артикля українською мовою [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мова і культура. – 2010. – Вип. 13. – Т. I (137). – С. 367 - 373.
 3. Загородня, Л. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мандрівець. – 2006. – № 4. – С. 71-77.
 4. Загородня, Л. Морфологічні засоби вираження категорії генералізації в англійській мові та прийоми перекладу їх українською (на прикладі перекладу прозових художніх творів) [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мандрівець. – 2011. – № 2. – С. 86-90.
 5. Загородня, Л. Український неозначений займенник як перекладацький відповідник англійського неозначеного артикля [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 61-65.
 6. Загородня, Л. З. Передача числівникового значення англійського неозначеного артикля в українському перекладі /Л. З. Загородня //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 353-355.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Загурський Олександр Богданович

foto ЗагурськийКафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Загурський, Олександр Богданович Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Загурський Олександр Богданович ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 215 с.
 2. Загурський, Олександр Богданович Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Загурський Олександр Богданович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 17 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Загурський, Олександр Джерела кримінально-процесуальної політики України / Олександр Загурський // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 112-117.
 2. Загурський, Олександр До питання про необхідність дослідження проблем кримінально-правової політики України / Олександр Загурський // ПублІчне право. – 2013. – № 1. – С. 128-133.
 3.  Загурський, О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: організаційні та психологічні проблеми / О.Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. IV. – С. 152-157.
 4. Загурський, О. Б. Етичні основи судових дебатів / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. VI. – С. 183-184.
 5. Загурський, О. Б. До питання права на репліку в судових дебатах  / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип VII. – С. 178-182.
 6. Загурський, О. Б. Судові дебати – важлива та необхідна стадія судового розгляду / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. VIII. – С. 197-201.
 7. Загурський, О. Б. Захисник в судових дебатах / О. Б. Загурський // Наше право. – 2003. – № 4. – С. 76-80.
 8. Загурський, О. Б. Судові дебати: психолінгвістичний аспект / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. XII. – С. 190-197.
 9. Загурський, О. Б. Психологічні особливості судових дебатів / О. Б. Загурський // Наше право. – 2004. – № 2, ч. 2. – С. 67-71.
 10. Загурський, О. Б. Судові дебати в контексті сучасної англосаксонської системи права / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. XIV. – С. 244-252.
 11. Загурський, О. Б. Психологічні особливості судової промови захисника / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. XV. – С. 203-212.
 12. Загурський, О. Б. Участь прокурора в судових дебатах в суді присяжних / О. Б. Загурський // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 36-40.
 13. Загурський, О. Б. Психологічні особливості судової промови державного обвинувача / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. XVI. – С. 223-232.
 14. Загурський, О. Б. Судові дебати в кримінальному судочинстві Стародавньої Греції / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. XVIII. – С. 16-21.
 15. Загурський, О. Б. Судові дебати в кримінальному судочинстві Риму / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XIX. – С. 8-12.
 16. Загурський, О. Б. Участь адвоката в судових дебатах в суді присяжних [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XX. – С. 212-219.
 17. Загурський, О. Б. Особливості судової промови захисника в суді апеляційної інстанції [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. XXI. – С. 255-260.
 18. Загурський, О. Б. Кримінально-процесуальна політика на українських землях в період Польсько-Литовської держави / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 22. – С. 18-28.
 19. Загурський, О. Б. Кримінально-процесуальна політика Київської Русі / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 23. – С. 10-21.
 20. Загурський, О. Б. Правова політика як важлива складова державної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – Хмельницький, 2011. – № 2(38). – C. 35-39.
 21. Загурський, О. Б. Забезпечення доступного і справедливого судочинства як пріоритет кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 176-182.
 22. Загурський, О. Б. До питання про теоретичні проблеми державної правової політики в сфері боротьби зі злочинністю [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 60. – С. 43-51.
 23. Загурський, О. Б. До питання про стан розробки проблем кримінально-процесуальної політики / О. Б. Загурський // Європейські перспективи : наук.-практ. журнал. – 2011. – № 2. – С. 186-190.
 24. Загурський, О. Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський // Держава і право : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 53. – С. 533-538.
 25. Загурський, О. Б. Питання кримінально-процесуальної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 149-154.
 26. Загурський, О. Б. Кримінально-процесуальна політика в період Центральної Ради (березень 1917-квітень 1918 рр.) / О. Б. Загурський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дідоренко. – 2011. – Вип. 3. – С. 158-163.
 27. Загурський, О. Б. Взаємозв’язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Вісник Харківського національного університет внутрішніх справ України. – 2011. – № 4. – 134-141.
 28. Загурський, О. Б. Особливості взаємозв’язку та реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Право і безпека : наук. журнал. – 2011. – № 4. – С. 101-109.
 29. Загурський, О. Б. Профілактична діяльність суду [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2011. – № 1. – С. 62-70.
 30. Загурський, О. Б. Приницпи сучасної кримінальної процесуальної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ України. – 2012. – № 4 (59). – С. 40-48.
 31. Загурський, О. Б. Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Право і безпека : наук. журнал. – 2012. – № 5 (47). – С. 161-165.
 32. Загурський, О. Б. Актуальні проблеми удосконалення правової основи участі захисника в кримінальному провадженні / О. Б. Загурський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – № 20. – С. 134-136.
 33. Загурський, О. Б. Необхідність удосконалення інституту забезпечення безпеки учасників кримінального провадження в Україні / О. Б. Загурський // Університетські наукові записки : часоп. Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – № 6. – С. 146-151.
 34. Загурський, О. Б. До питання про правову природу кримінального процесуального законодавства України / О. Б. Загурський // Наше право. – 2012. – № 4, ч. 2. – С. 113-117.
 35. Загурський, О. Б. До питання системи державної правової політики в сфері боротьби зі злочинністю / О. Б. Загурський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. № 21, ч. 1. – С. 126-129.
 36. Загурський, О. Б. Кримінальна процесуальна політика України: в сфері кримінального провадження у формі приватного обвинувачення [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – Вип. 6-1, т. 2, ч. 1. – С. 182-186.
 37. Загурський, О. Б. Рівність перед законом і судом: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 34. – С. 303-314.
 38. Загурський, О. Б. Основні підходи до розуміння феномену «кримінологічна (профілактична) політика» [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський //Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 4, т. 2. – С. 162-165.
 39. Загурський, О. Б. Реалізація кримінальної процесуальної політики через застосування кримінальних процесуальних норм [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Право і суспільство. – Дніпропетровськ : ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2014. – № 6-2. – С. 167-172.
 40. Загурский, А. Б. Уголовная процессуальная политика Украины в сфере уголовного производства по применению принудительных мер медицинского характера [Електронний ресурс] / А. Б. Загурский // Закон и жизнь. – 2013. – № 10/ 2 (262). – С. 114-118.
 41. Загурский, А. Б. Обеспечение права на защиту в контексте новой уголовной процесуальной политики Украины / А. Б. Загурский // Вестник Гродненского госудратвенного университета имени Янки Купалы. – 2013. – № 6 (164). – С. 45-51.
 42. Загурский, А. Б. Актуальные вопросы обеспечений законности уголовного судопроизводства в Украине [Електронний ресурс] / А. Б. Загурский // Legea si viata. – 2014. – № 11/3. – С. 29-33.
 43. Загурский, А. Б. Прокурор как субъект уголовной процессуальной политики Украины / А. Б. Загурский // Teorie si Practica. – 2014. – № 5 (9). – С. 187-191.
 44. Загурський, О. Б. До питання про стан розробки проблем кримінально-процесуальної політики [Електронний ресурс] / Олександр Богданович Загурський //Європейські перспективи. – 2011. – № 2. – ч. 2. – С. 186-190.
 

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

1453475218 1449586810 5Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: проректор з наукової роботи

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Задорожний, Зеновій-Михайло Васильович Внутрішньогосподарський облік в будівництві : методологія та організація [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) /Зеновій-Михайло Васильович Задорожний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 471 с.
 2. Задорожний, Зеновій Васильович Внутрішньогосподарський облік в будівництві : методологія та організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Зеновій Васильович Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Задорожний, З. Деякі особливості обліку та фінансової звітності будівельних організацій / З. Задорожний // Баланс.– 2003.– № 17.– С.34-39.
 2. Задорожний, З. Матеріальні витрати в будівництві: проблеми управлінського обліку / З. Задорожний // Баланс.– 2004.– № 38.– С.46-50.
 3. Задорожний, З. Проблеми обліку окремих капітальних витрат / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип.1.– С. 118-121.
 4. Задорожний, З. Управлінський облік витрат періоду операційної діяльності / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 3.– С. 185-196.
 5. Задорожний, З. Управлінський облік доходів від операційної діяльності будівельних підприємств / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 2.– С. 202-212.
 6. Задорожний, З. Управлінський облік фінансових результатів у будівництві / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит.– 2006.– № 12.– С. 26-31.
 7. Задорожний, В. П. Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід.– 2009.– № 4.– С. 26-29.
 8. Задорожний, З. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні / З. Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 163-169.
 9. Задорожний, З. Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Україні / З. Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4.– С. 350-353.
 10. Задорожний, З. Взаємозв’язок між видами обліку в Україні [Електронний ресурс] / З. Задорожний // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – Вип. 2. – С. 106-110.
 11. Задорожний, З. Етапи розвитку управлінського обліку в будівництві [Електронний ресурс] / З. Задорожний // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – № 7. – С. 139-144.
 12. Задорожний, З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку / З. Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С.62-71.
 13. Задорожний, З. Проблемні питання обліку руху матеріальних необортних активів / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 12-16.
 14. Задорожний, З. Управлінський облік як складова виробничого обліку / З. Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 283-286.
 15. Задорожний, З. Гармонізація бухгалтерського обліку із вимогами податкового законодавства / Зеновій Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 10-13.
 16. Задорожний, З. В. Деякі питання нормативної бази обліку та аналізу витрат / З. В. Задорожний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 54-55.
 17. Задорожний, З. В. Облік фінансових витрат та доходів в будівництві [Електронний ресурс] / З. В. Задорожний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 46-47.
 18. Задорожний, З. Проблеми обліку амортизації необоротних активів [Електронний ресурс] / Зеновій Задорожний.
 19. Задорожний, З. Проблеми обліку валових витрат і собівартості продукції у будівництві / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 130-133.
 20. Задорожний, З. Проблеми обліку витрат по утриманню та експлуатації будівельної техніки [Електронний ресурс] / Зеновій Задорожний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2000. – № 6. – С. 121-123.
 21. Задорожний, З. В. Проблемні аспекти нормативних документів з обліку витрат в будівництві [Електронний ресурс] / З. В. Задорожний // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – № 4. – С. 70-76.
 22. Задорожний, З. Шляхи зближення бухгалтерського управлінського та податкового обліку в будівництві / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 101-103.
 23. Задорожний, З. Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 43-52.
 24. Задорожний, З.-М. В. Рекомендації учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції "Стан і песпективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні" (11 травня 2016 року, м. Тернопіль, ТНЕУ) / З.-М. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 5. – С. 14-16.
 25. Задорожний, З. Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 119-126.
 26. Задорожный, З. В. Вопросы информационной базы оперативного анализа использования рабочего время в строительных организациях / З. В. Задорожный. – Тернополь, 1983. – С. 27-28.
 27. Задорожный, З. В. Учет затрат на производство в промышленности / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1983. – № 4. – С. 48.
 28. Задорожный, З. В. Совершенствование учета в подотраслях строительства / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 3. – С. 37.
 29. Задорожный, З. В. Обсуждение учебника в Тернополе / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 4. – С. 42.
 30. Задорожный, З. В. Обсуждение учебного пособия / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 4. – С. 45.
 31. Задорожный, З. В. Совершенствовать учет капитальных вложений / З. В. Задорожный, И. Е. Давидович, Р. О. Мельник // Бухгалтерский учет. – 1987. – № 10. – С. 42-43.
 32. Задорожный, З. В. Обсуждение учебного пособия И. А. Белобожецкого «Ревизия и контроль в промышленности» / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. –  1988. – № 2. – С. 43.
 33. Задорожний, З. В. Облік витрат на технічне переозброєння підприємств / З. В. Задорожний // Легка промисловість. – 1988. – № 3. – С. 17-19.
 34. Задорожный, З. В. Совершенствовать учет затрат на капитальные вложения / З. В. Задорожный,  И. А. Билоусова, В. В. Бабич // Бухгалтерский учет. – 1989. – № 9. – С. 43-44.
 35. Задорожный, З. В. Учет капитальных вложений в условиях рынка / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1991. – № 2. – С. 55-57.
 36. Задорожный, З. В. Вопросы анализа эффективности капитальных вложений / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1992. – № 2. – С. 55-56.
 37. Задорожный, З. В. Совершенствование учета основных средств и капитальных вложений / З. В. Задорожный, Я. Д. Крупка // Бухгалтерский учет. – 1993. – № 2. – С. 19-20.
 38. Задорожний, З. В. Облік приватизаційних та післяприватизаційних процесів / З. В. Задорожний // Економіка, політика, право : інформац.-аналіт. тижневик. – Тернопіль, 1996. – С. 3-4.
 39. Задорожний, З. В. Проблеми обліку оплати праці і пов’язаних з нею розрахунків / З. В. Задорожний // Економіка, політика, право : інформац.-аналіт. тижневик. – 1997. – С. 4-5.
 40. Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Із змісту : Задорожний, З. В. Проблеми обліку валових витрат в будівництві / З. В. Задорожний. – С. 146-148.
 41. Задорожний, З. В. Проблемні аспекти проекту нового Плану рахунків / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – К., 1999. – № 10. – С. 11-12.
 42. Задорожний, З. В. Проблемні питання законодавчої і нормативної бази бухгалтерського обліку   / З. В. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 12. – С. 23-24.
 43. Задорожний, З. В. Досконалий облік – запорука успішного маркетингу / З. В. Задорожний // Маркетинг: теорія і практика. – Луганськ : в-во Східноукраїнського державного університету, 2000. – Т. II. – С. 138-139.
 44. Задорожний, З. В. Реформування нормативної бази в будівництві / З. В. Задорожний // Баланс. – 2000. – № 4, ч.1. – С. 37-38.
 45. Задорожний, З. В. Реформування планової і нормативної бази бухгалтерського обліку в будівництві / З. В. Задорожний // Вісник технологічного університету “Поділля.” – 2000. – № 4. – С. 32-33.
 46. Задорожний, З. В. Шляхи зближення бухгалтерського управлінського і податкового обліку в будівництві / З. В. Задорожний // Баланс. – 2000. – № 42. – С. 31-33.
 47. Задорожний, З. В. Проблеми внутрішньогосподарського обліку в будівництві / З. В. Задорожний // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2001. – № 12 (46). – С. 87-95.
 48. Задорожний, З. В. Облік інших витрат і доходів звичайної діяльності / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 6. – С. 20-23.
 49. Задорожний, З. В. Проблеми обліку витрат на виконання некапітальних робіт / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 10. – С. 27-31.
 50. Задорожний, З. В. Проблеми обліку витрат на збут в будівництві      / З. В. Задорожний // Вісник технічного університету “Поділля”. – Хмельницький, 2001. – № 1, ч. 2. – С. 119-120.
 51. Задорожний, З. В. Проблеми обліку інших операційних доходів / З. В. Задорожний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 164-166.
 52. Задорожний, З. В. Проблеми обліку загальновиробничих витрат в будівництві / З. В. Задорожний // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 126-130.
 53. Задорожний, З. В. Проблеми обліку інших витрат операційної діяльності / З. В. Задорожний // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 113. – С. 93-95.
 54. Задорожний, З. В. Проблеми обліку за новими регістрами   / З. В. Задорожний // Регіональні перспективи : наук.-практ. журнал. – 2001. – № 2-3. – С. 65-66.
 55. Задорожний, З. В. Облік загальновиробничих витрат у будівництві за національними стандартами / З. В. Задорожний // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2001. – Вип. 52. – С. 21-25.
 56. Задорожний, З. В. Проблеми внутрішньогосподарського обліку в будівництві / З. В. Задорожний // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2001. – № 12 (46). – С. 87-94.
 57. Задорожний, З. В. Облік загальновиробничих витрат в будівництві / З. В. Задорожний // Баланс. – 2001. – № 24 (357). – С. 45-52.
 58. Задорожний, З. В. Облік інших витрат операційної діяльності / З. В. Задорожний // Баланс. – 2001. – № 22 (355). – С. 37-41.
 59. Задорожний, З. В. Облік витрат на збут в будівництві / З. В. Задорожний // Баланс. – 2001. – № 7 (340). – С. 28-30.
 60. Задорожний, З. В. Проблеми бухгалтерського обліку в будівництві / З. В. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 18. – С. 71-73.
 61. Задорожний, З. В. Облік витрат на утримання будівельної техніки / З. В. Задорожний // Баланс. – 2001. – Спецвип., №7. – С. 62-64.
 62. Задорожний, З. В. Методичні рекомендації з обліку витрат будівельно-монтажних організацій    / З. В. Задорожний // Баланс. – 2001. – Спецвип., № 16. – С. 6-40.
 63. Задорожний, З. В. Облік надзвичайних витрат і доходів / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 1. – С. 54-58.
 64. Задорожний, З. В. Проблеми обліку основних засобів і капітальних інвестицій / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 7. – С. 18-22.
 65. Задорожний, З. В. Проблеми обліку капітальних інвестицій / З. В. Задорожний, С. Башуцька // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2002. – № 2 (48). – С. 46-49.
 66. Задорожний, З. В. Проблеми обліку амортизації необоротних активів / З. В. Задорожний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 11. – С. 156-158.
 67. Задорожний, З. В. Техніко-економічні особливості будівництва і їх вплив на організацію обліку / З. В. Задорожний // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2002. – № 20. – С. 89-97.
 68. Задорожний, З. В. Проблемні аспекти класифікації витрат / З. В. Задорожний // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2002. – № 11. – С. 246-253.
 69. Задорожний, З. В. Методичне забезпечення обліку витрат в будівництві / З. В. Задорожний // Баланс. –  2002. – № 34. – С. 33-36.
 70. Задорожний, З. В. Класифікація витрат управлінського обліку в будівництві / З. В. Задорожний // Вісник Житомирського інженерно-технічного інституту. – 2000. – № 21. – С. 102-108.
 71. Задорожний, З. В. Облік витрат за будівельними контрактами / З. В. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 3. – С. 174-175.
 72. Задорожний, З. В. Формування інформації про капітал у балансі підприємства  / З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка // Торгівля. Комерція. Підприємництво : зб. наук. праць Львівської комерційної академії. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2002. – С. 185-188.
 73. Задорожний, З. В. Стан бухгалтерського обліку в Україні і його майбутнє / З. В. Задорожний // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 2. – С. 262-265.
 74. Задорожний, З. В. Облік інших прямих витрат у будівництві / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 11. – С. 39-44.
 75. Задорожний, З. В. Методологічні підходи до класифікації доходів будівельних організацій / З. В. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – 2003. – С. 77-85.
 76. Задорожний, З. В. Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в будівництві / З. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 37-42.
 77. Задорожний, З. В. Управлінський облік витрат іншої звичайної діяльності / З. В. Задорожний // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2004. – № 10 (80), ч. 2. – С. 61-70.
 78. Задорожний, З. В. Управлінський облік доходів від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій в будівництві / З. В. Задорожний // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005. – Спецвип. 15, ч. 2 : Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. – С. 16-22.
 79. Задорожний, З. В. Відмінні ознаки управлінського і фінансового обліку         / З. В. Задорожний // Вісник Хмельницького Національного університету. – 2005. – Ч. 2., т. 2. – С. 91-94.
 80. Задорожний, З. В. Проблеми обліку матеріальних витрат будівельних підприємств і шляхи їх вирішення / З. В. Задорожний // Вісник національного університету водного господарства і природокористування : зб. наук. праць. Економіка. – 2008. – Ч. 2., вип. 4 (44). – С. 49-57.
 81. Задорожний, З. В. Тернопільська наукова обліково-аналітична школа в галузі будівництва / З. В. Задорожний // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2008. – № 4 (46). – С. 80-86.
 82. Задорожний, З. В. Еволюція управлінського обліку / З. В. Задорожний // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 6 (21). – С. 131-139.
 83. Задорожний, З. В. Міжнародна науково-практична конференція „Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні” / З. В. Задорожний, В. А. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – C. 51-52.
 84. Задорожний, З. В. Облікове законодавство в Україні та шляхи його вдосконалення / З. В. Задорожний // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 1. – С. 505-510.
 85. Задорожний, З. В. Страхування та його види як об’єкт обліку / З. В. Задорожний, У. В. Івасечко // Вісник Житомирського державного технічного університету. – 2012. – № 1 (59), ч. 1 – C. 81-82.
 86. Задорожний, З. В. Сутність та генезис страхування як економічної категорії [Електронний ресурс] / З. В. Задорожний // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – № 9 (33), ч. 1. – С. 410-417.
 87. Задорожний, З. В. Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» [Електронний ресурс] / З. В. Задорожний, І. Я. Омецінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. - С. 43-45.
 88. Задорожний, З. Логістичні витрати та їх класифікація [Електронний ресурс] / З. Задорожний, А. Грицишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2017. - Вип. 2. - С. 109-117.
 89. Задорожний, З.-М. Особливості діяльності підприємств нафтогазової промисловості та їх вплив на облік необоротних матеріальних активів / Зеновій-Михайло Задорожний, Софія Кафка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 127-140.
 90. Задорожний, З. Проблемні питання якості інформації бухгалтерського і управлінського обліку малоцінних активів / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 115-124.
 91. Задорожний, Зеновій-Михайло Обліково-інформаційна система в Україні має усі шанси для виживання і розвитку / Зеновій-Михайло Задорожний, Василь Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 3. – С. 41-45.
 92. Задорожний, З. Бухгалтерський та управлінський облік спільної діяльності підприємств з використання основних засобів / Зеновій Задорожний, Валентина Орлова, Софія Кафка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 2. – С. 84-93.
 93. Задорожный, З. В. Совершенствовать учет капиталовложений в реконструкцию предприятий (читательская конференция в Тернополе) / З. В. Задорожный // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 2. – С. 39.
 94. Задорожний, З. В. Облік адміністративних витрат у будівництві / З. В. Задорожний // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2001. – № 10 (44). – С. 85-92.
 95. Задорожний, З. В. Сучасність та генезис страхування як економічної категорії / З. В. Задорожний // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2012. – № 9 (33), ч. 1. – С. 410-417.
 96. Zadorognyi, Z. V. Depreciation of Non-Current Assets: Harmonization of International Practices and Regulatory in Ukraine / Z. V. Zadorognyi, S. Kafka // Journal of Advanced Research in Management. – Craiova : ASERS Publishing, 2016. – Vol. VII, Issue 2 (14). – РР. 48-55.
 97. Zadorognyi, Z. V. Management accounting of the transportation services self-cost using a global positioning system / Z. V. Zadorognyi, V. V. Muravskyi, О. А. Shevchuk // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2018. – № 2. – С. 25-30.
 98. Задорожний, З. В. Витрати на формування внутрішнього гудвілу як об’єкт управлінського обліку / З. В. Задорожний, Ю. А. Судин // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2018. – № 3. – С. 90-95.
 99. Задорожний, З. В. Управлінський облік електронних трансакцій з використанням криптовалют / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків, 2018. – № 3. – С. 169-177.
 100. Задорожний, З. В. Управлінський облік як елемент налагодження відносин з контрагентами в інноваційному середовищі ділових комунікацій / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук, Ю. А. Судин // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2018. – № 2. – С. 103-112.
 101. Задорожний, З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва / Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 123-133.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Задорожний, З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві [Текст] : Монографія / З. В. Задорожний. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 336 с.
 2. Задорожний, З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Задорожний, З.-М. В. Дискусійні питання законодавчої та нормативної бази бухгалтерського обліку [Текст] / З.-М. В. Задорожний // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-16.
 5. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 6. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 7. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 8. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 9. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, Л. Г. Лещишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 287 с.
 2. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, І. Я. Омецінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 288 с.
 3. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 4. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 5. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 6. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.
 7. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 478 с.
 8. Задорожний, З. В. Основи побудови бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 11-21.
 9. Задорожний, З. В. Облік матеріальних та нематеріальних необоротних активів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 22-50.
 10. Задорожний, З. В. Структура та облік адміністративних витрат [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 287-291.
 11. Задорожний, З. В. Облік витрат на збут [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 291-293.
 12. Задорожний, З. В. Облік інших витрат операційної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 294-296.
 13. Задорожний, З. В. Облік витрат майбутніх періодів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 296-297.
 14. Задорожний, З. В. Облік і списання інших витрат звичайної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 297-300.
 15. Задорожний, З. В. Облік витрат і втрат від надзвичайних подій [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 301.
 16. Задорожний, З. В. Бухгалтерський облік [Текст] : практ. посіб. / З. В. Задорожний. – К. : ІЗМН МОУ, 1996. – 414 с.
 17. Крупка, Я. Д. Бухгалтерський облік в будівництві [Текст] / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : ПП" Принтер- інформ", 2004. – 514 с.
 18. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 19. Крупка, Я. Д. Облік в будівництві [Текст] : Підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 608 с.
 20. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 21. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 22. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 23. Крупка, Я. Д. Облік у будівництві [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 631 с.
 24. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 25. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 26. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 27. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 28. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 29. Задорожний, З. В. Основи побудови бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 14-26.
 30. Задорожний, З. В. Облік матеріальних та нематеріальних необоротних активів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 27-65.
 31. Задорожний, З. В. Облік витрат підприємства [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 385-406.
 32. Задорожний, З. В. Облік матеріальних та нематеріальних необоротних активів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 22-49.
 33. Задорожний, З. В. Структура та облік адміністративних витрат [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 272-276.
 34. Задорожний, З. В. Облік витрат на збут [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 276-278.
 35. Задорожний, З. В. Облік інших витрат операційної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 279-281.
 36. Задорожний, З. В. Облік витрат майбутніх періодів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 281.
 37. Задорожний, З. В. Облік і списання інших витрат звичайної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 282-285.
 38. Задорожний, З. В. Облік витрат і втрат від надзвичайних подій [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 285-286.
 39. Задорожний, З. В. Основи побудови бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 11-21.
 40. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 41. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.
 42. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 

Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна

zayceva-kalaur i v

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зайцева-Калаур, Інна В'ячеславівна Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна ; Хмельницький кніверситет управління і права. - К., 2013. - 199 с.
 2. Зайцева-Калаур, Інна В'ячеславівна Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Зайцева-Калаур, І. В. Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями ЗМІ та штатними авторами / І. В. Зайцева-Калаур // Адвокат.– 2012.– № 11.– С. 35-39.
 2. Зайцева-Клаур, І. Авторське право суб’єктів, що беруть участь у діяльності організації засобу масової інформації [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Клаур.
 3. Зайцева-Калаур, І. Форма авторського договору, що укладається організаціями ЗМІ в процесі їхньої діяльності [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Калаур // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 1. - С. 46-50.
 4. Зайцева-Клаур, І. Окремі аспекти виникнення авторських прав у редактора ЗМІ в процесі виконання ним службових обов’язків [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Клаур.
 5. Зайцева-Калаур, І. В. Авторські права журналіста [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Сер. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 1 (ІІ). – С. 64-71.
 6. Зайцева-Калаур, І. В. Авторські права організацій ЗМІ [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22, ч. 1, т. 1. – С. 142-146.
 7. Зайцева-Калаур, І. В. Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3 (20).
 8. Зайцева-Калаур, І. В. Охорона комерційної таємниці – як ефективна складова забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. – № 4. – С.74-78.
 9. Зайцева-Калаур, І. В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав організацій ЗМІ та суб’єктів їх діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2015. – № 4. – С.74-78.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.
 3. Зайцева-Калаур, І. В. Інформаційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 228 с.
 4. Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : опорн. консп. лекцій / авт.-уклад. І. В. Зайцева-Калаур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 148 с.
 5. Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. В. Зайцева-Калаур, О. М. Карапетян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 42 с.
 

Заклекта Ольга Іванівна

Ольга Іванівна Заклекта

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заклекта, Ольга Ивановна Совершенствование совокупного работника общественного производства под воздействием НТР : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1990. - 24 с.

Публікації

Статті:

 1. Грішнова, О. Освіта - головний чинник економічного і соціального розвитку України / О. Грішнова, О. Заклекта // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 5-2. – С. 17-22.
 2. Заклекта, О. Важелі фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва / Ольга Заклекта, Марина Фролова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 2. – С. 111-120.
 3. Заклекта, О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 144-149.
 4. Заклекта, О. Еволюція наукових поглядів щодо механізмів державного регулювання підприємницької діяльності / Ольга Заклекта, Марина Фролова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 68-75.
 5. Заклекта, О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз - дослідники ринку цінних паперів / Ольга Заклекта, Галина Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102-106.
 6. Заклекта, О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу" / Ольга Заклекта, Олена Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 119-126.
 7. Заклекта, О. Українська трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу / О. Заклекта, О. Шиманська // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 8. – С. 36-40.
 8. Заклекта, О. І. Сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні / О. І. Заклекта, Г. Ф. Хартоняк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 173-177.
 9. Козюк, В. В. Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 205-209.
 10. Фролова, М. Еволюція державного регулювання малого підприємництва / Марина Фролова, Ольга Заклекта // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 35-40.
 11. Козюк, Віктор Макроекономічні зрушення у системі економічного зростання в посткризовий період : [кафедра економічної теорії ТНЕУ та факультет фінансів 24 березня 2010 року провели "круглий стіл"] [Текст] / Віктор Козюк, В'ячеслав Ковальчук, Ольга Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – квітень-червень (№2). – С. 142-147.
 12. Заклекта, О. І. Фінансові аспекти негативних проявів відтворення робочої сили / О. І. Заклекта, В. В. Юрченко // Фінанси України. – 1997. – № 1. - С. 56-59.
 13. Заклекта, О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 152-158.
 14. Заклекта, О. І. Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 51-55.
 15. Заклекта, О. Проблеми формування сучасної парадигми економічної теорії / Ольга Заклекта, Павло Федик, Світлана Колько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 8. – С. 183-185.
 16. Заклекта, О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - Вип. 1. - С. 194-201. 
 17. Заклекта, О. Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 24-32.
 18. Заклекта, О. І. Про відповідність речового і особистого факторів виробництва в умовах інтенсифікації  соціалістичної економіки / О. І. Заклекта // Проблеми удосконалення економічного механізму управління соціалістичною економікою. – Тернопіль, 1985. – № 22532.
 19. Заклекта, О. І. Удосконалення структури сукупного робітника соціалістичного суспільства в умовах  НТР / О. І. Заклекта //  Проблеми розвитку виробничих відносин і соціалістичного способу життя в умовах удосконалення соціалізму. – Тернопіль, 1986. – № 29436.
 20. Заклекта, О. І. Взаємодія факторів соціалістичного виробництва і їх вплив на соціально-економічний розвиток країни / О. І. Заклекта, М. І. Дерун // Рук. деп. в ІНІОН АН СРСР. – Київ, 1987. – № 30743.
 21. Заклекта, О. І. Удосконалення організаційних форм усуспільнення праці як фактор формування сукупного робітника соціалістичного суспільства / О. І. Заклекта // Проблеми ефективності соціалістичної праці на основі прискорення НТП. – Тернопіль, 1988. –  № 34469.
 22. Заклекта, О. І.  Роль держави в економічному механізмі ринкового господарства / О. І. Заклекта, В. І. Бобко // Державне регулювання економіки при переході до ринку: досвід, проблеми, механізми. – Тернопіль, 1992.
 23. Заклекта, О. І. Особливості регулювання економіки України в перехідний період / О. І. Заклекта, В. І. Бобко // Рук. деп. в УкрІНТЕІ, 02.03. – 1993.
 24. Заклекта, О. І. Становлення нового механізму управління зайнятістю в умовах переходу до ринку / О. І. Заклекта, В. І. Бобко // Проблеми розбудови державності України. – Тернопіль. – 1993. – № 1989. Ук. 93.
 25. Фере, В. А. Дисципліна праці і її роль у прискоренні  соціально-економічного розвитку СРСР / В. А. Фере, В. В. Фещенко, О. І. Заклекта // Вісник Київського університету. Економіка. – 1987. – № 27.
 26. Заклекта, О. І. Державне регулювання ринку праці: зарубіжний досвід та напрями вдосконалення в Україні  / О. І. Заклекта, В. В. Юрченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Вип. 3. – С. 29-33.
 27. Заклекта, О. І. Ефективна соціальна політика як інструмент макроекономічної стабілізації / О. І. Заклекта, В. В. Юрченко // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка.  Сер. Філософія, економіка. – 1999. – № 3. – С. 14-18.
 28. Заклекта, О. І. Трудова еміграція як умова розвитку міжнародного ринку праці / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська, В. В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : Видавн. центр КНТЕУ. – 2002. – № 4. – С. 9-19.
 29. Заклекта, О. І. Напрями вдосконалення еміграційної політики України за умов інтеграції у міжнародний ринок праці / О. П. Шиманська, О. І. Заклекта // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники. – 2003. – Вип. 7. – С. 110-114.
 30. Заклекта, О. І. Інституційні умови фінансово-кредитного забезпечення малого підприємництва / О.  І. Заклекта, М. Ю. Фролова // Галицький економічний вісник . – 2004. – № 4. – С. 72-78.
 31. Козюк, В. В. Макроекономічні зрушення у системі економічного зростання в посткризовий період / В. В. Козюк, В. М. Ковальчук, О. І. Заклекта // Світ фінансів. – 2010. –  № 2. – С. 200-206.
 32. Заклекта, О. І. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 204-208.
 33. Заклекта, О. Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст [Електронний ресурс] / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Заклекта, О. І. Господарство України та його трактування в економічній думці (1914-1991 рр.) [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 585-636.
 4. Заклекта, О. І. Економіка незалежної України [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 757-780.
 

Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Заклекта

Кафедра: податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. С. Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко.– К.: КНУ, 2008.
 2. Заклекта-Берестовенко, Олена Святославівна Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко. – К. : КНУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Заклекта, О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 144-149.
 2. Заклекта, О. Інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах / Олена Заклепа // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 176-185.
 3. Заклекта, О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу / Ольга Заклекта, Олена Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 119-126.
 4. Заклекта, О. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / Олена Заклекта // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 137-140.
 5. Заклекта-Барестовенко, О. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління / Олена Заклекта-Барестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 77-84.
 6. Заклекта-Берестовенко, О. Державна підтримка розвитку персоналу вітчизняних підприємств / О. Заклекта-Берестовенко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2010. – № 15. – С. 110-112.
 7. Заклекта-Берестовенко, О. Людський фактор у впровадженні бюджетного планування на вітчизняних підприємствах / О. Заклекта-Берестовенко, П. Федик, О. Демчишин // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 5. – С. 47-51.
 8. Заклекта-Берестовенко, О. Методи оцінки ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов : в 3 т. – Донецк, 2006. – Т. 3 – С. 234-240.
 9. Заклекта-Берестовенко, О. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 85-87.
 10. Заклекта-Берестовенко, О. Причини ухилення від оподаткування та шляхи їх усунення / О. Заклекта-Берестовенко, Т. Стаднік, // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – 2011. – Вип. 15. – С. 169-173.
 11. Заклекта-Берестовенко, О. Соціальна політика на етапі реформування суспільства / О. Заклекта-Берестовенко, В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – № 4. – С. 5-10.
 12. Заклекта-Берестовенко, О. Суть та класифікація інвестицій у розвиток персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Теоретичні та практичні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, проф. А. В. Шегди. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Вип. 14. – С. 232-237.
 13. Заклекта-Берестовенко, О. Удосконалення методів мотивації персоналу в трансформаційній економіці України / О. Заклекта-Берестовенко, О. Грішнова // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2(6). – С. 21-26.
 14. Заклекта-Берестовенко, О. Управління проектами навчання персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Теоретичні та практичні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, проф. А. В. Шегди. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 7 – С. 272-277.
 15. Заклекта-Берестовенко, О. Чинники та показники ефективності інвестицій у заходи з розвитку персоналу підприємств / О. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч. 1. – С. 280-286.
 16. Заклекта-Берестовенко, О. С. Податкова політика держави як фактор стратегічного управління розвитком персоналу підприємства / О. С. Заклекта-Берестовенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 35-38.
 17. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.
 18. Заклекта-Берестовенко, Олена Шляхи підвищення ефективності розподілу фінансових ресурсів міста / Олена Заклекта-Берестовенко // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 59-60.
 19. Заклекта-Берестовенко, О. С. Теоретико-прагматичні ознаки справляння податку на додану вартість в Україні / О. С. Заклекта-Берестовенко, Т. Я. Маршалок // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 120-133.
 20. Заклекта-Берестовенко, О. Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці / Олена Заклекта-Берестовенко, Анна Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 74-83.
 21. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 22. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 23. Заклекта, О. Сучасний стан інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах / О. Заклекта // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 176-185.
 24. Заклекта-Берестовенко, О. С. Податкова політика в системі економічної політики держави [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Маршалок, Т. Я. Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок, О. С. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 144-147.
 27. Заклекта-Берестовенко, О. С. Децентралізація бюджетних повноважень: переваги та недоліки / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. М. Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4.
 28. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Влияние налогового и таможенного законодательства на стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности в Украине / Е. С. Заклекта-Берестовенко, В. И. Дмытрив // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10 (57), ч. 1. – С. 180-184.
 29. Заклекта-Берестовенко, О. Превентивні заходи недопущення виникнення та зростання обсягів податкового боргу в Україні / Олена Заклекта-Берестовенко, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 100-112.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 5. Заклекта, О. С. Зарубіжна практика розширення бази оподаткування [Текст] / О. С. Заклекта // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 29-42.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 2. Заклекта-Берестовенко, О. С. Митні режими в Україні : характристика та порядок застосування [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 169-194.
 3. Заклекта-Берестовенко, О. С. Зарубіжний досвід реалізації митної справи [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 503-524.
 4. Заклекта-Берестовенко, О. С. Особливості класифікації та кодування товарів в Україні [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 159-168.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. Основи наукових досліджень : метод. вказівки та завдання до проведення практ. занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студ. ф-ту фінансів денної форми навч., спец. «Оподаткування» та «Фінанси в системі митних органів» / О. Заклекта-Берестовенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 34 с.
 2. Заклекта-Берестовенко, О. Податкова система : метод. вказівки та завдання до проведення практ. занять з курсу «Податкова система» для студ. ф-ту аграр. екон. і менедж. денної форми навч., напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», фахового спрямування «Менеджмент технічного сервісу» та «Менеджмент і правове забезпечення підприємств АПВ» / О. Заклекта-Берестовенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 46 с.
 

Сторінка 1 із 3