Здреник Василь Степанович

Степанович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Статті:

 1. Здреник, В. Фінансові інструменти: досвід Польщі та можливості його реалізації в Україні / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип.7. – С. 176-178.
 2. Микитюк, П. П. Сутність та зміст аналізу інноваційної діяльності підприємств: науково-теоретичний аспект / П. П. Микитюк, В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 165-169.
 3. Здреник, В. Аналіз термінологічного апарату та проблеми формування системи показників інвестиційної привабливості інноваційних проектів / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 112-114.
 4. Язлюк, Б. Методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів та вплив на фінансову ефективність підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – Вип. 1 (19). – С. 437-448.
 5. Здреник, В. С. Адаптація продукту до національних потреб, як інструмент міжнародного маркетингу [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 203-204.
 6. Здреник, В. С. Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 292-298.
 7. Здреник, В. С. Особливості розвитку теорії та практики інвестицій і інвестування / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 238-241.
 8. Здреник, В. Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 422-428.
 9. Здреник, В. С. Фінансові вкладення та фінансові інвестиції: проблеми категорійного визначення сутності понять / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 260-266.
 10. Здреник, В. Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання / В. Здреник // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.51-59.
 11. Здреник, В. С. Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – С. 60-65.
 12. Здреник, В. С. Облік фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №4(62). – С. 96-99.
 13. Здреник, В. С. Економіко-прaвовa cутність поняття “фінaнcові вклaдення” тa “фінaнcові інвеcтиції” [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2013. – №1(63). – С. 70-74.
 14. Здреник, В. С. Організація системи внутрішнього контролю операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2(60). – С. 38-39.
 15. Здреник, В. С. Облік операцій з фінансовими інвестиціями: питання облікової політики [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3(24). – С. 182-189.
 16. Смиричинський, В. В. Логістична концепція управління державними закупівлями [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1(19). – С.339-345.
 17. Язлюк, Б. О. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1 (55). – С. 199-202.
 18. Здреник, В. С. Порядок оцінки та переоцінки похідних фінансових інструментів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №4(50). – С.240-244.
 19. Здреник, В. С. Критичний аналіз альтернативних методик бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3(49). – С.234-237.
 20. Здреник, В. С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3(45). – С.109-119.
 21. Здреник, В. С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №2(445). – С.54-60.
 22. Здреник, В. С. Сутність похідних фінансових інструментів та їх законодавче визначення [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, А. І. Слобчинська // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №1(43). – С.257-262.
 23. Здреник, В. С. Складові похідних фінансових інструментів та їх класифікація для потреб бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – №2(11). – С.109-123.
 24. Здреник, В. С. Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Ефективна економіка. – 2010. – № 1.
 25. Здреник, В. С. Внутрішній контроль операцій з фінансовими інвестиціями: методика здійснення [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 367-374.
 26. Здреник, В. С. Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Д. М. Чирка // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 198-205.
 27. Здреник, В. С. Облікове відображення та оцінка операцій з фінансовими інвестиціями підприємства [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 76 – С. 219-229.
 28. Здреник, В. С. Класифікація фінансових інвестицій для цілей обліку і контролю: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 77. – С. 132-142.
 29. Здреник, В. С. Облік фінансових інвестицій в системі рахунків: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 80. – С. 101-114.
 30. Zdrenyk, V. S. On the issue of organization of internal control of financial contribution at the enterprise [Електронний ресурс] / V. S. Zdrenyk // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Montreal : Publishing house «BREEZE», 2015. – P. 228-231.
 31. Здреник, В. С. Сутність і необхідність інвестиційного планування на підприємстві [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2015. - № 2. - С. 58-63.
 32. Біляченко, О. Л. Особливості контролю доходів кредитних спілок в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Біляченко, В. С. Здреник // Фінансовий простір. - 2015. - № 2. - С. 152-158.
 33. Здреник, В. С. Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 363-367.
 34. Здреник, В. С. Класифікація фінансових інвестицій підприємства: аналіз наукових підходів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 58-66.
 35. Здреник, В. С. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45), ч. 2. – С. 83-90.
 36. Здреник, В. С. Принципи та елементи внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 14, ч. 2. – С. 142-144.
 37. Здреник, В. С. Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання питань здійснення та обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 296-299.
 38. Здреник, В. С. Сутність поняття: фінансові інвестиції, їх класифікація / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць Національної академії статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 2 (11). – С. 113-119.
 39. Zdrenyk, V. S. Bibliographic Analysis of the Literature Reference Sources on Accounting and Control of Financial Investments / V. S. Zdrenyk // Бізнес Інформ. – Харків : ІНЖЕК, 2014. – № 8. – C. 56-60.
 40. Здреник, В. С. Організаційні засади внутрішнього контролю за фінансовими вкладами / В. С. Здреник // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук., виробн.-практ. журнал. – Вінниця, 2014. – № 4 (44). – С. 122-130.
 41. Здреник, В. С. Контролінг інвестиційної діяльності на підприємстві: концептуальні засади та особливості / В. С. Здреник // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2014. – Vol. 2. – S. 166-170.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 3. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.