Зварич Роман Євгенович

 zvarych-500x600Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с.
 2. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зварич, Р. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 311-317.
 2. Зварич, Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 2. – С. 162-184.
 3. Зварич, Р. Ефекти від підвищення кваліфікації викладачів в Німеччині [Електронний ресурс] / Роман Зварич.
 4. Зварич, Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3(15), т. 1. – С. 230-236.
 5. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Зварич, Р. Релігійні конфлікти та їх вплив на міжнародний туризм / Р. Зварич, Х. Кульчак. – С. 265-267.
 6. Зварич, І. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Ірина Зварич, Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4.– С. 433-457.
 7. Зварич, Р. Є. Транзитивний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Є. Зварич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 26-35.
 8. Зварич, Роман Новий банк розвитку БРІКС : технологія становлення / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 377-386.
 9. Зварич, І. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії [Електронний ресурс] / Ірина Зварич, Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 113–119.
 10. Зварич, Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 422-437.
 11. Зварич, Р. Китай на міжнародній економічній арені: подолання загроз [Електронний ресурс] / Роман Зварич //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – С. 334-351.
 12. Zvarych, R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists [Electronic resource] / Roman Zvarych // Wissenschaftliche Beiträge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Ökonomische weltkonjunktur und die internationale mobilität der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden, 2011. – S. 178-185.
 13. Зварич, Р. Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Ч. 2. – С. 365-371.
 14. Зварич, Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102-113.
 15. Zvarych, R. Y. Security of the global economic development in the environment of international financial centers [Electronic resource] / Roman Y. Zvarych // Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic Development /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p.
 16. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 17. Зварич, Р. Є. Парадигма економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич, І. Я. Зварич.
 18. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 19. Зварич, Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 407-423.
 20. Зварич, Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72-84.
 21. Зварич, Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 3-16.
 22. Зварич, Р. Альтерглобальні передумови розвитку світової торгівліті / Роман Зварич // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 168-179.
 23. Зварич, Р. Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 73-84.
 24. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm / Andriy Krysovatyy, Anatoly Mokiy, Roman Zvarych, Iryna Zvarych // Economic annals - XXI (економічнийчасопис - ХХІ). – 2018. – № 11-12. – С. 4-9.
 25. Зварич, Р. Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки / Роман Зварич, Ірина Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 3. – С. 74-86.
 26. Зварич, Р. Управління кризовими ситуаціями та лідерство в умовах коронакризи / Роман Зварич, Тетяна Тиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 135-147.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Зварич, Р. Є. Геоекономічні детермінанти альтерглобалізації [Електронний ресурс] : монографія / Р. Є. Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 376 с.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1. Зварич, Р. Є. Економікс [Текст]: навч. посіб. / Р. Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 297 с.

Європейського Союзу